Clicks249
Stylita
4

Boží slovo na den 18.9. A.D. 2021

Když se (k Ježíšovi) sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek.“
Lk 8,4-15
Stylita
Dnes má svátek svatý Josef Kopertinský

sfr.cz/clanek_poutnik.aspx?a=1079
Světec byl prohlášen za vzor zasvěceného života. Základem zasvěceného života je pro Josefa Boží láska a odpověď na ni. Jako tři základní úkoly řeholníka světec označuje: milovat Boha celým srdcem, velebit ho a druhým být příkladem v konání dobrých skutků.
Jak si vážil slibu poslušnosti, dosvědčují jeho vlastní slova: „ Spíš…More
Dnes má svátek svatý Josef Kopertinský

sfr.cz/clanek_poutnik.aspx?a=1079
Světec byl prohlášen za vzor zasvěceného života. Základem zasvěceného života je pro Josefa Boží láska a odpověď na ni. Jako tři základní úkoly řeholníka světec označuje: milovat Boha celým srdcem, velebit ho a druhým být příkladem v konání dobrých skutků.
Jak si vážil slibu poslušnosti, dosvědčují jeho vlastní slova: „ Spíše umřu, než abych byl neposlušný. Poslušnost je vůz, kterým se jede do ráje. Pro zachování poslušnosti bych vstoupil do rozpálené pece a věřím, že bych z ní vyšel netknutý pro zásluhy mé podřízenosti.“
Když sloužil mši svatou, jeho tělo se často vznášelo mezi nebem a zemí, zvláště při pozdvihování se i on sám vznášel nad oltářem. Když se přihodilo někdy při cestování, že bratři navštívili nějaký chrám a nevěděli, zda se v něm nachází Nejsvětější svátost, pochybnosti byly odstraněny reakcí sv. Josefa, který hlasitě vykřikl, vznášel se ve vzduchu směrem k oltáři a objal svatostánek.
Levitace byly velmi často příležitostí k projevení nadpřirozeného významu poslušnosti. Když se Josef nacházel v extázi, nereagoval na žádné zevní podněty, zdál se být úplně odtržen od světa. Dokonce ani plameny od svící nepoškozovaly jeho tělo ani hábit. Z extáze se dostával spontánně, anebo když slyšel hlas svého představeného, který ve jménu svaté poslušnosti stáhl Josefa na zem.
Modlitební život sv. Josef obvykle popisoval pomocí obrazů ze života ptáků, kteří snižují svůj let, když hledají něco k jídlu a jakmile něco najdou, rychle se vznášejí k nebi. Podobně i služebníci Boží mají prodlévat na zemi jen tak dlouho, dokud je to nezbytně nutné, a pak mají rychle povznášet svého ducha k nebi, aby chválili a velebili Boha.

film
Sv. Jozef Kupertínský.
Martina Bohumila Lutherová
Mark Cleminson - Výpověď bývalého ILLUMINATA
I tento levitoval, naučila se to v tajných jezovitských
školách v Hymalájích,
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten (příchod) nám ukáže ve svůj čas blahoslaven…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/24_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten (příchod) nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný Panovník, Král králů a Pán pánů. On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu (patří) čest a věčná moc! Amen.
1Tim 6,13-16

Žalm:
Vstupte před Hospodina s jásotem!

Plesejte Hospodinu, všechny země,
služte Hospodinu s radostí,
vstupte před něho s jásotem!

Uznejte, že Hospodin je Bůh:
on nás učinil, a my mu náležíme,
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Vstupte do jeho bran s díkem,
do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Zl 100

Evangelium:
Lk 8,4-15
U.S.C.A.E.
On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu (patří) čest a věčná moc! Amen.

zasa zmieňuje aj človečenstvo aj Božstvo Krista naraz ako sa na Apoštola Kristovho patrí