Victory
579

Rozjímání nad Zj 20,4b

Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo
a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku.


Apoštol Jan v dalším vidění spatřil ty, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a slovo Boží. Důvod, proč byli usmrceni, je, že nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. O nich dále apoštol píše, že oni se ujali vlády spolu s Kristem. A je řečeno, že nad nimi druhá smrt, tedy peklo, nemá moc. Před tímto viděním ještě apoštol popisuje: „A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou.”

V poslední době vidíme úžasné úspěchy vědy a techniky. Dokonce se pracuje na tzv. umělé inteligenci, která má člověka naradit, ba dokonce má být dokonalejší než člověk. Mnozí jsou oslněni těmito výdobytky vědy a techniky, jenže zapomínají na základní otázku: Nebudou všechny tyto výdobytky vědy a techniky nejúčinnějším nástrojem k sebezničení lidstva? Dobře víme, že pokud zlí lidé či inteligentní zločinci mají v rukách určité prostředky, kterými mohou zotročit druhého, dokonce masově zničit lidi, výsledkem je nejen zničení lidstva, ale i lidské přirozenosti. Musíme si tedy uvědomit, že těmito výdobytky vědy a techniky si kopeme masový hrob!

Je třeba si položit otázku: Jaký je smysl života? Realita smrti a věčnosti se pokládá za irealitu a irealita je nám vnucována jako největší realita. Čili zde vidíme ovoce ďáblovy politiky, který je lhář a vrah. Co bude člověk potřebovat v hodině smrti, za níž ho čeká věčnost, a to šťastná či nešťastná? Moudrost lidská je v tom, že člověk počítá s koncem a vážně počítá se smrtí. Opojení vědou a technikou, umělou inteligencí atd. nás odvádí od té největší reality, kterou je smrt, Boží soud, věčné peklo, tedy ohnivé jezero, či na druhé straně věčné štěstí v nebi.

Bůh se stal člověkem, aby nám dal slovo pravdy, které máme v Jeho evangeliu, dal nám jasné směrnice, co máme konat, abychom získali věčný život. My toto všechno bojkotujeme. Ale největší realitou, o které nikdo nemůže pochybovat, je tvá i moje smrt, o níž Ježíš řekl: „Buďte připraveni, neboť nevíte den ani hodinu.“

Jsem dnes připraven stát před Božím soudem?

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8