Děti, moc komunismu se projevuje na Zemi.

Poselství Matky Spásy ze dne 1. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

DOBYVAČNÉ TOUHY KOMUNISMU PŘESAHUJÍ HRANICE JEDNÉ ZEMĚ

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám jako Královna a Matka.
Žehnám vaší mysli, vašim myšlenkám a vašemu srdci.
Žehnám vám svou Láskou, abyste jako děti mého Božího Syna byly poslušné jeho volání.
Moje dětičky:
MUSÍTE SI POSPÍŠIT A STÁT SE DUCHOVNĚJŠÍMI. Čas je naléhavý, zlo nečeká a spřádá své plány, jak ovládnout mé děti. Nebojte se, tato Matka vás chrání a můj plášť objímá lidstvo.
Děti, moc komunismu se projevuje na Zemi, jeho dobyvačné touhy přesahují hranice jedné země.
Trápí mě ignorance těch, kdo popírají čas, v němž žijí:
válka se rozšiřuje a objevuje se hlad, před nímž lidská bytost zapomíná na své zásady.
Drak ukazuje svá chapadla: mor, válku, hladomor [Zj 6, 8]) a vládu nad lidstvem, likviduje náboženství, aby zavedl jen jedno náboženství.
Lidé mého Syna, udržujte lampy hořící [Lk 12,35] s nejlepším olejem. Někteří jsou stále hloupí a nechápou realitu, v níž lidstvo žije.
POTŘEBNÝM DĚTEM:
NEZNÁTE PROROCTVÍ OBSAŽENÁ V PÍSMU SVATÉM.

Kdybyste je znaly, pochopily byste dobu, v níž se nacházíte, a její znamení a signály. Vše se nachází v Písmu svatém, ale lidské stvoření už nevěří ve Svatou Trojici, pohrdá mnou a popírá, že je Božím dílem.
DĚTI, NA CO VÁS UPOZORŇUJE OBLOHA, TO PROŽÍVÁTE JAKO PODÍVANOU…
Měsíc zčervená [Joel 2, 31] a s ním se zvětší lidské utrpení a bolest.
Modlete se, volejte mě a udržujte půst, pokud vám to zdraví dovolí.
Čiňte pokání a vyznejte své hříchy s pevným úmyslem se napravit. Jděte k mému Synu přítomnému ve svaté eucharistii a vydejte se na cestu k novému životu jako pravé děti mého Syna.
Vstupte do vnitřního ticha a podívejte se na sebe, přísně, velmi přísně, aniž byste skrývaly své osobní činy a skutky: podívejte se na sebe ve svém charakteru, ve svém zacházení s bližními, ve svém hněvu, ve své zášti, ve svém nedostatku lásky k sobě a k bližnímu.
PODÍVEJTE SE NA SEBE!
ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT "IPSO FACTO".
MUSÍTE OBMĚKČIT SVÉ KAMENNÉ SRDCE DŘÍV, NEŽ BUDE POZDĚ.

Vstupujete do těžkých časů pro celé lidstvo. Nabízím vám své ruce, aby vás vedly k mému Synu, mé srdce, aby vás ochraňovalo, a mé lůno, abyste v něm rostly.
Modlete se, děti, modlete se, ti, kdo mají na Zemi moc, vedou lidstvo do bolesti.

Modlete se, děti, modlete se, Země se bude silně třást.
Modlete se, děti, modlete se za církev mého Syna.

Modlete se milované děti, lidé mého Syna, modlete se.
Rmoutím se kvůli mým dětem, které neposlouchají.
Truchlím pro Evropu, která bude trpět, aniž by to čekala.
V tomto měsíci zasvěceném této Matce, která vás miluje, vás prosím, abyste o sobotách a nedělích obětovaly svaté přijímání za obrácení všech lidí, za mír ve světě, za mé nejmilejší děti, aby zachovaly lid mého Syna jako společenství lásky a bratrství. To musíte nabídnout ve stavu milosti a s pevnou vírou.

Splněním mých žádostí získáte milost, že vzroste vaše víra v mého Božího Syna a získáte větší ochranu nebeských legií.

Udržujte jednotu. Žehnám vám, mé děti.
Matka Maria

poselstvi-zbytku.org/html1/2001.html
Jericho 3
utrpení se dobře rozdává. Bude trpět celý svět majs
Jericho 3
Lidé se musí obrátit k Bohu, jinak s námi bude zle.
Rusko se obrátí od zločinů k lidství.
Mira393
mohou si za to sami, Zelenskyj idiotsky rozprodává zbraně na blízký východ a inkasuje peníze(na jeho soukr.konto)místo toho aby tyto krámy použil k obraně jeho země.
Hanka Kraská
KarolI. I. Rakúsky -kráľ a mučeník

Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku | Lumen de Lumine
Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku
Poslední rakouský císař Karel I. (1887-1922) vládl také pod titulem uherského krále Karla IV. a českého krále Karla III. Tento panovník rodu Habsburků-Lotrinských-Este byl blahořečen sv. Janem Pavlem II. dne 3. října …More
KarolI. I. Rakúsky -kráľ a mučeník

Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku | Lumen de Lumine
Světové zednářství proti Karlu I. Rakouskému, králi a mučedníku
Poslední rakouský císař Karel I. (1887-1922) vládl také pod titulem uherského krále Karla IV. a českého krále Karla III. Tento panovník rodu Habsburků-Lotrinských-Este byl blahořečen sv. Janem Pavlem II. dne 3. října 2004 (viz zde).
Již v 19. století bylo zřejmé, že zednářský projekt pro velkou univerzální evropskou republiku znamená zkázu katolické monarchie Habsburků (viz zde). Dva svazky Positio super virtutibus také ukazují velký boj zednářů proti blahoslavenému Karlu I. Rakouskému (viz Congregatio de Causis Sanctorum, Vindobonen. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Caroli a Domo Austriae Imperatoris ac Regis (1887-1922) - Positio super virtutibus et fame sanctitatis, sv. I-II, Řím 1994). Z Positio budu citovat obsah a stránku.
Zde je krátká historie Božího služebníka.
Stal se císařem v roce 1916 a udělal vše pro dosažení míru, ale v červnu 1917 zednářství usilovalo o pád rodu Habsburků. V listopadu 1918 uzavírá Karel příměří. V roce 1919 odešel do exilu do Švýcarska. V dubnu a říjnu 1921 existují dva pokusy o návrat do Maďarska. 24. října 1921 je Karel zatčen. V listopadu 1921 byl předán Britům a deportován na ostrov Madeira. V únoru 1922 se kvůli chudobě, ve které se jeho rodina nachází, musí přestěhovat do nezdravého vlhkého domu v horách. Asi po měsíci ho začaly bolet plíce a 31. března 1922 se jeho stav zhoršil, konec byl na spadnutí. 1. dubna 1922 umírá (sv. I, 225-228).
Manželka blahoslaveného Karla, Jejího Veličenstva Zita (1892-1989), rakouská císařovna a uherská královna, rozděluje „působení zednářství na Božího služebníka do tří hlavních fází:
a) Ztroskotání pokusů o mír a zkáza katolické dynastie a jejího vůdce prostřednictvím listopadové revoluce roku 1918.
b) Pokus v roce 1919 získat osobně Božího služebníka pro své účely prostřednictvím nabídky opakované třikrát v době, kdy se jeho návrat na trůn zdál obzvláště beznadějný.
c) A konečně v roce 1922 poslední pokus podat záchrannou ruku panovníkovi, který byl nyní sesazen z trůnu také v Maďarsku, vězeň, exulant, zavržený celým světem, zbavený všech životních prostředků, vydán jim podle uvážení i s jeho manželkou a dětmi. Musel se vzdát koruny, kterou mu dal Bůh, a to na znamení, že se vzdává úkolu, který mu byl svěřen Bohem, měl od nynějška jim sloužit a vkládat svou naději do jejich pomoci
“ (I, 596-597).
Pokud jde o první fázi, Její Veličenstvo Zita uvádí: „Definitivní rozhodnutí zednářů zlikvidovat rakousko-uherskou monarchii bylo přijato u příležitosti eucharistického kongresu ve Vídni v roce 1912. Boží služebník o tom měl zprávy až o několik dní později. Ze sdělení, které mu bylo zasláno o usnesení Velké lóže Francie (zasedání se konala v Bernu, Ženevě, Paříži a Římě a účastnili se jich také němečtí zednáři) vyplývá, že již v roce 1915 byl konec habsburské monarchie a podrobné rozdělení rakousko-uherské monarchie rozhodnutou a přísežně potvrzenou otázkou“ (I, 541).
Arcivévodkyně Elizabeth Charlotta, dcera Karla I., hovoří také o tomto zednářském plánu z roku 1915, jehož cílem bylo zničit rakousko-uherskou monarchii a katolický rod Habsburků. Tento podrobný plán byl realizován v letech 1918-19. Karel I. jej měl v rukou až v roce 1917. V tomto zednářském dokumentu ze dne 28. května 1915 (připojeném k dokumentům) se uvádí, že anglická a francouzská vláda musí vzít na vědomí, že zednářství chce zničení rodu Habsburků jako zkázu Bourbonů (srov. I, 153–154).
Zjistil jsem, že Zednářský časopis Velké italské lóže z 1. ledna 1914 (str. 3-7) publikoval překlad článku v časopise The American Freemason magazine, ve kterém anonymní diplomat a zednáři vyzývají k pádu monarchií, včetně habsburského domu (str. 6).
Ve druhé fázi, ve Švýcarsku, je Boží služebník třikrát osloven členy zednářství, kteří mu nabízejí korunu, kterou mu vzali. Na oplátku žádají svobodu pro zednářské lóže a sekularistické ústupky ve věcech školy a manželství. Boží služebník to odmítá. Jeho odpověď na zednářské návrhy zní: „To, co jsem dostal od Boha, nemohu přijmout z rukou ďábla.“ Po odmítnutí zednářů se články proti Karlovi objevují také ve švýcarském tisku (srov. Positio, sv. I, str. 173–174).
Hrabě Nicola Revertera mu hlásí zprávu od svobodného zednáře z Bernu, «Dr. Rundziehera»: aby vstoupil k zednářům a do dvou let mu bude obnoven trůn. Karel odmítá: je lepší ztratit trůn, než být součástí organizace nepřátelské vůči církvi. Další svobodný zednář, jistý von Szeck (říká se, že byl v dobrém vztahu s vévodou z Connaught), se na něj znovu obrací, ale on stále odmítá tyto zednářské návrhy (srov. I, 175).
Švagr blahoslaveného Karla, princ Xavier z Bourbon-Parmy, uvádí, že „pravděpodobně pod tlakem“ židovských kruhů, s nástupem německého hnutí a nových států se v obavě z nového antisemitismu některé zednářské kruhy mění své strategie a navrhnou Karlovi jeho návrat do Vídně a „s pomocí Ameriky“ a „silnou finanční podporou“ politickou a ekonomickou obnovu Rakouska-Uherska. Jejich podmínky: Císař musí uznat a chránit zednářství a přijmout sekularistický vliv na školu a manželství. Karel odmítá. Zednáři přišli podruhé s žádostí o další oficiální uznání pro zednářství, ale pouze o toleranci. Karel to opět odmítá a pak řekne princi Xavierovi: „Lidsky řečeno, dostal bych veškerou záruku, že si vezmu zpět své státy, a ze všech stran byl na mě vyvíjen silný tlak, abych neodmítl tuto poslední příležitost. Ale před Bohem se nemohu ospravedlnit za to, že pomocí zla získám dobro. V tom by nebylo žádné požehnání.Zednáři se objevují potřetí a stále žádají o toleranci k bezkonfesijnímu zednářství, škole a manželství. Karel odmítá, ačkoli tito zednáři se zabývají „nejzávažnějšími hrozbami proti němu, jeho budoucnosti a jeho dětem“ (I, 175–176).
Arcivévodkyně Elizabeth Charlotta se také zmiňuje o zednářských pokusech, k nimž došlo ve Švýcarsku od června 1919, a upřesňuje, že zednářem druhého pokusu byl Maďar (srov. I, 256–258).
Poté, co blahoslavený Karel odmítl třetí pokus zednářů, svěřil se své ženě: «Smrt je vržena. Teď se to pokazí všecko». Říká mu: „Tohle budou nyní neúprosní nepřátelé.“ „Ano,“ odpovídá velmi vážně; a pak klidně dodává: „Nikdy bych od ďábla nepřijal to, co mi dal Bůh“ (I, 594-595).
Její Veličenstvo Zita uvádí, že musil opustit Švýcarsko, je zatčen v Maďarsku a deportován na ostrov Madeira: „[...] Podle rozhodnutí různých velmocí na tajných konferencích bylo zjištěno, že měl být oddělen od mě a dětí, deportován na vzdálený ostrov a vystaven tam nejtvrdším podmínkám života. [...] Ale než se to stalo, bylo třeba naposledy nabídnout možnost záchrany života a rodiny. Možná by po tom všem byl v budoucnu poslušnější a podléhal zednářským plánům. Anglický konzul na Madeiře přišel dvakrát. Poprvé sdělil jménem konference vyslanců, zejména Anglie, že kdyby nyní abdikoval, bude mu vrácen veškerý jeho majetek, který by navíc stále byl materiálně dotován také Anglií. Pokud se nevzdá, bylo zaručeno, že se nikdy nevrátí, z Anglie nebudou povoleny žádné výsady a bylo by také zabráněno jakémukoli přidělování a zasílání peněz jinam. Boží služebník konzulovi odpověděl, že jeho koruna není prodejná. Podruhé byl postaven před hrozbu ve jménu stejných klientů o zmíněném odloučení od nás a transportu jinam, pro případ, že by bylo dokonce podezření, že plánuje nový pokus o restauraci“ (I, 595) .
Její Veličenstvo Zita pokračuje: «Byla jsem strašně vyděšená, ale on mě utěšil:„Musíme důvěřovat Bohu; Nejsvětější Srdce Ježíšovo již bude řídit vše takovým způsobem, aby byla naplněna Boží vůle, ať je to cokoli. A tím musíme být uklidněni a šťastní“» (I, 595-596).
Ve velmi špatných podmínkách, přinucen žít ve studeném a vlhkém domě, onemocní Karel bronchitidou, která pak se zvrhne v zápal plic. 27. března 1922 pozval otce Paola Zsambokima. Po zpovědi zavolá kněze k sobě a řekne „hlasitě a vážně“: „Odpouštím všem, kteří proti mně pracují, budu se za ně i nadále modlit a trpět“ (I, 213).
Když se na ostrově Madeira rozšíří zpráva o jeho smrti, znamená to jedním hlasem: „Svatý zemřel“. Někteří, když myslí na jeho utrpení, dodávají: „Mučednický král je mrtev“ (I, 221). Papež Jan Pavel II. o něm řekne: „Císař Karel od začátku pojímal svou vládu jako svatou službu svým národům. Jeho hlavní starostí bylonásledovat povolání křesťana ke svatosti i v jeho politické činnosti. […] Buďte příkladem pro nás všechny, zejména pro ty, kteří dnes v Evropě nesou politickou odpovědnost!“ .
P. Paolo M. Siano Corrispondenza Romana