Boží slovo na den 1.8. A.D. 2022

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.
Mt 14,13-21
Stylita
Spravedlivý Áron, velekněz
památka 20. července / 2. srpna
Áron první starozákonní velekněz, byl synem Amrama a Jochebed, z kmene Levi, Mojžíšův starší bratr, narozený v Egyptě (Ex 6, 20; Nu 26, 59). Pomáhal proroku Mojžíšovi, s osvobozením židovského národa z egyptského otroctví. Předstupoval před faraóna, jako prostředník proroka Mojžíše a mluvil za něj (Ex 4, 14 – 17).
Poté společně s Židovský…More
Spravedlivý Áron, velekněz
památka 20. července / 2. srpna

Áron první starozákonní velekněz, byl synem Amrama a Jochebed, z kmene Levi, Mojžíšův starší bratr, narozený v Egyptě (Ex 6, 20; Nu 26, 59). Pomáhal proroku Mojžíšovi, s osvobozením židovského národa z egyptského otroctví. Předstupoval před faraóna, jako prostředník proroka Mojžíše a mluvil za něj (Ex 4, 14 – 17).

Poté společně s Židovským národem, putoval po čtyřicet let do Země Zaslíbené. Byl na Boží příkaz ustanoven veleknězem (Ex 28; Ex 29).

Zesnul, když mu bylo 123 let, na hoře Hór (Nu 20, 28). Stejně jako Mojžíš, zemřel, nikdy nespatřiv Zemi Zaslíbenou, jako trest za reptání na Boha (Nu 20, 10). Jeho smrt byla oplakávána třicetidenním pláčem (Nu 20, 29). Celý Áronův rod, byl Bohem vybrán, pro velekněžskou službu, ve Starozákonní Církvi a hodnost velekněze, se jeho potomky zachovala až do příchodu našeho Spasitele Ježíše Krista.

Áronovi potomci, se v Písmu Svatém, nazývají synové Áronovi a dům Áronův. V knize Žalmů, se Áron nazývá Svatý Hospodinův (Ž 106, 16). Podle učení apoštola Pavla, byl Áron jako velekněz Izraele, předobrazem Ježíše Krista, Velekněze Nového Izraele, Novo zákonní Církve (Žid 5, 4 – 6).
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
apredsasatoci
JK povedal: Poznajú vás podľa toho, že vás budú prenasledovať, ako prenasleduju mňa!
Prečo prenasledujú cirkev v Nigérii, v Čine...?
V Európe pohoda.
Učeník Pánov
Ľuďom, ktorí prahnú po Božom Slove nebude nič chýbať.
Učeník Pánov
Neviesta Babylonská je tento svet, svet kde ľudia namiesto Boha oslavujú moc, peniaze, slávu a samých seba.
apredsasatoci
Podstata sveta je jasna. Svetu kraľuje diabol.
Ty tvrdis, že svet je neverný diablu? To predsa nie je možné. Ako môže diabol zradzat diabla?
Kristus má nevestu. Tou je jeho cirkev. Z nevesty sa stala neviestka!
Ako je to možné? Neposlušnosť!
Magisterium Cirkvi sa vymenili za iné učenie - ekumenizmis.More
Podstata sveta je jasna. Svetu kraľuje diabol.
Ty tvrdis, že svet je neverný diablu? To predsa nie je možné. Ako môže diabol zradzat diabla?

Kristus má nevestu. Tou je jeho cirkev. Z nevesty sa stala neviestka!
Ako je to možné? Neposlušnosť!
Magisterium Cirkvi sa vymenili za iné učenie - ekumenizmis.
U.S.C.A.E.
to možné nie je lebo to by ju pekelné brány premohli tu ide o dve rozdielne náboženstvá v rámci JEDNEJ Cirkvi iba že je to horšie ako za Arianizmu vtedy sa popierala jedna pravda viery vo variáciách dnes už nie že ktorákoľvek ale dokonca sama prirodzenosť sa zapiera
keď sa hovorí iné ako je v učení tak to nie je učiteľský úrad ale bludy a blud ekumenizmu je práve o tom že RKC nie je výnimočná …More
to možné nie je lebo to by ju pekelné brány premohli tu ide o dve rozdielne náboženstvá v rámci JEDNEJ Cirkvi iba že je to horšie ako za Arianizmu vtedy sa popierala jedna pravda viery vo variáciách dnes už nie že ktorákoľvek ale dokonca sama prirodzenosť sa zapiera

keď sa hovorí iné ako je v učení tak to nie je učiteľský úrad ale bludy a blud ekumenizmu je práve o tom že RKC nie je výnimočná čiže nie je nutná ako jediná cesta Spásy to že sa to definovalo tak precízne na florentskom koncile ale nie len na ňom len to v iných nebolo tak detailne to neznamená že sa to neučí už od Apoštolov
Stylita
Zjevení má víc rovin. Babylonem se označoval i Řím, jak ho nazval i jeden z apoštolů. Řím se svým pohanstvím, císaře, kteří pronásledovali církev a krev mučedníků tekla proudem.
Dále v tom můžeme vidět všechna falešná náboženství s bludy a pronásledováním křesťanů. I takový nacismus a komunismus bych do toho zařadil.
A poslední podvod nás lidstvo teprve čeká.
apredsasatoci
Stylita Určite to nemôžu byť pohania, komunizmus.... Neviestka nie je niekto z vonku, zo sveta!
Neviestka je niekto z vnútra!
Stylita
A to si vzala kde?
apredsasatoci
V SZ sa spomína hriech neposlušnosti vyvoleneho národa voči svojmu Bohu ako smilstvo. A kto pácha smilstvo? Smilnica = nevernica = neviestka!
Stylita
Myslíš, že komunisti či nacisti, římští pohanští císaři pronásledující křesťany byly věrní Hospodinu? Dovolím si odpovědět, určitě ne.
A zajímalo by mne, kde dnes katolická církev "pije" krev mučedníků za Krista?
Učeník Pánov
Tí, čo sa spájajú s neviestkou, sú mimo. Ale triedenie príde sž keď sa vráti Pán. Ten vyhodí kúkoľ a všetko, čo sa nachádza v sieti a nepatrí tam. Cirkev nikdy nemôže byť neviestka.
Odporúčam prečítať Slovo o pšenici a kúkoli a o sieťach vytiahnutých pri rybolove.
Stylita
Hitler , katolík. Stalin,pravoslavný. Alespoň byli pokřtěni. Vytvořili peklo na zemi.
apredsasatoci
Stylita Nerozumieš o čom píšem.
Takže opäť SZ. Boh nevytykal Amalekitom...., že sú mu neverní.
Boh to vytykal vyvolenú národu. Kto bol vyvoleny národ v SZ? Bol to Izrael = Židia.
Kto je vyvolený národ v NZ?
Sú to kresťania!
Chápeš?
apredsasatoci
Učeník Pánov Zachovava Kristova cirkev - rkc Božie Slovo = Magisterium Cirkvi?
Nie! Nezachováva!
Neverná cirkev je Neviestka!
Sám JK to potvrdzuje, keď povedal farizejom (dnešný preliať rkc): Vašim otcom je diabol!
Učeník Pánov
To povedal konkrétnym ľuďom, nie celému Božiemu ľudu.
Stylita
Nestydíš se být soudcem nad církví, lidi dneska nemají pokoru.
apredsasatoci
Učeník Pánov JK to povedal najvyššiemu prelatu vyvoleneho naroda.
Cítis ten rozdiel? 🤔
apredsasatoci
Stylita Nestydim sa povedať Pravdu!
Či je to inak?
Stylita
A kdo je tedy ta pravá církev, kterou brány pekelné nepřemůžou? Kdo je ta nevěsta připravující se na svatbu s Beránkem? Kdo je onen nebeský Jeruzalem s 12 bránami?
Stylita
Apredsasatoci a v které jsi církvi, představ mi ji, prosím.
Učeník Pánov
@apredsasatoci , veď aj Ježiš nazval Petra satanom a predsa ho nevylúčil zo zboru apoštolov.
Nechaj súd na Ježiša pri poslednom súde, nesúď Cirkev, ktorú On založil a nedávaj jej ošklivé pomenovania.More
@apredsasatoci , veď aj Ježiš nazval Petra satanom a predsa ho nevylúčil zo zboru apoštolov.

Nechaj súd na Ježiša pri poslednom súde, nesúď Cirkev, ktorú On založil a nedávaj jej ošklivé pomenovania.
apredsasatoci
Pravá cirkev je tá, ktorá zachovava Božie Slovo = Magisterium cirkvi.
Rkc je majiteľkou Magisteria Cirkvi a pekelné brány ju naozaj nepremozu. Pýtam sa: Zachovava Božie Slovo súčasná rkc?
Nezachováva! A takú cirkev pekelné brány premozu.
Stylita staráš sa o veľa veci ako Marta.
Ale Marta si nevybrala správny podiel!
Stylita
Z denní liturgie
18. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na začátku kralování judského krále Sidkijáha, čtvrtého roku pátého měsíce, řekl mi Chananjáh, syn Azurův, prorok z Gibeonu, v Hospodinově domě před kněžími a vším lidem: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jařmo babylónského krále! Ještě dvě léta a dám zase na toto místo přinést všecko …More
Z denní liturgie
18. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na začátku kralování judského krále Sidkijáha, čtvrtého roku pátého měsíce, řekl mi Chananjáh, syn Azurův, prorok z Gibeonu, v Hospodinově domě před kněžími a vším lidem: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jařmo babylónského krále! Ještě dvě léta a dám zase na toto místo přinést všecko nářadí Hospodinova domu, které vzal babylónský král Nabuchodonosor z tohoto místa a přenesl je do Babylóna. Také judského krále Jechonjáha, syna Jehojakimova, a všecky judské vyhnance, kteří se dostali do Babylóna, přivedu nazpět na toto místo – praví Hospodin – neboť zlomím jařmo babylónského krále.“ Tu odpověděl prorok Jeremiáš proroku Chanajáhovi před kněžími a vším lidem, který právě byl v Hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl: „Ať se tak stane! Kéž tak učiní Hospodin! Ať Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, aby se zas vrátilo nářadí do Hospodinova domu a všichni vyhnanci z Babylóna na toto místo. Ale slyš toto slovo, které mluvím do uší tobě a všemu lidu: Proroci, kteří byli přede mnou i před tebou od dávných dob, prorokovali proti mnoha zemím a proti velikým královstvím válku, hlad a mor. Avšak o proroku, který předpovídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka.“ Tu vzal prorok Chananjáh jařmo ze šíje proroka Jeremiáše a rozlámal je. Pak řekl Chananjáh přede vším lidem: „Toto praví Hospodin: Tak zlomím jařmo babylónského krále Nabuchodonosora ve dvou letech na šíji všech národů.“ Prorok Jeremiáš odešel svou cestou. Když prorok Chananjáh rozlámal jařmo na šíji proroka Jeremiáše, oslovil Jeremiáše Hospodin: „Jdi a řekni Chananjáhovi: Tak praví Hospodin: Jařmo dřevěné jsi rozlámal, ale udělám místo něho jařmo železné! Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Železné jařmo položím na šíji všech těchto národů, aby sloužili babylónskému králi Nabuchodonosorovi, a budou mu sloužit (i polní zvěř mu dávám)!“ Pak řekl prorok Jeremiáš proroku Chananjáhovi: „Slyš, Chananjáhu! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi svedl tento lid, aby se spoléhal na lež! Proto praví Hospodin: Hle, pošlu tě pryč ze světa: tohoto roku zemřeš, neboť jsi kázal vzpouru proti Hospodinu!“ Prorok Chananjáh zemřel v sedmém měsíci toho roku.
Jer 28,1-17

Žalm:
Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Odvrať mě od cesty lži,
uštědři mi svůj zákon!

Neodnímej z mých úst slovo pravdy,
neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí,
kdo zachovávají tvá přikázání!

Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech,
abych se nemusil hanbit.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili,
já však dávám pozor na tvá přikázání.

Neuchyluji se od tvých rozhodnutí,
protože tys mě poučil.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.
Mt 4,4b

Evangelium:
Mt 14,13-21
Učeník Pánov
Falošní proroci a falošné zjavenia boli za čias proroka Jeremiáša a neprestali dodnes.
apredsasatoci
A vy 2 by ste sa proti Jeremiasovi ako prví postavili. A ani o tom netušíte.
Učeník Pánov
Ako vieš @apredsasatoci ? Či ak by to bolo naopak? Ty pri Chananjahovi a my so Stylitom pri Jeremiášovi?
apredsasatoci
Čítam ťa. A vidím, kde si. Prepáč!