Clicks1K

Katolíci zmizli

Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsIzcznzarad
Kallistratos
O něco níže jsem zmiňoval @Libor Halik ale udělal jsem chybu. Z historie vím, že občasné zmínky jsou schopny akcelerovat reakce druhých a hned to tady máme, když Libor před 10 minutami (viz. níže)* píše o Obamovi a spol. Moc to komentovat nebudu, to o Obamové mne rozesmálo už dříve, ale holt Libor... A tak přeji hodně zdraví a aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu uchovati ráčil.... 😍
-------------…More
O něco níže jsem zmiňoval @Libor Halik ale udělal jsem chybu. Z historie vím, že občasné zmínky jsou schopny akcelerovat reakce druhých a hned to tady máme, když Libor před 10 minutami (viz. níže)* píše o Obamovi a spol. Moc to komentovat nebudu, to o Obamové mne rozesmálo už dříve, ale holt Libor... A tak přeji hodně zdraví a aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu uchovati ráčil.... 😍
------------------------------------------
(*) Libor : Obama je vůdcem současné vzpoury "černochů" a spol. proti Trumpovi. Stačí to letmo sledovat přes YouTube a pochopíte to. Např.: www.youtube.com/watch Tak jako M. Obamová (ve skutečnosti chlap předělaný na ženu) byla osobně na místě u vypálení francouzské katedrály vloni. Je to satansky řízené.
Kallistratos
Breviář asi zná i Joske, zná zajisté i postoje svatého Františka.... aj. Tento svět je samozřejmě dočasným příbytkem a předstupněm k Bohu a také prostorem, kde se vůbec můžeme osvědčovat. Názory z kuchyně dualistů, podivných gnostiků, predestinátorů :) a lidských negativistů a pesimistů jsou nedůležité. Důležité je třeba zrovna teď Danielovo kantikum. A malinko odbočím a zmíním ještě jednoho …More
Breviář asi zná i Joske, zná zajisté i postoje svatého Františka.... aj. Tento svět je samozřejmě dočasným příbytkem a předstupněm k Bohu a také prostorem, kde se vůbec můžeme osvědčovat. Názory z kuchyně dualistů, podivných gnostiků, predestinátorů :) a lidských negativistů a pesimistů jsou nedůležité. Důležité je třeba zrovna teď Danielovo kantikum. A malinko odbočím a zmíním ještě jednoho Daniela a to D. Drápala. je z jiné denominace, nicméně o Bílém kaménku je dobré si přečíst.... dan-drapal.cz/bily-kamenek/ 😊

Danielovo Kantikum

Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána.

Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry, velebte Pána.

Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána.

Roso a jíní, velebte Pána, zimo a chlade, velebte Pána.

Ledy a sněhy, velebte Pána, noci a dni, velebte Pána.

Světlo a temno, velebte Pána, blesky a mraky, velebte Pána.

Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.

Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.

Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,

všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, lidé, velebte Pána.

Izraeli, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána, služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,

svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, chvalme a oslavujme ho navěky.

(Dan 3, 57-88)
Joske
Ježíš důrazně varoval své učedníky, aby se v tomto zlém světě nezabydlovali. Komu se tento svět zalíbí a zabydlí se v něm, nebude spasen. Ježíš vyprávěl toto podobenství, abychom nežili v klamu a sebeklamu:
16b»Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho hostů.17Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: 'Pojďte, už je připraveno!' 18A najednou se začali …More
Ježíš důrazně varoval své učedníky, aby se v tomto zlém světě nezabydlovali. Komu se tento svět zalíbí a zabydlí se v něm, nebude spasen. Ježíš vyprávěl toto podobenství, abychom nežili v klamu a sebeklamu:
16b»Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho hostů.17Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: 'Pojďte, už je připraveno!' 18A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: 'Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.' 19Druhý řekl: 'Koupil jsem pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.'20A jiný vzkázal: 'Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.'21Služebník se vrátil a oznámil to svému pánovi. Pána domu to rozhněvalo. Řekl služebníkovi: 'Jdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem žebráky a mrzáky, slepé a chromé!'22Služebník pak hlásil: 'Pane, stalo se, cos nařídil, a ještě je místo.'23A pán řekl služebníkovi: 'Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil.24Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných neokusí z mé hostiny!'« Lk 14:16b-24
Joske
V klamu a sebeklamu žijí lidé slepí a hluší, věznění v satanově matrici. Naděje člověka je pouze v Kristu.

1Hle, můj Služebník, kterého podporují, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.2Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici.3Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.4Nezeslábne, nezmalátní,…More
V klamu a sebeklamu žijí lidé slepí a hluší, věznění v satanově matrici. Naděje člověka je pouze v Kristu.

1Hle, můj Služebník, kterého podporují, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.2Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici.3Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.4Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.5Tak praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je, rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí:6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, 7abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách. Iz 42:1-7
Kallistratos
Libore @Libor Halik, nechci se Tě nijak dotknout, ale jsi pravoslavný kněz a navíc bývalý. Tak proč pořád běháš za římskokatolíky? Je mi do toho houby, proč jsi skončil ve své pravoslavné církvi a jak se nyní živíš, ale jak sám vidíš, jsi už za horizontem své vnější aktivity a ty protesty a určité nadšení je už dávno pryč. Nejsem si třeba vůbec jistý, zda rodinný život bylo to pravé pro Tebe a …More
Libore @Libor Halik, nechci se Tě nijak dotknout, ale jsi pravoslavný kněz a navíc bývalý. Tak proč pořád běháš za římskokatolíky? Je mi do toho houby, proč jsi skončil ve své pravoslavné církvi a jak se nyní živíš, ale jak sám vidíš, jsi už za horizontem své vnější aktivity a ty protesty a určité nadšení je už dávno pryč. Nejsem si třeba vůbec jistý, zda rodinný život bylo to pravé pro Tebe a zda spíše taková východní jurodivost by nebyla větším lákadlem a směrovkou, kam jsi se měl už dávno vydat jako mnich. Osobně se domnívám, že zkušenost s protestanty, konverze a osobní dozrávání a zajisté velmi silná touha zvěstovat evangelium a bránit zlu Tě nesmírně motivovaly. Nejsem si jen jistý, zda doba v které jsi vyrůstal i okolnosti Tě naučili znát i ruční brzdu a zda byla vždy přítomná optimální míra sebereflexe. Za ta léta vím co jsi zde napsal, jak jsi se vyjadřoval o lidech, jak jsi i mne bez rozpaků označil hnusnými výrazy, ale má osoba je naprosto nepodstatná... Důležité spíše je, zda to, co děláme je zásadové, pravdivé a čestné a zda máme lásku k druhým lidem, zda se je učíme poznávat a milovat a nebo spíše nenávidět a odhazovat. Tvůj pohled na Církev je velmi specifický a domnívám se, že jsi zlomil hůl, u mužů po padesátce se stává, že jejich ego bytní a uzavírá se do mentální stagnace. Přeji si, abys byl mladý duchem a procitl a obnovil své nadšení pro Krista, abys doslova smazal MINULOST a začal nově, opatrně a moudře.... Všichni jsme stále děti Boží a před Tvůrcem pořád v plenkách... jak věkem, tak možnostmi.... Děkuji Ti, že jsi zmínil pokání a modlitbu... V životě člověka je nesmírně důležitá. 😊
-------------------------------------

Smutná realita života v klamu a sebeklamu. Je potřeba si to připustit. Po této analýze je potřeba pokračovat pokáním a hledáním pravdy celým srdcem s modlitební pomocí Boží.
Zedad
Dej Liborovi pokoj Kallistrate a starej se o své štěstí. Máš reagovat na komentář. Odpusť si útoky na osobu.
Kallistratos
Zedade, nevedu s Tebou spor a nehodlám se s tebou dohadovat, i když bys možná rád :) Historii přece znáš, nikam to nevedlo :) Já nechci otvírat spory s Liborem a na co budu reagovat je má věc. Je myslím ale důležité vědět, že pokud někdo se představuje ve své ikonce a oficiální registraci jako kněz, tak je dobré vědět, že je to kněz bývalý - pravoslavný. To je jedna úvodní informace. Druhá …More
Zedade, nevedu s Tebou spor a nehodlám se s tebou dohadovat, i když bys možná rád :) Historii přece znáš, nikam to nevedlo :) Já nechci otvírat spory s Liborem a na co budu reagovat je má věc. Je myslím ale důležité vědět, že pokud někdo se představuje ve své ikonce a oficiální registraci jako kněz, tak je dobré vědět, že je to kněz bývalý - pravoslavný. To je jedna úvodní informace. Druhá informace je osobnější, kdy nedělám útoky na osobu, ale spíše seznamuji se svým hlediskem druhou stranu a ta informace není určena Tobě, ale Liborovi, včetně přání... Netrap se věcmi, které jsou zbytečné, Liborovi přeji vše dobré...
Zedad
Hele Kalli, reagovat přece můžeme na všechno, jsme na diskuzi. K tématům ano, dehonestace diskutujícího ne!
Kallistratos
Ano, dehonestace je hnusná věc. Nicméně u Libora výše jsem se toho nedopustil.
Zedad
Co je ti po jeho životě. Starej se o sebe, jak v životě funguješ a máš pokoj, co!
Kallistratos
Chceš si zase povídat Zedade? Chceš opět 30 x a více vkládat rádoby hanobení exhortace AL a já Ti pak vkládám zcela konkrétní pasáže z AL a ty mlčíš? Čím se chceš nyní bavit? Zase bezfakticky a od věci?

Libor Halík byl zkrátka pravoslavný kněz a nyní v církvi nefunguje a prezentuje se na těchto stránkách. Jeho jsem oslovoval a předpokládám, že si to přečetl a jako dehonestaci to nevnímám. Tím …More
Chceš si zase povídat Zedade? Chceš opět 30 x a více vkládat rádoby hanobení exhortace AL a já Ti pak vkládám zcela konkrétní pasáže z AL a ty mlčíš? Čím se chceš nyní bavit? Zase bezfakticky a od věci?

Libor Halík byl zkrátka pravoslavný kněz a nyní v církvi nefunguje a prezentuje se na těchto stránkách. Jeho jsem oslovoval a předpokládám, že si to přečetl a jako dehonestaci to nevnímám. Tím jsem v tomto vlákně reakce na Tebe ukončil. 😉
Zedad
Dnes by to povídání dokonce šlo, jenomže mne osobně výstřelky papeže Františka přestaly zajímat ve chvíli, kdy dovolil ve Vatikánu pověsit obraz nahé ženy kojící lasičku a dítě.
To, že papež František neví, jestli mohou dva chlapi tvořit manželský pár, jestli jednoduše nebo složitě, tak to je jeho věc.
Toto není třeba předkládat tobě k posouzení, ale Hospodinu.
Liborovi dej pokoj.
Co končíš, to …More
Dnes by to povídání dokonce šlo, jenomže mne osobně výstřelky papeže Františka přestaly zajímat ve chvíli, kdy dovolil ve Vatikánu pověsit obraz nahé ženy kojící lasičku a dítě.
To, že papež František neví, jestli mohou dva chlapi tvořit manželský pár, jestli jednoduše nebo složitě, tak to je jeho věc.
Toto není třeba předkládat tobě k posouzení, ale Hospodinu.
Liborovi dej pokoj.
Co končíš, to je tvá svoboda a dokonce i moje. Jestli ti na vysoké neřekli a nejsi sám, co je útok na spoludiskutujícího, tak si to někde dostuduj.
Libor Halik
Smutná realita života v klamu a sebeklamu. Je potřeba si to připustit. Po této analýze je potřeba pokračovat pokáním a hledáním pravdy celým srdcem s modlitební pomocí Boží.
Kallistratos
Možná je dobré vědět... www.spiegel.de/panorama/spiegel-tv-maga…

V textu lze mimo jiné nalézt: Doch statt der "Frohen Botschaft" verbreitet die Seite vornehmlich Hass. 🤔

A není na tom kus pravdy? Je nenávist nějaký program? "Dobrá zpráva" zajisté ano, ale nenávist a odpor?
Roberto 55
Modernistom sa skutocne podarilo vytvorit ako hovori ab. Vigano tzv. "pararelnu cirkev" pomocou hlavne zmeny liturgie - NOM a falosneho chapania ekumenizmu ai. Je to defacto velka protestantska sekta na cele s Francisom ...Oni nechapu ani to, ze sv. omsa je nekrvava obeta Pana Jezisa na Kalvarii a nie eucharisticka slavnost, ktoru davaju do spinavych ruk a knaz je dnes predseda a nie knaz...
Skut…More
Modernistom sa skutocne podarilo vytvorit ako hovori ab. Vigano tzv. "pararelnu cirkev" pomocou hlavne zmeny liturgie - NOM a falosneho chapania ekumenizmu ai. Je to defacto velka protestantska sekta na cele s Francisom ...Oni nechapu ani to, ze sv. omsa je nekrvava obeta Pana Jezisa na Kalvarii a nie eucharisticka slavnost, ktoru davaju do spinavych ruk a knaz je dnes predseda a nie knaz...
Skutocna a prava Cirkev zostala vacsinou iba tam , kde sa sluzi tradicna latinska sv. Omsa a ludia pochopili co sa deje a to hlavne preto, ze si zachovali nezriedenu katolicku vieru svojich predkov.
Kallistratos
O čem to píšeš Roberto? Nic takového ve svém okolí nevidím, ty ano? Nedaleko od nás se občas vyskytne fssp.cz a je to třeba vhodné oživení liturgie pro ty, jimž je blízká... Osobně ty lidi znám a kněze také. Církev je organismus a každý má svůj způsob prožívání víry i samotné liturgie. Kde bereš tak velkou zásobu kritických pohledů. Na mši svaté to asi nebude, ale na portálech nevalné kvality …More
O čem to píšeš Roberto? Nic takového ve svém okolí nevidím, ty ano? Nedaleko od nás se občas vyskytne fssp.cz a je to třeba vhodné oživení liturgie pro ty, jimž je blízká... Osobně ty lidi znám a kněze také. Církev je organismus a každý má svůj způsob prožívání víry i samotné liturgie. Kde bereš tak velkou zásobu kritických pohledů. Na mši svaté to asi nebude, ale na portálech nevalné kvality asi ano... Žij prosím. Kritika není program. 😉
Roberto 55
Chod sa pozriet do vacsiny tzv. zapadnych europskych krajin a uvidis, specialne Nemecko. Cela Severna Amerika je tiez taka a nemyslim, zeby Australia a NZ. boli ine. Stredna a Juzna Amerika, kedysi basty katolicizmu su napoly luteranske a zvysok ako som popisal. Krajiny V4 sa este ako tak drzia, ale NOM- ka nici aj ich a vidime aka pevna viera je na Slovensku, vacsina stada prijma bez odporu na …More
Chod sa pozriet do vacsiny tzv. zapadnych europskych krajin a uvidis, specialne Nemecko. Cela Severna Amerika je tiez taka a nemyslim, zeby Australia a NZ. boli ine. Stredna a Juzna Amerika, kedysi basty katolicizmu su napoly luteranske a zvysok ako som popisal. Krajiny V4 sa este ako tak drzia, ale NOM- ka nici aj ich a vidime aka pevna viera je na Slovensku, vacsina stada prijma bez odporu na ruku...
Zatial zijem a nekritizujem, iba opisujem realitu ako ju vidim a vnimam.
apredsasatoci
Je dokonané! Boh je stále ten istý! Vcera, dnes a zajtra!
Cirkev je Organizmus!

Cirkev nie je o rozmanitosti! Kde nás asi dovedie náš ľudský humanizmus pozitivizmus, zmeny a vymysli....?!
Kallistratos
Proč bych se Roberto díval přehnaně za hranice a dokonce až do Austrálie? Člověk má měnit svět, sám sebe tam kde je. Nebýt pštrosem a nebýt ani pavlačovou bábou která sbírá kde co.🧐
apredsasatoci
Áno, človek neustále mení svet a tak to aj vyzerá. 😭
Čo nám hovorí, Božie Slovo? Daj krv a dostaneš Ducha! A až teraz sa z človeka stáva skutočný kresťan, človek s Duchom Svätým a nie človek s Duchom svetá.
Ale ty tomu nemôžeš porozumieť. Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
obyčajná veriaca žena
Kallistratos, Roberto pomenúva veci pravým menom, ale takí ako ty, to nevidia a stále žijú vo svojej bubline. Ale tá onedlho praskne!
Kallistratos
Laďo, ubezpečuji Tě, že vše dělám zdarma a rád, protože miluji život, který mi dal Stvořitel, děkuji Mu za smysly, kterými svět kolem sebe mohu poznávat a děkuji, že zde mohu vůbec být- na tomto světě. Možná, že se někdy potkáme a ty mi řekneš jistě stejně odvážně do očí, jako i píšeš, že jsem ďáblův sluha. Jenže milý Laďo, těch urážek už jsem zažil a dnes z nich mám jen legraci. Ti lidé se …More
Laďo, ubezpečuji Tě, že vše dělám zdarma a rád, protože miluji život, který mi dal Stvořitel, děkuji Mu za smysly, kterými svět kolem sebe mohu poznávat a děkuji, že zde mohu vůbec být- na tomto světě. Možná, že se někdy potkáme a ty mi řekneš jistě stejně odvážně do očí, jako i píšeš, že jsem ďáblův sluha. Jenže milý Laďo, těch urážek už jsem zažil a dnes z nich mám jen legraci. Ti lidé se poškozují na duši sami urážkami jiných, ničí svou krásnou duši zlobou a vnitřním ohněm, ano doslova pekelným ohněm zášti. Teď se tomu směju, ale byly před roky doby, kdy jsem to nesl nelehce a stejně tak, když uráželi kohokoli jiného. Zastával jsem se a budu zastávat, pokud někdo zvrhle tituluje jiné a svůj mozek a srdce nechává v kredenci. Zkus to přehodnotit, zda lhát se vyplatí a pomlouvat jiné... Je to hřích Laďo. 😲
Joske
V klamu a sebeklamu žije člověk, který se cítí být šťastný ve světě, jehož vládcem je Satan. Ve světě, který je žalářem pro padlé anděly a padlé potomky Adama. V klamu a sebeklamu žije člověk, který je hluchý a slepý.
Kristus otvírá oči a vyvádí vězně ze žaláře tohoto světa ty z lidí, které vyvolil Bůh. Sluhové ďábla dělají vše proto, aby vyvolené Boží strhávali zpět do temnot.

1Hle, můj Služebn…More
V klamu a sebeklamu žije člověk, který se cítí být šťastný ve světě, jehož vládcem je Satan. Ve světě, který je žalářem pro padlé anděly a padlé potomky Adama. V klamu a sebeklamu žije člověk, který je hluchý a slepý.
Kristus otvírá oči a vyvádí vězně ze žaláře tohoto světa ty z lidí, které vyvolil Bůh. Sluhové ďábla dělají vše proto, aby vyvolené Boží strhávali zpět do temnot.

1Hle, můj Služebník, kterého podporují, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo.2Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici.3Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo.4Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.5Tak praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je, rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí:6„Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, 7abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách. Iz 42:1-7
Kallistratos
Dobrý Bůh nás postavil do světa Joske. To je jasná věc. Víš co je to Danielovo kantikum? Raději uvádím níže... Breviář jistě znáš. Víc nemám co dodat. 😉

Danielovo Kantikum

Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, …
More
Dobrý Bůh nás postavil do světa Joske. To je jasná věc. Víš co je to Danielovo kantikum? Raději uvádím níže... Breviář jistě znáš. Víc nemám co dodat. 😉

Danielovo Kantikum

Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Nebesa, velebte Pána, andělé Páně, velebte Pána.

Všechny vody nad nebem, velebte Pána, všechny mocnosti Páně, velebte Pána.

Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána.

Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry, velebte Pána.

Ohni a žáre, velebte Pána, studeno a teplo, velebte Pána.

Roso a jíní, velebte Pána, zimo a chlade, velebte Pána.

Ledy a sněhy, velebte Pána, noci a dni, velebte Pána.

Světlo a temno, velebte Pána, blesky a mraky, velebte Pána.

Země, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána.

Prameny, velebte Pána, moře a řeky, velebte Pána.

Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,

všichni nebeští ptáci, velebte Pána.

Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, lidé, velebte Pána.

Izraeli, veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky.

Kněží Páně, velebte Pána, služebníci Páně, velebte Pána.

Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,

svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.

Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky.

Velebme Otce i Syna i Ducha svatého, chvalme a oslavujme ho navěky.

(Dan 3, 57-88)
Joske
Nedejte se obelstít Satanem, který promlouvá skrze své sluhy.
15Hospodin Bůh vzal tedy člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a chránil; Gn2:15
Když člověk zhřešil, Bůh ho z Ráje vyhnal. Tento svět je pro nás vyhnanství, žalář. Je to panství Satana.
23Vykázal ho tedy Hospodin Bůh ze zahrady Edenu, aby obdělával půdu, z níž byl vzat.24Vyhnal člověka a postavil východně od zahrady …More
Nedejte se obelstít Satanem, který promlouvá skrze své sluhy.
15Hospodin Bůh vzal tedy člověka a usadil ho v zahradě Edenu, aby ji obdělával a chránil; Gn2:15
Když člověk zhřešil, Bůh ho z Ráje vyhnal. Tento svět je pro nás vyhnanství, žalář. Je to panství Satana.
23Vykázal ho tedy Hospodin Bůh ze zahrady Edenu, aby obdělával půdu, z níž byl vzat.24Vyhnal člověka a postavil východně od zahrady Edenu cheruby a otáčející se plamenný meč, aby střežili cestu ke stromu života. Gn3:23-24
Jen člověk slepý a hluchý, člověk žijící v klamu a sebeklamu může být šťastný ve vyhnanství, v žaláři. Probuzení (křesťané) se těší domů. Dobře to píše svatý apoštol Pavel: 6Jsme tedy ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána.7To proto, že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme. 8Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. 2Kor 5:6-8
Kallistratos
Danielovo kantikum je krásné...