Clicks646
Juraj313
18

Hľadanie Ježiša - Náboženstvom je človek

Ako ho nájdeme?

Ježiš nám zanechal znamenie keď povedal:

6 Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ján 14:6

Ježiš bol dverami k Bohu

On bol človekom, ktorého Boh umiestnil na zem, aby ľuďom ukázal cestu

Ranní nasledovníci Ježiša sa nevolali kresťania - svoje náboženstvo nazývali “cesta”, pretože nasledovali človeka - Ježiša Krista - ktorý bol cestou k poznaniu Boha

V Evanjeliu podľa Jána Ježiš povedal:

9 Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. 12 Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. 13 Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. 15 Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. - Evanjelium podľa Jána 10:9-16

Ježiš tu objasňuje, že na ceste pravdy je iba jedna skupina, a to je skupina, ktorú vedie ten pravý pastier

DÔLEŽITÝ POJEM - DOBRÝ PASTIER VERZUS NÁJOMNÍK

Ježiš konal na základe Božej Vôle

Ježiš objasnil, že je Božím predstaviteľom konajúcim na podnet Božej Vôle:

19 A tak odpovedal Ježiš a riekol im: Ameň, ameň vám hovorím, že Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí činiť svojho Otca, lebo čokoľvek on činí, to podobne činí aj Syn. - Evanjelium podľa Jána 5:19

Ježiš tiež povedal:

5 Keď som na svete, som svetlom sveta. - Evanjelium podľa Jána 9:5

Všimnite si slová “keď som na svete”. Nabáda nás opýtať sa - ak by Ježiš nebol na svete, bol by svet bez svetla?

V skutočnosti Ježiš často hovoril o svetle, ktoré mal - hovoril o duchovi alebo podstate. Povedal:

12 Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. - Evanjelium podľa Jána 8:12

V Ježišovi prebýva duch svätý

V kresťanstve hvoríme o Duchu Svätom - Božej Podstate. A v Ježišovi prebývalo toto svetlo - Duch Svätý

Kresťania veria, že Ježiš bol Bohom vo stvorení - človek, v ktorom bol vštepený Duch Boha. Zaujímavosťou je, že Korán označuje Ježiša tým istým titulom - Duch Boha

JEŽIŠ NEBOL JEDINÝ - AJ PROROCI A POSLOVIA BOLI PREDSTAVITEĽMI BOHA

1.MOJŽIŠOVA, kapitola 5

1.Kniha MOJŽIŠOVA, kapitola 5 objasňuje ako bol prvý človek - Adam - stvorený v jeho obraz. Možno nie fyzicky, ale duševne. A v tých časoch, Adam bol predstaviteľom Boha

V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha. - 1.MOJŽIŠOVA 5:1

Na začiatku tejto knihy sa uvádza, že je to kniha rodov Adamových. Avšak nejde tu iba o rodokmeň.
Adam nemal iba jediné dieťa, avšak spomína sa iba jedno, pretože táto kniha vytyčuje líniu proroctva. Línia predstavuje mužov od Adama cez Seta, Enoša, Kénana, Mahalaléla, Jareda, Enocha, Matuzalema, Lámecha, až po Noacha

Ak sa pozrieme na tento model, všimneme si dve dôležité veci:
Niet časových úsekov, kde by bol Boh zanechal svet bez Bohom ustanoveného vodcu
Títo muži, ktorí niesli pochodeň Božieho náboženstva z generácie na generáciu, sú otcovia a synovia, nástupcovia - jeden za druhým

Boh neponecháva svet bez svetla. Na zemi musí byť vždy Boží Človek. Boh by nás neponechal bez cesty ako Ho poznať

A zamyslite sa - boli to práve títo muži - proroci a poslovia - muži, v ktorých bolo vštepené Božie Svetlo, a ktorí prorokoval a vyšľapali cestu pre Ježiša Krista. Boli to práve ich slová, ktoré viedli ľudí k Ježišovi

PROROCI A POSLOVIA DLAŽDILI CESTU PRE JEŽIŠA

Ježiš bol nástupcom Jána Krstiteľa

16 A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho. 17 A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. - Evanjelium podľa Matúša 3:16-17

Ježiš nám ukázal, aké je dôležité, aby bol Človek Boží vždy na zemi, keď vymenoval svojho nástupcu

Ježiš vymenoval Petra za svojho nástupcu

opýtal sa svojich učeníkov a riekol: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja, Syn človeka? 14 A oni povedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že Jeremiáš, alebo niektorý z prorokov. 15 Povedal im: A vy čo hovoríte, že kto som ja? 16 A Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn živého Boha! 17 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavily, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti; 19 a dám ti kľúče nebeského kráľovstva, a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi. 20 Vtedy prikázal svojim učeníkom, aby to nikomu nepovedali, že on je Kristus. - Evanjelium podľa Matúša 16:13-20

Toto je veľmi dôležitá pasáž, pretože objasňuje, že Šimon Peter nebol iba hlavným apoštolom Ježiša, ale tak ako Ježiš, Peter mal konať ako stelesnenie Božieho Náboženstva

Zamyslite sa nad nasledujúcimi slovami: a čokoľvek by si sviazal na zemi, bude sviazané aj na nebi; a čokoľvek by si rozviazal na zemi, bude rozviazané aj na nebi.

PETER = STELESNENIE NÁBOŽENSTVA, NEOMYLNÝ

Čo to znamená? Znamená to, že Peter, ktorý konal ako Boží predstaviteľ na zemi, mal moc zmeniť náboženské zákony. Bol neomylný - a teda nebol schopný dopustiť sa chyby

Kresťanstvo je založené na nástupníctve

Pravdou je, že kresťanstvo, ako ho dnes poznáme, je založené na tomto princípe.
Peter je považovaný za prvého pápeža katolíckej viery.
A zatiaľ čo existuje mnoho odnoží kresťanstva, všetky vychádzajú z katolíckej viery, no postupne sa z rôznych dôvodov odklonili. Pôvodne sa však držali tradície, ktorú ustanovil Ježiš - tradície nástupníctva

Nástupníctvo v islame

V islame je princíp nástupníctva rovnako dôležitý. V skutočnosti je to hlavná príčina rozkolu medzi dvoma hlavnými skupinami - sunnitmi a šítmi.

Podobne ako Ježiš vymenoval Šimona Petra ako svojho nástupcu, Mohammed vymenoval Alího, syna Abu Táliba. Prorok Mohammed povedal: “Ali je zo mňa a ja som z neho. On je váš wali (opatrovník, poručník, správca) po mne. Je walim každého veriaceho po mne.”

Šítski moslimovia veria, že Ali bol prvým v reťazci Bohom ustanovených Nástupníkov. Boží Nástupník sa nazýva Imám. Šíti veria, že Imám je ich “Wali”, čo znamená opatrovník, poručník, správca, alebo jeden môže povedať “otec” …

Podobne, ako pápež je opatrovníkom kresťanov. Pápež znamená Papa alebo otec. Aj dnes sa katolícka cirkev drží myšlienky, že náboženstvom je a vždy bol človek

Náboženstvom je človek

Ako aj katolíci, tak aj šíti hľadajú Kristovho nástupcu.
Kto ním je?


Pozrime sa na pápeža…

Pápež a COVID19

Pápež sa v súčastnosti bojí svojich oviec. Vraví, choďte odo mňa preč! Len nedávno ľudí vítal ako svätec, no dnes je v karanténe:
youtube.com/watch?v=ujBz1-_82LM
youtube.com/watch?v=IFGOJ0FjUeI

Nedeľné modlitby vedie prostredníctvom vysielania, a nie osobne.
Modlí sa k Panne Márii za ochranu pred COVID19. Vatikán publikoval nasledovné video:
youtube.com/watch?v=D2wxD3YvfeQ

Žiadne odpovede…
Iba “srdečné vďaky personálu nemocnice”

Ďaľšie video s pápežom:
youtube.com/watch?v=hG2NdLl19Nw

“Súcit a sentimentalita”, nech tí najosamelejší počujú naše slová…

Iba človek útechy, no žiadneho riešenia.
Nie je to človek boží, ktorý prichádza s varovaním a liekom, ktorý by vzal prosby ľudí a ich pokánie k Bohu, aby od nich odvrátil trest…

Pápežské škandály

Toto je človek, ktorý tvrdí že je nástupcom Ježiša

Ježiš povedal:

15 Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 16 Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? 17 Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 20 A tak ich tedy po ich ovocí poznáte. - Evanjelium podľa Matúša 7:15-20

Aké ovocie prináša vodcovstvo ľudí?

ZNEUŽÍVANIE DETÍ A FINANČNÉ ŠKANDÁLY

Záver

Vieme, že náboženstvom je človek.
Ježiš bol tým človekom.
Šimon Peter bol tým človekom.
Kde sa stala chyba v nástupníctve?

apredsasatoci
Nechápem prečo sa tu rieši bergoglio.
bergoglio sa na základe slov. vôle rozhodol ako sa rozhodol. To budete riešiť všetkých kresťanov, ktorí behajú po svete? Nechcete to nechať na Boha?
Není rozumnejšie riešiť seba?
Trepifajksl
Nerozumím tomu, poprosil bych to napsat ještě jednou.
Roberto 55
Precitaj si to pozorne a porovnaj s Pismom....staci iba trosku bludu
Modré Hluboké Nebe
To je logika!.)) Co není katolické, je ďábelské. Ono je to tak, že co je ďábelské je katolické.
Roberto 55
Jednoducha logika: Cirkev ktoru zalozil Pan Jezis bola prva a neskor ju nazvali vseobecna = pre kazdeho=katolicka-z grectiny -katholikos- vseobecny...a Peter, ktory dostal od Pana kluce si zvolil Rim, kde ho aj Pan Jezis chcel mat -preto rimska...
Preto vsetky ostatne napodobeniny su klamstva a nemozu viest do spasy.
Ked nevedu do spasy, tak je iba jedna moznost -zatratenie...teda je to diabolske! …More
Jednoducha logika: Cirkev ktoru zalozil Pan Jezis bola prva a neskor ju nazvali vseobecna = pre kazdeho=katolicka-z grectiny -katholikos- vseobecny...a Peter, ktory dostal od Pana kluce si zvolil Rim, kde ho aj Pan Jezis chcel mat -preto rimska...
Preto vsetky ostatne napodobeniny su klamstva a nemozu viest do spasy.
Ked nevedu do spasy, tak je iba jedna moznost -zatratenie...teda je to diabolske!
Homo protestanticus aka MHN radsej mlc!
Modré Hluboké Nebe
Ježíš nezakládal žádnou církev natož náboženství říma. Není to guru ani učitel nauky, dogmat nebo katechizmů. Církev Kristova jsou všechny znovuzrozené děti Boží, které se zde v tomto padlém čase rozhodly z lásky k Bohu přijmout Krista jako svůj život, svoji věčnost. Je na čase, aby sis konečně vytáhl hlavu z té římské perdele. Doběhli tě, dogmatiku.
Juraj313
Článok poukazuje na to, že pápež zastáva úrad, ktorý svojho času patril Ježišovi, a ktorý Ježiš zveril Petrovi…. Časom sa však tento úrad Božieho človeka a Zástupcu Boha na zemi dostal do nesprávnych rúk - viď pápežský úrad dnešnej doby
apredsasatoci
Juraj313
Tvoja vôľa nie je závislá na pápežovi....
Úchop svojimi rukami JK!
Roberto 55
To MHN: Vidno, ze nepoznas ani sv. Pismo NZ.
Každý pokrsteny je znovuzrodeny- zastepeny do Pana Jezisa a stava sa adoptivnym synom/dcerou bozim a neskor ked prijme sv. Birmovania je posilneny Duchom Svatym.
Iba ten je znovuzrodeny, kto nepacha s.h.btw chodis sa spovedat? Ked nie , tak umres vo svojich hriechoch...
apredsasatoci
Každý človek sa rodí ako pohan.
Krstom sa stáva kresťanom - Krst vodou.
Nie každý kresťan je Božím dieťaťom.
Božím dieťaťom je iba ten, ktorý je pokrstený DS.

Sú situácie v živote človeka, keď sa nemôže napr. spovedať. Aj s tým to Boh ráta - Ez34/Jer10
Roberto 55
Je to take gnosticke, nie katolicke.
Juraj313
Niektorí gnostici veria vo viacerých bohov, zatiaľ čo katolíci veria v Otca, Syna a Ducha svätého, ale tvrdia, že ide o jednu osobu. Gnostici sa snažia o odstránenie ignorancie, zatiaľ čo katolíci o odstránenie hriechu…

To sú hlavné rozdiely medzi gnostikmi a katolíkmi

Pokiaľ ide o koncept “náboženstvom je človek”, je priamo pred nami, nad slnko jasnejší. Máme ho rovno pod nosom. Najväčším …More
Niektorí gnostici veria vo viacerých bohov, zatiaľ čo katolíci veria v Otca, Syna a Ducha svätého, ale tvrdia, že ide o jednu osobu. Gnostici sa snažia o odstránenie ignorancie, zatiaľ čo katolíci o odstránenie hriechu…

To sú hlavné rozdiely medzi gnostikmi a katolíkmi

Pokiaľ ide o koncept “náboženstvom je človek”, je priamo pred nami, nad slnko jasnejší. Máme ho rovno pod nosom. Najväčším dôkazom tohto konceptu je samotný pápežský úrad, ktorý sa tiež nazýva “pontif”, čo znamená “most medzi zemou a nebom”
Modré Hluboké Nebe
Právě proto je to živé, ne mrtvola z vatikánu.
Roberto 55
bla bla bla
Modré Hluboké Nebe
Copak Róbertó 55, voliči padlé kotlebovy podvodné straničky, bla bla bla se ti to zaseklo, vole??.))
Roberto 55
Nevolil som nikoho...Inac Kotleba sa mi paci, lebo je aspon charakter a nezda sa mi podvodnik...
Modré Hluboké Nebe
To jsem předpokládal, že jsi úplně mimo. Jak v životě, s náboženstvím i tvým kotlebem který se pyšně odvrátil od Harabína když se mohli spojit a nedopustit aby na hrad sedla ta vaša skládková iča, čert nosatý. Ale ty nic nevíš, ty jsi fanoušek říma i kotlebu, jenom fanoušek, rozum jsi rozpustil ve svěcený vodě...))))) Achjo. Vzýváte čerta Slováci a on přišel.
ľubica
velmi slabé, ho ci hľadáte odpoved na otázku v závere..... nič vám nehovorí slovo slobodomurári? ich ciele taktika posobenie rozsah..... to su diablovi sekretáti, ktorí kusok po kusku storočie za storočím oslabuju az znemožnuju pôsobenie RKC, zrejme vám chýbaju vedomosti, ktoré su obsiahnuté v encyklikách, bullách pápežov minulých storočí, kde sa píše o modernizme, slobodomurárstve, komunizme, …More
velmi slabé, ho ci hľadáte odpoved na otázku v závere..... nič vám nehovorí slovo slobodomurári? ich ciele taktika posobenie rozsah..... to su diablovi sekretáti, ktorí kusok po kusku storočie za storočím oslabuju az znemožnuju pôsobenie RKC, zrejme vám chýbaju vedomosti, ktoré su obsiahnuté v encyklikách, bullách pápežov minulých storočí, kde sa píše o modernizme, slobodomurárstve, komunizme, liberalizme, relativizme a pod.... stačí si dať do hladačika správny výraz a na gtv je spústa katolickych materiálov k teme, prečo papež toto a toto......
katolícke weby:
dielnasj.blogspot.com

Duše a Hvězdy / Krása Liturgie /
dedictvisvatovaclavske.cz / www.lumendelumine.cz / rexcz.blogspot.com / TeDeum /
na vzdelávanie doporučujem knihy a články z :
www.vzdelavaci-institut.info
Rýn se vlévá do Tibery
Tajné dějiny jezuitů
insightsofgod.com/…j. novotny f. polak - tajne dejiny jezuitu-1-7.pdf
librinostri.catholica.cz