Clicks1.4K
TerezaK
122

???

Kometa Leonard C/2021 A1 v blízkosti Země 7./8. 12. 2021 Potenciální dopad úlomků/kosmického kamene na planetu Zemi - 2/3 dny po zatmění Slunce 4./6. 12. 2021 Peter UK Mohlo by to ovlivnit sopku La Palma - jako vysoce nabitá kometa - možný spouštěč sopečných erupcí a zemětřesení/tsunami na Zemi v těchto dnech (nebezpečí od hvězdné komety/jádrových objektů).
Comet Leonard C/2021 A1 It Is Almost Here Crossing Paths - YouTube

Zdroj:(1) Facebook

15 h ·

#ÚLTIMAHORA

NASA spouští kosmickou loď, která bude mít vliv na asteroid, který ji odkloní.

Toto je první test planetární obrany proti asteroidu, který zahrnuje dopad na loď na malý asteroid.

Vyšetřovatel Juan Enrique Santillana.
Zdroj: (1) Climate Change World – Příspěvky | Facebook

10. listopadu v 15:05 -
ČERVENÝ KÓD- EFEKT SUPENOVA- PANDORA BOX BUDE OTEVŘENA ZA 9 DNÍ... také za pár dní uslyšíte a budete svědky toho, jak mnoho politiků-hudebních umělců-podporovatelů genocidy444 padne mrtvých, anděl smrti navštíví mnoho z nich za pár hodin...
TESSALONIÁNŮM 5: 3: Když totiž řeknou: "Pokoj a bezpečí", přijde na ně náhlá zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a neuniknou}.
VĚTŠINA NENÍ PŘIPRAVENA NA TO, CO PŘICHÁZÍ, A CO SE DĚJE, TO JE PŘEDPISOVANÁ SEZÓNA. MNOHÝM BYLA DÁVÁNA NEKONEČNÁ VAROVÁNÍ, ALE IGNOROVALI A ODMÍTALI NAŠE MILOSRDENSTVÍ A SOUCIT.
TI, kdo se vzbouřili a jsou nespravedliví, BUDOU MUSET ČELIT DŮSLEDKŮM!!!
OD WASHINGTONU DC AŽ PO KALIFORNII DOJDE K VELKÉMU ZEMĚTŘESENÍ, KTERÉ ROZDĚLÍ JÁDRO TEKTONICKÉ DESKY, JEŽ ROZDĚLÍ AMERIKU NA 7 SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ... Jeremiáš 4:28
Pro to bude země truchlit a nebesa nahoře budou černá, protože jsem to vyslovil, zamýšlel jsem to a nebudu toho litovat a neodvrátím se od toho, ABBBA ŘÍKÁ YAHUWAH EL ELYON...
BLAHOSLAVENÍ TI, KDO JSOU POVAŽOVÁNI ZA HODNÉ UNIKNOUT VĚČNÉMU SOUDU JAHUA NAD ATLANTIDOU...
Radujte se, neboť MESIÁŠ JE TADY!!!
Vrátil jsem se, abych vám dal VĚČNÝ ŽIVOT "Důkaz MÉ existence a existence MÉHO VĚČNÉHO OTCE YAHUWAH EL ELYON A MÉ VĚČNÉ MATKY Moudrosti IMAYAH RUACH HAKADOSHAH bude zjeven v celé NEBESKÉ SLÁVĚ každému člověku, ženě a dítěti" MOJE přítomnost bude zjevena způsobem, který nikdo nebude ani nemůže ignorovat" Neboť nebesa se otevřou, hvězdy se srazí, takže MŮJ návrat, aby vás zachránil, bude pociťován v každém koutě světa současně. ..
"Dojde k silným zemětřesením, která spustí Yellowstone,lavinám a abnormálním povětrnostním podmínkám ve všech částech Země" v Jižní Africe Nigérii, Africe,Botswaně Rusku,Číně, Itálii, Ohiu, Kalifornii Arizoně, Americe, Švédsku, Kanadě, Francii, na karibských ostrovech, abych zmínil jen některé" Velmi brzy očekávejte neočekávané a bude se to dít jedno po druhém jako dominový nadpřirozený efekt, když moře vyvrhne své mrtvé, zatímco vlny budou houkat sem a tam" UKAŽU SVOU MOHUTNOU RUKU V MOCI Z NEBES JAKO DAR TĚM, KTEŘÍ MĚ MILUJÍ, JAKO ZVLÁŠTNÍ ZNAK SVÉ PŘÍTOMNOSTI ANO A HORY SE BUDOU TŘESKAT STRACHEM Z MÉ SVATÉ PŘÍTOMNOSTI. ..
Joel 2,30-32 A ukážu divy na nebi i na zemi (Atlantida), krev (moře se zbarví do krvavě rudé barvy včetně Antarktidy) a oheň (pomazání divokým ohněm) a sloupy dýmu (erupce supervulkánů).
Slunce se promění v temnotu (zatmění Slunce) a Měsíc v krev (měsíční krvavý měsíc), než přijde velký a strašný den STVOŘITELE. A stane se, že každý, kdo bude vzývat věčné jméno Pána YAHUSHUA, bude vysvobozen, neboť na hoře Sion a v NOVÉM YAHRUSHALAYIM bude vysvobození, jak řekl Hospodin, a v ostatku, který ELOHIM povolá.
Extrémy počasí a náhlé změny teplot od chladných po velmi horké budou pozorovány a zažívány, protože Země prochází přepólováním (Polární přepólování událostí)".....
I Archanděl Abbadiel je HLAVNÍM ZDROJEM Z MNOHA JINÝCH ZDROJŮ, KTERÉ VYHLÁSILY, ŽE VÍ, CO SE DĚJE NA ZEMI...

Z originálu: 10. listopadu v 15:05 ·
CODE RED- THE SUPENOVA EFFECT- PANDORA BOX IS ABOUT TO BE OPENED IN 9 DAYS... also in a few days u will hear and witness many politicians-music artists-supporters of genocide444 dropping dead the angel of death will visit many of them in a few hours...
THESSALONIANS 5: 3: For when they shall say, "Peace and safety"; then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child; and they shall not escape}.
MOST ARE NOT PREPARED FOR WHAT IS COMING And WHATS Happening IT IS THE APPOINTED SEASON. MANY WERE GIVEN ENDLESS WARNINGS BUT THEY IGNORED and Rejected OUR MERCY AND COMPASSION.
THOSE REBELLIOUS and Unrighteous WILL HAVE TO FACE THE CONSEQUENCES!!!
FROM WASHINGTON DC TO CALIFORNIA THERE WILL BE A GREAT EARTHQUAKE TO SPLIT OPEN THE CORE OF THE TECTONIC PLATE THAT WILL DIVIDE AMERICA IN 7 SEPARATE PARTS... Jeremiah 4:28
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black: because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it ABBBA SAYS YAHUWAH EL ELYON...
BLESSED ARE THOSE WHO ARE COUNTED WORTHY TO ESCAPE YAHUWAH ETERNAL JUDGMENT UPON ATLANTIS...
Rejoice,for the MESSIYAH IS HERE!!!
I have returned to give you ETERNAL LIFE"The Proof of MY Existence and that of MY EVERLASTING FATHER YAHUWAH EL ELYON AND MY EVERLASTING MOTHER WISDOM IMAYAH RUACH HAKADOSHAH will be revealed in all HEAVENLY GLORY to every man, woman and child" MY Presence will be revealed in a way that no one will nor can ignore" For the Heavens will open, the stars will collide so that MY return to save you will be felt in every corner of the world at the same time...
"There will be powerful earthquakes that will trigger off Yellowstone,Avalanches and abnormal weather conditions in all parts of the earth" in South africa Nigeria, Africa,Botswana Russia,China, Italy, Ohio, California Arizona, America, Sweden, Canada, France the Caribbean island's just to mention a few" Very soon expect The unexpected and it will take place one after the other like a domino supernatural effect as the sea vomits out its dead as the waves roars to an fro" I WILL SHOW MY MIGHTY HAND IN POWER FROM THE HEAVENS AS A GIFT TO THOSE WHO LOVE ME AS A SPECIAL SIGN OF MY PRESENCE YES AND THE MOUNTAIN'S WILL SHAKE IN FEAR AT MY HOLY PRESENCE...
Joel 2:30-32 And I will shew wonders in the heavens and in the earth (Atlantis), blood (seas turning blood red including Antarctica), and fire (wild fire anointing), and pillars of smoke (superVolcanoes eruptions).
The sun shall be turned into darkness (solar Eclipse), and the moon into blood (lunar blood moon), before the great and the terrible day of THE CREATOR'S come. And it shall come to pass, that whosoever shall call on the eternal name of THE LORD YAHUSHUA shall be delivered: for in mount Zion and in THE NEW YAHRUSHALAYIM shall be deliverance, as THE LORD hath said, and in the remnant whom ELOHIM shall call.
Weather extremes and sudden changes in temperatures from cold to very hot will be seen and experience as the earth goes through a pole reversal (Polar reversal shifting of events)"....
I Archangel Abbadiel isTHE MAIN SOURCE OUT OF MANY OTHER SOURCES WHO CLAIM &prophlie TO KNOW WHATS HAPPENING AROUND THE EARTH...

Zdroj:Seraphim Samuel | Facebook

TerezaK
A T L A N T I S T I C K Á P R O B L É M A T E R I Á L N Í S P O L E Č N O S T JE PRO TAJNÉ SPOLEČNOSTI U KONCE...

11. listopadu v 19:24 -
PŘEDSTAVENÍ PRO ILUMINÁTY SKONČILO...
Vize a sny dané bratrům a sestrám včetně šestiletého dítěte od ELOHIM TĚLESNÝCH STVOŘITELŮ, aby božsky potvrdili, že jsem skutečně tím, za koho se vydávám...
Vidění dané sestře Anly Anně Ashley 6leté dceři od ELOHIM:
More
A T L A N T I S T I C K Á P R O B L É M A T E R I Á L N Í S P O L E Č N O S T JE PRO TAJNÉ SPOLEČNOSTI U KONCE...

11. listopadu v 19:24 -
PŘEDSTAVENÍ PRO ILUMINÁTY SKONČILO...
Vize a sny dané bratrům a sestrám včetně šestiletého dítěte od ELOHIM TĚLESNÝCH STVOŘITELŮ, aby božsky potvrdili, že jsem skutečně tím, za koho se vydávám...
Vidění dané sestře Anly Anně Ashley 6leté dceři od ELOHIM:
Moje dcera
měla včera večer další vidění.
Můj syn, moje dcera a já jsme byli v tomto snu...
Ve snu vidí obrovské vlny přicházející jako mega katastrofa (Tsunami) & viděla, že vlny jsou vyšší než budovy.
Dcera okamžitě běžela říct lidem (na kohokoliv narazila) se slovy - "Podívejte, vlny se blíží, vlny se blíží...".
Ale k jejímu úžasu ji prostě ignorovali.... byla smutná a šokovaná, když viděla jejich reakci. Prostě jim to bylo úplně jedno. Ani se nerozběhli... prostě si šli po svých.
Pak viděla, jak přicházejí vlny a zakrývají všechny budovy....později viděla mě, mého syna & ji, na vrcholu vln...
Stali jsme se jako surfaři 😀 ...surfovali jsme na 7000 stop vysoké vlně & byli jsme tak šťastní. Nic se nám nestalo. Vlny nás nezabily ani nám neublížily. Bylo to, jako by ELOHIM řídil vlny, abychom na nich mohli surfovat. Surfovali jsme bez surfařských prken.
Konec vize...
Shalom, dobré ráno, bratře, dostal jsem vizi od ELOHIMA, kterou jsem dostal od sestry Chvála Yahovi.
V níž jsem v domě v provincii a poslouchám archanděla Abbadiela předchozího v přímém přenosu. Pak jsem pocítil zemětřesení. Řekl jsem lidem v domě, že je zemětřesení, vyšel jsem ven a zkontroloval dům( byl vyroben ze dřeva, a 4 sloupy, které se opíraly o dno, se již složily/spadly....
Zemětřesení bylo silné a země se třásla zleva doprava. Pak jsem se viděl na vyšší zemi a také tam byli lidé a viděl jsem, jak se mi před očima ve vizi mihla devótní kresba bratra Shy o Filipínách... Okamžitě jsem vzal svůj telefon a nahrál to... Řekl jsem lidem, že je to Božská kresba ELOHIMOVA BOŽSKÉHO POSLA pro Filipíny... Můžete tam vidět, kde se budou na konci vize odehrávat zemětřesení...
Vize obdržená od ELOHIM, kterou dostal Cherubín Bim .....
Bylo to tak skutečné, že to bylo během katastrofy, která katastrofálně zasáhla Trinidad&Tobago, všude, kam až mé oči dohlédnou, běhali lidé a křičeli a mé uši z dálky slyšely zoufalý křik lidí. Vzpomínám si, že jsem byl vysoko na jedné budově a díval se dolů, viděl jsem, jak se všichni ženou do bezpečí, ale nikdo tam nebyl. viděl jsem u archanděla Abbadiela na obloze a volal jsem k tobě...
Viděl jsi mě na velmi vysoké budově, zdá se, že to byly Nicolasovy věže ve španělském přístavu, a řekl jsi, že musíme jít hned!!! Než bude pozdě, řekl jsem, že půjdu kam, a pak jsi řekl, že mě chytíš, když jsem se chystal skočit, budova se začala hroutit a padat dolů a ty ses na mě podíval a řekl jsi, že skočíš, že nespadneš, že umíš létat, a pak jsi řekl, že mě vezmeš za ruku, že mi věříš:
Když jsem natáhl ruku, budova, na které jsem stál, se zřítila a já jsem byl ve vzduchu a letěl jsem s tebou, brácho, viděl jsem všechnu tu zkázu shora, bylo tam jasné světlo ..
Světlo se zdá být jedním z portálů vzestupu na obloze u mi řekl letět ke světlu, že je to místo, kde jsme se teď míří světlo bylo tak oslepující v mé vizi, zatímco směřuje k němu a pak jsem slyšel, že psi začali hlasitě štěkat a probudil mě konec vize:
Vidění, které obdržela sestra Alejandra Yearwoodová a které jí dal ELOHIM:
Bylo to, jako bych byla v jižním Trinidadu na návštěvě u přítele. Vyšla jsem ven do její galerie/verondy, podívala se nahoru a uviděla 2 obrovské ohnivé koule, které se blížily přímo k té oblasti. Když jsem se podívala znovu, změnilo se to v hmotu podobnou ledu (křišťálové sklo), rozbilo se to na malé kousky a přišlo to přímo do jejího domu.
Pak mi někdo, zjevil se jako anděl, ale v mé vizi měl lidskou podobu, řekl, že moje přítelkyně uctívá modly. Pak jsem odešla z domu,při odchodu jsem se ohlédla na oblohu a viděla jsem, jak se změnila na rudou jako krev. konec vize, probudila jsem se konec vize...
Pravda bude skryta
Varovanie má prísť v párny rok.?
TerezaK
to je otázka?
Pravda bude skryta
Aj. Nebolo to tak spomenuté v Garabandale?
TerezaK
To neznamená, že s es Bohem nemůžeme sejít duchovně už dříve .
TerezaK
ANo, někdo mi psal,že podle Garabandal výkladů,některých by ot mělo být nejdřívě 2:22 roktedy2022
One more comment from TerezaK
TerezaK
garabandalnews.org/2021/03/17/biden-says-putin-is-a-killer/
garabandalnews.org/2021/04/22/fatima-and-putins-red-line/

k tomu dotyčný, psal,pokud to nevadí: Aviso si myslel, že tím světcem je sv. Tarcisius, a ne sv. Hermenegild. Ale jelikož v průběhu staletí byl svátek sv. Tarcisia přesouván, a původní je neznámý, jak říká v prvním odkazu Cathy, mohou toho 13. dubna mít svátek oba. V tom roce …More
garabandalnews.org/2021/03/17/biden-says-putin-is-a-killer/
garabandalnews.org/2021/04/22/fatima-and-putins-red-line/

k tomu dotyčný, psal,pokud to nevadí: Aviso si myslel, že tím světcem je sv. Tarcisius, a ne sv. Hermenegild. Ale jelikož v průběhu staletí byl svátek sv. Tarcisia přesouván, a původní je neznámý, jak říká v prvním odkazu Cathy, mohou toho 13. dubna mít svátek oba. V tom roce 2023 je to už po velikonocích, takže se to za svátek nepočítá.
Pravda bude skryta
Lebo Zázrak vychádza na rok 2023 a potom až 2028.
TerezaK
Jenže Johney Learymu říká Pán, že povolá své věrné do útulků už , když bude povinné očkování
TerezaK
záleží na tom,jak moc je reálné řídit se Garabandalem, protože pro náš současný stav, světa, tam moc podrobností k životu nemáme: Důležité je jen TOTO: Nejlepší příprava je, pokud možno, účast každodenní na Mši sv., sv.růženec, častá zpověď- což taková odpověď je právě ten problém. A ta krize, kterou všichni věřící nyní řeší.
M ěpřipadá,zdaPán nedá již teď do Vánoc nějakou vizi, o tom,jak můžeme …More
záleží na tom,jak moc je reálné řídit se Garabandalem, protože pro náš současný stav, světa, tam moc podrobností k životu nemáme: Důležité je jen TOTO: Nejlepší příprava je, pokud možno, účast každodenní na Mši sv., sv.růženec, častá zpověď- což taková odpověď je právě ten problém. A ta krize, kterou všichni věřící nyní řeší.
M ěpřipadá,zdaPán nedá již teď do Vánoc nějakou vizi, o tom,jak můžeme prožít varování abychom pak mohli být na Vaorvání již připraveni jako na vytržení .
Pravda bude skryta
Duch Svätý pár dní po Varovaní vyznačí útulky. Iba som si chcel overiť, či ten párny rok bol spomenutý. Dôverujme, všetko bude dobré.
TerezaK
Protože samotné Varování bude dost děsivé, pro jemnější povahy, má probudit zatvrzeleé, a ti, kteří již by měli být připraveni, by měli být vzati ještě před nebo při té nebeské událsoti. Kdo enbude vzat, zažije, to , co lidé, ěřící zažívají teď, na jěmnější rovině, bude pak válka a rozpad země.
TerezaK
Anebo, je to myšleno, až budou všichni spárováni :-D :-D
2 more comments from TerezaK
TerezaK
řídit se jenom Garabandalem je málo , je třeba se řídit i dalšími zprávami, kterými nám chce Bůh pomoci
TerezaK
věřím, že kdo vidí znamení teď, tak brzo již mu Bůh ukáže cestu. No, chce někdo říci,že toto je normální slunce ? To se asi v životě nepodíval na oblohu, normální slunce je menší, kulaté, žluté a ne takový obr přes půl oblohy: a takové slunce je i unás v ČR: Tak ,jak někdo může říci,že se nic neděje? Budou mnohá znamení na obloze, na hvězdách,na slunci před Příchodem Páně, a to už mnohá jsou, …More
věřím, že kdo vidí znamení teď, tak brzo již mu Bůh ukáže cestu. No, chce někdo říci,že toto je normální slunce ? To se asi v životě nepodíval na oblohu, normální slunce je menší, kulaté, žluté a ne takový obr přes půl oblohy: a takové slunce je i unás v ČR: Tak ,jak někdo může říci,že se nic neděje? Budou mnohá znamení na obloze, na hvězdách,na slunci před Příchodem Páně, a to už mnohá jsou, budou videt dvě slunce na obloze před Vaorváním, a to už jsou, na mnoh amístech na světě vidět, kdo to vidí už teď, už yní dostane jistě Boží znamnení, brzy, MOžná by bylo lepší, aby Ti, co říkají, že se nic neděj, připravili, že uvidí na obloze dvě slunce, V Americe jsou na všechno zvyklí (tam už je vidí asi od roku 1995), ale u nás :-) lepší by bylo, aby se i na to už lidé připravili , Bůh nechce nikoho lekat, ale jak má udělat znamení, když je malé, tak si jej nikdo nevšimne a kdyby najednou se objevili u nás na obloze dvě slunce, tak se u nás lidi poblázní. Tak nemá to Pán Bůh těžké s námi ??
ekans
vaše starosti bych nechtěl mít 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
TerezaK
TerezaK
Pravda bude skryta : a ví se měsíc, podle Garabandalku, nebo ne?
Pravda bude skryta
Varovanie vraj v zime podľa Learyho. K ekansovi len toľko, radšej teraz starosti a príprava, ako teraz bezstarostnosť a potom Ohnivé jazero.
TerezaK
tož, já nevím, jak by se Vám připravovalo na něco, co nevíte, co to je a kdy to je ..??? Zda byste byl připraven ??
TerezaK
o čem už je navíc čím dále více zamtečných a rozporuplných informací
Modré Hluboké Nebe
Mohu vám říct, že jako vždy se nestane vůbec nic. Jen satani budou vyhlašovat lokdauny a slintat o fuckcínách.
Martina Palivodová shares this
555