Stano Kobella
242

MOJI ĽUDIA, BUĎTE VAROVANÍ A OBOZRETNÍ

5. januára 2021

Moju ľudia, prečo vždy naslúchate hlasu zlého? Mnohokrát k vám skúšam rozprávať, ale vy nenaslúchate. Ste príliš zaneprázdnení s naháňaním vecí tohto sveta. Chcem vás pripraviť na veci, ktoré čoskoro prídu. Čokoľvek, čo nie je zo Mňa na tomto svete, musí byť zničené. Toto znie prísne, viem, ale či chcete žiť vo svete obklopení s hriechom, chorobou, nemocou, so zlom, bezbožnými ľuďmi a bytosťami, ktoré nie sú ľudské, ale sú satanské, ktorých účelom duše je zničiť vás?

Svet ovládaný diablom, padnutými anjelmi a démonmi, ktorí vnútorne obývajú zlých ľudí, a oni všetci chodia kradnúť, zabíjať a ničiť. Geneticky modifikujú vaše jedlo, ktoré spôsobuje choroby a nemoci ako je rakovina. Vaše jedlo býva opálené s pesticídmi a herbicídmi. Zámerne znečisťujú vašu vodu s pomaly účinkujúcimi jedmi a chemikáliami.

Vzduch ktorý dýchate je plný nanočastíc bária a hliníka. Pomyslite, ako to pocítite, keď hlboký štát rozpáli ich mikrovlnné silné zbrane a tie kovové častice vo vašom vnútri sa rozpália a začnú iskriť, ako kov v mikrovlnke. Aj vzduch je naplnený s baktériami a vírusmi a ďalšími nanočasticami, ktoré im budú asistovať pri premieňaní vašej DNA na satanskú DNA, čo sa stane, keď bude podaná značka šelmy; pritom ak si ju nevezmete, nebudete môcť nakupovať alebo predávať. Ale ak si vezmete značku šelmy, spečatíte si váš osud a strávite večnosť v pekle a v ohnivom jazere.

Ale, ste si vedomí, že vakcína, ktorú vám natláčajú vziať si, bude tiež meniť vašu DNA na satanskú DNA? Oni vravia, že to je nová technológia, ale nie je. Skúšali ju už na zvieratách počas posledných 20 rokov, zabijúc takmer každé zviera a tie nešťastné spravili na celý život veľmi chorými. VYVARUJTE SA ICH! Dal som vám váš imunitný systém, aby vás chránil, nie tieto injekcie, ktoré sú veľmi jedovaté. NEBERTE SI ICH!

Rozumiete teraz, prečo musím zničiť všetko to zlo? Sú tu mnohé ďalšie veci, ktoré sa robievajú, aby vám ublížili pomocou zlých, satansky ovládaných ľudí po celom svete. Nepotrebujete poznať tieto veľmi zlé plány, ktoré oni majú proti vám. Musíte si držať vaše myšlienky zamerané jedine na Mňa! Ja som už začal prinášať Kráľovstvo Božie na túto Zem.

Všetko čo sa stane tomuto svetu, je napísané v Mojom Svätom Slove. Čítavate si Moje Slovo? Ukrývate si Moje Slovo vo vašom srdci? Čo ak oni pôjdu od dverí k dverám počas výnimočného stavu, vezmúc vám preč vaše Biblie? Čo by ste potom urobili? Moje súdy prídu náhle na tento národ i na celý svet. Skúšam vás pripraviť tak, aby to s vami neotriaslo. Lebo všetkým, čím možno zatriasť, bude zatrasené.

Nechcem, aby ste sa báli. Chcem aby ste vedeli a spoľahli sa na to, že JA SOM s vami. Že vás ochránim a podržím v bezpečí. Ale musíte prísť každý deň ku Mne a tráviť čas so Mnou. Musíte Ma poslúchať, keď k vám rozprávam. Musíte poslúchať Moje Sväté Slovo. Musíte sa učiť počuť hlas Môjho Ducha, pretože pomoc vám, usmernenia a inštrukcie naisto k vám prídu od Môjho Ducha. Ako kvočka, ktorá si zhromažďuje svoje kuriatka, zachovám vás v bezpečí pod tieňom Mojich Krídel. Teraz je čas, nepremárnite ďalší deň. Poďte ku Mne v modlitbe. Modlite sa za vaše rodiny a priateľov, za vaše mesto a váš národ, dokonca za celý svet, aby snáď neboli stratení.

Lebo veľké zlo a veľké klamania prišli na váš národ i na celý svet. Nič nie je také, aké sa to zdá. Dokonca i teraz sú tu bytosti, ktoré nie sú zo Mňa, ktoré sú čistým zlom kráčajúcim medzi vami, ktoré sú neschopné, a nikdy nebudú schopné mať Ovocie Môjho Ducha v ich životoch. Musíte si každodenne obliekať Celú Božiu Výzbroj a byť vedení Mojím Duchom, aby ste boli schopní obstáť proti útokom nepriateľa. Lebo Ja ochránim Mojich Synov a dcéry. Ale musíte Ma položiť na prvé miesto vo vašom živote a nenechávať svet, telo a diabla ovládať vás. Nielen si čítajte o Plnej Božej Výzbroji, musíte si ju obliecť! Ona sa musí stať vašou súčasťou! Milujem vás s večnou láskou, priblížte sa ku Mne a Ja sa priblížim k vám! Hľadajte Ma a nájdete Ma, keď Ma budete hľadať s celým vaším srdcom. Pripravujte sa! lebo ťažké časy prichádzajú. Pripravujte sa na Mňa, pretože prichádzam už skoro, veľmi skoro!

Váš Kráľ a Spasiteľ, ktorý vás miluje,
Ježiš/Jehušua

444prophecynews.com/my-people-be-aware-and-beware-hisforgiven1/
Public domain