Clicks1.6K
Varovanie
5

PRO DOSAŽENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZKRATKY

Poselství Matky Spásy ze dne 29. února 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/portugueis.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

Lidé Nejsvětější Trojice!

Hledáte mého Syna? Proč tedy jdete jinými cestami?

Pokoušíte se snad jít výš jinými prostředky?
Chcete zrychlit tempo a bloudíte a vzdalujete se stále víc. Neexistují žádné zkratky pro dosažení věčného života. Nejsou zkratky, všichni musí jít po stejné cestě, a tato cesta je cestou svatosti [1Tim 2-4].
Každý musí v určitém okamžiku jít po cestě Kalvárie, ale neměli byste po ní jít s nároky, nebo zakotveni ve své lidské vůli. Naopak, prožívejte ji, jako když po ní šel můj Syn: s očima upřenýma na konec, na kříž slávy a vznešenosti.
Stejným způsobem jde touto cestou církev mého Syna a každým okamžikem pokračuje dál. Jako mystické Tělo mého Syna, musíte zdvojnásobit úsilí, aby vás démon nevedl do jiných vod, které nepatří mému Synu. Musíte zůstat v tradici církve. Velkou novinkou evangelia je, že můj Syn odpouští a miluje, miluje a odpouští těm, kdo s opravdovou lítostí před Něj přicházejí a rozhodnou se žít nový život s pokorou a zkroušeným srdcem. To je velká novinka:
Odpuštění, milosrdenství a Boží spravedlnost, která otevírá dveře těm, kdo činí pokání z hloubi nejniternějšího bytí. [Jan 3, 16].
Toto Boží milosrdenství nenajdete změnou Božího Zákona, ani jeho modernizováním. Můj Syn miluje všechny své děti a všechny lidské bytosti jsou jeho děti, ale aby získali věčný život, musí dodržovat Boží Zákon [Žid 4, 16; Dt 10, 12-13].]
Vidím tolik lidských bytostí, které se uzavírají do svého lidského ega, aniž by odpustili těm, jimž mohl odpustit můj Syn: to nejsou opravdoví křesťané.
Vidím tolik hlučných zábav mezi lidmi, bez ohledu na velkou lidskou tragedii v rukou zla!
Vidím tolik mých dětí, které zabředly do pokušení, jež je obklopuje, které zapomínají, že můj Syn byl pokoušen ďáblem a že každý z vás byl pokoušen v mém Synu, ale můj Syn pokušení překonal a dal vítězství všem, kdo plní Boží Zákon [Mt 4].
Pozoruji tolik mých dětí, které volají a křičí k mému Synu a můj Syn jim nabízí živou vodu, která uhasí žízeň, ale ony ji znovu a znovu odmítají, protože nevidí to, co chtějí vidět. Chybí jim víra!
Svět o víře nemluví, svět nemluví o Boží lásce, ale o tělu a hříchu, jejichž jména byla změněna a které nazývá modernismem.
Avšak musím vám říct, že klesáte, protože jdete po špatných cestách. Můj Syn vás volá k pokání, velkému půstu, půstu tělesných i duchovních smyslů.
Noe kázal kajícnost a pokání. Jonáš volal po pokání a oznámil lidem v Ninive, že jejich město bude zničeno. Někteří neposlechli a byli zahubeni, jiní poslechli a bylo jim odpuštěno.
Tato generace obdržela více volání než předchozí generace, a přesto je její odpověď stále záporná, protože je připoutána k světskému životu, je nevázaná a v jiných případech připoutaná k egu, nedovolující odpuštění, které jí můj Syn neodepřel.
Kam až půjde zločin této generace?
K pýše, mé děti.

Člověk dokázal učinit pokroky ve vědách, ale sám o sobě se duchovně nevyvíjel. Neboť v tomto čase na Zemi, Duch a věčný život pro vás nepředstavují ani poctu, věhlas, bohatství, ani veřejné uznání – věci, po kterých člověk dychtí přede vším.
Vidím lidská stvoření, pyšná, povýšená, vychloubačná svým bohatstvím, intelektem, svými schopnostmi a v jádru těchto stvoření vidím úzkost, nespokojenost, smutek a pocit neštěstí.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Probuďte se, neměli byste žít tento půst, abyste naplnili tradici, která není jen tradicí, ale také slavnostní vzpomínkou. Je o probuzení, o prožívání života, pravé cestě, věčné Pravdě.
Tolik bolesti pro pošetilé lidstvo, tolik nepoznaných lidských tragédií, tolik pohrdání k volání Domu Otce… A až poznáte svou neposlušnost, budete tolik trpět kvůli vašemu šílenství, že nářek lidstva bude nezměrný.
Žijete v očistě a ještě to nevíte?
Pozorujte stav církve mého Syna, pohleďte na rozhodnutí vlád, pokud jde o normy a zákony, které jsou v naprostém rozporu se životem a morálkou. Všude pozorujte reakci přírody, dívejte se na hladomor lidí.
Dívejte se, jak postupuje komunismus a na útlak lidí těmi, kdo se neprohlašují veřejně za komunisty. Útlak ve prospěch jediné vlády, jediného náboženství, jednotné měny, jednotného školství, ve prospěch smrti těla i duše.
To je utrpení, k němuž je vedena církev mého Syna, to je utrpení, které neustále prožívá mé mystické Tělo, je to vstup antikrista do lidstva.
Mějte na paměti, mé děti, že v rámci modlitby, půstu a pokání během tohoto předvelikonočního půstu, byste měly zahrnout půst smyslů a zejména půst mysli, která vás staví proti vašim bratrům.
Vyčistěte svůj vnitřní dům, aby se čistota zrodila ve vás a nebyla něco vnějšího, co netrvá.
Můj Syn chce srdce kajícná, pevná a nepředstírající falešné náboženství.
Děti, nepropadávejte panice tváří v tvář pandemiím. Buďte poslušné a připravte si, co jsem vám dala, abyste s nimi bojovaly (*). Nedovolte, abyste byly oklamány a manipulovány. Lidé vám nebudou říkat pravdu – já ano.
Nezapomeňte, že můj Syn je Cesta k věčnému životu [Jan 14, 6].
Nezapomeňte, že jsem tady, že jsem vaše Matka.

Žijte v Boží lásce, která je bez hranic.

Žehnám vás mou láskou.
Matka Maria

(*) Poznámka překladatele:
Speciál o budoucích nemocech a jejich léčení.
Peter(skala)
"Deti, neprepadávajte panike tvárou v tvár pandemiám. Buďte poslušné a pripravte si, čo som vám dala, aby ste s nimi bojovali (*).

(*) Panna Mária myslí na liečivá, ktoré dala už dávnejšie:
Špeciál o chorobách a ich liečenie.

Nedovoľte, aby ste boli oklamaní a manipulovaní. Ľudia vám nebudú hovoriť pravdu – já áno.
Nezabudnite, že môj Syn je Cesta k večnému životu [Jan 14, 6].
Nezabudnite, že …
More
"Deti, neprepadávajte panike tvárou v tvár pandemiám. Buďte poslušné a pripravte si, čo som vám dala, aby ste s nimi bojovali (*).

(*) Panna Mária myslí na liečivá, ktoré dala už dávnejšie:
Špeciál o chorobách a ich liečenie.

Nedovoľte, aby ste boli oklamaní a manipulovaní. Ľudia vám nebudú hovoriť pravdu – já áno.
Nezabudnite, že môj Syn je Cesta k večnému životu [Jan 14, 6].
Nezabudnite, že som tu, že som vaša Matka.

Žite v Božej láske, ktorá je bez hraníc.
Žehnám vás mojou láskou.
Matka Maria".
UBest
Proč posloucháte "matku spásy" - Lucifera převlečeného za anděla světla?
Peter(skala)
prečo? lebo nepočuvate Pannu Máriu, ked vas varovala už pred rokom a teraz Tumáš pandemiu. Keby si aspon priznal chybu, ale ešte aj napriek tomu, čo vidíš a zaživaš vo vlastnom štate, tak sa ruhaš Duchu Svätému?!
😷
zaba
Panně Marii určitě titul Matky spásy patří, i kdyby alespoň v tom nejširším významu slova jako synonymum jejího titulu Matky Církve nebo Matky Boží (viz. slavnost 1.1). Jí je biblí předpovídána klíčová úloha ve vyhnání ďábla z tohoto světa, což je nutno též nazvat spásou. Druhou věcí je 100% záruka, že Luz de Maria skutečně tlumočí ve všem PJ a PM. O tom mám též četné pochybnosti bez toho, že …More
Panně Marii určitě titul Matky spásy patří, i kdyby alespoň v tom nejširším významu slova jako synonymum jejího titulu Matky Církve nebo Matky Boží (viz. slavnost 1.1). Jí je biblí předpovídána klíčová úloha ve vyhnání ďábla z tohoto světa, což je nutno též nazvat spásou. Druhou věcí je 100% záruka, že Luz de Maria skutečně tlumočí ve všem PJ a PM. O tom mám též četné pochybnosti bez toho, že bych ji chtěl rovnou nazývat Luciferem, spíše bych ji pak nazval onou exhaltovanou duší, před kterými varuje náš Pán v jeho evangelních apokalypsách, že na konci času se objeví zprávy Kristus je tam a onde, což už je docela podobné -Kristus promluvil tam a onde. To vše jenom podtrhuje vážnost našeho času, ve kterém Lucifer patrně skutečně připravuje scénu pro svého světského mesiáše, který se možná za krátko objeví a strhne na sebe mnoho lehkověrných duší (viz. biblické i mimobiblická proroctví o Antikristu).
Peter(skala)
Zaba---rozumiem tvojej opatrnosti a je to lepšie ako nazvať zjavenie Luz de Márie za diabolske.

Inač, s tým titulom: "Matka spasy" musím vysvetliť, totižto Panna Mária sa zjavila Luz de Márii a predstavila ako: "Kráľovná a Matka posledných čias (Queen and Mother of the end times)"

Vid obr.

Lenže ludia, ktorí kopiruju posolstva, tak zvyknu sťahovať z materialov, kde su aj posolstvá z iných …More
Zaba---rozumiem tvojej opatrnosti a je to lepšie ako nazvať zjavenie Luz de Márie za diabolske.

Inač, s tým titulom: "Matka spasy" musím vysvetliť, totižto Panna Mária sa zjavila Luz de Márii a predstavila ako: "Kráľovná a Matka posledných čias (Queen and Mother of the end times)"

Vid obr.

Lenže ludia, ktorí kopiruju posolstva, tak zvyknu sťahovať z materialov, kde su aj posolstvá z iných zjavení a tak si myslia, že sa jedná o tú istu Pannu Máriu.

V skutočnosti titul "Matka spásy" pochádza z iných zjavení.