Měsíc zvěstuje příchod bolesti a Varování.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 7. května 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT

Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Z Božího pověření, jako princ nebeských legií sdílím s vámi toto:
LIDSTVO MUSÍ BÝT V TÉTO DOBĚ OSTRAŽITÉ.
Bez života v Pravdě [Jan 14, 6], lidská stvoření povstávají jedno proti druhému…
Lidstvo je obléháno, utlačováno, znepokojováno a potlačováno, takže do jeho myšlení proniká nestálost a nejistota, a tak podléhá podmínkám, které je vede k tomu, aby přivítalo antikrista.
Domýšlivé ego vede lidského tvora k tomu, že se cítí být jediným vlastníkem rozumu. Ovládané démony, lidská stvoření se sami udávají a bez soucitu šlapou po svých bratrech.
Lidstvo se ocitá na pokraji záhuby, stává se pošpiněné do té míry, že lidé už nejsou rozeznatelní jeden od druhého.
V rozporu s jejich očekáváním přicházejí velké závazky a bázlivé lidstvo se sklání a podřizuje.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
JDĚTE VPŘED V POSLUŠNOSTI, ANIŽ BYSTE TENTO ČAS PROMARNILI.
Obraťte se, modlete se, přinášejte oběti a postěte se, pokud vám to váš stav dovolí. Čiňte nápravu už předem, církev našeho Krále je napadena silami zla, aby ji podkopaly a přivedly Mystické tělo k pádu do nevíry.
Mezi lidmi našeho Krále přestala existovat láska k bližnímu. Nástup moci a síly mocných nad Božím lidem je stále silnější a ruší jeho svobodu. "Kdo má uši k slyšení, ať slyší" [Mt 13, 9; Zj 2, 11].
BUĎTE STÁLE VE STŘEHU, ZNAMENÍ ZLA BUDE ODHALENO A LIDSTVO BUDE VYZVÁNO K "ZAPEČETĚNÍ". NEZTRÁCEJTE VĚČNÝ ŽIVOT, BOŽÍ DĚTI, NEZTRÁCEJTE JEJ.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, musíte pečovat o víru, abyste duchovně obstáli tváří v tvář říši zla. Moc ďábla se tyčí nad lidstvem, aby se odevzdalo do jeho rukou. Víru posilujte především bratrskou láskou. Buďte mírumilovnými tvory, tak se křesťané poznávají v BRATRSKÉ LÁSCE [Jan 13, 35].
Modlete se, Boží lidé, modlete se, medvěd způsobí bolest, velkou bolest.

Modlete se, Boží lidé, drak se nenápadně pohybuje, aby v síle procitl před očima lidstva.

Modlete se Boží lidé, modlete se, země je v nebezpečí a nevěřící lidstvo pohrdá Posvátným.
BOŽÍ MUŽ ZŮSTÁVÁ BDĚLÝ.
Země se bude třást, načervenalý měsíc zvěstuje příchod bolesti a Varování.
Uprostřed nevíry hledají mé legie bytosti pevné víry, které se modlí za lidstvo – duše, které konají nápravu za urážky Nejsvětějších Srdcí.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
SVÝM MEČEM VÁS OCHRÁNÍM PŘED NEBEZPEČÍM.
BUĎTE VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI.

Milujte naši Královnu a Matku Posledních časů, kdy se Varování rychle blíží.
POKRAČUJTE VPŘED, JÁ VÁS UBRÁNÍM PŘED ZLEM A MÉ LEGIE VÁS OCHRÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM.
Buďte pravdiví. Nebojte se, jsme vaši ochránci a společníci na cestě.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/2014.html
TerezaK