Clicks623
Stylita
30

Boží slovo na den 24.11. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagogám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.“
Lk 21,12-19
Zedad Z
.....Tu zbledla králova tvář, jeho myšlenky ho poděsily, klouby jeho kyčlí se uvolnily, koleno klepalo o koleno......
Martina Bohumila Lutherová
Hm to mě jednou i zuby cvakaly
a nešlo to zastavit, by ses divil
co tě ještě může potkat Zedado!
Martina Bohumila Lutherová
Přiznávám, že jsem nemusela volit ten
nejnižší stupeň vyjádření . Místo chlastal
jsem měla napsat bumbal víno z kalicha.
Kvůli čitatelům.
Zedad Z
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová Martinko, o Bohu máme mluvit jenom vážně, s úctou a s pokorou
Martina Bohumila Lutherová
Nemluva jsem o Pánu Bohu, to bych si nechala spíš vyříznou
jazyk než bych se něčeho co mi předpisuješ udělala.
Nepodsouvej mi to co možná děláš ty.
Martina Bohumila Lutherová
Když zde děláš soudce, vysvětli mi...
Proč Izraelité nedělali sochy svých svatých
a prorotků, ani je memalovali na plátno?
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová mluvíš-li o Bohu, tak k tomu nesmíš přidat vulgární výraz.

Sochy nedělali, plátna nezdobili? Jak to myslíš Matinko?
Martina Bohumila Lutherová
Kde ty hnido malomocná. dej odkaz,
čekám.
Martina Bohumila Lutherová
Jistě že nemá nic. Škoda času.
U.S.C.A.E.
no lebo Slovo sa ešte nestalo telom preto to nerobili a Boh im zobrazovanie obmedzil nezakázal ho absolútne však Anjeli na zľutovnici Archy On im to musel výslovne nariadiť čo môžu zobrazovať ťahalo ich to stále k modlárstvu
U.S.C.A.E.
smejeme sa a zároveň uznávame ikony hmm lenže živá ikona už po zemi chodila dokonca by som povedal že "v kresťanstve" odmietajúcom vyobrazenia nie je až tak judaizovanie čiže znečistenie viery ale čosi gnostického
Zedad Z
Martina Bohumila Lutherová Martinko, v tomto tématu nelze používat vulgární výraz
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Ondřeje Dung Lac a 116 druhů
Andreas Dũng Lac et CXVI socii
24. listopadu, památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1625-1886
Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem …More
Dnes slavíme svátek svatého Ondřeje Dung Lac a 116 druhů
Andreas Dũng Lac et CXVI socii
24. listopadu, památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1625-1886
Tato dnešní památka zahrnuje 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z řádu sv. Dominika, kteří působili ve Vietnamu a 10 členů francouzské misijní společnosti z Paříže. Jedná se o 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků kanonizovaných 19. 6. 1988 papežem Janem Pavlem II.
Evangelium začalo být na území dnešního Vietnamu hlásáno od poloviny 16. století. Zasloužili se o to dominikáni a františkáni, misionáři z Portugalska a Španělska. V následujícím století vznikly dva vikariáty, v nichž působili Španělé a Francouzi.
Církev v této zemi od samého začátku po tři století prožívala s krátkými přestávkami pronásledování. Velmi mnoho trpících pronásledováním pro víru zemřelo v horách a lesích nebo nezdravých krajích, kam byli odsouzeni. Církev připomíná, že spadají do rámce skupiny mučedníků uváděných za jménem Ondřeje Dung Lac.
Ten jako dítě chudých pohanských rodičů byl dán do péče jednoho katechety a v roce 1823 se stal knězem. Působil na různých místech země, vícekrát byl uvězněn a propuštěn na kauci, na kterou se věřící složili. Ač sám by dal již dříve přednost mučednické smrti, byl si vědom svého poslání. Přes prožívané potíže, byl neúnavný ve svém kázání a slovem i příkladem povzbuzoval věřící, pro které byl vzorem. Žil prostě, po tři dny (po, st, pá) se v každém týdnu postil a mnoho lidí přivedl k Bohu. Pro věrnost a horlivost při evangelizaci byl 21.12 1839 sťat v Hanoi.
Mezi 59 svatořečenými laiky je 16 katechetů, čtyři lékaři, tři vojáci, soudce i matka šesti dětí.
Papež při jejich kanonizaci řekl: "Vietnamští mučedníci seli v slzách, ale ve skutečnosti začali hluboce dosahující dialog s lidmi a kulturou tohoto národa, hlásaje pravdu a všeobecnost víry v Boha. Představovali přitom hierarchii hodnot a povinností přizpůsobených náboženské kultuře východního světa. ...zdůrazňovali náboženskou svobodu a ...že křesťanské náboženství je jedinou hodnotou, které se nevzdávají, protože nemohou Nejvyššímu Pánu - Bohu, být neposlušní."
zdroj: catholica.cz/?id=4852
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_24.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_24.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Král Baltazar vystrojil veliké hody pro tisíc svých velmožů a před (těmito) tisíci se oddal pití vína. V podnapilosti poručil Baltazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabuchodonosor odnesl z jeruzalémského chrámu, aby z nich pil král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Byly tedy přineseny zlaté a stříbrné nádoby odnesené z jeruzalémského chrámu a pili z nich král, jeho velmožové, jeho ženy i jeho zpěvačky. Pili víno a oslavovali bohy ze zlata, stříbra, mědi, železa, dřeva i kamene. Vtom se objevily prsty lidské ruky a psaly naproti svícnu na vápennou omítku zdi královského paláce; král viděl část píšící ruky. Tu zbledla králova tvář, jeho myšlenky ho poděsily, klouby jeho kyčlí se uvolnily, koleno klepalo o koleno. Ke králi byl uveden Daniel. Král se ujal slova a řekl Danielovi: „Ty jsi Daniel z judských vyhnanců, kterého přivedl král, můj otec, z Judska? Slyšel jsem, že je v tobě duch bohů, že v sobě máš vědění, důvtip a neobyčejnou moudrost. Slyšel jsem o tobě, že dovedeš vykládat (tajemství) a rozluštit nesnadné věci – nuže, jestliže nyní dovedeš přečíst písmo a podat mi jeho výklad, budeš oblečen do purpuru, na hrdlo dostaneš zlatý řetěz a budeš jako třetí vládnout v království.“ Nato se Daniel ujal slova a řekl králi: „Ponech si své dary, jinému můžeš dát své odměny, přece však přečtu králi písmo a podám mu jeho výklad. Vyvýšil ses nad Pána nebes, přinesli před tebe nádoby jeho domu a ty a tvoji velmoži, tvé ženy a zpěvačky jste z nich pili, chválil jsi bohy ze stříbra a zlata, mědi, železa, dřeva a kamene, kteří nevidí, neslyší a nevnímají, nectil jsi Boha, v jehož rukou je tvůj život i tvůj osud. Proto byla od něho poslána část ruky, napsáno tohle písmo. Nuže, toto je písmo, které je napsáno: Mene, tekel, ufarsin. To je pak výklad slov: Mene: Bůh spočetl tvé království a ukončil ho. Tekel: Na váze jsi byl zvážen a shledán lehkým. Fares: Roztrhnuto bylo tvé království a dáno Médům a Peršanům.“
Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Žalm:
Slunce a měsíci, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebeské hvězdy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny deště a roso, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Všechny větry, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Ohni a žáre, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Studeno a teplo, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,12-19
Stylita
Baltazar · Svatopluk Karásek

youtu.be/qJhr6eWEgp8
Martina Bohumila Lutherová
Nemáš slova? Je to totiž pro každou lidskou duši.
Stylita
Svatopluk Karásek
Baltazar

Na hodech svých Baltazar král
Chlastal z kalichů, Bohu se smál
Po pitce král hrůzou ztuh
Na zdi čte: „Mene, mene, tekel“ – to psal Bůh
Ať Daniel nápis vyloží
„Slyš, králi, rozsudek Boží:
Byl jsi pyšný, krutý zbabělec
Bůh zvážil tě a nalezl tě lehkým, spadla klec.“
A ty, co ze hradu dnes řídíš masy
Pošli pro proroka do svojí basy
On ti zvěstuje tvůj poslední hod –
- …More
Svatopluk Karásek
Baltazar

Na hodech svých Baltazar král
Chlastal z kalichů, Bohu se smál
Po pitce král hrůzou ztuh
Na zdi čte: „Mene, mene, tekel“ – to psal Bůh
Ať Daniel nápis vyloží
„Slyš, králi, rozsudek Boží:
Byl jsi pyšný, krutý zbabělec
Bůh zvážil tě a nalezl tě lehkým, spadla klec.“
A ty, co ze hradu dnes řídíš masy
Pošli pro proroka do svojí basy
On ti zvěstuje tvůj poslední hod –
- Bůh zvážil tě – a hned ti spadne srdce do kalhot.
Tobě, králi, už není pomoci
Zavírals lidi, zneužils moci
Velikostí svou jsi se tolik zpil
Bůh zvážil tě a nalezl tě lehkým – a jakejs byl.
Nechme krále být – jde o cestu tvoji
Ty abys nečet ve svém pokoji
V noci poslední o své pouti ve světě
„Mene, mene, tekel“ – černě na bílé tapetě.
Ať Baltazar, ať dnešní král
Ať ty či já – každý aby dbal
Že jednou dojdem až na samý kraj
Boží soud s hrůzou abys nečet – byl slabej jak čaj.
On my way to Canaan’s land
On my way to Canaan’s land
On my way, glory hallelujah, on my way.
(1971)
Martina Bohumila Lutherová
Papežové, kardinálové, preláti, biskupové avšichni kněží -
chlastali z kalichu
- jiným nedali - přišla na ně zhouba -
končí. A bez pokání - jim nebude pomoci . Celou věčnost
budou chlastat a žádný užitek nebude,jen prázdno ,tupá
bolest, tam.
U.S.C.A.E.
zasa ten utrakvizmus a navyše nepresný lebo svätý Lev Veľký nariadil "pod obojím" celocirkevne lebo skrytí manichejci sa štítili vína čím sa dopustili aj druhého bludu lebo to už víno nebolo čo už máte dni husitských bludov? a tak dokola? raz tie raz tamtie 😊

prepojiť zneužitie chrámových nádob s utrakvizmom to chce veľkú nepoctivosť a hnevajte sa koľko chcete
Stylita
Bohumila mne nepřestává udivovat,co lze všechno spojit ve jménu antikatolicismu.
Martina Bohumila Lutherová
Nechme krále být – jde o cestu tvoji
Ty abys nečet ve svém pokoji
V noci poslední o své pouti ve světě
„Mene, mene, tekel“ – černě na bílé tapetě
.
Martina Bohumila Lutherová
Zjisti si co píše tuším jezovita Spirágo ve
svém katechimu.....a potom se budeš divit
ty, že ti to dosud nikdo neřekl.....
Ano chlastali z kalichu a sami tomu nevěřili.....
proto jen chlastali sami nedošli a jiným
v pozání bránili. Viz vraždy těch, kteří nepřijali
jeji faleš, blud, modlosužbu.........
One more comment from Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová
ten úryvek patřil především o tvého
předřečníka USBO
U.S.C.A.E.
no ja vôbec neviem že ako laik čiže neobetník pod obojím nepotrebujem do dnes som bol v nevedomosti 😊 iba Kňaz resp. Biskup musí aj konsekrované víno resp. spôsob vína musím sa vyjadrovať v intenciách transubstanciácie

ináč tento termín "rímskych mágov" nedávno použil v texte ktorý je na GTV aj Eliáš Dohnal čiže aj on je mág? len sa pýtam 😊
Martina Bohumila Lutherová
uplný U slovenský S blbec B odpadlík O = 😂
U.S.C.A.E.
ja preferujem pomenovanie belzebub a žiadam tam dať Katolíka miesto Slováka slovák som až po katolíkovi a som otravný pre bludárov
Zedad Z
Martinko Martina Bohumila Lutherová není dobré se vyjadřovat vulgárně, když mluvíš o Boží věcech. - když mluvíš o Bohu - nebo o souvislostech s Bohem. I tobě se může začít klepat koleno o koleno..
Martina Bohumila Lutherová
Ocode
Martina Bohumila Lutherová
Ano chlastali z kalichu víno - kdyby to bylo jinak -
tak by dnes taky bylo jinak....
U.S.C.A.E.
pili Kristovu Krv a keďže Kristus už neumiera tak Ho požívali (a požívajú) celého tak ako aj pod spôsobom chleba je celý tak ako sedí v Nebi po pravici Otca ak to je a bolo iba víno tak načo potom žiadať aby ho smeli (v zmysle a bude a hotovo a musíme) aj laici? však je to nezmysel

však husiti Príjmali pod obojím a vrahovia, lupiči, teroristi takže vaše podsúvanie toho že pod obojím je zárukou …More
pili Kristovu Krv a keďže Kristus už neumiera tak Ho požívali (a požívajú) celého tak ako aj pod spôsobom chleba je celý tak ako sedí v Nebi po pravici Otca ak to je a bolo iba víno tak načo potom žiadať aby ho smeli (v zmysle a bude a hotovo a musíme) aj laici? však je to nezmysel

však husiti Príjmali pod obojím a vrahovia, lupiči, teroristi takže vaše podsúvanie toho že pod obojím je zárukou väčšej svätosti dostalo ranu od reality navyše je to logický a teologický nezmysel však pod spôsobmi nie sú dvaja kristovia ale jeden a ten istý Kristus