Montfort AJPM
L'EXALTATION de la SAINTE CROIX (14 septembre)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Me voici, ô bon et très doux Jésus,
prosterné en votre présence.
Je vous prie et vous conjure avec toute l’ardeur de mon âme
de daigner imprimer dans mon cœur
de vifs sentiments de foi, d’espérance et de charité,
un vrai repentir de mes fautes
et une très ferme volonté …
More
L'EXALTATION de la SAINTE CROIX (14 septembre)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Me voici, ô bon et très doux Jésus,
prosterné en votre présence.
Je vous prie et vous conjure avec toute l’ardeur de mon âme
de daigner imprimer dans mon cœur
de vifs sentiments de foi, d’espérance et de charité,
un vrai repentir de mes fautes
et une très ferme volonté de m’en corriger ;
tandis qu’avec un grand amour
et une grande douleur
je considère et contemple en esprit vos cinq Plaies,
ayant devant les yeux ces paroles
que le prophète David vous appliquait déjà
en les mettant dans votre bouche, ô bon Jésus :
« Ils ont percé mes mains et mes pieds,
ils ont compté tous mes os. »


Indulgences applicables
quand on récite cette prière avec dévotion devant une image quelconque du crucifix :
- 10 ans

- plénière, aux conditions ordinaires.
GChevalier shares this
1193
MEDYTACJA MUZYCZNA na uroczystość OBJAWIENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA (14 września)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Oto ja, o dobry i łagodny Jezu, padam przed Tobą na kolana. Błagam Cię z całą żarliwością mojej duszy, abyś raczył wycisnąć w moim sercu silne uczucia wiary, nadziei i miłości, prawdziwą skruchę za moje winy i bardzo stanowczą wolę ich …More
MEDYTACJA MUZYCZNA na uroczystość OBJAWIENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA (14 września)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Oto ja, o dobry i łagodny Jezu, padam przed Tobą na kolana. Błagam Cię z całą żarliwością mojej duszy, abyś raczył wycisnąć w moim sercu silne uczucia wiary, nadziei i miłości, prawdziwą skruchę za moje winy i bardzo stanowczą wolę ich naprawienia; z wielką zaś miłością i smutkiem rozważam i kontempluję w moim duchu Twoje pięć Ran, mając przed oczami te słowa, które prorok Dawid już zastosował do Ciebie, gdy włożył je w Twoje usta, o dobry Jezu: "Przebili mi ręce i nogi, policzyli wszystkie kości moje".

Odpusty obowiązujące, gdy ta modlitwa zostanie odmówiona z nabożeństwem przed jakimkolwiek obrazem krzyża:
- 10 lat
- plenarne, na zwykłych warunkach.
montfortajpm.blogspot.com/2016/05/linvention-de-la-sainte-croix-3-mai.html
Montfort AJPM
Uwielbiamy Cię, o Chryste, i błogosławimy Cię, bo odkupiłeś świat przez swój święty Krzyż!
Niech żyje Jezus Niech żyje Jego Krzyż!


montfortajpm.blogspot.com/…ive-Jesus-vive-sa-Croix--cantique-montfortain.html
montfort.kingeshop.com shares this
1121
HUDOBNÁ MEDITÁCIA na VYSVÄTENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (14. septembra)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Tu som, ó, dobrý a nežný Ježišu, pokorený v tvojej prítomnosti. Prosím a žiadam ťa celou horlivosťou svojej duše, aby si mi ráčil vtlačiť do srdca silné city viery, nádeje a lásky, pravdivú ľútosť nad mojimi chybami a veľmi pevnú vôľu napraviť ich; …More
HUDOBNÁ MEDITÁCIA na VYSVÄTENIE SVÄTÉHO KRÍŽA (14. septembra)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Tu som, ó, dobrý a nežný Ježišu, pokorený v tvojej prítomnosti. Prosím a žiadam ťa celou horlivosťou svojej duše, aby si mi ráčil vtlačiť do srdca silné city viery, nádeje a lásky, pravdivú ľútosť nad mojimi chybami a veľmi pevnú vôľu napraviť ich; zatiaľ čo s veľkou láskou a smútkom uvažujem a rozjímam v duchu o tvojich piatich Ranách, majúc pred očami tie slová, ktoré ti už prorok Dávid použil, keď ti ich vložil do úst, ó, dobrý Ježišu: "Prebodli mi ruky a nohy, spočítali všetky moje kosti.

Odpustky, ktoré sa uplatňujú, keď sa táto modlitba prednesie s oddanosťou pred akýmkoľvek obrazom kríža:
- 10 rokov
- plenárne zasadnutie za bežných podmienok.
montfortajpm.blogspot.com/2016/05/linvention-de-la-sainte-croix-3-mai.html

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet!
Nech žije Ježiš Nech žije jeho kríž!

montfortajpm.blogspot.com/…ive-Jesus-vive-sa-Croix--cantique-montfortain.html
GChevalier
HUDEBNÍ MEDITACE na VYNESENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (14. září)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Zde jsem, ó dobrý a mírný Ježíši, pokorný před tebou. Prosím a žádám tě vší vroucností své duše, abys ráčil vtisknout do mého srdce silné pocity víry, naděje a lásky, opravdovou lítost nad mými chybami a velmi pevnou vůli k jejich nápravě; přitom s velkou …More
HUDEBNÍ MEDITACE na VYNESENÍ SVATÉHO KŘÍŽE (14. září)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Zde jsem, ó dobrý a mírný Ježíši, pokorný před tebou. Prosím a žádám tě vší vroucností své duše, abys ráčil vtisknout do mého srdce silné pocity víry, naděje a lásky, opravdovou lítost nad mými chybami a velmi pevnou vůli k jejich nápravě; přitom s velkou láskou a zármutkem v duchu zvažuji a rozjímám o tvých pěti ranách a mám před očima slova, která na tebe použil už prorok David, když ti je vložil do úst, ó dobrý Ježíši: "Probodli mi ruce i nohy, spočítali všechny mé kosti.

Odpustky platí, když je tato modlitba odříkána s oddaností před jakýmkoli obrazem krucifixu:
- 10 let
- plenární zasedání za běžných podmínek.
montfortajpm.blogspot.com/2016/05/linvention-de-la-sainte-croix-3-mai.html

Klaníme se ti, Kriste, a žehnáme ti, protože jsi vykoupil svět svým svatým křížem!
Ať žije Ježíš Ať žije jeho kříž!


montfortajpm.blogspot.com/…ive-Jesus-vive-sa-Croix--cantique-montfortain.html
montfort.kingeshop.com and one more user link to this post
AJPM shares this
190
MUSIKALISCHE MEDITATION zur ERHÖHUNG DES HEILIGEN KREUZES (14. September)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Hier bin ich, oh guter und sanfter Jesus, und werfe mich vor dir nieder. Ich bitte und flehe dich mit der ganzen Glut meiner Seele an, dass du dich herablässt, in mein Herz starke Gefühle des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe …More
MUSIKALISCHE MEDITATION zur ERHÖHUNG DES HEILIGEN KREUZES (14. September)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Hier bin ich, oh guter und sanfter Jesus, und werfe mich vor dir nieder. Ich bitte und flehe dich mit der ganzen Glut meiner Seele an, dass du dich herablässt, in mein Herz starke Gefühle des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe einzuprägen, eine aufrichtige Reue über meine Fehler und einen sehr festen Willen, sie zu korrigieren; während ich mit großer Liebe und Trauer in meinem Geist deine fünf Wunden betrachte und vor meinen Augen die Worte habe, die schon der Prophet David auf dich angewandt hat, als er sie dir in den Mund legte, o guter Jesus: "Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt, sie haben alle meine Gebeine gezählt.

Der Ablass gilt, wenn dieses Gebet mit Andacht vor einem beliebigen Bild des Kruzifixes gesprochen wird:
- 10 Jahre
- Plenum, unter den üblichen Bedingungen.
montfortajpm.blogspot.com/2016/05/linvention-de-la-sainte-croix-3-mai.html

Übersetzt mit deepl.com/translator (kostenlose Version)
montfort.kingeshop.com
Wir beten dich an, o Christus, und wir segnen dich, weil du die Welt durch dein heiliges Kreuz erlöst hast!
Es lebe Jesus, es lebe sein Kreuz!


montfortajpm.blogspot.com/…ive-Jesus-vive-sa-Croix--cantique-montfortain.html
Montfort AJPM shares this
1107
MEDITAZIONE MUSICALE per l'ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (14 settembre)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Eccomi, o Gesù buono e gentile, prostrato alla tua presenza. Vi prego e vi supplico con tutto l'ardore della mia anima di degnarvi di imprimere nel mio cuore forti sentimenti di fede, speranza e carità, un vero pentimento per le mie colpe e …More
MEDITAZIONE MUSICALE per l'ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (14 settembre)
montfortajpm.blogspot.com/…-plantation-de-la-Croix--cantique-montfortain.html
Eccomi, o Gesù buono e gentile, prostrato alla tua presenza. Vi prego e vi supplico con tutto l'ardore della mia anima di degnarvi di imprimere nel mio cuore forti sentimenti di fede, speranza e carità, un vero pentimento per le mie colpe e una volontà molto ferma di correggerle; mentre con grande amore e dolore Considero e contemplo in spirito le tue cinque Piaghe, avendo davanti agli occhi quelle parole che il profeta Davide ha già applicato a te quando te le ha messe in bocca, o buon Gesù: "Hanno trafitto le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa.

Indulgenze applicabili quando questa preghiera viene recitata con devozione davanti a qualsiasi immagine del crocifisso:
- 10 anni
- plenaria, alle condizioni ordinarie.
montfortajpm.blogspot.com/2016/05/linvention-de-la-sainte-croix-3-mai.html

Tradotto con deepl.com/translator (versione gratuita)
AJPM
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo perché hai redento il mondo con la tua santa Croce !
Viva Gesù ! Viva la sua Croce !

montfortajpm.blogspot.com/…ive-Jesus-vive-sa-Croix--cantique-montfortain.html
GChevalier
Depuis dimanche, la durée de traitement des vidéos par Gloria.TV a été multipliée par 12 !!! Cette vidéo a eu 13 heures de traitement... Espérons que la Méditation musicale pour Notre-Dame des 7 Douleurs envoyée à 8 heures sera posée aujourd'hui...
GChevalier
Chose faite, 5 minutes après mon commentaire : F420. MÉDITATION MUSICALE pour NOTRE-DAME des 7 DOULEURS (15 septembre)