Clicks1.8K
PetraB
7

Včera přišla Panna Maria…A sestře Carle řekla…Aneb Výzva všem vám, řádovým sestrám, které jste zděšené nad vývojem ve vašem řádu, pod Satanovou taktovkou! Uchylte se k nám, do našich útulků a pokračujte ve službě Bohu, podle vašich svatých regulí, jako doposud!

Předmluva: Prosíme vás, naše čtenáře, znáte-li či víte-li o takové řádové sestřičce, která právě odchází či se chystá odejít ze svého řádu v těchto dnech, kontaktujte ji nebo nás, zkrátka: zprostředkujte spojení mezi námi! (Kontakt na nás, viz níže) Je třeba takové řádové sestřičce toto řešení její situace, viz níže, nabídnout. Děkujeme!

Včera nad ránem přišla ve zjevení Panna Maria. Obrátila se k sestře Carle, řádové sestřičce, kterou mezi sebou máme, mé pravé ruce a promluvila k ní. Ustanovila jí matkou představenou podřízeného řádu, který bude sdružovat řádové sestry, které odešly z řádu.

Které musely odejít z řádu! Kvůli podmínkám, které se jim právě v této chvíli v jejich domovském řádu nastavují, nepřáteli Církve! Sestra Carla má tyto sestry aktivně vyhledávat.

S.Carla se Maminky zeptala: A kde mají být, Maminko? (ve smyslu: bydlet)
Panna Maria jí odvětila, že v našich útulcích!

BEZVA! HALELUJAH! TOTO JE TAK VÝZVA VŠEM VÁM SVATÝM ŘÁDOVÝM SESTŘIČKÁM, KTERÉ ODCHÁZÍTE Z VAŠEHO ŘÁDU, PROTOŽE VÁS NUTÍ ZŘÍCI SE VŠEHO PODSTATNÉHO, CO DĚLÁ VÁŠ ŘÁD PRÁVĚ TÍM ŘÁDEM, KTERÝM JE A KVŮLI KTERÉMU JSTE SE PRÁVĚ V TOMTO ŘÁDU ZASVĚTILY BOHU!

Toto je výzva všem vám, věrným nevěstám Kristovým: Váš řád se nemůže a nesmí proměnit v demokratický paskvil bez autonomie, kde vaše matka představená je pouhou figurou v rámci demokratizačního procesu demokratických diskuzí, jakousi pouhou mluvčí konsensu pospolitosti členek vaší komunity a převodovou pákou svorně plnící příkazy demokraticky odsouhlasené jakýmisi demokratickými synodami v rámci vyššího celku řízení!

VÁŠ ŘÁD, TAK, JAK JE KONCIPOVÁN A FORMULOVÁN VAŠÍ ZAKLADATELKOU, MÁ BÝT, JE A MÁ TAK I ZŮSTAT- PŘEDEVŠÍM OBRAZEM NEBESKÉ HIERARCHIE, KTERÁ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S JAKÝMSI DEMOKRATICKÝM KONSENSEM V RÁMCI PODIVNÉ, NEPŘEHLEDNÉ, ANONYMNÍ STRUKTURY. TO JSOU PROCESY PROTI BOHU, TO JSOU PROCESY PROTI CÍRKVI, TO JSOU PROCESY PROTI VÁM. ABYSTE NAKONEC VY A TI, ZA KTERÉ SE MODLÍTE A ZA KTERÉ SE OBĚTUJETE, SKONČILI V PEKLE.

Je to tragická doba, smutná pro každé stvoření. Zůstaňte tak věrné Kristu a slibům, které jste našemu Pánu daly, zůstaňte věrné Církvi, svému Řádu a jeho neměnným regulím, které nemá právo nikdo měnit. Natož pak ti, kteří Bohu neslouží.

Nabízíme vám takovým my, Mariánské společenství, vše, co máme. „Naše“ je Pána Ježíše, Panny Marie, Boha. Nebeské Rodiny. Vše, co máme, je Božím vlastnictvím a my jsme pouhými správci. Nabízíme vám možnost pokračovat ve vašem duchovním životě, tak, jak jste se doposud naučily, jak jste zvyklé, jak celé roky žijete a Bohu sloužíte. Zůstaňte věrné Ježíši Kristu a pokračujte i nadále ve vašem duchovním životě v jednom z našich útulků, které si samy, z našich možností, vyberete.

Vynasnažíme se vám učinit tento přechod co nejméně bolestivým. Budeme vám k dispozici, ve dne v noci a pomůžeme vám začít tam, kde jednou řeknete Pánu: Dobrý boj jsem bojovala. Nyní je čas na věčnost s Tebou, Pane můj.

A k tomu vám žehnej Bůh Otec+ i Syn+i Duch Svatý+ Amen

Nechť sama Panna Maria řídí a vede vaše kroky

Mgr. Petra Bostlová, matka představená Mariánského společenství

Kontakt na nás je:
Tel. +420 774 088 244
Email: office@marianskespolecenstvi.cz


Sovětizace, resp. satanizace, ženských kontemplativních řádů

(pozn. NAŠE VÝZVA A POZVÁNÍ VÝŠE PLATÍ VŠAK PRO VŠECHNY SOUČASNÉ ŽENSKÉ ŘÁDY, NIKOLI VÝLUČNĚ KONTEMPLATIVNÍ)

Bergogliovská destrukce ženských klášterů se stává skutečností. Jako její přípravu a ohlášení vydal Bergoglio již 29. června 2016 „apoštolskou konstituci“ o kontemplativním životě Vultum Dei quaerere. Corrispondenza Romana tehdy odsoudila tento krok jako „sovětizaci“ ženských klášterů.
Nyní přišel další krok v instrukci Cor orans o ženském kontemplativním životě. (1. dubna 2018), který představuje aplikaci předcházejícího dokumentu. Kromě Aldo Marii Valliho nevěnoval tomuto opatření nikdo pozornost.
Je třeba připomenout, že církev vždy povzbuzovala řeholníky i řeholnice ke kontemplativnímu životu. Odloučenost od světa je základní charakteristikou řeholního života, zakládá stav dokonalého života, který je nezbytnou součástí mystického Těla Kristova a manifestací svatosti jako trvalého zdroje milostí.
K předním charakteristikám mnišských společenství patřilo vždy jejich právní uznání. Podle církevní tradice jsou ženské kláštery vybaveny zvláštní právem autonomního a nezávislého vnitřního režimu.
Jedinou formu závislosti představuje jejich vztah k místnímu biskupovi, v některých případech k nejvyššímu představenému mužské větve řádu. Toto právní zařazení garantuje každému klášteru jeho proprium, které je současně separací od profánní společnosti. Termín „mnich“ znamená „sám“. tj. samotu. Nosnými sloupy, na nichž stojí život každého kláštera, jsou tedy samota a modlitba.
Režim klausury znamená odloučení od světa, nikoliv od společnosti, kterou mnišky podporují modlitbami a pokáním. Pius XII. v encyklice Sacra virginitas (Svaté panenství) z 25. března 1954 vysvětluje, že zřeknutí se světa chráněné klausurou nepředstavuje sociální dezerci, nýbrž širší a trvalou službu poskytovanou církvi a společnosti.
Tentýž papež v apoštolské konstituci Sponsa Christi (Nevěsta Kristova) z 21. listopadu 1950 předvídá zrození federace klášterů jako nástroj, který by měl pomáhat životu některých komunit, které se v důsledku války ocitly v izolaci a materiální nouzi. Tato zkušenost se neosvědčila a takové struktury byly opuštěny, zatímco František je rozmnožuje, a zasazuje tak ženským klášterům smrtelnou ránu.
Nový režim podle Cor Orans chce potlačit jakoukoliv formu právní autonomie, aby vytvořil makrokomunity. Rodí se série zmatených byrokratických organismů, které papežská instrukce puntičkářsky určuje.
Máme Federace klášterů, aby sdílením stejného charismatu federalizované kláštery převyšovaly izolaci podporovanou zachováváním řehole kontemplativního života. (n. 7); Asociaci klášterů, aby ve sdílení stejného charismatu sdružené kláštery mezi sebou spolupracovaly (n. 8); Konferenci klášterůk podpoře kontemplativního života ve prospěch spolupráce kontemplativního života a podpoře spolupráce mezi kláštery v kontextu geografických a lingvistických zvláštností (n. 9); Konfederaci jako strukturu spojení Federací klášterů ke studiu témat kontemplativního života ve vztahu ke společnému charizmatu, k vytvoření jednotného zaměření a určité koordinace aktivit jednotlivých federací (n. 10); Mezinárodní komisi jako centrální orgán služeb a studia užitečnosti mnišek stejného institutu (n 11). Konečně máme Kongregaci mnišek, což je struktura řízení mezi více autonomními kláštery stejného Institutu pod autoritou prezidentky, která je vyšší představenou generální kapituly a má v mnišské kongregaci nejvyšší autoritu (n. 12).
Schází ještě Federální shromáždění. Článek 133 praví: Společenství, které existuje mezi kláštery, se zviditelňuje ve Federálním shromáždění, znamení jednoty v lásce, která má principiálně za úkol opatrovat mezi sdruženými kláštery charismatické dědictví Institutu a podporovat jeho přiměřené obnovování, které se tak harmonizuje, pokud de facto žádná federace mnišských klášterů nebo Konferedaci federací nepředstavuje celý Institut.
Příslušnost k těmto byrokratickým organismům je závazná. Vzávěrečných pokynech Cor Orans se upřesňuje, že podle Apoštolské konstituce Vultus Dei quaerere, pro všechny mnišky je závazné kromě vstupu do jedné federace klášterů také přijmout další strukturu, jako je Asociace klášterů nebo Konference klášterů.
S příslušností k těmto strukturám kláštery ztrácejí de facto a také de jure svou autonomii, aby splynuly s anonymní masou makrokomunit, ve kterých se organizují formační kurzy, debaty, sdružení pro aggiornamento, aby sestry žily v situaci ustavičné psychologické a materiální nestability.
Všechny komunity jsou povolány, aby vypracovaly program permanentní, systematické a integrální formace, která v sobě zahrnuje formaci kontemplativní zralosti, aby mohly stále přiměřenějším způsobem rozvíjet svou službu klášteru, církvi a světu (n. 236).
Každá mniška je podněcována, aby přijala odpovědnost za vlastní růst lidský, křesťanský a charismatický pomocí projektu osobního života v dialogu se sestrami mnišské komunity a zvláště se svou vyšší představenou (237).
Odpovědnost za formaci přísluší vyšší představené, která permanentně podněcuje komunity prostřednictvím konventní kapituly, dnů obnovy, duchovních cvičení, sdílení Božího slova, periodické revize života, společné rekreace, studijních dnů, osobního dialogu se sestrami a skrze bratrská setkání.
Aby byla tato formace zajištěna, ruší se papežská klausura, protože je dána licence vstupovat do kláštera těm, kdo jsou kompetentní a nutní pro formaci (203), neboli pro vytváření chaosu uvnitř komunity.
Klíčová slova jsou překonat izolaci (7), dynamická věrnost vlastnímu charismatu (70), nevyhnutelná hodnota komunity (86). Když tyto prvky scházejí, mohou být kláštery rozpuštěny. V těch, které přežijí, musí být potlačena atmosféra pokoje, usebranosti a řádu, který zde dosud panoval. Kdo žije v klášteře a kdo tam chce vstoupit, je tímto varován.
Kdo nyní aspiruje na kontemplativní život a nechce ztratit vlastní povolání, udělá lépe, když se obrátí na nějaká náboženská sdružení nezávislá na církevní autoritě a bude se bedlivě varovat úsilí o kanonické uznání, které by znamenalo konec vlastního duchovního života.

Veronica Rasponi – Corrispondenza Romana
V: www.lumendelumine.cz/index.php

Zdroj: petrabostlova.wordpress.com/…/vcera-prisla-pa…
Bratia a sestry
,,Sard pred 29 minútami
PetraB popisuje určitou situaci, nevyprošuje nikomu nijakou škodu a také k tomu nikoho nenavádí.,,

a ja reagujem na poburujúci rozpor v článku
pod hlavičkou"zjavenia"
Bratia a sestry
človek ktorý je ovládaný strachom a ma pretenzie nema dušu v poriadku ten to ma z pôsobenia zlého a je na zlej ceste
One more comment from Bratia a sestry
Bratia a sestry
PetraB pred 3 hodinami
"Bratria a sestry", asi nevíte moc o černých modlitbách...

hm hlúposť..
modlitba je prosba..
nemožno u Pána Boha vyprosovať niečo čo by malo tých za ktorých je modlitba poškodiť
modlitba môže byť vypočutá ak jej úmysel vedie k spáse a ak by to málo byť opačne tak vypočutá nebude aj keby to malo byť za cenu utrpenia
Pan Boh chce obrátenie pre každého hriešnika
toľko k modli…More
PetraB pred 3 hodinami
"Bratria a sestry", asi nevíte moc o černých modlitbách...

hm hlúposť..
modlitba je prosba..
nemožno u Pána Boha vyprosovať niečo čo by malo tých za ktorých je modlitba poškodiť
modlitba môže byť vypočutá ak jej úmysel vedie k spáse a ak by to málo byť opačne tak vypočutá nebude aj keby to malo byť za cenu utrpenia
Pan Boh chce obrátenie pre každého hriešnika
toľko k modlitbe PetraB
snakee
možná více než vy o modernismu a charismatismu
PetraB
"Bratria a sestry", asi nevíte moc o černých modlitbách...Ten, kdo je třeba i neúmyslně, stažen do satanismu (a přesně to hrozí dnes v řádech!, tím, co se tam děje, právě těmito změnami!), takový žel své modlitby posílá do pekla. Myslíte, že pak takovými modlitbami pomáhá druhé doprovázet k Pánu Bohu?? (Mohla bych vám, z příběhů našich klientů, vyprávět...:-( )
Bratia a sestry
hm dovoľujem si pochybovať hlavne vďaka tejto rozporuplnej vete:

ABYSTE NAKONEC VY A TI, ZA KTERÉ SE MODLÍTE A ZA KTERÉ SE OBĚTUJETE, SKONČILI V PEKLE..

modlitba za niekoho nemôže dostať do pekla tych za ktorých sa modlia a je úplne jedno aká osoba by sa za nich modlila aj keby bola neviem akym hriešnikom tak nemôže modlitbou nikomu uškodiť
snakee