Clicks384

Neochvejní v našej Viere

21. októbra 2021

Musíme byť Neochvejní v našej Viere a Neopúšťať našu Vieru. Naša Viera bude testovaná mnohokrát a na rôznych cestách. Musíme byť Neochvejní, Nepohnuteľní v našej Viere.

Preto záleží na našom Osobnom Vzťahu Lásky S Ježišom viac ako na čomkoľvek inom. Nie je to o mŕvych náboženských praktikách. Všetko je to O Ježišovi a o tom, že Ho Poznáme, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne. Mnohí iba Vedia o Ježišovi z čítania a z počúvania od iných ľudí. Vyznávajú Ježiša len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko od Neho. Oni sa Zakolíšu a niektorí i Zanechajú svoju Vieru, keď bude testovaná v týchto Dňoch. Preto musíme Pracovať na našom Vzťahu S Ježišom. On Buduje našu Vieru i Dôveru v Neho. Ježiš je vždy Verný k Jeho Prisľúbeniam a aj my musíme byť Verní Jemu a byť Neochvejní v našej Viere. Budeme Mať a Zažívať Ježišov Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru a Nikdy Nezanecháme našu Vieru.

Viera v Ježiša je voľba. Máme slobodnú vôľu a vyberáme si sami pre seba. Ježiš je naša Jediná Nádej na Večný Život. On je náš Zdroj Života. Je náš Vykupiteľ. Zaplatil Výkupné, Najvyššiu Cenu za každého z nás, S Jeho Krvou Na Kríži, z Lásky. Niet Nikoho Podobného Ježišovi a ani Nikdy Nebude. Všetko je to O Ježišovi, našom Záchrancovi a Mesiášovi. On je náš Abba Otec. Je Emanuel, Boh S nami. Žije vnútri nás, My sme Jeho Svätý Chrám. Nie sú to budovy vyrobené ľuďmi z kameňa a malty, to je klam vytvorený satanom, aby zvábil mnohých Preč, Od Nasledovania Ježiša.

Ježiš nám musí byť Reálny a Živý. Musíme Zažívať Ježiša Reálne. Preto musíme Hľadať Ho i naše vlastné Stretnutia S Ním, aby sme boli schopní zostať Neochvejní v našej Viere, nezáleží na našich okolnostiach či virvare vo svete. Vo svete nebude Žiadny Pokoj, Bez Ježiša, Princa Pokoja, iba virvar. Všetko je to O Ježišovi. Musíme si držať Vieru a byť Neochvejní v našej Viere, až do samého Konca. Tí ktorí Zanechajú svoju Vieru, Nebudú mať Nádej na Večný Život. Nádej je len v JEŽIŠOVI. Buďme Neochvejní v našej Viere v týchto Dňoch. Povzbudzujme sa jeden druhého, aby sme si Držali Vieru a Vytrvávali, Až do úplného Konca, pretože Koniec to oznámi.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

“Buďte triezvi a ostražití, pretože váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadajúci koho môže zožrať. 9 Odolávajte mu, Neochvejní vo Viere, vediac že rovnaké utrpenia zažíva vaše bratstvo vo svete. 10 Ale kiež Boh všetkej Milosti, ktorý nás Povolal k Jeho Večnej Sláve pri Kristovi Ježišovi, potom ako ešte chvíľu pretrpíte, vás zdokonalí, upevní, posilní a ustáli. 11 Jemu buď Sláva a Vláda Naveky Vekov. Amen.” 1. Petrov 5:8-11:

youtube.com/watch?v=6dQ1gIQiu-Q
Public domain