Clicks354

Zrejmejšie

Zrejmejšie - 13. júna 2021 - Ježišove slová k nám

Stane sa to zrejmejšie v týchto posledných dňoch a vy budete Rozpoznávať a Poznať tých, ktorí Patria ku Mne a Môjmu Večnému Kráľovstvu i tých, ktorí patria k satanovi a jeho kráľovstvu. Rozdiely budú zrejmejšie. Vy ako Moje Milované deti budete nenávidení a viacej prenasledovaní a viacerí budú zabití kvôli Mne. satan a tí, ktorí patria k nemu, Nenávidí takisto Mňa a bez Príčiny. Zomrel som za všetkých z Lásky Na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu S Mojou Krvou. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, preto aby mali Nádej na Večný Život na Konci.

Ja Som Spravodlivý a Moje deti sú takisto Spravodlivé a Spravodlivosť Vedie k Večnému Životu a nespravodlivosť k Večnému Zatrateniu. Nebuďte oklamaní, pretože nespravodliví Nezdedia Moje Večné Kráľovstvo. Buďte Spravodliví, pretože Ja Som Spravodlivý. Som jediný Spravodlivý Sudca a Súdim Vždy Čestne a Správne. Som Ten, ktorý Rozhodne o vašom Osude na Konci a Koniec to oznámi. Dôverujte Mi. Som vaša jediná Nádej na Večný Život na Konci. Žite váš Život Potešiteľne Mne a Hodný Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Prinášajte Ovocie Hodné Pokánia.

Strom je Poznať podľa jeho ovocia. Dobrý strom Nemôže prinášať zlé ovocie a zlý strom Nemôže prinášať dobré ovocie. Takto rozpoznáte Dobrý strom od zlého a je to zrejmé a bude to ešte zrejmejšie v týchto posledných dňoch, lebo dni sú zlé.

Stane sa to ešte zrejmejšie a vy budete rozpoznávať a poznať tých, ktorí nazývajú zlé dobrým a Dobré zlým a ktorí pokladajú tmu za Svetlo a Svetlo za tmu. Oni si volia milovať tmu viac než Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Beda im, ak neučinia Pokánie a neOdvrátia sa od všetkých svojich skazených ciest, zahynú. Za bytie neposlušnými sú následky a je zrejmé to, ktorí sú neposlušní a každá neposlušnosť bude potrestaná. Ja nikoho Neuprednostňujem ani Nediskriminujem. Nebuďte oklamaní. Buďte v Bázni a Úcte ku Mne preto, kto Som a preto, čo Dokážem Urobiť.

Bude to teraz ešte zrejmejšie, kto sú Moje deti Svetla a kto sú satanove deti tmy. Bude to zrejmé, ktorí Napodobňujú Mňa i tí, ktorí napodobňujú satana, tí ktorí sú Rozumní i tí ktorí sú pochabí. Tí, ktorí očami vidia budú vidieť a ktorí ušami počujú budú počuť a získajú porozumenie. Mnohí hynú, pretože im chýba Poznanie Pravdy.

youtube.com/watch?v=WwUz5zqRPGc
Public domain