Varovanie
1768

NECHOĎTE PO ZKRATKÁCH, ABYSTE SE SETKALI S MÝM SYNEM

Poselství Matky Spásy ze dne 27. června 2018.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
konám odčinění za každé lidské stvoření, které nechce uctívat Nejsvětější Trojici…

Konám odčinění za ty, kteří neústupně setrvali ve své duchovní poušti a hledali vodu, aby uhasili svou žízeň ve studních zla…

Beru vás s sebou v každém Slovu, které vychází z mých úst, v každém "miluji Tě", s nímž uctívám mého Věčného Otce, v každém Slovu, kterým uctívám svého Božího Syna a v každém Slovu, s nímž uctívám Božího Ducha Svatého.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jako Matka lidstva, vás znovu vyzývám, abyste vytrvaly a dělaly pokroky ve znalosti celého Božího Zákona [Ž 119], vyzývám vás, abyste stále uváděly v život evangelia jako opravdoví stoupenci mého Syna.
Jako část mystického Těla mého Syna, jste byly povolány být nástroji ve službě mého Syna a svých bratrů a dělily se nejen o chléb, ale také o poznání, a byly tak nástroji v rukou Boží Lásky.
Nechci, aby se ztratila byť i jen nejslabší myšlenka na bratrství nebo na pocit jednoty.

Pochopte, mé děti, že v tomto čase je nutné, aby ve vás zvítězila jednota, protože jen tak dokážete najít sílu a udržet se zpříma.
Shromáždila jsem učedníky mého Syna, aby se vzájemně posilnili a obnovili sílu prvního volání mého Syna ke každému z nich [Sk 1, 14]. Vy, jako nástroje mého Syna, si musíte vytyčit cíl jednoty, aby vaše víra nezeslábla a abyste nezapomněly, že musíte být podnikavé, odhodlané a silné, aby poznámky, nebo výsměch vašich bratrů, vás nevrhly na zem.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce,
nechoďte po zkratkách, abyste se setkaly s mým Synem…

Zkratky vás povedou k tomu, že se ocitnete v náboženských denominacích, které nejsou přímou cestou ke spáse duší.

Buďte bdělé, jste povolány, abyste se samy pozorovaly a nedaly oklamat lidským egem. Buďte věrnými strážci jednoty mezi bratry. Pro ducha není nic škodlivějšího než rozdělená a soupeřící stvoření, proto prsty ruky nejsou stejné, každý má svou jedinečnou funkci. V rámci rozmanitosti darů, které mají mé děti, každé musí nabídnout ty své k službě lidu mého Syna. Žádný dar není k jejich vlastnímu prospěchu, ale pro společné dobro všech bratří [1Kor 12, 3-11].
Modlitba je mocná, a kdyby hierarchie svolala lid mého Syna modlitbou, osud této generace by byl jiný.
Milované děti, v mém Neposkvrněném Srdci zůstává každé proroctví, které mi Nejsvětější Trojice nařídila nechat vám poznat pro dobro lidstva. S politováním musím říct, že tato volání a varování nebyla vyslyšena a požadavky, které jsem vznesla k světu, nebyly uskutečněny. Zvolily jste si neposlušnost a odmítnutí, a vystavily lid mého Syna krutým chvílím, kterým čelí, a kterým bude ještě silněji čelit církev mého Syna, zatímco bylo možné se jim vyhnout, nebo oslabit jejich účinky poslušností k mým prosbám.
Člověk trpěl neposlušností a je stále neposlušný, až k přesycení, aniž by si přiznal své pochybení.
Význam modlitby není mým Synem snižován, ale čas už není časem, a člověk je odhodlán používat to, co vytvořil, aby ukázal sílu.
Lidé se nacházejí v nesmyslech, jsou potopeni v lenosti, propadají se do lhostejnosti, která nepovznáší duši, ale udržuje ji ztemnělou slavnostmi a chvilkovým potěšením.
Člověk, lhostejný ke své vlastní přirozenosti, se podrobil zlu, zatemnil si cestu, a proto jeho omyly jsou trvalé, svatokrádeže páchá častěji, jen nejste o tom informováni.

Modlete se, mé děti, modlete se za Evropu, je ovládána zevnitř.
Modlete se, mé děti, modlete se za Venezuelu, země je zbarvena bolestí a otřesena hladem, který způsobí smrt mých dětí.
Modlete se, mé děti, modlete se za Nicaraguu, země je smáčena krví mých dětí, země, pošpiněná chapadly démona.

Modlete se, mé děti, Itálie bude otřesena.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, ekonomika, stále víc nestabilní, rozpoutává sobectví, člověk bez Boha se mění k nepoznání a lidé, kteří jsou věřící, v zoufalství, které způsobuje hlad, dojdou k jednání proti své vlastní krvi a promění se v sobecká, a dokonce i v divoká stvoření. Tam vás povedou nositelé zla, zavázání k pomoci antikristu.

Milované děti, čekejte na anděla pokoje, věrného Nejsvětější Trojici, odevzdá se lidu mého Syna uprostřed bolestí, přijde, aby byl balzámem v tomto čase.

Vytrvejte, buďte věrné, zkoušky budou stále trvat ve všech národech. Ti, kdo jsou věrní mému Synu, neustoupí, neboť ve zkouškách najdou odvahu pokračovat.
Jako Matka a Učitelka, vedu lid mého Syna, který mi svěřil. Nebojte se, neboť zlo bude poraženo.
Neodmítejte nebeskou pomoc, vzývejte své anděly strážné, svaté, modlete se jeden za druhého: JEDNOTA, JEDNOTA, JEDNOTA.
Žehnám vám svou láskou.
Matka Maria
snakee
Evanjelium podľa Lukáša
Katolícky preklad
49
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn …More
Evanjelium podľa Lukáša

Katolícky preklad

49
Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre."