Reakcia na HERETICKÝ článok na CHRISTIANITAS.SK – odhalenie heréz

Rozhodol som sa zareagovať na heretický článok s názvom Mimo Cirkvi niet spásy zverejnený 21. marca 2019 na heretickej webstránke falošných tradicionalistov – christianitas.sk – autorom článku je Jozef Domin. Tento článok popiera práve to, čo je jeho názvom, totiž, že mimo Cirkvi niet spásy.
Článok: „Po II. vatikánskom koncile, keď sa modernizmus a liberalizmus v Cirkvi rozmohol na neuverenie, býva zvykom spochybňovať, alebo aspoň zahmlievať večné a nemenné učenie Cirkvi. Deje sa tak často s ohľadom na tzv. ekumenizmus, ktorý vo svojej beztvarosti zabieha až ku synkretizmu.“
V tomto článku dokážem, že christianitas.sk je webstránka modernistov a liberálov. Budem citovať samotný článok Jozefa Domina na to, aby som vyvrátil jeho herézu, a k tomu pridám ešte ďalšie citáty Magistéria, ktoré dodatočne poukážu na to, ako ďaleko je od katolíckeho učenia v tejto oblasti, a tiež dokážu, že učenie II. vatikánskeho koncilu je heretické. V skutočnosti je autor článku odsúdený svojím vlastným článkom, keďže popiera neomylné definície Cirkvi, ktoré cituje.
Článok: „...učenie: „Mimo Cirkvi niet spásy!“, hlásané už cirkevnými otcami v prvých storočiach po Kristovi.“
V tomto článku autor cituje neomylné ex cathedra vyhlásenia dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy z IV. lateránskeho koncilu, buly pápeža Bonifáca VIII. Unam Sanctam (1302), Florentského koncilu (1438 – 1445), Vyznania viery Tridentského koncilu (1564) a potom cituje heretický Druhý vatikánsky koncil (1964), ktorý túto dogmu totálne popiera vo viacerých pasážach svojich dokumentov a učí doslova pravý opak. Na konci článku autor píše, že „Z uvedených citácií je zrejmé, že náuka Cirkvi ohľadom spásy sa nezmenila.“ Pravda je taká, že náuka Katolíckej Cirkvi sa nezmenila a ani sa nemôže zmeniť, ale II. vatikánsky koncil, ktorý citoval hneď predtým, ako toto napísal, sa toto učenie pokúsil zmeniť, slávnostne promulgujúc nové heretické učenie na túto tému, ktoré je v úplnom rozpore s dogmami Katolíckej Cirkvi (ako neskôr ukážem v článku). Autor článku potom dogmu „mimo Cirkvi niet spásy“ kacírsky upravuje na „Mimo Cirkvi niet záruky spásy.“ Toto prekrútenie Katolíckej dogmy sa autor neštítil vo svojom článku zvýrazniť tučným písmom. Autor katolícku dogmu TOTÁLNE POPREL slovami „Môžeme teoreticky predpokladať, že Boh vo svojej všemohúcnosti môže spasiť aj osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú mimo Cirkev a Cirkev vždy túto možnosť v jednotlivých prípadoch pripúšťa...“
K tomuto ešte viacej napíšem nižšie v článku, ale teraz budem citovať, ako autor uvádza neomylné vyhlásenia Katolíckej Cirkvi (preklady sú teda tie, ktoré sú v článku). Niektoré citácie som skrátil (podčiarknutia a zvýraznenia sú moje).
„IV. Lateránsky koncil (1215): Je iba jedna katolícka Cirkev veriacich. Mimo nej nebude vôbec nikto zachránený.“
„Bula pápeža Bonifáca VIII. Unam sanctam (1302): Viera nás núti prijať a pridržiavať sa toho, že je len jedna svätá a apoštolská Cirkev. A pevne v ňu veríme a úprimne vyznávame, že mimo Cirkvi niet spásy a ani odpustenie hriechov.“
„Florentský koncil (1438 – 1445): Svätá rímska Cirkev, založená slovom nášho Pána a Vykupiteľa, pevne verí, vyznáva a ohlasuje, že nikto mimo katolíckej Cirkvi, ani pohania, ani židia alebo neveriaci, alebo heretici a schizmatici nebudú mať účasť na večnom živote, ale vrhajú sa skôr do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, ak sa pred smrťou k nej nepripoja. Až taký veľký význam má jednota tela Cirkvi, že cirkevné sviatosti len tým prispievajú k spáse, ktorí v nej zotrvávajú, a že pôsty, almužny a iné diela nábožnosti a cvičenia v kresťanskom boji len tým prinášajú večnú odmenu. „Nikto, aj keby dával akékoľvek almužny, ba keby pre meno Krista vylial aj krv, nemôže byť zachránený, ak neostane v lone a jednote katolíckej Cirkvi.““
„Vyznanie viery Tridentského koncilu ( 1564): Túto pravú katolícku vieru, mimo ktorej sa nikto nemôže spasiť, ktorú tu slobodne vyznávam a opravdivo sa jej pridŕžam...“
Druhý vatikánsky koncil (1964): (...) Tento svätý koncil... učí, že táto putujúca Cirkev je potrebná na spásu. … Preto by sa nemohli spasiť ľudia, čo by nechceli vstúpiť do katolíckej Cirkvi, alebo by v nej nechceli vytrvať napriek tomu, že dobre vedia, že ju založil Ježiš Kristus ako potrebnú na spásu.

Z uvedených citácií je zrejmé, že náuka Cirkvi ohľadom spásy sa nezmenila. Mimo Cirkvi niet záruky spásy. Môžeme teoreticky predpokladať, že Boh vo svojej všemohúcnosti môže spasiť aj osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú mimo Cirkev a Cirkev vždy túto možnosť v jednotlivých prípadoch pripúšťa, avšak, a to je dôležité – nezaručuje. Ide totiž o záruku spásy nie o teoretickú možnosť a jediná istá záruka spásy je v katolíckej Cirkvi. Preto aj Cirkev vždy tvrdila, že mimo nej niet spásy. Myslí totiž istú spásu.“
Z uvedených citátov katolíckych ekumenických koncilov je zrejmé, že učením Cirkvi je, že „mimo Cirkvi niet spásy ani odpustenia hriechov.“ Autor sa však pokúša toto dogmatické učenie Cirkvi odfarbiť na „Mimo Cirkvi niet záruky spásy.“ Katolíci nemôžu „predpokladať, že Boh vo svojej všemohúcnosti môže spasiť aj osoby, ktoré sa aktuálne nachádzajú mimo Cirkev“, pretože je učením Ježiša Krista, ktorý nemôže klamať, a Jeho Cirkvi, ktorá tiež nemôže učiť to, čo je nepravdivé, že „vôbec nikto“, kto sa nachádza „mimo Cirkev“, „nemôže byť spasený“. Boh udelil Petrovmu stolcu neomylnosť a tento stolec mnohokrát neomylne vyhlásil, že mimo Cirkvi niet spásy. Toto je katolícka dogma, ktorú článok nehorázne popiera. A popiera ju vskutku s nehoráznou opovážlivosťou, pretože uvádza, že „Cirkev VŽDY túto možnosť v jednotlivých prípadoch pripúšťa“! Toto má autor článku odkiaľ? Z akého učenia či dokumentu Magistéria? Katolíci nič také nemôžu ani len „teoreticky predpokladať“. Keď Petrov stolec osemkrát neomylne vyhlásil, že mimo Cirkvi niet spásy, učil tým práve to, čo vyhlásil a uviedol vo svojich dokumentoch, t. j. že mimo Cirkvi niet spásy, nie ako tento heretik s rozoklaným jazykom, ktorý keď tvrdí, že mimo Cirkvi „niet spásy“, myslí tým, že „niet záruky spásy“ alebo istej spásy alebo že mimo Cirkvi je spása a že „Cirkev vždy túto možnosť... pripúšťa“. Keď sa takýchto heretikov spýtate, že či je každý hinduista, budhista, moslim, či iný pohan atď., ktorý zomrel nemajúc katolícku vieru na 100% zatratený, takmer vždy sa dozviete, častokrát po vytrvalom naliehaní, aby ste heretika vymámili nevyhýbavú odpoveď na jasnú otázku, že toto na 100% nemôžeme vedieť a že môžu byť spasení; čo je totálne popretie katolíckych dogiem, že mimo Cirkvi niet spásy; že bez katolíckej viery niet spásy; a že bez sviatosti krstu niet spásy (neexistuje nič ako krst túžby a krvi). No a takáto heréza, v ktorú dnes verí takmer každý, kto sa vydáva za katolíka, je totálnym popretím jasného učenia Ježiša Krista, Katolíckej Cirkvi a všetkých svätých.
Mk 16,16 – „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.’“
Jn 3,5 – „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Jn 3,36 – „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto Synovi neverí, neuzrie život, ale spočíva na ňom hnev Boží.“
Jn 17,3 – „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“
Jn 8,24 – „Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Jn 14,6 – „A Ježiš mu povedal: Ja som cesta a pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Jn 10,14 – „Ja som dobrý pastier a poznám svoje a moje poznajú mňa.“
Kto nepozná Ježiša Krista, nebude spasený. Krst je okrem viery nevyhnutný k spáse.
Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3,5): nech je prekliaty.“
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3,5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“
A teraz ešte vyvrátim heretické učenie II. vatikánskeho koncilu a to, čo autor naznačuje, totiž, že učenie II. vatikánskeho koncilu o spáse nie je v rozpore s predošlým (a nemenným) učením Katolíckej Cirkvi.
Druhý vatikánsky koncil (1964): Preto by sa nemohli spasiť ľudia, čo by nechceli vstúpiť do katolíckej Cirkvi, alebo by v nej nechceli vytrvať napriek tomu, že dobre vedia, že ju založil Ježiš Kristus ako potrebnú na spásu.“
„Z uvedených citácií je zrejmé, že náuka Cirkvi ohľadom spásy sa nezmenila.“
Učenie II. vatikánskeho koncilu vyššie rozoberať nebudem, ale uvediem iné citáty 2VK, ktoré sú úplne jasne heretické a neobhájiteľné.
Lumen gentium (# 16): „Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí.“
Toto je heréza. Moslimovia sú pohania, neklaňajú sa Ježišovi Kristovi a pravému Bohu, nemôžu byť spasení.
Lumen gentium (# 16): „Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť.“
Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 3. zasadanie, O zjavení, Kánon 1: „Ak by ktokoľvek povedal, že jeden pravý Boh, náš Stvoriteľ a Pán, nemôže byť s istotou poznaný prirodzeným svetlom ľudského rozumu tými vecami, ktoré boli stvorené: nech je prekliaty.“
List Rimanom 1:20 – „Lebo jeho neviditeľné veci možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú ospravedlnenia.“
Unitatis redintegratio (# 3): „Okrem toho niektoré, ba mnohé a význačné prvky a hodnoty, z ktorých sa vo svojom celku buduje a živí sama Cirkev, možno nájsť aj mimo viditeľného okruhu Katolíckej cirkvi: písané Božie slovo, život v milosti, viera, nádej a láska, ako aj iné vnútorné dary Ducha Svätého i viditeľné prvky.“
Unitatis redintegratio (# 3): „Z toho plynie, že tieto oddelené cirkvi a spoločenstvá ako také, hoci veríme, že trpia nedostatkami, v žiadnom prípade nie sú zbavené významu a dôležitosti v tajomstve spásy. Lebo Duch Kristov sa ich nezdráha používať ako nástroje spásy, ...“
Nostra aetate (# 2): „Budhizmus vo svojich rozmanitých formách uznáva základnú nedostatočnosť tohto menlivého sveta a učí ceste, ktorou by ľudia mohli s nábožnou a dôvernou mysľou dosiahnuť stav dokonalého oslobodenia alebo dôjsť k vrcholnému osvieteniu, či už vlastným úsilím, alebo vďaka pomoci zhora.“
Toto je naozaj nesmierne rúhanie a totálne kacírstvo. Okrem iného, budhistická cesta je nie Ježiš Kristus, ktorý povedal „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14,6)
Nostra aetate (# 4): „A predsa podľa apoštola Židia sú Bohu, ktorého dary a povolanie sú neodvolateľné, ešte stále veľmi milí kvôli otcom.“
Nostra aetate (# 4): „A hoci Cirkev je novým Božím ľudom, predsa neslobodno židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých [reprobati], ani ako prekliatych, akoby to vyplývalo zo Svätého písma.“
Toto je doslova pravý opak neomyného učenia Florentského koncilu. Druhý vatikánsky koncil používa to isté slovo na to, aby učil pravý opak!

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 1442, ex cathedra: „Ona [Svätá Rímska Cirkev] odsudzuje, zavrhuje [reprobat] a uvaľuje kliatbu na všetkých, ktorí sú protikladných a opačných názorov, a vyhlasuje, že sú cudzincami pre telo Krista, ktorým je Cirkev.“
Takže asi toľko k tomu, že „náuka Cirkvi“ autora článku sa „ohľadom spásy sa nezmenila“.
Článok: „Kardinál Newman písal o tom, ako často videl umierať protestantov, ktorí sa aj snažili zbožne žiť, ale v hodine smrti zažívali neuveriteľné stavy zúfalstva. Ich viera bez pravidiel, rádu a sviatostí, bez záruk ich ponechávala v hodine smrti bez istoty a oni ako by intuitívne tušili neukotvenosť svojej zbožnosti. Naopak katolík, pevne si vedomý učenia Cirkvi, môže sa spoľahnúť, že Božie záruky dané Cirkvi skrze apoštolov ho privedú isto do Neba. A túto istotu jedinej pravej apoštolskej a katolíckej Cirkvi, ktorá je spasiteľná nemôže katolíkovi nikto a nič zobrať.“
Lumen gentium (# 15): „Cirkev vie, že z viacerých dôvodov je spojená aj s tými, ktorí sú pokrstení a poctení menom kresťan, ale nevyznávajú úplnú vieru alebo nezachovávajú jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho nástupcu.“
Bezbožní protestanti nie sú kresťania, nie sú spojení s Cirkvou Kristovou a nemôžu byť spasení (hovorím bezbožní, lebo všetci protestanti sú bezbožní a na ceste do zatratenia). Kardinál Newman, síce vzdelaný človek, propagoval niektoré veci, ktoré boli nezlúčiteľné s učením Katolíckej Cirkvi. Christianitas.sk je heretický portál falošných tradicionalistov, ktorý šíri aj iné herézy.
tomik1313 and one more user link to this post
Sv.Prokop
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. (Mt 12,36)
warez
Skoda, ze nie si papez ty. To je nestastie, ze ta nikto nezvolil. Vsetci su taki sprosti a ty si zato plny tolkej mudrosti a poznania. Treba vsetkych popreklinat. Do neba pojdes istotne iba ty.
Unam Sanctam SK
Tu to máme. Obraz provokaterov, ktorý sa nezmôžu na nič iné, ako hlúpe slová, pretože pravdy v nich niet a pravdu vyvrátiť nemôžu. Pápeži už prehovorili.
vatikankatolicky.com/mimo-cirkvi-niet-spasy/
apredsasatoci
warez
Skús hovoriť k veci!
Usvec ho argumentami!
Všetko ostatné čo je od veci je od veci.
Unam Sanctam SK
To, že je II. vatikánsky koncil heretický, dokazuje, že je to koncil falošnej Cirkvi a nie Katolíckej Cirkvi, ako o vysvetľuje tento článok: vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
A ten článok dokazuje to aj to, že tí, ktorí obhajujú jeho učenie alebo ho obhajujú ako koncil KC, nie sú v Katolíckej Cirkvi.
warez
Iba hlupak, ktory nevidi brvno vo vlastnom oku bude oznacovat portal christianitas za hereticky. Milujem, ak nejaky zasran sa hra na inkvizitora a pritom nerozumie o com je vobec rec.
Unam Sanctam SK
Prečítajte si toto: vatikankatolicky.com/neviestka-babylonska/ Nič z článku neviete vyvrátiť, lebo sa to nedá vyvrátiť. Odmietate učenie najvyššieho Magistéria.
warez
Unam Sanctam SK
Á. Zase sa ozval velky inkvizítor. Ako vidím, chlapče, ty uz ani nepremýšľaš. Ja v prvom rade odmietam tvrdenie, že portál christianitas je heretický. A tak isto odmietam čítať každú hlúposť, ktorú tu podsúvaš. Najprv si vyber brvná zo svojich očí, až potom vyberaj smietky z očí svojich bratov.