Clicks326
hr.news

Male skupine Sinode: Većina želi oženjene svećenike, đakonice

Izvješća malih skupina Amazonske sinode objavljena su na Vatican.va (18. listopada). Njihova stajališta koja se tiču celibata i đakonica su slijedeća:

Talijanski A izvještaj je protiv celibata i za žene kao lektore i akolite, ne spominje se ženski đakonat.

Talijanski B ne govori ništa o celibatu i đakonicama.

Portugalski A je za ukidanje celibata i za ženski đakonat, te se citira heretički otac Hans Küng o miru među religijama.

Portugalski B naziva "nužnim" ukidanje celibata, želi đakonice jer se posljednji argumenti Sabora u korist oženjenih đakona sada [navodno] odnose i na žene.

Portugalski C nasumično govori o "mogućnostima u vezi s đakonatima, viri probati, ženama, oženjenim svećenicima".

Portugalski D poziva na "daljnje sazrijevanje i razmišljanja" o ukidanju celibata i uvođenju đakonica.

Španjolski A napisao je dosadan dugački tekst o odgovornostima rukovodstva za žene, izbjegavajući pojam "đakonata". Nema poziva na ukidanje celibata.

Španjolski B želi daljnje studije o đakonicama i želi ukinuti celibat "u izuzetnim slučajevima".

Španjolski C naziva "mogućim" uvođenje đakonica i "važnim" ukidanje celibata.

Španjolski D "promovira" ukidanje celibata i proizvodnju đakonica.

Španjolski E želi nesakramentalni ženski đakonat.

Francuski/engleski ne govori ništa o ukidanju celibata ili ženskom đakonatu te naglašava da Crkva "nije Greenpeace".

#newsTtcrkhsigq