3
4
1
2
alanowa
563.2K
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności" OJCIEC SW. BENEDYKT XVI na nowo potwierdza i przypomina na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z duchem Soboru Watyka …More
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności"

OJCIEC SW. BENEDYKT XVI

na nowo potwierdza i przypomina na czym polega
prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie
z duchem Soboru Watyka
Trydenckiego
ńskiego II, a szczególnie
PAPIE
ś BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOśEGO:
„Kl
kto kl
ęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: tenęka przed Jezusem, nie moŜe i nie powinien korzyć się
przed
si
jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywróci
i ukl
przed którym si
i przemienia".
Ŝadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...) Korzymyę przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem,ć Ŝycie,ęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi (...). Ten,ę korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwała{L'Osservatore Romano nr 6 (304) 2008r.)
„Prosz
wiary w rzeczywist
ę wszystkich o odwaŜne i zdecydowane okazywanie sweją obecność Pana w Eucharystii". {Duch Liturgii,
str.164-173).

„By
dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kultur
podczas gdy upadniecie na kolana w wierze jest prawidłowym i płyn
koniecznym
gestem. Kto uczy si
modlitewne
kl
nauczy
wspólnocie całego kosmosu, w jedno
(...)
kl
spotkania
Boga..."
ć moŜe zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcymą, która oddaliła się od wiary i wiary juŜ nie zna,ącym z wnętrza,ę wierzyć, ten uczy się takŜe klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłybyęczenie, byłyby wewnętrznie skaŜone. Tam gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzebać się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, weści z samym Jezusem Chrystusem" (por. Łk 22. 4\),.Zwyczajękania nie pochodzi z jakiejś bliŜej nieokreślonej kultury - pochodzi z Biblii i biblijnego(Duch Liturgii, str.164-173).
Powoływanie si
udzielanych
przez 'szafarzy
Lanciano,
ę na ostatni Sobór przy narzucaniu Komunii Św. na stojąco i do ręki, nadtoświeckich' nazwał «profanacją Soboru»" (Ks. N. Nasuti Cud Eucharystyczny w
Ks. Gunter
stulecia
Szatan istnieje naprawdę; B. Mayer OstrzeŜenie z zaświatów; T. Kolberg Oszustwooraz
Przewrót w Watykanie).

29.06.2008 r. pa rozpocz
ęcie roku św. Pawła miliony wiernych zasiadających przed telewizorami było
ś
postawie
kl
czasie
Bo
ponadczasowe
postanowienia wszystkich swoich poprzedników - które jak to powiedział Ojciec
skutek
wiadkami jak na Watykanie Ojciec św. Benedykt XVI podawał wiernym Komunię św. wyłącznie węczącej, bezpośrednio do ust, z całkowitym wykluczeniem podawania na dłoń. Podobnie było wŚwiętaŜego Ciała, i tak ma być juŜ na zawsze. PapieŜ w ten sposób przywraca niezmienne, nieomylne iśw. Jan Paweł II - na
„niedopuszczalnych nadu
Ŝyć posoborowych odnośnie Eucharystii" (Ecclesia de Eucharystia)
zostały wypaczone!
Na Zachodzie to nieposłusze
prawie
całkowity upadek Kultu Eucharystycznego i ruin
pustkami. Ponad
90% katolików utraciło tam wiar
zaowocowało
powszechn
papieskich ceremonii
ks. prałat Guido Marini udzielaj
czyni,
przypomniał z wielk
kapłana
„JEST NORM
przyjmowanie
Eucharystii do ust i na kl
Sakramencie Ołtarza,
pogł
•6.07.2008). Z powy
r
r
odwrotne (pozbawia
wiernych wielu bezcennych łask) i
Dlatego Ojciec
okazywanie swej wiary w rzeczywist
ństwo Magisterium Kościoła - czyli nauczaniu Pap:czy - spowodowałoę tamtejszego Kościoła, który świeci dzisiaję w realną i rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, coą apostazją. Zamiast obiecywanego błogosławieństwa przyszło przekleństwo. Mistrząc na łamach L'Osservatore Romano odpowiedzi dlaczego PapieŜ taką mocą Ŝe przyjmowanie Komunii św. do ust na klęcząco, wyłącznie z rąkĄ CIĄGLE OBOWIĄZUJĄCĄ W KOŚCIELE", dodając równieŜ, Ŝe „toęcząco, jaśniej wyraŜa prawdę o realnej obecności Chrystusa wębia poboŜność i poczucie świętości tajemnicy" (por. Ks. Henryk Zieliński Idziemy Nr 27,Ŝszych słów wynika jednoznacznie, Ŝe przyjmowanie Komunii Św. na stojąco, naękę lub ząk szafarza świeckiego (dotyczy to równieŜ braci zakonnych i siostry zakonne) powoduje skutkiŜe nie miało nigdy zgody PapieŜy czyli Kościoła !św. Benedykt X V I mówi do Ciebie: „Proszę wszystkich o odwaŜne i zdecydowaneą obecność Pana w Eucharystii".
Nie bójmy si
(widz
ę klękać! Bądźmy posłuszni Ojcu Św.! JuŜ PapieŜ Paweł VI zaraz po Vatikanum IIąc juŜ
wtedy samowol
29.6.1969r.
pot
ę ze strony niektórych kardynałów, biskupów) w instrukcji Memoriale Domini z dniaępił te szkodliwe i obce Kościołowi obrzędy, pisząc między innymi: „Zbadawszy prawdę
Tajemnicy Euchary
stycznej, jej moc oraz obecno
tego Naj
Sakramentu, jak te
ść Chrystusa w niej, idąc za wewnętrznym nakazem zmysłu czci wobecświętszegoŜ dla pokory, zaprowadzono zwyczaj, Ŝe szafarz [kapłan] sam kładzie cząstkę
konsekrowanej
Hostii na j
przez Tradycj
ęzyku przyjmującego Komunię Św. (...) nie tylko dlatego, Ŝe opiera się on na przekazanymę
od wielu wieków zwyczaju, lecz szczególnie dlatego,
Eucharystii.
Ŝe wyraŜa on szacunek wiernych wobec
(...) Ponadto przez ten obrz
ęd, który naleŜy uwaŜać za przekazany przez Tradycję, zabezpieczone jest,
Ŝ
Komunia
Eucharystyczne, w których
je$t obecny w jedyny sposób substancjalnie i trwale cały i niepodzielny Chrystus, Bóg i Człowiek,
ochraniane
s
Przy tym zaznacza si
dotyczy
nie tylko dyscypliny ko
napomina biskupów,
kapłanów i wiernych z cał
prawo, (...) ze
wzgl
Niestety Papie
eŚw. rozdzielana jest z naleŜną jej czcią, pięknem i godnością oraz Ŝe Postacieą przed wszelkim niebezpieczeństwem profanacji.ę, Ŝe zmiana sprawy tak znaczącej, opartej na staroŜytnej i czcigodnej Tradycji,ścielnej, lecz samej wiary w Eucharystię. Dlatego Stolica Apostolskaą stanowczością aby przestrzegali obowiązujące i na nowo potwierdzoneędu na wspólne dobro samego Kościoła" (tamŜe).Ŝ Paweł VI juŜ przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się
wielu
kardynałów, biskupów, kapłanów i teologów, którzy samowolnie, z inspiracji masonerii, jeszcze na
jego oczach,
w samym Watykanie, wprowadzili Komuni
słowa wypowiedziane
w 1966 r.:
sprawiaj
ę na stojąco i do ręki!!! Stąd zrozumiałe stają się jego„Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich takŜe księŜa i osoby poświęcone Bogu, któreą mu więcej szkody niŜ najwięksi wrogowie zewnętrzni. Sam Szatan wtargnął do
ś
wiątyni Boga".
Te antybiblijne obrz
kulcie
Eucharystii
dla Hostii
Eucharystycznej"
konsekrowanych postaci
Hostii, a tak
ędy wielokrotnie potępiał Ojciec św. Jan Paweł II, a w swoim liście o tajemnicy iDominicae Cenae pisze: „Komunia Św. na rękę jest godnym ubolewania brakiem czciA potępiając wprowadzanie szafarzy świeckich pisze: „DotykanieŜe rozdawanie ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych
[kapłanów]" (tam
W
Wielkiego
Prymasa Tysi
nadu
w liturgii Mszy
celebransa [kapłana] do ust w postawie kl
tak
grup specjalnych".
jednocze
prawdy ponownie „powiedział" Ko
postanowił
inaczej ni
nieomylny Nauczyciel
musiałby te uchwały pot
Przyjmowanie
Komunii
oczach
wiernych, zaciemnia a nawet fałszuje tajemnic
cze
Ŝe).ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski (10-11 grudnia 1980r.) pod przewodnictwemąclecia Ks. Kard. St. Wyszyńskiego mając na uwadze wskazania PapieŜa, odnośnieŜyć posoborowychŚw. wydaje zarządzenie: „W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię Św. z rąkęczącej. Przepisy te naleŜy zachować w Mszach Św.Ŝe dlaObowiązuje to do dzisiaj i na zawsze. PapieŜ Jan Paweł II przypominałśnie, Ŝe teściołowi Duch Święty na Soborze Watykańskim II. Gdyby SobórŜ to nakazali czynić wszyscy PapieŜe, to aktualnie urzędujący PapieŜ jako najwyŜszy iępić i uniewaŜnić, jak to juŜ nie raz w historii Kościoła bywało.Św., do ręki, nadto z rąk szafarza świeckiego ogromnie obniŜa autorytet biskupa i kapłana wę kapłaństwa sakramentalnego, pomniejsza szacunek iść naleŜną
Bogu, stopniowo niszczy wiar
Eucharystii,
a ludzi pozbawia wielu bezcennych łask i dóbr duchowych!
Wielu modernistycznych biskupów, kapłanów i niektórych
inspiracji masonerii
wewn
wprowadza
w bł
nieposłusze
Jest dokładnie odwrotnie. Je
posłusze
nieomylnej nauce Papie
ostatnich Papie
podaj
która mówi,
ę (aŜ do jej całkowitej utraty) w realną i rzeczywistą obecność Jezusa wświeckich świadomie (działając zątrzkościelnej) lub nieświadomie (z powodu małej wiary i nieznajomości pełnej nauki Kościoła)ąd wiernych mówiąc, Ŝe odmowa przyjęcia Komunii św. na stojąco i na dłoń jestństwem Kościołowi.śli mówimy o posłuszeństwie Kościołowi to mamy na myśli wyłącznieństwoŜy i głoszących to samo duchownych. Niektórzy powołują się przewrotnie naŜyących Komunię na stojąco i do ręki. Świadczy to o całkowitej nieznajomości doktryny Kościoła,
Ŝ
papie
historii Ko
w postawie stoj
do r
bardzo wieloma
nieposłusznymi kardynałami i biskupami (chc
do ducha tego
e normą postępowania dla pasterzy są dokumenty papieskie regulujące te sprawy, a nie to co czyniŜ. Nigdy wścioła nie wyszedł z inicjatywy PapieŜa dokument zezwalający na udzielanie Komunii św.ącej,ęki, z rąk szafarza świeckiego. Ostatni PapieŜe nie chcąc ryzykować otwartej konfrontacji zących nagiąć bezkompromisowe wymagania Ewangelii
ś
wiata), dla uniknięcia schizmy i ogólnego zgorszenia, czekali aŜ pasterze sami dobrowolnie wycofają
si
wprowadzonych przez siebie zmian. Obecny Papie
VI - „dla dobra
samego Ko
Ka
b
dalej przyjmował Komuni
Ojcem
ę z nielegalnieŜ Benedykt XVI uznał, Ŝe - jak to powiedział Pawełścioła" i dla jego rzeczywistej i prawdziwej odnowy dalej tej sytuacji tolerować nie moŜna.Ŝdy, kto mimo oczywistego stanowiska Ojca św. Benedykta XVI i jego wszystkich poprzedników,ędzieę św. na stojąco, na dłoń i z rąk szafarza świeckiego nie będzie w jedności z
Ś
kapłanowi
który sprzeciwia si
zbawienie na
niebezpiecze
w., a co za tym idzie z Kościołem Św., stawiając siebie poza jego burtą. Posłuszeństwo biskupowi,ę nieomylnej nauce papieŜy jest rozbijaniem jedności Kościoła i naraŜa naszeństwo jego utraty. Prośmy Boga abyśmy zgodnie ze słowami papieŜa Benedykta XVI
„odwa
zdecydowanie okazywali sw
Ŝnie ią wiarę w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii".
Módlmy si
ba
ę, aby w naszych sercach wzrastała Ŝywa wiara do Chrystusa Eucharystycznego, aby nieć
si
aby podzi
ę przyjmować Komunię św. na kolanach, do ust i tylko z rąk kapłana, a wieczności będzie za mało,ękować
Bogu za łask
ę BoŜej bojaźni i zachowania prawdziwej wiary !!…
stanislawp
Kto rozszerza Komunię na stojąco, do reki, od szafarki ten rozbija jedność z Papieżem.
Proste jak jasne.
Alanowa twoja wrzuta dość precyzyjnie to wyjaśnia.
Bóg zapłać za artykuł.
alanowa
ośmieszyć ,wyszydzić ,zignorować.. nie ma żadnych argumentów tylko przyzywanie do posłuszeństwa .A z tym posłuszeństwem będzie problem ,bo lemingi się budzą..
stanislawp
Deon, możesz nawet pod tym oknem zobaczyć jakie brednie wypisywałeś jako nukula.
stanislawp
Jeśli ktoś twierdzi że wszyscy biskupi i kardynałowie są w jedności z Papieżem, to jak wyjaśnić fakt który temu zaprzecza, że podczas przywitania na lotnisku w Niemczech tylko 5 spośród 17 podało Ojcu św. rękę.
www.youtube.com/watch
Nowina
---------------------
re
Od dn 11 luty 2013 już znasz odpowiedź.
biskupi nie chcieli słuchać Papieża, zbuntowali się.
Więcej niż połowa wszystkich biskupów …More
Jeśli ktoś twierdzi że wszyscy biskupi i kardynałowie są w jedności z Papieżem, to jak wyjaśnić fakt który temu zaprzecza, że podczas przywitania na lotnisku w Niemczech tylko 5 spośród 17 podało Ojcu św. rękę.
www.youtube.com/watch
Nowina
---------------------
re
Od dn 11 luty 2013 już znasz odpowiedź.
biskupi nie chcieli słuchać Papieża, zbuntowali się.
Więcej niż połowa wszystkich biskupów w skali świata a 90% z nich w strefie Zachodu.
Przestraszyli się bo Benedykt 16 zaczął usuwać wszelkie Indulty tj przepisy pozaprawne. Prawo i wyjątki prawne...
Indult=wyjątek prawny
Nowina
Jeśli ktoś twierdzi że wszyscy biskupi i kardynałowie są w jedności z Papieżem, to jak wyjaśnić fakt który temu zaprzecza, że podczas przywitania na lotnisku w Niemczech tylko 5 spośród 17 podało Ojcu św. rękę.
www.youtube.com/watch
klawiatura
fr_giovanni — 2012-01-24 09:21:16:
Ad Marek
Kim Ty jesteś, albo kim jestem ja, by orzekać, czy biskupi są posłuszni, czy też nie. Fakt ten stwierdza jedynie Papież - i to odpowiednim dokumentem - podobnie jak pasterz stwierdza odpowiednim dokumentem (np. suspensa) wobec kapłana, który składał przysięgę poddania i posłuszeństwa na ręce biskupa swojego. Czyni taką przysięgę nie ktoś niezrównoważony …More
fr_giovanni — 2012-01-24 09:21:16:
Ad Marek
Kim Ty jesteś, albo kim jestem ja, by orzekać, czy biskupi są posłuszni, czy też nie. Fakt ten stwierdza jedynie Papież - i to odpowiednim dokumentem - podobnie jak pasterz stwierdza odpowiednim dokumentem (np. suspensa) wobec kapłana, który składał przysięgę poddania i posłuszeństwa na ręce biskupa swojego. Czyni taką przysięgę nie ktoś niezrównoważony, ale zdrowo psychiczny człowiek.
Już nie pierwszy raz tutaj na glorii ktoś używa głupich stwierdzeń o tym, że biskup taki i taki jest nieposłuszny papieżowi. To jest bzdura! Zanim podasz taką informację proszę podać konkretne źródło - dokument papieski - mówiący, że taki konkretny biskup jest nieposłuszny - w przeciwnym razie jest to kłamstwo i oszczerstwo.
Co do ks.Natanka jego biskup i już nie tylko jego, lecz Episkopat Polski orzekł już i sprawa jest jasna.

1. Dokument lokalnego Biskupa: SUSPENSA
2. Oświadczenie Episkopatu: EPISKOPAT O NATANKU

Zgadzam sie w pełni z Bratem Janem ! 👍
alanowa
katechetka z mgr. o Komunii św poucza na facebooku " nie stoi na przeszkodzie, ze względów teologicznych, aby przyjmować Komunię świętą na stojąco, ponieważ o wiele ważniejsza jest wewnętrzna predyspozycja. ... Kiedy Jezus Chrystus Eucharystyczny przychodzi do człowieka, to konsekwencją przyjęcia jest miłość, dobroć i tolerancja! Dlatego też nie jest ważne, w jaki sposób przyjmujemy Komunię świętą …More
katechetka z mgr. o Komunii św poucza na facebooku " nie stoi na przeszkodzie, ze względów teologicznych, aby przyjmować Komunię świętą na stojąco, ponieważ o wiele ważniejsza jest wewnętrzna predyspozycja. ... Kiedy Jezus Chrystus Eucharystyczny przychodzi do człowieka, to konsekwencją przyjęcia jest miłość, dobroć i tolerancja! Dlatego też nie jest ważne, w jaki sposób przyjmujemy Komunię świętą, czy to w postawie klęczącej, czy też w stojącej, czy nawet, w przypadku chorych, leżącej, czy nawet na rękę.... postawa i sposób przyjmowania komunii - nie jest najważniejszy!!!!... ma byc i czlowiekowi i księdzu w miarę wygodnie - żeby wykluczyć świętokradzctwo!!!!....katechetka "nie siedzi w temacie Intronizacji bo sa ważniejsze"......Biskup X w 2006 r zwolnił z pracy wszystkie siostry i katechetki ,które nie posiadły tytułu magistra.Dzięki temu ta wzorowa katechetka dostała etat
alanowa
nowy viceszef Religii TV Pan Hołownia promuje Komunie sw na rękę religia.tv/wpis,271-jak_wy…
"..opisywałem moje przygody z celebransami krzyczącymi "Do buzi!" na widok moich wyciągniętych rąk.."...
kakrzys
nukula — 2012-06-11 17:45:37:Wiesz jak przyjmowano Komunię Świętą w pierwszym wieku po tym jak Pan Jezus wstąpił do Nieba? No co cwaniaku? Nie wiesz? Najpierw żarli a potem się upajali alkoholem i w tedy łamali sobie podpłomyki, kruszyli potem po tym deptali albo przyleciał Burek i wylizał!
Nukula, czy nie pomyliłeś czasem Eucharystii z macą? 🤨More
nukula — 2012-06-11 17:45:37:Wiesz jak przyjmowano Komunię Świętą w pierwszym wieku po tym jak Pan Jezus wstąpił do Nieba? No co cwaniaku? Nie wiesz? Najpierw żarli a potem się upajali alkoholem i w tedy łamali sobie podpłomyki, kruszyli potem po tym deptali albo przyleciał Burek i wylizał!

Nukula, czy nie pomyliłeś czasem Eucharystii z macą? 🤨
stanislawp
Jeszcze dla nukuli o Indulcie
wyjątki nie stanowia prawa
w tej sprawie Liturgii Komunii prawem jest Komunia na klęcząco i do ust
wyjątek tzw Indult Stolicy Apostolskiej to ta druga forma która wynika z herezji Eucharystycznej....
Papież Benedykt daje wam szansę, nawróćcie się z tej herezji albo !!!
wyjaśnienie do ceremonii Komunii przez Papieża Benedykta XVI
W wywiadzie dla watykańskiego dziennika …More
Jeszcze dla nukuli o Indulcie

wyjątki nie stanowia prawa
w tej sprawie Liturgii Komunii prawem jest Komunia na klęcząco i do ust
wyjątek tzw Indult Stolicy Apostolskiej to ta druga forma która wynika z herezji Eucharystycznej....
Papież Benedykt daje wam szansę, nawróćcie się z tej herezji albo !!!

wyjaśnienie do ceremonii Komunii przez Papieża Benedykta XVI

W wywiadzie dla watykańskiego dziennika L’Osservatore Romano mistrz papieskich ceremonii, ks. prał. Guido Marini odnosi się także do problemu udzielania podczas papieskich ceremonii Komunii św. bezpośrednio do ust wiernym pozostającym w postawie klęczącej.

Zaznacza, że norma ta obowiązuje w całym Kościele, a postawa stojąca i przyjmowanie na rękę odbywa się na mocy indultu /czyli wyjątku/ Stolicy Apostolskiej.
Zdaniem prał. Mariniego, przyjmując Eucharystię do ust i na klęcząco, jaśniej wyrażamy prawdę o realnej obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza, pogłębiamy pobożność i poczucie misterium.
stanislawp
W POLSCE
Dziwne to wszystko bo w Polsce biskupi na sesji plenarnej Episkopatu Polski 9 marca 2005 jednogłośnie podpisali się pod Tradycyjną Liturgią na kolanach i do ust.
Każde nakazy na stojąco są więc ścigane przez sądy kościelne /powinno być/
5. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że Rok Eucharystii wzmocni wiarę i cześć do Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Biskupi z miłością …More
W POLSCE

Dziwne to wszystko bo w Polsce biskupi na sesji plenarnej Episkopatu Polski 9 marca 2005 jednogłośnie podpisali się pod Tradycyjną Liturgią na kolanach i do ust.
Każde nakazy na stojąco są więc ścigane przez sądy kościelne /powinno być/

5. Episkopat Polski wyraża nadzieję, że Rok Eucharystii wzmocni wiarę i cześć do Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Biskupi z miłością przypominają, że tylko do pasterzy Kościoła należy wdrażanie szczegółowych norm dotyczących sprawowania Eucharystii. Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie przyjęli, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie Hostii wprost do ust. www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php
One more comment from stanislawp
stanislawp
List w obronie tradycyjnej formy udzielania Komunii św.,
został opublikowany na łamach christianitas.pl.
W sprawie Komunii świętej na rękę
Po namyśle i nie bez bojaźni Bożej decydujemy się natomiast zabrać głos, aby zwrócić uwagę na następujące fakty:
1. Nie istnieje żaden dokument Stolicy Apostolskiej, który pochwalałby praktykę Komunii na rękę i zachęcałby do jej rozszerzania lub traktował …More
List w obronie tradycyjnej formy udzielania Komunii św.,
został opublikowany na łamach christianitas.pl.

W sprawie Komunii świętej na rękę

Po namyśle i nie bez bojaźni Bożej decydujemy się natomiast zabrać głos, aby zwrócić uwagę na następujące fakty:
1. Nie istnieje żaden dokument Stolicy Apostolskiej, który pochwalałby praktykę Komunii na rękę i zachęcałby do jej rozszerzania lub traktował ją jako element życia liturgicznego równorzędny z formą tradycyjną. Wprowadzenie Komunii na rękę w Polsce nie może być przedstawiane jako dostosowanie do normy obowiązującej w Kościele powszechnym.
2. Zamiast zachęt czy pochwał w nauczaniu Kościoła powszechnego obecne są poważne zastrzeżenia względem Komunii na rękę - nie drugorzędne, lecz dotyczące samej istoty wiary i religii. Kościół ostrzegał od samego początku, że jej wprowadzenie może zrodzić "mniejszy szacunek dla Najświętszego Sakramentu Ołtarza, profanację tegoż sakramentu, naruszenie prawdziwej doktryny" (instrukcja Kongregacji Kultu Bożego Memoriale Domini z 1969 r.).
3. Po kilku latach od usankcjonowania nowej praktyki komunijnej w niektórych krajach zachodnioeuropejskich Ojciec święty Jan Paweł II diagnozował sytuację w sposób następujący: "W niektórych krajach przyjęła się praktyka Komunii świętej na rękę. Praktykę taką postulowały poszczególne Konferencje Episkopatów i na ich wniosek zyskała ona zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Dały się jednak słyszeć głosy o rażących wypadkach nieposzanowania Najświętszych Postaci, co bardzo obciąża nie tylko osoby bezpośrednio winne takiego postępowania, ale również Pasterzy Kościoła, którzy jakby mniej czuwali nad zachowaniem się wiernych względem Eucharystii" (papież Jan Paweł II, list Dominicae caenae z 1980 r.). Możemy więc dziś stwierdzić z pewnością, że zagrożenia wymienione w dokumencie Stolicy Apostolskiej z 1969 roku okazały się jak najbardziej uzasadnione: tam, gdzie wprowadzono zwyczaj podawania Ciała Pańskiego do rąk, powstała dodatkowa okazja do grzechu przeciw Chrystusowi w Eucharystii.
4. Jedynym wyrażonym oficjalnie motywem Stolicy Apostolskiej przy udzielaniu zgody na wprowadzenie przez poszczególne krajowe Konferencje Episkopatu Komunii na rękę jest do dziś pragnienie zażegnania kryzysu, jeżeli "rozdawanie Komunii świętej na rękę rozwinęło się już w jakimś miejscu" w sposób nielegalny, na fali "trudnej sytuacji" po zakończeniu Soboru Watykańskiego II (por. Memoriale Domini). Jest jasne, że w Polsce z niczym takim nie mieliśmy, na szczęście, do czynienia. Praktyka Komunii na rękę nie zaistniała w Polsce nigdy - ani przed wiekami, ani w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
5. Nawet tam, gdzie rozdawanie Komunii na rękę zostało przeforsowane i zalegalizowane, Stolica Apostolska przypomina o niebezpieczeństwach związanych z tą praktyką - a w związku z tym pozostawia swoistą klauzulę sumienia w jej stosowaniu przez szafarzy. W roku 1999 Kongregacja Kultu Bożego wyjaśniła w odpowiedzi zamieszczonej na łamach jej oficjalnego organu: "Wszyscy powinni pamiętać, że wiekową tradycją jest przyjmowanie Komunii do ust. O ile zachodzi niebezpieczeństwo profanacji, niech kapłan celebrans nie daje Komunii wiernym do rąk i niech poinformuje ich o powodach, dla których tak czyni" ("Notitiae", marzec-kwiecień 1999). Dyspozycja o tej treści została powtórzona przez Kongregację Kultu Bożego w instrukcji Redemptionis Sacramentum ("O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią") z roku 2004 (por. n. 92).
6. Warto również pamiętać, że w roku 1996 Stolica Apostolska udzieliła poparcia biskupowi Juanowi Rodolfo Laise, ordynariuszowi San Luis (Argentyna), który odmówił wprowadzenia Komunii na rękę w swej diecezji także wtedy, gdy praktyka ta została ogłoszona jako dopuszczalna przez Konferencję Episkopatu Argentyny. W liście do bp. Laise ówczesny prefekt Kongregacji Kultu Bożego kard. Jorge Medina Estevez napisał, iż takie korzystanie z prawa do "wydawania rozporządzeń według swego sumienia i roztropności pastoralnej" nie może być uznane za "obrazę Konferencji Episkopatu", której kompetencje "nie obejmują narzucania biskupom jakiejś konkretnej praktyki z tej dziedziny" (list z 17 01 1997, prot. 1978/96/L - zob. facsimille listu w: Mgr Juan Rodolfo Laise, La communion dans la main. Documents et histoire, Paryż 1999, 11). Natomiast sekretarz Kongregacji Nauki Wiary abp. Tarcisio Bertone precyzował - także w liście do bp. Laise - że "uważne przestudiowanie dokumentów Stolicy Świętej w tej materii ukazuje jasno, iż decydując się utrzymać niezmienioną tradycję udzielania Komunii Świętej do ust postąpił Ksiądz Biskup zgodnie z prawem i że w związku z tym nie zerwał wspólnoty kościelnej. Wasza Ekscelencja nie uczynił w rzeczywistości nic innego, jak zastosował się do zobowiązania nałożonego na każdego biskupa instrukcją De modo Sanctam Communionem ministrandi, by rozważyć konsekwencje, jakie mogłaby nieść dla życia sakramentalnego wiernych omawiana zmiana obowiązującej praktyki eucharystycznej" (list z 7 10 1996, prot. 511/56-02978 - facsimille listu tamże, s. 10). Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej powołali się na złączony z instrukcją Memoriale Domini list pastoralny Kongregacji Kultu Bożego, w którym wyjaśniono, iż tam, gdzie Konferencja Episkopatu uzyskała od Stolicy Apostolskiej pozwolenie na udzielanie Komunii na rękę, to właśnie biskup diecezjalny "według swej roztropności i sumienia może udzielić w swej diecezji zgody na wprowadzenie nowego rytu udzielania Komunii, pod warunkiem, że uniknie się wszelkiej okazji zaskoczenia wiernych i wszelkiego zagrożenia braku czci względem Eucharystii".
W kontekście podanych wyżej faktów możemy już jedynie wyrazić szczerze swój synowski żal, że praktyka przeforsowana w naszych czasach w krajach zachodnich na fali zamieszania w rozumieniu Eucharystii i kapłaństwa, rodząca tyle dodatkowych zagrożeń dla wiary i religii, a faktycznie związana często z naruszeniem czci dla samego Chrystusa (i w związku z tym budząca opór sumienia wielu wiernych, także księży, na których spadnie obowiązek rozdawania Komunii do rąk), ma być obecnie wprowadzona do polskich kościołów. Otwarcie stwierdzamy, że nie rozumiemy tej decyzji, jej motywów i nie dostrzegamy wartości, które przeważyłyby w tym przypadku dotykalne zagrożenia. Uznajemy ojcowski autorytet swoich biskupów, pozostajemy wobec nich lojalni - i właśnie na mocy tej lojalności mówimy tu otwarcie i z miłością to, co wielu myśli i czuje.
W czasach głębokich przemian lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Kościół polski miał odwagę być inny, wierny tradycji. Ta postawa nie spowodowała kryzysu, ale wręcz przeciwnie, zrodziła wielki dynamizm. Z tego Kościoła wyszedł Jan Paweł II, to ten Kościół daje liczne powołania kapłańskie i zakonne i cieszy się życiem wiary.
Wyrażamy wielką troskę i niepokój, aby Rok Eucharystii nie zapisał się w historii Kościoła polskiego umniejszeniem czci wobec Najświętszego Sakramentu.

Paweł Milcarek
filozof i publicysta

Wanda Półtawska
lekarz

Andrzej Półtawski
filozof

Marek Jurek
poseł na Sejm RP

Arkadiusz Robaczewski
filozof i publicysta

Marcin Libicki
poseł do Parlamentu Europejskiego

Paweł Nowacki
autor programów radiowych i telewizyjnych

Jacek Kowalski
historyk sztuki, pieśniarz

Jacek Bartyzel
teatrolog i politolog

Konrad Szymański
poseł do Parlamentu Europejskiego

Tomasz Bartosiński
prawnik

Janusz Kotański
historyk, poeta

Barbara Polak
biolog

Jan M. Ruman
dziennikarz

Bogusław Kiernicki
wydawca

Grzegorz Kucharczyk
historyk

Piotr Semka
publicysta

Jan Pospieszalski
muzyk i dziennikarz telewizyjny

Dariusz Karłowicz
filozof

Jan Żaryn
History

.

www.p-w-n.de/List otwarty.htm
tahamata
nukula... w mimo wszystko pozytywnym odniesieniu do bluźnierstw osoby błądzącej we mgle, ferującej opinie godne dziecka ze żłobka, obrażającej wszystkich dookoła np. tak:
"nukula — 2012-06-11 17:45:37:
Wiesz jak przyjmowano Komunię Świętą w pierwszym wieku po tym jak Pan Jezus wstąpił do Nieba? No co cwaniaku? Nie wiesz? Najpierw żarli a potem się upajali alkoholem i w tedy łamali sobie podpłomyki …More
nukula... w mimo wszystko pozytywnym odniesieniu do bluźnierstw osoby błądzącej we mgle, ferującej opinie godne dziecka ze żłobka, obrażającej wszystkich dookoła np. tak:

"nukula — 2012-06-11 17:45:37:
Wiesz jak przyjmowano Komunię Świętą w pierwszym wieku po tym jak Pan Jezus wstąpił do Nieba? No co cwaniaku? Nie wiesz? Najpierw żarli a potem się upajali alkoholem i w tedy łamali sobie podpłomyki, kruszyli potem po tym deptali albo przyleciał Burek i wylizał! Takie były realia.".

przytoczę, dla porównania słowa ks. prof. dr hab. Mariana Banaszaka, który w swojej "Historii Kościoła" Komunię Świętą pierwszych chrześcijan opisuje tak:

"W obrzędach Eucharystii występują w Kościołach lokalnych podobieństwa, ale też znaczne różnice, co sprawia, że na Zachodzie można mówić o liturgii eucharystycznej rzymskiej, północno-włoskiej (mediolańskiej), afrykańskiej i galijskiej. Najszczegółowiej opisał ją Hipolit w Tradycji Apostolskiej i przekazał tekst najstarszej modlitwy eucharystycznej z początku III wieku. Według Justyna (ok. 150 r.), gromadzono się na sprawowanie liturgii eucharystycznej z okazji chrztu i w niedzielę. Pierwszą jej część: czytania i wspólną modlitwę za nas samych, za ochrzczonych i wszystkich ludzi, kończono pocałunkiem pokoju. Drugą część rozpoczynano od przyniesienia darów ofiarnych, po czym odmawiano modlitwy, z których najważniejszą, zwaną eucharistia (stąd nazwa całej tej liturgii), odmawiał biskup. Zawierała ona uwielbienie Boga w imię Syna i Ducha Świętego oraz dziękczynienie, że wierni zasłużyli na te dary. W trzeciej części diakoni rozdawali dary do spożycia (które też zwano eucharystia) wszystkim obecnym, zabierano je również dla nieobecnych. Cała liturgia miała podwójny charakter: dziękczynny i wspólnotowy. Justyn nie wymienia wyraźnie ofiarniczego charakteru Eucharystii, ale go zna. Ireneusz natomiast jasno wypowiada się, że dar chleba i wina, słowem Bożym przemieniony w Ciało i Krew Chrystusa, jest czystą Ofiarą Nowego Przymierza."
stanislawp
1. Jak byś na to nie patrzył to Prawo do Komunii na klęcząco i do ust jest podstawowym i niezbywalnym Prawem wiernych.
2. Wymuszanie Komunii na stojąco jest ściśle zakazane przez Stolicę Apostolską i przez Episkopat Polski.
3. Wyjątek=Indult potwierdza regułę.
4. Wszyscy, którzy traktują wyjątek jako regułę błądzą! (czy to świadomie, czy też nie)
5. Usuwanie balasek, klęczników jest niegodziwością …More
1. Jak byś na to nie patrzył to Prawo do Komunii na klęcząco i do ust jest podstawowym i niezbywalnym Prawem wiernych.
2. Wymuszanie Komunii na stojąco jest ściśle zakazane przez Stolicę Apostolską i przez Episkopat Polski.
3. Wyjątek=Indult potwierdza regułę.
4. Wszyscy, którzy traktują wyjątek jako regułę błądzą! (czy to świadomie, czy też nie)
5. Usuwanie balasek, klęczników jest niegodziwością i bardzo często złośliwością względem wiernych, mocno wierzących i pobożnych, którzy życzą sobie oddawać należny Hołd Jezusowi przez klękanie i bronią się przed herezją Eucharystyczną.
Jedrek
stanisław- Dla was najważniejsze jest naśladować Papieża Benedykta XVI gdy nawołuje do Klękania!
Co w tym trudnego zrobić jak Papież nakazuje?
===============================================
......TO JEST JEDEN Z DOWODÓW ODMOWY POSŁUSZEŃSTWA PRZEZ HIERARCHÓW KOŚCIELNYCH(MODERNISTÓW ) -PAPIEŻOWI!
Jedrek
Ojciec Św.benedykt XVI-ty na nowo potwierdza:
EUCHARYSTIA TYLKO NA KLĘCZĄCO !
One more comment from Jedrek
Jedrek
27 Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej12.
nukula
stanislawp, nie gęgaj tylko pokaż nam te dokumenty!!!
tahamata, z twoich wypowiedzi wysuwam te wnioski, żeby poznać Ciebie z wypowiedzi nie trzeba być psychologiem żeby stwierdzić że z Tobą coś się dzieje.
tahamata
nukula... bardzo się cieszę, że masz o mnie taką wiedzę. Wiesz kim jestem i między kim stoję, i od kogo jestem lepszy a od kogo gorszy, co czytałem i czego nie czytałem, gdzie poza Kościołem mnie postawić i kiedy bardziej mi potrzebny psychiatra niż egzorcysta... Bóg zapłać za zainteresowanie.