Třetí fatimské tajemství a vize bl. Alžběty Canori Mora

Prorocké vize blahoslavené Alžběty Canori Mora obsahují některé pozoruhodné podobnosti s třetím fatimským tajemstvím, a víc než kdy dřív se jeví důležité pro Církev dnes. Pasáž citovaná níže byla převzata z knihy Mary Elizabeth Herbert z roku 1878 Život ctihodné Alžběty Canori Mora. Za zmínku stojí zvláště vize blahoslavené Alžběty, kdy viděla velmi oslabenou Církev a to, jak byla obnovena poté, co dva andělé ve dvou pohárech shromáždí oběti prosebných modliteb, které pak předají sv. Felixovi z Valois a sv. Janovi z Mathy – zakladatelům řádu Nejsvětější Trojice, který se věnoval vykupování zajatých křesťanů. Zdá se, že se tím naznačuje, že tato vize obnovy Církve, která zobrazuje dva anděly zachytávající krev mučedníků, jak to bylo popsáno i ve třetím fatimském tajemství, se ve skutečnosti vztahuje k závěru období, kdy byl Satan odpoután, jak se píše v Janově zjevení 20.

Jednoho dne ji [bl. Alžbětu] sv. Jan Křtitel během vytržení přivedl do majestátního a tajemného chrámu. Blahoslavená Panna Maria tam položila Ježíška na oltář, začala se modlit za Církev a snažně prosila svého Božského Syna, aby pozdržel přísnost Své spravedlnosti a nerozptýlil služebníky svatyně. Připomínala Mu, že je Jeho Matkou a doufala, že bude vyslyšena.

Ježíšek odpověděl: „Má spravedlnost už nebude podporovat tolik ohavností. Jsi Mou Matkou, ale jsi také Mým stvořením!“

S majestátem Královny prosilo nebe o slitování také velké množství řeholníků sjednocených se svými svatými zakladateli. Sotva co však uslyšeli Ježíškova slova, padli na kolena a uctívali neproniknutelné záměry Nejvyššího. Pak Mu všichni svatí řeholníci obětovali kadidlo dobrých skutků svých příslušných řádů. Ježíšek pozvedl Svou ruku, požehnal jim a spolu s nimi i Svému věrnému služebníkovi. Velmi brzy po této vizi nastal exil Nejvyššího pontifika a rozptýlení kolegia kardinálů.

Jindy tři andělé vzali Alžbětu na podzemní místo, kde bezbožní v tajnosti a temnotě osnovali spiknutí ke zničení Církve. Viděla zde také lidi zahalené maskou přetvářky, kteří pod falešnou záminkou konání dobra tajně napomáhali plánům agentů pekla. Ctihodná matka byla proniknuta pocitem hrůzy v přítomnosti vidění, které by ji nikdy nepřišlo na mysl. Aby ji utišil, ukázal jí Náš Pán díky přímluvě sv. Ignáce z Loyoly znovustavení Tovaryšstva Ježíšova. Viděla také jednoho otce z téhož Tovaryšstva, který vynikal svými vědomostmi a ctnostmi, jak v jednotě s dalšími otci hájí práva svaté Církve, a mnoho dalších, kteří prolili svou krev pro Ježíše Krista.

Podněcovaná pouze svým zanícením pro Církev, adresovala Alžběta ve své pokoře Našemu Pánu vroucí modlitby, aby dosáhla zastavení tohoto pronásledování. V tu chvíli Všemohoucí způsobil, aby zazářila Jeho spravedlnost, a zničil tyto ničemníky tak okamžitým a strašlivým způsobem, že z toho byla její mysl po několik dní zneklidněna. V celém svém těle cítila nanejvýš intenzivní hrůzu a po dlouhou dobu zakoušela ledový chlad, který probíhal všemi jejími údy. Následující vize na ní učinila neméně živý dojem.

Zdálo se jí, že Církev stojí před Božím trůnem a snažně Jej prosí, aby ušetřil její děti a zvláště světské i řeholní kněze. Nejvyšší ji však odmítl naslouchat a řekl jí: „Přijmi podíl na Mé spravedlnosti a posuď svůj vlastní případ.“ Při těch slovech Církev s pomocí tří andělů, vykonavatelů Boží spravedlnosti, sňala všechny své ozdoby. Ponížená do tohoto smutného stavu se stala tak slabou, že nebyla schopná zaopatřit sama sebe. Pak jí Náš Pán dal lidi, o které se mohla opřít, a závoj, aby si zakryla hlavu.

Trpce vzlykala ve své skleslosti a odmítala samotu, ve které ji její děti zanechaly. Náhle ji Duch Páně obdařil jasným a pronikavým světlem, které se šířilo do čtyř směrů a uskutečnilo veliké a úžasné věci. V jemných paprscích této slávy se vynořili ti, kteří dřímali v omylu, znovu vstoupili do jejího náručí a obklopili ji poctami a respektem. Církev se zdála krásnější a oslnivější než kdy dřív. Objevilo se šest hlavních řeholních řádů a mnoho pevných a silných sloupů určených k tomu, aby ji podepřely.

Než se však těšila ze svého vítězství, musela projít zly tak strašlivými, že jimi byl vyděšen i Alžbětin zpovědník. Toužil po tom, aby jim zabránil, a tak nařídil své kajícnici, aby šla do baziliky Panny Marie Sněžné a celá se nabídla za oběť, a také aby nabídla všechny výhody, které obdržela, i ty, které teprve měla obdržet, v jednotě s obětí Ježíše Krista na Kříži. Alžběta zbožně a neprodleně uposlechla a ve chvíli, kdy se nabídla za oběť Našemu Pánu, sestoupili z nebe dva andělé, přijali její oběť ve dvou pohárech, které dali sv. Felixovi z Valois a sv. Janovi z Mathy, kteří je předali Blahoslavené Panně Marii, a ta je předala Nejsvětější Trojici. Tyto dva poháry byly umístěny před trůn Nejvyššího a zde zůstaly, aby tišily Jeho spravedlivý hněv.

Náš Pán jí svěřil Svá tajemství. Ona bez ustání plakala, když Jej viděla připraveného vypustit na svět tíhu Svého hněvu. Za cenu vší své krve si přála zbavit lidi hrůz, které jim hrozily. Její prozíravý zpovědník jí však řekl, aby neodporovala Božím plánům a spokojila se s modlitbou ve shodě s Jeho svatou vůlí. To učinila a Náš Pán jí ukázal, že je pohnutý, a řekl jí: „Toto je modlitba, která je Mě hodná.“ Jednoho dne však její horlivý zápal způsobil, že na toto pravidlo zapomněla. Když viděla, že Bůh se chystá projevit Svou spravedlnost, letěla v duchu k patě Jeho trůnu a nepřetržitě se modlila, aby zadržel Svou trestající ruku. V tu chvíli by trest mnohým přivodil ztrátu těla i duše.

Jednoho dne se bez mimořádné bolesti nemohla dívat na to, jak tolik lidí všeho věku a každého stavu lne ke zvráceným zásadám světa a beze studu pohoršují Boha veškerého majestátu. Aby tento závažný nepořádek napravila, v zápalu své vroucnosti se Bohu nabídla, že bude trpět všemi druhy mučení z rukou lidí a všemi druhy trápení od démonů. Nebeský Otec její oběť přijal a dal jí moc svázat ďábla, který zkazil tolik duší, a uzavřít jej s pomocí dvou otců řádu Nejsvětější Trojice v bezedné propasti.

Mary Elizabeth Herbert, The Life of the Venerable Elizabeth Canori Mora, (London: R. Washbourne, 1878), str. 101–104
Libor Halik
Tak to je nejspíš nyní a ještě bude: Ježíšek odpověděl: „Má spravedlnost už nebude podporovat tolik ohavností. Jsi Mou Matkou, ale jsi také Mým stvořením!“ S majestátem Královny prosilo nebe o slitování také velké množství řeholníků sjednocených se svými svatými zakladateli. Sotva co však uslyšeli Ježíškova slova, padli na kolena a uctívali neproniknutelné záměry Nejvyššího.
Blahovec01
Pri všetkej úcte, ale toto je už hádam najmenej 15. verzia 3. fatimského "tajomstva". Niekto z temnoty sa s nami zahráva a hrá mimoriadne špinavú hru. Počnúc od pápežov 2. vat. konc. cez celú plejádu samozrejme "pravoverných" prorokov.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však pri všetkej úcte keď nevieš rozlišovať a rozoznať čo je pravda tak ani potom to nečítaj a nepíš zbytočne komentáre ( nekomentuj ). Lebo presne to je dnešná doba naša aj generácia. Keď nevidíte čo sa deje a čo veľmi v blízkej dobe príde tak ste zaslepení človek. Čoskoro prídu Božie tresty aj 3 svetová vojna,ktorá bude dopustená za hriešny a skazený svet.
Prichádza totálna chudoba a …More
Však pri všetkej úcte keď nevieš rozlišovať a rozoznať čo je pravda tak ani potom to nečítaj a nepíš zbytočne komentáre ( nekomentuj ). Lebo presne to je dnešná doba naša aj generácia. Keď nevidíte čo sa deje a čo veľmi v blízkej dobe príde tak ste zaslepení človek. Čoskoro prídu Božie tresty aj 3 svetová vojna,ktorá bude dopustená za hriešny a skazený svet.
Prichádza totálna chudoba a hladomor lebo zachvíľu totálne padne ekonomika a zruší sa hotovosť.
Sa to nazýva súd národov.
Hiwea
Svätý Malachiáš(prorok) a vedeli by ste bližšie určiť kedy sa tak stane? Stačí desaťročie. Píšete len o chudobe a hladomore a padnutí ekonomiky. To nie sú hodnoty, ktoré by nás mali prioritne zaujímať. Nežijeme predsa z tela a jeho potrieb ale z Ducha. Takéto "proroctvá" by mali mať hlbší rozmer.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Varovať treba pred všetkým predsa lebo viacerí ľudia keď nevedia o ničom a nie sú pripravení sa zblaznia a nechajú sa buď zotročiť alebo aj zabiť.
Hiwea
Teda neodpoviete na moju otázku....
Blahovec01
Svatý Malachias prorok
Dosť odvážne a arogantné tvrdenie, že neviem rozlišovať pravdu. Mal by si na tom bode byť veľmi opatrný, lebo čo je pravda povedal Kristus a nie človek. Tým sa zaoberať nebudem, lebo ja patent na pravdu nemám. Ty asi áno, keď súdiš aby som nekomentoval keď neviem. Nevieš to ani ty a ani iní... Tých proroctiev bolo tisíce. jedny odporovali druhým. Najmä strach a zúfalstvo …More
Svatý Malachias prorok
Dosť odvážne a arogantné tvrdenie, že neviem rozlišovať pravdu. Mal by si na tom bode byť veľmi opatrný, lebo čo je pravda povedal Kristus a nie človek. Tým sa zaoberať nebudem, lebo ja patent na pravdu nemám. Ty asi áno, keď súdiš aby som nekomentoval keď neviem. Nevieš to ani ty a ani iní... Tých proroctiev bolo tisíce. jedny odporovali druhým. Najmä strach a zúfalstvo. A to je od Diabla.

To, čo sa deje to vidí aj slepý, nemusíš ma na to poúčať. Zarážajúce je však jedno. Prečo zamlčali a prekrúcali tretie posolstvo z Fatimy. Len jedno je logické vysvetlenie. To posolstvo sa týka najvyšších miest vo Vatikáne a nie je pre nich príjemné. Žiadne iné logické vysvetlenie nie je. A tých proroctiev o III. svetovej vojne a o tom a o hentom atď... je ix na entú. Všetky sú na tenkom ľade. Radšej, keby si namiesto hlúpych rád si prečítal Slovo Božie a potom trieskal do klávesnice nezmysly. V Evanjeliu je napísaná pravda:

Marek 13:32
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.


Vzťahuje sa to síce na posledné dni, ale nič iné v Evanjeliu nie je. Okrem Daniela a Zj. Jána.

A o tom či príde vojna alebo nie a kedy príde, tak je odvaha ak niekto napíše dátum. To nevie nikto. Vždy je to Božia ruka, ktorá zasiahne. Keď príde vhodný čas. Tak to nechajme na Božiu vôľu a neraď Bohu a ľuďom že vraj čoskoro. Lebo je to termín, ktorý môže byť o hodinu, ale aj o 100 rokov. Len za posledných desať rokov bolo najmenej 20 vážnych situácii, kedy bol atómový konflikt na hrane zničenia celej planéty. Toľkoto asi k tvojim bludom.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Však to je tvoje rozhodnutie ja tebe neberiem kľudne si ver čomu chceš aj nechceš mňa to netrápi a nezaujíma asi toľko k tvojích komentárom. Som zvedaví keď všetko príde potom ako budeš čumieť ako puk. Každý má slobodné rozhodnutie,rozum a vôľu. Každý má na výber aj pre čo alebo pre koho sa rozhodne slúžiť a žiť a samozrejme čo príjme v živote.
jožinko božinko
Členové sekty Eliáše Dohnala v tom mají zmatek a není jim možno vysvětlit katolické principy.
Blahovec01
jožinko božinko
Asi máš tiež patent na rozum a rozhodovanie. Ako aj mnohí iní tu na tomto portáli. A o tom kto má v hlave zmätok či inú matériu pomlč. Možno ty máš v hlave poriadne nakadené a myslíš si, že si osvietený. Svoje princípy ktoré máš v hlave si nechaj pre seba, možno sú dobré, možno nie. Nemám rád ľudí, ktorí žijú v domnení, že len ich pravda je tá správna a pravá. Tiež si …More
jožinko božinko
Asi máš tiež patent na rozum a rozhodovanie. Ako aj mnohí iní tu na tomto portáli. A o tom kto má v hlave zmätok či inú matériu pomlč. Možno ty máš v hlave poriadne nakadené a myslíš si, že si osvietený. Svoje princípy ktoré máš v hlave si nechaj pre seba, možno sú dobré, možno nie. Nemám rád ľudí, ktorí žijú v domnení, že len ich pravda je tá správna a pravá. Tiež si asi postihnutý patentom na rozum. No takých je tu viac. Jednoducho chorí ľudia postihnutí IQ 250 minimálne. A pritom žijú v totálnom zmätku a omyle. A k tým Dohnalovcom. Nesiahaš im ani po členky, ani po remienky ich obuvi. Svoje súdy si nechaj, lebo prekypujú blbosťou. Radšej sa modli na úmysel Bergólia a najmä k jeho bohyni zeme Pačamame. teraz oslavoval veľký "Deň zeme" a modlil sa k nej. K svojej bohyni. Ako aj ty blbko. Tej veríš, tak jej ver aj naďalej. Veď tak ťa učí tvoj "zástupca boha na zemi" a to je pravda predsa. On je predsa neomylný. Takže inak povedané nechaj Dohnalovcov, lebo vierou, ani rozumom na nich nemáš.
jožinko božinko
Patent na rozum nemám, ale znám Vaše smýšlení @Blahovec01