Clicks354

Buďte Rozumní ohľadom Večnosti

Buďte Rozumní ohľadom Večnosti - 19. júla 2021 - Ježišove slová k nám

Buďte Rozumní ohľadom Večnosti, pretože tento život, ktorý teraz žijete, je len dočasný. Kde budete tráviť Večnosť?

Kvôli tomuto vám musí záležať na vašej Konečnej Destinácii viac ako na čomkoľvek inom. Koniec Príde pre niektorých skôr než to očakávali, pretože každý deň mnohí zomierajú, niektorí náhle a neočakávane. Kvôli tomu musíte byť Rozumní ohľadom Večnosti. Musíte byť vždy Prichystaní, Potešiteľní Mne, pretože Ja Som Jediný, kto Rozhodne o vašom Osude na Konci a Koniec to oznámi.

Môžete to Vedieť, byť v Pokoji a mať Spoľahnutie ohľadom Večnosti. V Dokonalej Láske Nie je Žiadny Strach, pretože Dokonalá Láska Vyháňa von strach. Preto musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja a budete Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru.

Mnohí žijú svoje životy, ako keby išli žiť naveky v tomto svete. Nestarostia sa kvôli Večnosti. Kvôli tomuto mnohí skončia, na nesprávnej Konečnej Destinácii. Jestvuje cesta, ktorá sa zdá správna, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu. Buďte teraz Rozumní a Nie pochabí ohľadom Večnosti, pretože Neviete, koľko času máte. Čas Milosti taktiež Príde ku Koncu, pre niektorých dokonca v tento deň.

Buďte Rozumní ohľadom Večnosti a Nebuďte oklamaní Ani si nenamýšľajte, pretože Nie každý, kto Mi Vraví "Pane, Pane" Vstúpi Do Neba. Ja Poviem mnohým v Ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vy ktorí činíte neprávosť. Kvôli tomuto Varujem z Lásky a pretože Sa Starám. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika, ale ani Nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Volám hriešnikov k Pokániu. Nebude Žiadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Som Svätý a vy musíte byť taktiež Svätí, pretože bez Svätosti Ma Nikto Neuvidí. Nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo.

Žite vaše životy Hodné Mňa a Môjho Večného Kráľovstva, ono Nie je z toho sveta. Buďte odlišní a oddelení. Vy všetci ste stále vo svete, ale Nie mimo neho. Buďte Svetlom vo tme a Nebuďte sami tmou, Inak len klamete seba. Dobre si to uvážte a buďte Rozumní ohľadom Večnosti, skôr ako na to môže byť už Navždy príliš neskoro, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=jdAyhSgp7jg
Public domain