Liberalismus a volná myšlenka (1884)

Dr. Don Félix Sardá Y Salvany

V naší době katolický svět stejně oprávněně i rozumně připisuje bezbožnost volnomyšlenkářskému člověku, časopisu nebo instituci jako jejich vlastnost. „Volnomyšlenkář“ je odporný přídomek, jejž jsou ochotní přijmout jen nemnozí. Mají ho však právem, přestože vůči němu protestují. Jsou kvůli tomuto přídomku naštvaní, ale nevadí jim, že jsou přesně tím, co s sebou nese. Lidé, společnosti, knihy, vlády, které ve věcech víry a mravů odmítají jediná a výlučná měřítka – měřítka, která dává katolická Církev – jsou liberálové. Sami sebe považují za liberály. Jsou poctění tím, že jsou za takové považováni a nikdy si nepřejí nikoho skandalizovat s výjimkou nás, strašlivých „nesmiřitelných“.

A nyní zaměňte pojmy: namísto liberály je nazvěte volnomyšlenkáři. Tento přídomek nelibě nesou jako očerňování, a jsou z této urážky, jak to nazývají, stále více pobouření. K čemu však tato příšerná vnímavost, tato přílišná přecitlivělost nad variantami jednoho prostého termínu? Cožpak jste, drazí přátelé, ze svého svědomí, svých knih, svých časopisů a své společnosti nevytěsnili veškeré uznávání nejvyšší autority Církve? Cožpak jste sami sebe nepovýšili na jediné a fundamentální měřítko svého chování, svého myšlení a vlastního ničím neomezeného intelektu?

Naprosto správně potom říkáte, že jste liberální a nikdo se s vámi o tento titul nebude přít. Neměli byste však zapomínat, že sám tento princip, který z vás dělá liberály, z vás dělá i volnomyšlenkáře. Každý liberál bez ohledu na stupeň nebo odstín je už tím samým o sobě i volnomyšlenkářem, a každý volnomyšlenkář, i když toto pojmenování může být s ohledem na společenské konvence odporné, je jen logicky i liberálem. Je prostě liberálem, který své premisy dovádí k jejich závěru. Tento princip je tak precizní a přesný jako matematický výrok. Zakládá se na zákonech nejstriktnější logiky. Je to prostá dedukce, jejíž premisou je liberalismus a jejímž závěrem je volnomyšlenkářství.

Názorně si to předveďme. Jste katolíkem více či méně otevřeným falešným svodům a za trest za své hříchy patříte do liberálního spolku, který je řekněme literární povahy. Chvíli se zamyslete a zeptejte se sami sebe na následující otázku: patřil bych nadále do tohoto literárního spolku, kdyby se zítra veřejně a směle prohlásil za spolek volnomyšlenkářský? Jak by vám vaše svědomí a váš stud přikazovali reagovat? Nevzdali byste se okamžitě členství v něm? Jako katolíci byste v něm nemohli působit. A když budete mít předplacený časopis a budete jej bez skrupulí číst, ačkoliv nese liberální název a hovoří a uvažuje podle toho, prodloužíte své předplatné, když z ničeho nic na svou titulní stranu umístí následující záhlaví: časopis volné myšlenky? Tento umírněný či divoký liberální časopis nebyl po léta ničím jiným, než volnomyšlenkářem, a vy jste pod jeho klamným titulem nasávali jeho jed.

Kolika škod bychom se zbavili, kdybychom se jen trochu zamýšleli nad smyslem slov! Každý spolek, ať už vědecký, literární nebo filantropický, který má liberální základ, je volnomyšlenkářský. Každá vláda, která je uspořádaná liberálně, je volnomyšlenkářská. S nedůvěrou odmítnout název a nikoliv podstatu, je slepota. Každá instituce, bez ohledu na svou povahu, která je ustavená v naprosté nezávislosti na magisteriu Víry, je volnomyšlenkářská. Katolíci do ní v souladu se svou vírou nemohou patřit. Členství v ní znamená vzpouru proti Církvi.

Ve všech takových institucích vládne liberalismus a v důsledku toho volnomyšlenkářství. Žádný katolík nemůže zůstat katolíkem a přináležet k nim. Katolíky jsme zcela – nebo vůbec.

Nemůžeme prodlévat v prostředí, kde není Bůh. Neexistuje žádný skutečný duchovní život tam, kde není Ježíš Kristus, a On dal příslib, že bude se Svou Církví navždy. Ten, kdo nezůstává v Něm, žije ve vnější temnotě.

Jak moc slouží zvrácení katolíci ďáblu tím, že lnou k takovým sdružením a účastní se na jejich práci! V pošetilosti své nevědomosti, kterou prosazují proti moudrosti Církve, zatvrzují své svědomí vůči praktickému vedení ze strany Svatého stolce a slepě vstupují do služby nepřítele, jehož vychytralost je lživě vede do otroctví pekla – pod maskou svobody! Zapomínají, že jen Pravda je osvobozuje. Znát Boha a sloužit Mu, je jedinou svobodou, a liberalismus zcela přetíná pouto mezi člověkem a Bohem. Se zaslouženým a racionálním zděšením pohlíží dobrý katolík na liberalismus. Ultramontanismus nikdy nezpůsobí ztrátu vaší duše, liberalismus je širokou cestou do pekelné propasti
Monika G
S článkem lze samozřejmě souhlasit. V současné době však není členství v tomto volnomyšlenkářském spolku vzpoura proti katolické církvi, jelikož ta se žel Bohu na takový liberálně humanistický spolek již proměnila, ale vzpoura přímo proti Bohu.
jožinko božinko
Exkomunikace zednářů nikdy nikdo nezrušil.
Monika G
jožinko božinko . Co je nám to platné, že exkomunikace zednářů v KC není zrušená, když je tam stejně nikdo neexkomunikuje.
jožinko božinko
Oni jsou exkomunikování automaticky @Monika G není potřeba žádných ceremonií.
Monika G
jožinko božinko. Vy si opravdu myslíte, že by ta dnešní modernistická katolická církev mohla exkomunikovat nějakého zednáře, když si do svého čela jednoho zvolila?
jožinko božinko
A já vám píšu že ekskomunikace je automatická.
Monika G
jožinko božinko. Přiznávám se, že automatická exkomunikace mě ani nenapadla. To tedy musí být papež Bergoglio za ty svoje hereze již dávno exkomunikovaný.
jožinko božinko
Nechte to na Pánu Bohu.