Vláda SR (sučasná koalícia) profituje na gemblerstve cez Tipos - aspoň, že odvolali zapredaného …

Generálny riaditeľ štátnej lotériovej spoločnosti Tipos Marek Kaňka po jeho obvinení Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) z majetkovej a hospodárske…
johanika
Heger je údajne ochranca Kaňku a tak ho neodvolali, on odstúpil. Asi bude tiež z nejakého kresťanského spoločenstva...
Hanka Kraská
Progresívny tlak na jazyk / Prečo takzvaný rodovo citlivý jazyk škodí slovenčine
Progresívny tlak na jazyk
Prečo takzvaný rodovo citlivý jazyk škodí slovenčine
Feminizácia slovenčinu v skutočnosti ochudobňuje a vedie k absurdnostiam.
V ostatných rokoch sa čoraz viac stretávame s tzv. rodovo citlivým jazykom, vyznačujúcim sa tým, že do bežného jazyka všelijaké slová pridáva a iné z neho zasa …More
Progresívny tlak na jazyk / Prečo takzvaný rodovo citlivý jazyk škodí slovenčine

Progresívny tlak na jazyk
Prečo takzvaný rodovo citlivý jazyk škodí slovenčine
Feminizácia slovenčinu v skutočnosti ochudobňuje a vedie k absurdnostiam.

V ostatných rokoch sa čoraz viac stretávame s tzv. rodovo citlivým jazykom, vyznačujúcim sa tým, že do bežného jazyka všelijaké slová pridáva a iné z neho zasa odstraňuje.
Vzniklo aj viacero metodických príručiek, ktoré nabádajú Slovákov hovoriť a písať inak, ako boli dosiaľ zvyknutí. Takéto príručky pochádzajú z domáceho aj z európskeho prostredia.
Ich hlavným posolstvom je „vnášanie feminizácie do slovenského jazyka“. Výsledkom má byť, že slovenčina bude viac rodovo neutrálnym, korektným, citlivým, inkluzívnym, vyváženým či nediskriminujúcim jazykom.
Feminizácia, čiže „používanie ženských náprotivkov výrazov v mužskom rode alebo súčasné uvádzanie oboch výrazov“, znamená, že v prípade, keď spomíname napríklad nejaké povolanie alebo hovoríme o skupine osôb, mali by sme vždy použiť aj variant daného slova v ženskom rode. Je teda nesprávne hovoriť iba o študentoch či o politikoch, treba hovoriť o „študentoch a študentkách“, resp. o „političkách a politikoch“ – áno, aj poradie maskulínneho a feminínneho tvaru treba striedať.
V praxi sa s takýmto tzv. rodovo citlivým jazykom môžeme stretnúť napríklad vo volebnom programe strany Progresívne Slovensko z roku 2019. Feminizáciu aplikovali pomerne dôsledne – odborníkov sprevádzali odborníčky, učiteľov učiteľky, absolventov absolventky.
Keď na ktorejsi kapitole pracovali viaceré ženy a iba jeden muž, uvedení boli ako „gestorky a gestor kapitoly“.
Okrem toho sa v praxi možno stretnúť s feminizáciou trebárs v mediálnej komunikácii prezidentky, bratislavského primátora či všelijakých progresívne naladených organizácií.
Hlavnou črtou feminizácie je kritika tzv. generického maskulína. Pod týmto pojmom sa skrýva jedna z vlastností slovenského jazyka, podľa ktorej keď hovoríme o skupine osôb, mužský rod sa používa ako zástupný pre všetkých členov danej skupiny. Teda aj pre členky.
Generické maskulínum sa používa aj vtedy, keď nevieme alebo nechceme špecifikovať pohlavie. Je to súčasť slovenčiny, ktorá však určitým názorovým skupinám spôsobuje starosti.
Generické maskulínum údajne prispieva k zneviditeľňovaniu žien.
Ako sa uvádza v príručke Ako používať rodovo vyvážený jazyk, „používanie generického maskulína spravidla sprevádza presvedčenie o jeho neutralite. Feministické psycholingvistické výskumy realizované od 70. rokov 20. storočia však túto domnelú neutralitu spochybnili. Ak sa v texte píše o ,politikoch‘ či ,návštevníkoch‘, ľudia, ktorí text čítajú, opisujú vo svojich predstavách viac mužov než ženy. Ak sa však text zmieňuje o ,politikoch a političkách‘ či ,návštevníkoch a návštevníčkach‘, odhad percentuálneho zastúpenia žien sa zvyšuje“.
Zároveň sa v príručke píše, že „v slovenskom kontexte sa týmto otázkam zatiaľ nevenovala pozornosť“.
Veľa sa hovorí o tom, prečo je tzv. rodovo citlivý jazyk dôležitý, no málo o tom, aké má dôsledky a ako vplýva na slovenčinu. Tzv. rodovo citlivý či neutrálny jazyk je problematický prinajmenšom v troch rovinách.
Po prvé, je proti spisovnej slovenčine, po druhé, vytvára absurdnosti, po tretie, ochudobňuje slovenčinu.
Proti spisovnej slovenčine
Feminizácia, ktorá je do slovenského jazyka vnášaná, implikuje, že generické maskulínum je niečo zastarané, prežité, nekorektné, skrátka nesprávne. Opak je pravdou.
K tejto téme jestvuje stanovisko jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra z roku 2017. V ňom sa uvádza: „Mužský rod ako zástupný sa používa vo vetách ako ,Učitelia štrajkujú‘ (netreba písať ,Učitelia a učiteľky štrajkujú‘) alebo ,Zajtra nastúpia traja noví operátori‘ (netreba písať ,Zajtra nastúpia dvaja noví operátori a jedna operátorka‘ alebo ,traja noví operátori/tri nové operátorky‘).
Podobne pri inzerátoch typu ,Prijmeme špecialistu do kontaktného centra‘ neznamená, že o prácu sa nemôžu uchádzať ženy. Mužský rod ako zástupný sa používa aj vtedy, keď nevieme, aké meno bude nasledovať (či ženské alebo mužské), napríklad v predtlači ,riaditeľ odboru:‘, kde sa neskôr dopíše konkrétne meno príslušného riaditeľa (alebo riaditeľky) odboru.“
Generické maskulínum je niečo, čo je slovenčine prirodzené, nie je to žiadny mizogýnny či sexistický výmysel, ktorý má povyšovať mužov nad ženy. Jeho opodstatnenie je totiž dané tým, že v slovenčine je gramatický rod spravidla celkom arbitrárny, čiže nezávislý od vnímanej maskulínnosti či feminínnosti objektu, ktorý je tým-ktorým pojmom označovaný.
Smrek nie je o nič maskulínnejší ako jedľa, ani kravata nie je o nič feminínnejšia ako závoj. Príkladov je množstvo aj medzi pojmami, ktorými sa označujú ľudia – napríklad slovo dievča je stredného rodu, no ťažko možno povedať, že by dievčatá neboli ženami (vari sú nejakého stredného pohlavia?). Ale poďme v príkladoch ešte ďalej – slovo chlapina označuje silného, urasteného chlapa. Avšak toto slovo je ženského rodu! Majú byť za to azda muži, ktorých niekto označil týmto pojmom, dotknutí?
Že gramatické rody nesúvisia s biologickým pohlavím je zrejmé i z toho, že kým pohlavia sú dve, gramatické rody máme tri. Ak teda niekto vytvára automatickú spojitosť medzi gramatickým rodom nejakého pojmu a pohlavím, ktoré má mať osoba týmto pojmom označená, tak robí logickú chybu a snaží sa vidieť niečo, čo vôbec nie je.
Dosvedčuje to aj skutočnosť, že okrem generických maskulín slovenčina pozná aj generické feminína a generické neutrá. Do prvej skupiny patria napríklad slová ako osoba, osobnosť, ratolesť, stránka, hviezda, excelencia, obeť a tak ďalej. Generické neutrá sú zasa slová ako dieťa či vnúča, prípadne aj expresívnejšie výrazy ako nemehlo, drevo a pod.
Inými slovami, generické maskulínum je prirodzený dôsledok povahy slovenského jazyka, v ktorej má každé slovo jasne daný gramatický rod, obvykle bez ohľadu na to, či označuje nositeľov mužského alebo ženského pohlavia.

Dosvedčuje to aj kodifikačný Krátky slovník slovenského jazyka, v ktorom sa napríklad pri hesle „ošetrovateľ“ uvádza „kto (z povolania) ošetruje chorých“ – teda nie muž, ktorý ošetruje chorých, ale ktokoľvek, kto ošetruje chorých. Podobné nájdeme pri slove „pilot“, ktorým je „kto vedie lietadlo“ – nie muž, ktorý vedie lietadlo.
Čiže áno, aj žena môže byť ošetrovateľom, aj žena môže byť pilotom, rovnako tak môže žena byť politikom, učiteľom, novinárom, lekárom či vedúcim. V tomto je slovenčina asymetrická, lebo muž nemôže byť ošetrovateľkou, pilotkou či lekárkou. Tieto slová majú menší rozsah a špecifikujú, že hovoríme o žene v danej role. Vyvodzovať z toho, že aj maskulínne tvary daných slov špecifikujú pohlavie, je logickou chybou.
Je paradoxné, že sa na jednej strane usilujeme o rovnosť príležitostí, o nediskrimináciu na základe pohlavia a hlásame, že pohlavie je hádam vo všetkých životných rolách nepodstatný atribút. Na druhej strane nám prekáža, že presne toto spisovná slovenčina napĺňa, a nútime ju, aby prijala feminizáciu, ktorá pohlavie osoby dáva do popredia a zdôrazňuje ho.
Na dôvažok treba dodať, že generické maskulínum je inkluzívnejšie ako feminizácia aj v kontexte čoraz viac zdôrazňujúcich sa jednotlivcov, ktorí sa necítia byť mužmi ani ženami (tzv. nebinárne osoby). Kým generické maskulínum zahŕňa aj týchto ľudí, feminizácia výslovne hovorí (iba) o mužoch a ženách.
Vytváranie absurdnosti
Dôsledné bazírovanie na feminizácii by malo často za následok veľmi dlhé, ba až nečitateľné vety. Napríklad veta „Stážistom sa môže stať každý študent, ktorý je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom, alebo každý absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia“ by po preformulovaní na tzv. rodovo citlivý jazyk mohla znieť takto: „Stážistom alebo stážistkou sa môže stať každý študent a každá študentka, ktorý/ktorá je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom alebo riadne zapísanou študentkou, alebo každý absolvent a každá absolventka, ktorý/ktorá zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia.“
Že slovenčina nie je celkom vhodný jazyk na experimenty s feminizáciou, si zjavne uvedomovali aj autori usmernenia Rodovo neutrálny jazyk v Európskom parlamente, ktorí ku generického maskulínu uvádzajú, že je praktické aj preto, že gramatické rody v slovenčine majú prídavné mená a príčastia, ako aj zámená či slovesá v 3. osobe jednotného čísla minulého času.
Akoby až s povzdychom konštatujú: „Keby sme teda chceli použiť formy mužského i ženského rodu zároveň, museli by sa v rovnakom rode opakovať aj všetky prídavné mená a príčastia a v jednotnom čísle aj slovesá v minulom čase, čo by výrazne sťažilo zrozumiteľnosť výpovede.“
Pre istotu však na záver dodávajú: „Napriek tomu, že používaniu generického maskulína sa pri tvorbe a preklade dokumentov Európskeho parlamentu z najrozličnejších dôvodov (...) pravdepodobne nevyhneme, jeho používanie sa v mnohých prípadoch čoraz častejšie pokladá za vylučujúce, necitlivé, diskriminujúce.“
Toto vyjadrenie možno preložiť azda aj tak, že slovenčina je zo svojej podstaty necitlivý a diskriminujúci jazyk. No opak je pravdou.
Ochudobňovanie slovenčiny
Odstránenie generického maskulína zo slovenčiny by implikovalo, že slová ako ošetrovateľ či pilot už neoznačujú kohokoľvek, kto vykonáva danú prácu, ale iba mužov, ktorí ju vykonávajú. To napokon vyplýva aj z praxe, keď sme niekedy označovaní za „občianky a občanov“ či „Bratislavčanky a Bratislavčanov“ alebo keď sa hovorí o „gestorkách a gestorovi“ – akoby mužský variant daného slova označoval doplnok k ženskému variantu, čiže iba mužov.
Už tento samotný fakt je jasnou ukážkou, ako feminizácia zužuje význam celého radu slov v slovenčine, čím ju v skutočnosti ochudobňuje.
Ďalej, odstránenie generického maskulína by malo za následok, že niektoré myšlienky, resp. vety by boli v slovenčine viac-menej nevysloviteľné. Napríklad veta „Zuzana Čaputová je politik ako každý iný“ je jasná a zrozumiteľná – hovorí o tom, že Zuzana Čaputová patrí do množiny politikov, v ktorej je mnoho iných mužov a žien, a nie je od nich ničím významným odlišná.
No prijmúc tézu, že slovo politik označuje iba mužov, by takáto veta nedávala zmysel. Mohli by sme ju preformulovať na „Zuzana Čaputová je politička ako každá iná“, no táto veta už má iný význam, keďže takto pani Čaputovú dávame do množiny žien političiek, čo nie je tá myšlienka, ktorú sme chceli vyjadriť.
Takzvaný rodovo citlivý jazyk však predpokladá aj pomerne drastické zásahy do slovnej zásoby. Keďže feminizáciu v slovenskom jazyku nie je v praxi možné dôsledne dodržiavať, autori metodických príručiek vyzývajú na to, aby sme pokiaľ možno vôbec nehovorili o ľuďoch v tých-ktorých rolách, lež skôr o inštitúciách.
Mali by sme používať čo najneutrálnejšie vyjadrenia a miesto životných podstatných mien používať viac neživotných.
Teda miesto „povinnosti policajtov“ by sme mali hovoriť „povinnosti polície“, miesto „obráťte sa na odborníka“ treba povedať „vyhľadajte odbornú pomoc“ alebo namiesto „prednáška pre doktorandov“ je vraj lepšie povedať „prednáška v rámci doktorandského štúdia“. Že pri týchto zmenách dochádza aj k (hoci jemnému, ale predsa) významovému posunu, je asi menší problém.
V iných jazykoch, napríklad v angličtine, sú tieto zásahy do slovnej zásoby ešte výraznejšie, čo môže naznačovať, že časom sa budú uplatňovať aj v našom jazyku.
Rodovo citlivý jazyk je fenomén, ktorý v lepšom prípade vychádza z neznalosti slovenčiny, v tom horšom priamo proti nej bojuje a snaží sa spochybniť jej základy, čo má za následok úplne absurdnosti.
Je to aj fenomén, ktorý podprahovo ľuďom podsúva, že spôsob, akým prirodzene a správne hovoria, je diskriminujúci, nekorektný, necitlivý a neviem čo ešte. Z tohto pohľadu je tento fenomén vyslovene škodlivý, keďže má potenciál Slovákom znechucovať ich rodnú reč.
Roky počúvame najmä mantru, že jazyk je živý organizmus, ktorý sa prirodzene vyvíja či rozvíja, a úlohou jazykovedcov je predovšetkým ho skúmať, nie doň z pozície autority vstupovať nejakými „staromódnymi“ zásahmi o tom, ako hovoriť smieme a ako nesmieme.
No ideologické príručky a manuály, ktoré tvoria progresívne naladení jazykovedci, prichádzajú s presne týmto posolstvom.
Peter(skala)
tiež som si všimol a nie len v tejto oblasti, ale aj v teologickej
Prekrucaju význam slov a tvária sa, že su mienkotvorcovia 😬
johanika
Aj mňa pán Henryk Lahola zablokoval, lebo som mala iný názor... Dosť smutné presadzovanie len tej svojej pravdy.
Peter(skala)
DM, neviem čo za koment si dal v tamtom članku, či čo si napísal, že ťa blokol, ale ja tiež zvažujem či ťa bloknuť. Zatial ani nie tak kvôli tomu, čo píšeš ako skôr kvôli tvojmu NICKU: Depeche mode má nie len že piesne, ktore nie su hodné kresťana, ale to na GTV ani nepatrí. Skus si vymodliť nejaký lepší NICK a potom príd a píš k téme, lebo nevidím, žeby si sa TU pýtal na niečo, čo má s …More
DM, neviem čo za koment si dal v tamtom članku, či čo si napísal, že ťa blokol, ale ja tiež zvažujem či ťa bloknuť. Zatial ani nie tak kvôli tomu, čo píšeš ako skôr kvôli tvojmu NICKU: Depeche mode má nie len že piesne, ktore nie su hodné kresťana, ale to na GTV ani nepatrí. Skus si vymodliť nejaký lepší NICK a potom príd a píš k téme, lebo nevidím, žeby si sa TU pýtal na niečo, čo má s témou spoločné.
Trepifajksl
Kluci, měli bychom se tak nějak spíš spojovat, než rozhádávat. Asi nás nečeká nic dobrýho. Doba se přiostruje.
Marieta Ria
Áno Johanika, pán Lahola blokuje všetkých, ktorí si dovolia povedať jedno krivé slovo na Kotlebu. Preferuje tu jeho hlasovanie s koalíciou za akože sociálny balíček... Nezmyselné krúžkovné od r. 2024, keď ľudia nemajú na základné potreby. To, čo si Matovič zamanie, to musí prejsť - bezhlavo... bola možnosť ukončiť vládnutie tejto bandy zapredancov, no Kotleba ich podržal pri hlasovaní! Sú z neho …More
Áno Johanika, pán Lahola blokuje všetkých, ktorí si dovolia povedať jedno krivé slovo na Kotlebu. Preferuje tu jeho hlasovanie s koalíciou za akože sociálny balíček... Nezmyselné krúžkovné od r. 2024, keď ľudia nemajú na základné potreby. To, čo si Matovič zamanie, to musí prejsť - bezhlavo... bola možnosť ukončiť vládnutie tejto bandy zapredancov, no Kotleba ich podržal pri hlasovaní! Sú z neho zhrození vlastní voliči, čo predvádza v parlamente a dištancujú sa od neho... Prečo asi Kotleba hlasoval v jednej línii s koalíciou - žeby výmenou za svoju slobodu?? Mnohí jeho fanúšikovia v debatách povedali, že veď keby padla vláda, tak by sa na tú slobodu dostal, tak prečo?
Krúžkovné, na ktoré treba prijať stovky nových zamestnancov a dať do toho milióny... je to pofidérny ťah Matoviča, ktorý si natlačil bilbordy, ktoré sú podfuk - keď to dokázal vyčítať Závodský, tak to už je čo povedať...
Braňo Závodský zotrel Michala Šípoša v Rádiu Expres! (21.06.2022)
Peter(skala)
Marieta, maš pravdu, že pri kružkoch resp. pri aplikacii na kružky sa zase niekto nabalí - nakolko ide o drahu aplikaciu (v tomto si Remišova lubuje) ale tu ide o viac ako len kružky a že sa niekto pritom nabalí.
Ved tu ide o zvyšenie prijmu pre rodičov, čiže ako keby išlo o navyšenie platu.
To, čo mali urobiť v predošlej vlady alebo aspon pred rokom sučasna vlada, tak aspon teraz o niečo dostanu…More
Marieta, maš pravdu, že pri kružkoch resp. pri aplikacii na kružky sa zase niekto nabalí - nakolko ide o drahu aplikaciu (v tomto si Remišova lubuje) ale tu ide o viac ako len kružky a že sa niekto pritom nabalí.

Ved tu ide o zvyšenie prijmu pre rodičov, čiže ako keby išlo o navyšenie platu.
To, čo mali urobiť v predošlej vlady alebo aspon pred rokom sučasna vlada, tak aspon teraz o niečo dostanu viac.

... a opozicia či dokonca časť koalicie s 3000-5000 eur platmi, ktoré dostávaju od danových popltnikov (NIE za výrobu a predaj vlastných vyrobkov ako žiuvnostici) ale čisto z prijmu danových poplatnikov a ONI nechcu navyšiť plat matkam, ktoré maju cca. 500-700 eur? Ked som prehnal, tak o to horšie pre NICH čo nechcu tento baliček pre matky.

Takže tu neide len o kruzžky... ale hlavne o navyšenbie prijmu pre matky.
Som si 100% istý, že keby Sociialisti boli v koalici, tak by prišli s tým istým alebo aspon s navyšením platu pre matky, hlavne že teraz držkuju, lebo s tým prišla koalicia.

V horšom pripade by ani socialisti s navyšením neprišli a o to by bolo horšie ani nie tak pre kredit socialistov ako skôr pre tie matky. Ved práve pred volbami sa stakými navrhmi ohanali pro-rodinné strany a teraz, ked konečne môžu splniť predvolebne sluby, tak kvôli politikááááááááááááárčeniu nechcu.

Hnusí sa mi táto ich špinavá politika, kvôli ktorým na to doplacaju nuie len matky ale celé rodiny, lebo inflacia stupa a nie politici sa nevedia vyhrabať z dlhov, ale bežný občania. Tí zapredaní politici si žiju z vysokých daní občanov, hlavne že danoví poplatnici živoria.

Za toto by mali všetkých, čo nechceli navyšiť platy pre rodiny - vyhodiť z parlamentu a veriaci ludia by mali konečne otvoriť srdce (nie len oči a uši) aby počuvali hlas tých, ktorých nie je počuť.

Načo o.Kuffa vyzýval politické strany aby prestali politikarčiť a sa spojili proti istanbulskemu dohovoru? Práve preto, lebo vedel že to je koren problemu na dosiahnutie viťazstva. Vedel, že ak sa nezjednotia, tak istambuslký dohovor prejde a bude sa musieť uplatniť aj na Slovensku, lenže našťastie sa politicke strany povzniesli nad svoju ctižiadostivosť a rozhodli sa správne.

Teraz čelíme rovnakému boju proti politikarčeniu. Tu neide ani tak o peniaze, že bude málo - ved môžu znižiť platy politikom, uradnikom - vyrovnať deficit aby každý zamestnanec mohol mať rovnaký plat, ale tu ide o to, aby si otvorili srdce pre do Neba volajuce hlasy matiek, ktoré nemaju z čoho platiť deťom na vzdelanie a niektoré ani na zakladne potreby.

Samozrejme, že sučasna vlada si za to môže sama, ale rukojemníkmi su teraz matky s deťmi. To oni nemaju peniaze a nie politici. Politici nie su potrestaní, ale rodiny s nizkym platom.
johanika
U nás sa najprv prijme zákon a potom sa vypracujú podmienky šité na tento zákon..., malo by to byť naopak. Práve pánovi Laholovi som oponovala, že prostriedky na "balíček" nie sú kryté. Najprv musím vedieť, odkiaľ peniaze zoberiem a potom rozdávam. Bankový odvod je nedotknuteľný, ale samosprávy, ktoré si všetko vyberú navýšením daní od občanov, to je už v poriadku. Dôchodca nedostane v tejto …More
U nás sa najprv prijme zákon a potom sa vypracujú podmienky šité na tento zákon..., malo by to byť naopak. Práve pánovi Laholovi som oponovala, že prostriedky na "balíček" nie sú kryté. Najprv musím vedieť, odkiaľ peniaze zoberiem a potom rozdávam. Bankový odvod je nedotknuteľný, ale samosprávy, ktoré si všetko vyberú navýšením daní od občanov, to je už v poriadku. Dôchodca nedostane v tejto patovej situácii nič, ale dane sa mu určite zvýšia a pôjdu na krúžkovné. Čo bude jesť dôchodca, to nikoho nezaujíma, hlavne že sú krúžky, ktoré nebudú vždy zmysluplné...

Nedávno v Slovenskom rozhlase jedna mamička tvrdila, že dostáva nejaký príspevok na obedy pre svoje dieťa- niečo vyše Eura/deň, bolo to okolo 30,-Eur/ mesiac. Teraz ju vraj vyzvali, že buď písomne vypovie tento príspevok a dostane daňový bonus v podobnej výške ako príspevky na obedy, alebo si nechá príspevok na obedy... Čo táto žena nové v "balíčku" dostala?

Čo sa týka krúžkov, tiež som počula analýzu, že učitelia si pravdepodobne budú vylepšovať svoju zlú finančnú situáciu krúžkovným 60,-Eur/ mesiac a vytvoria krúžky z toho, čo by malo byť automaticky zvládnuté v učebnom procese. Bude krúžok matematický, anglický, slovenský... Takisto zbystrí pozornosť množstvo špekulantov, veď to bude zlatá baňa... Opäť nie sú stanovené žiadne pravidlá, nič...chaos a klondajk.
Depeche Mode
Ešte by som upriamil pozornosť na to,že do konca volebného obdobia tohoto chorého zlepenca ostáva cca 19-20 mesiacov,či činí pre každého poslanca: malého,veľkého,múdreho,sprostého,poctivého,alebo zlodeja...cca 100 000Euro.Vzhľadom ku situácii aká sa do budúcna rysuje,je toto dostatočným pokušením aj pre Kotlebu hodiť národ už konečne cez palubu a začať sa starať o seba.Snáď si len nemyslíme,že …More
Ešte by som upriamil pozornosť na to,že do konca volebného obdobia tohoto chorého zlepenca ostáva cca 19-20 mesiacov,či činí pre každého poslanca: malého,veľkého,múdreho,sprostého,poctivého,alebo zlodeja...cca 100 000Euro.Vzhľadom ku situácii aká sa do budúcna rysuje,je toto dostatočným pokušením aj pre Kotlebu hodiť národ už konečne cez palubu a začať sa starať o seba.Snáď si len nemyslíme,že hoci je mimo parlament,nedáva pokyny svojim kolegom,ako sa zachovať pri hlasovaniach.Z väzenia by to asi ťažko dirigoval. A v poslednej rade, aký typ človeka si do názvu strany dá vlastné priezvisko???
Ja som už z Kotlebu vytriezvel...
Peter(skala)
...ale to iste som Ti už vytkol: kto si da do nazvu Depeche mode?!
😲
Ked je niekto schopný tohoto, tak čo je potom zvlaštne na tom, že si dá niekto do nazvu strany svoje meno? To len aby si videl vlastnu logiku, podla ktorej posudzuješ iných
johanika
Čo je zlé na názve Depeche Mode? Čo je zlé na tom , ak sa ľuďom páči hudba Depeche Mode? Nechápem.
Peter(skala)
O nekresťanskej hudbe by bolo nadlho a to hovorím len o samotnej hudbe, ale potom treba brať na zretel aj texty a správanie sa hudobnikov v živote - aký priklad dávaju kresťanom, lebo hovoriť o sebe, že je niekto kresťan (katolik) a pritom počuva neveriacih, či heretikov, špiritistov ... s obdivom, dokonca si ich dá do nazvu NICKU, tak to je fakt sila 😱
johanika
Ja som dnes skúmala Tvoje pohnútky a vypočula, či preložila som si pieseň od Depeche mode Heaven, Angel, Enjoy the Silence...nič zlé som na tejto hudbe ani slovách nezistila. "Správanie sa hudobníkov v živote...
Prepáč, Peter, ja poznám jedného človeka z Lamačských chvál, o ktorom zamestnávateľ povedal, že väčšieho darebáka a ignoranta pracovných povinností nezažil... bohužiaľ išlo o povinnosti, …More
Ja som dnes skúmala Tvoje pohnútky a vypočula, či preložila som si pieseň od Depeche mode Heaven, Angel, Enjoy the Silence...nič zlé som na tejto hudbe ani slovách nezistila. "Správanie sa hudobníkov v živote...
Prepáč, Peter, ja poznám jedného človeka z Lamačských chvál, o ktorom zamestnávateľ povedal, že väčšieho darebáka a ignoranta pracovných povinností nezažil... bohužiaľ išlo o povinnosti, ktoré sa priamo dotýkali klientov, ktorí jeho konaním boli poškodení. A ty, podľa Tvojich slov, pokladáš Hegera, Záborskú, Vašečku, Lipšica, Hrušovského, Fígeľa... , ktorí sa vydávajú za kresťanov katolíkov, že sú príkladom pre kresťanov?
Takže nemiešaj tu piate cez deviate. Veľa krvi majú na rukách Tvoji "kresťania" a veľa zničených životov. Zamysli sa nad tým. Hudba je od Boha.
Peter(skala)
Odkial maš že tých politikov dávam za dobrý priklad pre kresťanov? 😲
Peter(skala)
to, že si nezistila, ešte neznamená, že su v poriadku.
Kresťania bežne od detstva su vychovavaní v okultizme, pohanstve, poverach... ale nechcu si to priznať: prechadzaju z generacie na generaciu, kedy dochadza k rôznym výmenam názvov, hudby, ... a aj ked žiju sviatostne, predsa hraju na dva strany. Nechcu si to prioznať a preto tieto neduhy prechadzaju z generacie na generaciu. Potom na to …More
to, že si nezistila, ešte neznamená, že su v poriadku.
Kresťania bežne od detstva su vychovavaní v okultizme, pohanstve, poverach... ale nechcu si to priznať: prechadzaju z generacie na generaciu, kedy dochadza k rôznym výmenam názvov, hudby, ... a aj ked žiju sviatostne, predsa hraju na dva strany. Nechcu si to prioznať a preto tieto neduhy prechadzaju z generacie na generaciu. Potom na to doplacaju deti a generačné choroby sa dedia.

Vyhovaraju sa, že to je len generačna fyziologia, za ktoru nemôže nikto, ale v skutočnosti nie len ich rodičia, či prarodičia ale aj oni samotní, lebo ked jední si nechceli priznať, tak potom ani tí druhí. Deti kopiruju rodičou v hudbe, poverach, praktikach...

Všetko sa dá preseknuť, ale musia najprv si priznať že zlyhali a potrebuju pomoc od iných... toto je zaklad. Pokial tento zaklad neprijmu, nepochopia a ani neuvidia oslobodenie. Hovoria sice že su slobodní, ale ako hovorí Písmo: až ked ťa kristus oslobodí, až potom budeš slobodný.

Tato sloboda nie je len v priznani sa ku Kristovi ale aj v zrieknutí sa Zleho v rôznych oblastiach života: hudba, litera, film ...
johanika
Ja by som od Petra (skaly) rada vedela iba jedno. V čom je hudba Depeche Mode hriešna? Je každá hudba okrem žalmov a modlitebných piesní hriešna? V čom?
A nemáš pravdu v tom, že hudba, ktorá sa páči rodičom sa páči aj deťom. Tam je generačný rozdiel, ktorý sa prejavuje aj vo vkuse hudby. Ty si myslíš, že moja generácia obľubuje dychovku a moje deti Depeche Mode, Queen, Nazareth...? Nie. To sú …More
Ja by som od Petra (skaly) rada vedela iba jedno. V čom je hudba Depeche Mode hriešna? Je každá hudba okrem žalmov a modlitebných piesní hriešna? V čom?
A nemáš pravdu v tom, že hudba, ktorá sa páči rodičom sa páči aj deťom. Tam je generačný rozdiel, ktorý sa prejavuje aj vo vkuse hudby. Ty si myslíš, že moja generácia obľubuje dychovku a moje deti Depeche Mode, Queen, Nazareth...? Nie. To sú úplne chybné úvahy.
A chybné úvahy sú aj v tom, že za počúvanie hriešnej hudby mojich rodičov ja a moje deti budú potrestané. To si urobil z Boha poriadne monštrum, ktoré sa mstí na celých generáciách pre nič za nič! Boh nie je pomstychtivé monštrum, Boh je láska a kto zostáva v láske, ten zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom!
Peter(skala)
čomu nerozumieš na 1.Božom prikazaní, kde hovorí, že trest za hriech sa dedí až do 4 pokolenia?!
johanika
Nepoznám to, ukáž, kde sa to píše v Novom Zákone, kde to Kristus uviedol.
Peter(skala)
Nedávno tu nejaký "katolik" sa pohoršoval nad tým, že katecheticka forma Dekalogu je nesprávna, Deuteronomium ani nespomenul, ale za to propagoval Dekalog z knihy Exodus ako jedinu a správnu verziu.
Aspon to, ale tam je vidieť extrem a nepochopenie, ked všetky 3 verzie Dekalogu su z vnuknutia Ducha Sväteho, bezohladu na to, či sa jedná o verziu pred našim letopočtom alebo po našom letopočte, či …More
Nedávno tu nejaký "katolik" sa pohoršoval nad tým, že katecheticka forma Dekalogu je nesprávna, Deuteronomium ani nespomenul, ale za to propagoval Dekalog z knihy Exodus ako jedinu a správnu verziu.

Aspon to, ale tam je vidieť extrem a nepochopenie, ked všetky 3 verzie Dekalogu su z vnuknutia Ducha Sväteho, bezohladu na to, či sa jedná o verziu pred našim letopočtom alebo po našom letopočte, či je to zaležitosť Stareho zakon alebo Noveho zakona.

To je jeden extrem, ked človek neprijam celu nauku Cirkvi ale vyberie si len to, čo mu vyhovuje a potom je opačný extrem, kedy človek už vôbec neprijma Dekalog a to len preto, že pre neho Stary zakon už neplatí.
johanika
Peter, čo potom polygamia Starého Zákona a monogamia Nového zákona? Oko za oko zub za zub? Otroctvo?
Napr. máme sa držať tohoto?:
"Manželský zákon - Ze zákona je muž chápan jako „majitel“ ženy, její pán, žena jako majetek muže...""Z vůle mužovy bylo manželství rozlučitelné. Sňatkem se žena stala mužovým
majetkem a muž měl právo se svého majetku i zbavit. Stačilo patrně jeho prohlášení:
„...vždy…More
Peter, čo potom polygamia Starého Zákona a monogamia Nového zákona? Oko za oko zub za zub? Otroctvo?

Napr. máme sa držať tohoto?:

"Manželský zákon - Ze zákona je muž chápan jako „majitel“ ženy, její pán, žena jako majetek muže...""Z vůle mužovy bylo manželství rozlučitelné. Sňatkem se žena stala mužovým
majetkem a muž měl právo se svého majetku i zbavit. Stačilo patrně jeho prohlášení:
„...vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem“ (Oz 2,4), pokud jí nedal přímo
„rozlukový list“ (Dt 24,1; Iz 50,1). Žena tu byla bezmocná, pokud její rodina nebyla dosti
vlivná, aby zasáhla."

...Přitom je nutno rozlišovat, kdo byl vlastníkem otrokyně - zda pán domu nebo paní domu.
V prvém případě je jasné, že pán si činil na otrokyni nárok bez výhrad. Podle platných
společenských zákonů tím své manželství nijak nenarušoval a otrokyně jako pánova ženina

(souložnice) mohla dokonce získat určitou vážnost, když mu porodila syna..."(MANŽELSTVÍ A RODINA VE STARÉM ZÁKONĚ)

"Děti nejsou trestané za hříchy spáchané jejich rodiči; ani rodičé nejsou trestáni za hříchy svých dětí. Každý z nás je odpovědný za své vlastní hříchy. Ezechiel 18:20 nám říká: „ Duše, kteráž hřeší, ta umře. Syn neponese nepravosti otcovy, aniž otec ponese nepravosti synovy“. Tento verš jasně dokazuje, že trest člověka způsobil tentýž člověk."

Ako by si vysvetlil svoje "hriech sa dedí do 4. pokolenia v prípade, ak sa dieťa narodí po počatí v zločine - znásilnení. Dieťa berie na seba hriech otca zločinca?

Preto prišiel Kristus, aby dobré ponechal a zlé nahradil, resp. doplnil!
Peter(skala)
Máš pravdu, že niektoré zákony, ktoré nariadil Boh ešte pred našim letopočtom, tak boli zrušené ako napr. liturgické predpisy: už sa neobetuju zvieratá ale chleb a víno.
Lenže, Dekalog (10toro Božích prikázaní sa nezrušili)
Viem, že môže navonok mýliť aj veriaceho človeka ako keby Boh zmenil alebo zrušil niektoré z prikázaní Dekalogu, ale to je len domnienka
Ani cez Ezechiela nezrušil Boh, to …More
Máš pravdu, že niektoré zákony, ktoré nariadil Boh ešte pred našim letopočtom, tak boli zrušené ako napr. liturgické predpisy: už sa neobetuju zvieratá ale chleb a víno.

Lenže, Dekalog (10toro Božích prikázaní sa nezrušili)

Viem, že môže navonok mýliť aj veriaceho človeka ako keby Boh zmenil alebo zrušil niektoré z prikázaní Dekalogu, ale to je len domnienka

Ani cez Ezechiela nezrušil Boh, to čo prislubil v 1.Božom prikazaní a to podobne ako ked Ježiš sa vyjadroval na jednom mieste o Pokoji, ktorý priniesol a na inom mieste o rozdelení, ktoré tiež priniesol.

Ked sa pozrieme na tieto 2 odlišné vyjadrenia, ale objektivne a s nadhladom, tak vidíme, že sa jedná o 2 odlišné situácie. 1.situácia sa týka Pokoja ako ovocie zmierenia, ktoré Ježiš priniesol, ale 2.situácia sa týka rozdelenia, ktoré Ježiš priniesol, aby sa ukazalo, kto má v sebe skutočnýá vnutorný Pokoj a kto sa len pretvaruje. Ježiš sám svojim životom rozdelil spoločnosť, ale ked bol na kríži, tak ukazal že si zachoval vnutorný Pokoj.

To istéé s vyjadrením Božieho Slova, ked v Dekalogu hovorí o treste a nasledku jedneho človeka pre jeho pokolenia a na inom mieste cez Ezechiela hovorí o zákaze trestu pre nevinných.

Rozdiel je v tom, že ked 1.prikazanie hovorí o vrodenom hriechu, tak v 2.prípade hovorí o treste pre žijucich.

1.prikazanie sa dotýka ešte tých, ktorí nežiju, ale ked sa narodia, tak budu znašať dedičné choroby, zavislosto .... ako napr. neplodnosť, zavislosť na alkohole, naklonnosti ku okultizme a podo...

...ale 2.pripad sa týka nariadení, ktoré mali potrestať smrťou aj celu rodinu, ked niekto vyvraždil druhému rodinu. Toto Boh chcel zmeniť už cez Euechiela a naplno to vyjadril cez Ježiša a Cirkev, ktorá pokračovala v zakonoch lásky a odpustenia.

Takže nemôžeme miešať tieto 2 odlišné situácie .
Keby existovala náuka schvalená Svätou Stolicou o zrušení trestov 1.Božieho prikazania, tak potom by sme mohli hovoriť o zmene prikázania resp. následku, ktorý príkaz vyvodzuje, ale nič také nie je.

Dokonca ani trest smrti nie je definitivne tak nariadený, aby bol zrušený naveky, ale podla danej doby a tu predsa hovoríme o dedičných nasledkoch, ktoré dokonca aj neveriaci pripušťaju, že existuju ako napr. neplodnosť či iné choroby.

Ked neveriaci dokažu prijať tuto skutočnosť, tak o čo viac veriaci by mali skumať pričiny týchto nasledkov? Neveriaci vie len tolko, že človek zdelil poškodené gény a nasledkom su spomínané choroby atd... ale veriaci predsa pozná príčinu už zo spomínaného Dekalogu.

Obávam sa, že aj veriaci prepadávaju tomu istemu duchu, ked tvrdia, že to nemá nič spoločné s Bohom. Neveriaci kvôli tomu, aby nemuseli priznať existenciu Boha a veriaci kvôli tomu,a by nemuseli sa kajať, pre zrušenia tejto kliatby. Pokánie totiž v oboch pripadoch je ako pre jedných tak aj druhých ťažké, i ked NIE nemožné.