Clicks216

Rimanom 13

"Poslúchajte vrchnosť, ktorá má moc nad vami" (Rimanom 13:1) - dané Pánom Ježišom 17. marca 1864

Text, o ktorom bola včera medzi vami reč, podľa ktorého má každý poslúchať vrchnosť, či už je dobrá alebo zlá, pretože by nemala žiadnu moc, keby jej nebola daná zhora, - tento text je síce samosebou správny, ale dodatok, ktorý som dal pri jednej príležitosti, bol ako aj u apoštola Pavla vynechaný. Tento dodatok však znie: "Pokiaľ vlastníctvo Ducha Pravdy zo Mňa vládne vo vrchnostiach."

Ak budete spoznávať, že tomu tak už viac nie je, potom je tiež čas, aby ste sa čo najciteľnejšie obrátili chrbtom k takým, zhora už viac neinšpirovaným vrchnostiam; lebo keby to tak nebolo, potom by som vám musel aj úplne vážne povedať: Buďte všetkým diablom poddaní a poslušní! - To však predsa nebudete odo Mňa očakávať, keďže som predsa výslovne povedal, že si máte všetko skúšať a podržať si len to dobré a pravdivé. (1.Solúnčanom 5:21-22; Efezanom 5:11, 1.Timotejovi 5:22; VEJ 8,27,11; 10,109,7)

Hlavne však pri tomto texte, ktorý, ako som už po poznamenal, je chybne preložený, je treba podotknúť to, že namiesto dobrá alebo zlá, má sa hovoriť mierna alebo prísna. A keďže toto teraz viete, tak s týmto istotne dobre nahliadnete, že som nepovedal, že máte poslúchať aj diablov. Ak si toto správne uvážite, budete dobre nahliadať, že taký hrubý nezmysel nikdy nevyšiel a nikdy nevyjde z Mojich úst.

Ak niekto z vás ešte nájde niekde v Písme niečo, čo nestojí v súlade s čistým rozumom, nech príde s takým textom na obhliadku a bude mu o ňom podané vysvetlenie. Amen.

preložené z češtiny a nemčiny zo zbierky Nebeské dary 3. diel.

youtube.com/watch?v=mzUcFHtcw6A
Public domain