Clicks629
Stylita
20

Boží slovo na den 25.9. A.D. 2021

Když se všichni divili tomu, co Ježíš konal, řekl svým učedníkům: „Vy si dobře povšimněte těchto mých slov: Syn člověka bude vydán lidem do rukou.“ Oni však té řeči nerozuměli; (její smysl) zůstal pro ně zahalen, takže to nepochopili. Báli se ho však na to zeptat.
Lk 9,43b-45
Stylita
Svátek slaví sv. Kleofáš

»Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo.
Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z …More
Svátek slaví sv. Kleofáš

»Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo.
Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“
Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“
A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“
Potom začal od Mojžíše, (probral dále) všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech (částech) Písma na něj vztahuje.
Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. (Vtom) se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.
Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct (apoštolů) i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.«
(Lk 24,13–35)

sv. Kleofáš
Cleophas
25. září, připomínka
Postavení: učedník, mučedník
Úmrtí: I. stol.
Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu, ke kterému jej pozvali, se jim dal poznat. Kleofáše, jako svědka radostné zvěsti, stála jeho láska k Ježíši život.
Tento hlasatel radostné zvěsti byl od židů zavražděn v Emauzích, v domě, kde se mu "otevřely oči".
Jeho dům, podle svědectví sv. Jeronýma, byl ve IV. století přeměněn v kostel. Dnes toto místo v Emauzích označují jen zbytky zdiva.
zdroj: catholica.cz/index.php?id=4649
Martina Bohumila Lutherová
Tento hlasatel radostné zvěsti byl od židů zavražděn v Emauzích, v domě, kde se mu "otevřely oči".
Nová informace 😎 🥳
Martina Bohumila Lutherová
Je zde zmínka o panu Jeremiášovi, kterého jako bůžka/patrona/ochránce
můžete vzývat takto:
Patron:Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, studentů, žáků, překladatelů, univerzit, vědeckých společností; vzýván proti očním chorobám
U.S.C.A.E.
ja radšej putina to je modla pre niekoho 😊 uctievať putina a mať ho za bôžika to je proti prvému Prikázaniu lebo vy ho nie ako vladára aj keď s pochybnou legitimitou ale vy ho nie že ctíte ale klaniate sa jeho osobe
Martina Bohumila Lutherová
U.S.C.A.E.
DRUHÝ KONŠTANTINOPOLSKÝ KONCIL (r. 553)

Kto nevyznáva, že Otec, Syn a Duch Svätý majú jednu prirodzenosť čiže bytnosť, jednu silu a moc; (kto nevyznáva) jednopodstatnú (homousion) Trojicu, jedno Božstvo, ktoré je uctievané v troch hypostázach čiže osobách (prosópon), nech je exkomunikovaný. (N 180)
U.S.C.A.E.
jednu silu a moc

protirečiť koncilu ktorý údajne uznávajú je už moc to znamená že ho neuznávajú

ak ju nemohli zničiť značí to aj keď semi-hereticky že Pán Ježiš Kristus bol vždy Boh? odpovedať nemusíte to bola rečnícka. To je gól oni sú v protirečení samy zo sebou a vy s nimi hoci ich citujete to sa nedá vymyslieť 😊

a to je koncil kde sa ukázalo aký je cézaropapizmus nebezpečný

ja obdivujem …More
jednu silu a moc

protirečiť koncilu ktorý údajne uznávajú je už moc to znamená že ho neuznávajú

ak ju nemohli zničiť značí to aj keď semi-hereticky že Pán Ježiš Kristus bol vždy Boh? odpovedať nemusíte to bola rečnícka. To je gól oni sú v protirečení samy zo sebou a vy s nimi hoci ich citujete to sa nedá vymyslieť 😊

a to je koncil kde sa ukázalo aký je cézaropapizmus nebezpečný

ja obdivujem túto legendárnu nedôslednosť v tomto sú protestanti na tom logickejšie oni útočia a neuznávajú Pápežstvo a logicky ani Pápežov a nie tak zvláštne ako pravoslávie napríklad ruské že neuznávam Jurisdikčný primát Pápežov a popri tom nazývajú svätého Leva KĽÚČNIKOM a hlavou pravoslávia to tiež musí človek vidieť inak by neveril 😊
U.S.C.A.E.
pani Eva zdieľate dohnalovcov ktorý mierne dezinterpretujú skúsenosť a slová svätého Maxima vyznávača? no to máte problém lebo on bez okolkov tvrdil že Duch Svätý vychádza z Otca I SYNA 😊 a mimochodom to obhájil už svätý Lev Veľký ešte predtým ako sa to stalo vsuvkou a stáročia pred tým presne v intenciách Rímskej a Alexandrijskej tradície

čiže žiadne duchoborecké Filioque nie je ako tvrdia prop…More
pani Eva zdieľate dohnalovcov ktorý mierne dezinterpretujú skúsenosť a slová svätého Maxima vyznávača? no to máte problém lebo on bez okolkov tvrdil že Duch Svätý vychádza z Otca I SYNA 😊 a mimochodom to obhájil už svätý Lev Veľký ešte predtým ako sa to stalo vsuvkou a stáročia pred tým presne v intenciách Rímskej a Alexandrijskej tradície

čiže žiadne duchoborecké Filioque nie je ako tvrdia propagandisti z ortodoxia.cz všetky tri body mimo a to som Katolík laik a ináč svätý Lev Veľký je hlavou a súčasne mať Filioque za herézu to už ani komentovať netreba 😊
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Zdvihl jsem oči a viděl jsem: Hle – muž, který měl v ruce měřicí provaz. Zeptal jsem se: „Kam jdeš?“ Odpověděl mi: „Měřit Jeruzalém, abych viděl, jaká bude jeho šířka a jaká bude jeho délka.“ A tu se objevil anděl, který se mnou mluvil, a naproti němu jiný anděl. A vyzval ho: „Běž a řekni tomuto …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/25_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Zdvihl jsem oči a viděl jsem: Hle – muž, který měl v ruce měřicí provaz. Zeptal jsem se: „Kam jdeš?“ Odpověděl mi: „Měřit Jeruzalém, abych viděl, jaká bude jeho šířka a jaká bude jeho délka.“ A tu se objevil anděl, který se mnou mluvil, a naproti němu jiný anděl. A vyzval ho: „Běž a řekni tomuto jinochovi: V Jeruzalémě bude bydlet takové množství lidu a dobytka, že bude (městem) bez hradeb. Já mu budu – praví Hospodin – ohnivou hradbou kolem dokola a slávou uprostřed něho. Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle – přicházím, abych přebýval uprostřed tebe – praví Hospodin. Toho dne se mnohé národy přidají k Hospodinu, stanou se mým lidem.“
Zach 2,5-9.14-15a

Žalm:
Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.

Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,
zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

Vykoupí Hospodin Jakuba
a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.

Tehdy se rozveselí v tanci panna,
zaradují se jinoši a starci.
Proměním jejich nářek v radost,
útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Jer 31

Evangelium:
Lk 9,43b-45
Martina Bohumila Lutherová
😇Běž a řekni tomuto jinochovi: V Jeruzalémě bude bydlet takové množství lidu a dobytka, že bude (městem) bez hradeb. Já mu budu – praví Hospodin – ohnivou hradbou kolem dokola a slávou uprostřed něho. 😇

To si neumíme přdstavit a proto pochybujeme slovy:

Bůh je mocný, ale kráva zajíca nedohoní
😂 🤪
U.S.C.A.E.
Katolícka Cirkev má volať a volala všetkých ale neprijímala všetko, tomu sa spreneveruje teraz ale to nie je jej skutočné učenie. RKC je to mesto
Martina Bohumila Lutherová
😇 Jásej a raduj se, siónská dcero, neboť hle – přicházím, abych přebýval uprostřed tebe – praví Hospodin. Toho dne se mnohé národy přidají k Hospodinu, stanou se mým lidem.😇
U.S.C.A.E.
1. Petrov 2:9-10 SSV

Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Martina Bohumila Lutherová
Určitě ano. ale nejde v tom o papežství, o tm není
řeč ani v Kédu 🥳 🤪 😴
Martina Bohumila Lutherová
Krédu.
U.S.C.A.E.
verím v Cirkev Katolícku tam je Pápežstvo keby v kréde bolo všetko explicitne tak text má tak 380 strán to sme už riešili ja tieto vaše úhybné manévre už čakám
Martina Bohumila Lutherová
I kdyby snad tak pouze a jen do roku 379 kdy se stalo sídlem
Nejvyššího pohanského velekněze, které biskup Říma přijal:
37. sv. Damas I. Damasus, Portugalec/Španěl (18 r., 2., 10 d.)
1.10. 366 – 11.12. 384 +.
Východořímský císař Gratianus (367 – 383) přenesl v r. 379 na papeže titul císaře jako pohanského velekněze Pontifex Maximus (Nejvyšší velekněz) daroval mu tiáru (čepici kuželovitého tvaru…More
I kdyby snad tak pouze a jen do roku 379 kdy se stalo sídlem
Nejvyššího pohanského velekněze, které biskup Říma přijal:
37. sv. Damas I. Damasus, Portugalec/Španěl (18 r., 2., 10 d.)
1.10. 366 – 11.12. 384 +.
Východořímský císař Gratianus (367 – 383) přenesl v r. 379 na papeže titul císaře jako pohanského velekněze Pontifex Maximus (Nejvyšší velekněz) daroval mu tiáru (čepici kuželovitého tvaru).

p.s Zatím tento titul žádný papež neodmítl pouze
papež Pavel VI - předal "vzácnou" trojtou korunu OSN.

Všichni od Damase I až do dnešního papeže
Františka jsou jako římští biskupové Nejvyššími pohanskými veleknězi
.

T.j. jsou nejvyššími knězi všech démonských náboženství a také v tomto
pohanském hábitě také římských katolíků. Strašné.
U.S.C.A.E.
áno hlavne že Chalcedónska Dogma stojí na liste svätého Leva Veľkého flaviánovi potvrdzuje tzv. dyofyzitizmus a Lev Veľký bol kus za údajným popohanštením Apoštolského stolca

ten text je tak "kvalitný" že v ňom je Libérius za svätého a to my teda v žiadnom prípade neuznávame

strašné sú vaše zdroje a to z pravidla 😊 ja viem v tejto registrácii ste to ešte nenahodili tak už to máte splnené 😊
Martina Bohumila Lutherová
Dobře to Všemohoucí Bůh řídí. Zůstává
stále na Skále Ježíši Kristu postavená
Pravoslavná apoštolská církev.
U.S.C.A.E.
veru pekné od nich že za ekumenické uznávajú len tie koncily ktoré uznal Rím 😊 aj keď sa tam nájde nedôslednosť vyššie spomenutá