Athos Monach
233.1K

Zoženštelí muži bez Boha, tvoriaci ťažké časy!

Ľudia sa dnes pýtajú, prečo sa dejú také desné veci po celej zemi? Vojny, násilnosti, lúpeže, vraždy, liberalizmus, feminizmus, homosexualita a ďalšie prevrátenosti?! Odpoveď je jednoduchá – muži zlyhali! Muži, ktorí dostali od Boha vykonávať kňažskú službu pre svoju rodinu, sa vzdali kňažstva, čím sa premenili na slabochov, nedospelé deti, bábätká, ktoré sa vzdali zodpovednosti.

Známe porekadlo hovorí, že slabí muži, tvoria ťažké časy. Keď Rímska ríša dosiahla vrchol, senát ovládali slabosi, ľudia s pokriveným charakterom, intrigáni a zoženštelí jedinci. Homosexualita bola bežnou praxou v spoločnosti, ktorá sa prevádzkovala verejne, zvlášť na sviatkoch zasvätených zlým duchom. Prečo táto mocná ríša padla? Zo severu prišli Germáni a Vikingovia, kde platili staré zákony mužskosti a sily. Títo “barbari” nemali problém dobyť Rímsku ríšu, ktorej vládli slabosi a zoženštení intrigáni.

Dnešná doba je na tom rovnako. Potláča prirodzené postavenie muža, ako hlavu rodiny a muži ani nedokážu túto pozíciu zastať, pretože im chýba kňažstvo. Biblia hovorí:

Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. 1Kor 11:3

Ak v rodine nie je takýto poriadok, taká rodina nefunguje správne, ak vôbec nejako funguje. Častokrát je hlavou rodiny žena, dnes je ešte zaujímavejší jav, kedy sa z detí stávajú modly svojich rodičov, ktorí im povolia a kúpia čo si len zažiadajú. Často je postavenie v rodine takéto – Žena, deti, muž, Boh nie je! Alebo – deti, žena, muž, bez Boha! Nie je div, že sa také rodiny rozpadávajú a nedospelí muži, či vlastne skôr nezodpovední ufňukaní chlapci, utekajú od zodpovednosti, k svojim hriešnym radovánkam. Je výstižné to, keď dnešné vtipné videá na internete ukazujú mužov ako bábiky, ktoré sa viac držia ovládača svojho playstationu, ako žezla zodpovednosti muža, ktorý vedie domácnosť.

Tieto bábiky sa dokonca pasujú za kresťanov, keď nedokážu bojovať ako statoční bojocníci s hriechom, lež aby si ospravedlnili svoje zvrátené chute, sexuálnu prevrátenosť, opilstvo a závislosti – odvolávajú sa na scestné teológie takzvanej neobmedzenej milosti a ich vlastnej nečinnosti.

Písmo hovorí:

Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela . Ef 5:21-23

Je celkom prirodzené, že sa žena nepodriaďuje mužovi, ktorý sa nepodriaďuje nikomu (svojvoľník) - už vôbec nie Kristovi. Ženy dnes často opovrhujú svojimi mužmi, ktorí sú slabošskí, nemajúc nad sebou Boha. Veď postavenie muža v rodine nie je len fyzické (výchova detí a zarábanie peňazí), ale hlavne a to v prvom rade – duchovné. Muž vyprosuje pre rodinu požehnanie práve tak, ako Kristus v nebesiach vyprosuje požehnanie pre celú svoju cirkev.

Toto je pre dnešnú dobu ako sci-fi, pretože niekoľko generácií pred nami, sa viera viditeľne vytrácala zo spoločnosti a to na tom základe, že sa muži vzdali svojich kňažských povinností v rodinách.

Dnes vidíme žienky, ktoré samotné chodia do kostolov a modlitební, ktoré zastupujú svojich neveriacich mužov, posmievajúcich sa Bohu a viere. Kostoly plné žienok je ukážkou mužov – slabochov, často sediacich v siných rečiach pri pive a borovičke. Takáto prevrátenosť prináša do sveta stav, v akom sa práve nachádzame – svet prevrátený naruby.

V starej zmluve bolo prirodzené, že prvorodený syn bral na seba záväzok dedičský a to nielen ohľadom predávania majetku z otca na syna, ale aj dedičstvo kňažstva v rodine. Otec vyprosoval pre rodinu požehnanie, obetoval Hospodinovi, chodil do chrámu a do synagógy, kde sa učil tóru a vštepoval ju svojim deťom. Otec bol prostredníkom medzi Bohom a rodinou. Dopytoval sa Hospodina na mnohé otázky a vyprosoval si požehnanie.

Ale keď sa v Izraeli muži začali klaňať cudzím bôžikom a stavali im oltáre, požehnanie pre rodinu bolo preč a v národe nastávali problémy, vojny, dokonca odvlečenie celého spoločenstva do otroctva.

Dnešná situácia je rovnaká. Muži sa klaňajú svojim hračkám a zábavkám, ako sú – autíčka, mobily, PC, TV, pornografia, politika, šport, hudba, jedlo, alkohol, cudzoložstvo, lakomstvo, hranie hier, lenivosť, klamstvo, podvody. Ako by takíto nedospelí muži mohli zvládať viesť duchovne svoje rodiny, mať v nich požehnanie a tvoriť silnú spoločnosť?

Pavol píše:

Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 1Tim 5:8

Ak sa niekto DUCHOVNE nestará o svojich, zaprel vieru, je horší ako pohan. V dnešnej po-kresťanskej dobe, je dokonca služba Bohu zosmiešňovaná, vydáva sa za zoženštelú. Presne ako za čias Noeho, ktorý staval koráb.

Celý svet sa mu posmieval, že stavia loď na piesku, kde nikdy nebola voda. Smiali sa mu, že sa riadi nejakým Bohom, ktorý údajne k nemu prehovára. Ale len do času – pokiaľ sa nezodvihli vody a nezatopili celý vtedajší svet.

Pomocník v rannej cirkvi – Diakon, mohol byť len taký, ktorý konal takto:

Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť. 1Tim 3:12

Tým sa nemyslí, aby sa dobre starali čo sa týka plného žalúdka a zabezpečenia, ale hlavne Duchovného zabezpečenia. Je hanba dnešnej doby, že deti nie sú vedené k Bohu, čím sú prirodzene vedené svetom k lži, liberalizmu, humanizmu a satanizmu.

Pavol hovorí aj o Biskupoch takto: Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať, nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý. Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. 1Tim 3:2-4

Všimnime si – Dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddajnosti! Ale čo ak má kresťan deti neposlušné, svojvoľnícke a manželku tvrdohlavú a nepoddajnú? Pavol odpovedá, že taký človek nemôže byť biskupom, lebo ak nevie spravovať svoj dom – ako bude spravovať cirkev Boha?

Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? 1Tim 3:5

Kresťania dnes neobetujú spalovné obete, ako v starej zmluve a predsa Peter píše vo svojom liste, aké obete majú kresťania prinášať, pretože ide o Kristovo sväté kňažstvo:

A aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 1Pt 2:5

Kresťan je kráľovským kňazom – kňazom samotného Kráľa Krista:

Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. 1Pt 2:9

Vyznávannie hriechov a modlitba, je veľkým požehnaním pre človeka, ale zvlášť pre muža ide o veľké požehnanie a tým aj pre celú rodinu. V starej zmluve sa veľkňaz musel očistiť, ako aj celý národ od hriechov a až potom mohol prenášať modlitbu k Bohu Hospodinu.

Tak aj dnes sa má muž skrze spoveď očistiť a potom prednášať modlitby za rodinu. Muž by mal byť vzorom v rodine v týchto veciach, nie že by mal zaostávať za manželkou, alebo vôbec nechodiť do chrámu. Takto by mal učiť aj svoje deti:

Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Jak 5:16

Muži sú v jedinečnej pozícii a postavenia pred Bohom, ale beda – ak opovrhli touto službou, ktorá má obrovskú blahodať pre rodinu, ba až za hranice rodiny – lež sa oddali svetu, hriechu, radovánkam, rozkoši až zhlúpli!

Izrael mal v starej zmluve povinnosť, čítať zákon Boží pred všetkými ľuďmi, ktorí boli v národe. Túto povinnosť mal kňaz, no prenášalo sa to v malom aj na kňaza v rodine – Otca:

Mojžiš im prikázal: Na konci každého siedmeho roku, v čase určenom na odpustenie dlhov, na sviatok stánkov, keď sa celý Izrael príde ukázať pred Hospodinom, tvojím Bohom, na miesto, ktoré si On vyvolí, budeš nahlas predčitovať tento zákon pred celým Izraelom. Dt 31:9-11

Nemyslime si, že zákon mal byť predčítaný len pred dospelými, ktorí mu údajne rozumejú a deti sú z toho vyňaté. Nie – zákon bol predčítaný pred deťmi (všetkými deťmi bez výnimky), ale i cudzincami, ba i pred takými, ktorí iba prechádzali, aby počuli slovo Boha.

Koľko dnešných mužov doma číta deťom bibliu? Nič nenahradí čítanie biblie, žiadne ľudské diela, byť aj veľkolepé, ani diela svätých. Tie majú prísť na rad až po slove Boha:

Zhromaždi ľud, mužov, ženy, deti i cudzincov, ktorí bývajú v tvojich osadách; nech počúvajú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, a nech sa usilujú plniť všetky slová tohto zákona. Dt 31:12

Muži sa majú báť svojho Boha a majú naučiť aj deti aby sa báli Boha a poslúchali ho, aby mali požehnané rodiny a potomstvo:

Aj ich synovia, ktorí ho ešte nepoznajú, nech ho počujú a učia sa báť Hospodina, vášho Boha, po všetky dni, kým budete žiť na zemi. Dt 31:13

Potomstvo sa v starej zmluve nechápalo ako niečo dočasné. Hospodin hovorí Abrahámovi, že ho veľmi rozmnoží a urobí z neho veľký národ. Toto bolo pre starozmluvných ľudí veľkým požehnaním, keď ich rod bol veľký, mocný a silný. Oni videli vo svojich deťoch a vnúčencoch, budúce rozrastajúce sa generácie potomkov, ktorí budú pevne spojení s Bohom a budú dobre spravovať svoju zem a národ.

Dnešní rodičia a starí rodičia bez Boha upadli do sebeckosti. Rozmýšľajú takto – ja zomriem a po mne nech je aj potopa. Preto sa nevenujú svojim potomkom ako by sa mali a už vôbec sa im nevenujú ohľadom spásy a milovania, či bátia sa Boha. Ich život je len tu a teraz.

Lenže Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A vidieť svoje potomstvo po fyzickej smrti, ako upadá, ako sa pravnúčatá a ďalšie generácie rozvádzajú, alebo podľa novej módy už ani neženia, je iné, ako keď pozerá Abrahám na svoje potomstvo, ktorého je ako piesku pri mori.

Muži by sa mali vrátiť k svojmu poslaniu na tejto zemi a to k viere v Krista Boha, zastať si pozíciu kňaza v rodine, kde budú prinášať obety chvály, modlitieb, prosieb, očisťovať svoj život, čítať deťom Božie slovo, vodiť ich do chrámu a zasväcovať ich do tejto služby, ktorú aj oni samé budú musieť v dospelosti v rodine uchopiť. A chvála Bohu, ak sa niektorý syn rozhodne, stať sa kňazom nielen v rodine, ale aj v cirkvi. Vždy za takým chlapcom stojí zbožný otec, alebo i zbožná matka.

No beda mužom, ktorí si žijú svoje bezbožné životy plné sebeckosti, keď deti majú len ako nejaké hračky a neskôr ako príťaž, ktorá im bráni v užívaní si života, ktorá obmedzuje ich slobodu. Ktorí nevedú deti a rodinu ku Kristovi, ktorí sú slabí, zoženštelí, bojácni. Takí muži rozbíjajú vlastné rodiny a takí muži tvoria aj slaboduchú spoločnosť.

Nech je to ďaleko od nás, nech nám Hospodin dá moc a silu, aby sme boli v prvom rade kňazmi vo svojich rodinách, ktorí sú zodpovední, horliví a odvážni…

Amen…
fiat33
odporúčam mužom prečítať si Rodičovská rola a vedenie v rodine od
P. Chad Ripperger.
fiat33
pred pár dňami tu bola debata o vine a spáchaní prvého hriechu Adamom - tu sa potvrdzuje že ho spáchal Adam. Neposlúchol Boha, robil si čo chcel. Vojny vedú muži, homosexualita a rôzne deviácie prevládajú u mužov, kto vymýšľa ničiace zbrane, u väčšiny mužov prevládajú pudy, agresia, kto vymyslel potratové tabletky, kto utláča ženy? a chlapi nefňukajte.... nezvaľujte vinu na ženy
"A prečo …More
pred pár dňami tu bola debata o vine a spáchaní prvého hriechu Adamom - tu sa potvrdzuje že ho spáchal Adam. Neposlúchol Boha, robil si čo chcel. Vojny vedú muži, homosexualita a rôzne deviácie prevládajú u mužov, kto vymýšľa ničiace zbrane, u väčšiny mužov prevládajú pudy, agresia, kto vymyslel potratové tabletky, kto utláča ženy? a chlapi nefňukajte.... nezvaľujte vinu na ženy
"A prečo Boh Otec poslal Ježiša, pravého Boha a pravého človeka na Zem napraviť škody, ktoré napáchal Prvý človek, aby vykúpil ľudstvo a odčinil hriech Prvého človeka? Hriech Prvého človeka, pretože všetci ostatní ľudia sa stali hriešnikmi z jeho pôvodu, z dôvodu hybridizácie, spôsobenej Adamom, pánom Zeme, Prvým človekom.... Adam splodil Kaina a zaviedol smrť tak ako Otec nechcel. Ábel mal rásť a množiť sa, a namiesto toho bol zabitý skrze „ovocie hybridu“ Adama skrze Kaina, skrze genetiku napoly ľudskú a napoly zvieraciu majúc v sebe zvieracie inštinkty a rozum i ľudskú reč človeka."
One more comment from fiat33
fiat33
úplne súhlasím s článkom. ženy musia prevziať aj úlohu muža, ktorý z každého problému radšej zdúchne. Povedzte si chlapi modlíte sa za svoje manželky aby neboli také ako tu niektorí píšete? vyprosujete in od Boha milosti? . Kedykoľvek manžel zanedbáva modlitbu, dobré skutky alebo znášanie protivenstiev, aby tak zaslúžil milosť pre svoju manželku a rodinu, zlyháva ako manžel a otec v tom …More
úplne súhlasím s článkom. ženy musia prevziať aj úlohu muža, ktorý z každého problému radšej zdúchne. Povedzte si chlapi modlíte sa za svoje manželky aby neboli také ako tu niektorí píšete? vyprosujete in od Boha milosti? . Kedykoľvek manžel zanedbáva modlitbu, dobré skutky alebo znášanie protivenstiev, aby tak zaslúžil milosť pre svoju manželku a rodinu, zlyháva ako manžel a otec v tom najdôležitejšom. Pretože otec duchovne zabezpečuje svoju rodinu tým, že získava milosť pre manželku (a deti), aby viedli cnostný život v zhode so svojím stavom.
Keďže bola otcovi zverená duchovná ochrana manželky a detí pred diablovými útokmi, tak jeho prostriedkami, pomocou ktorých môže zahnať diabla, sú vzhľadom k jeho postaveniu ako manžela oveľa mocnejšie, než v prípade manželky. - Odpoved - nemodlíte sa...
Zlyhávanie otcovstva nie je vinou žien; je to vina mužov.
Ďalšími dôvodmi, prečo muži strácajú autoritu, sú: a) nedbajú o autoritu manželky nad deťmi; b) neradia sa s manželkou; c) nechovajú sa k manželke s úctou, ktorá jej patrí, či už ako ľudskej bytosti alebo na základe jej postavenia manželky a matky. V súvislosti s tým si opäť uveďme slová pápeža Pia XI.:
„Ďalej, keď bola spevnená rodina putom tejto lásky, musí v nej zavládnuť poriadok lásky, ako to nazýva sv. Augustín. (...) Avšak táto poslušnosť neodoberá a nepopiera slobody, ktoré plným právom prislúchajú žene ako vzhľadom na dôstojnosť ľudskej osoby, tak vzhľadom na vznešenú úlohu matky, manželky a spoločníčky; ani jej neukladá, aby poslúchala akékoľvek mužove chúťky; ani neučí, že by manželka mala byť prirovnávaná k neplnoprávnym osobám, ktorým sa nepovoľuje pre nedostatok zrelšieho úsudku alebo pre životnú neskúsenosť, aby smeli voľne užívať svoje práva.“13
Július7
Vždy sa orie na tých zdola. Aj v tom, že sú muži slabí. Ale nikdy sa kritika netýka toho, že ryba smrdí od hlavy a ZLO pochádza zhora.
Príčinou úpadku mužov je politika, ekonomika a prostredie, v ktorom žijeme a bolo nám nanútené.
Chlapi aj ženy sa tomuto prostrediu len prisposobujú. Vačšina ľudí chce plávať po prúde a mať čo najmenej problémov v živote a preplávať život s čo najmenším …More
Vždy sa orie na tých zdola. Aj v tom, že sú muži slabí. Ale nikdy sa kritika netýka toho, že ryba smrdí od hlavy a ZLO pochádza zhora.
Príčinou úpadku mužov je politika, ekonomika a prostredie, v ktorom žijeme a bolo nám nanútené.
Chlapi aj ženy sa tomuto prostrediu len prisposobujú. Vačšina ľudí chce plávať po prúde a mať čo najmenej problémov v živote a preplávať život s čo najmenším odporom. Až systém odmeňuje zločincov, protikresťanské entity, zlo, krádež amorálnosť, čo sa prakticky deje, tak vačšina sa len prisposobí. Tak to vždy fungovalo v spoločnosti.
Dobro vyžaduje obete, vysokú morálku a vačšina nechce obete a obmedzovanie...Preto bude dobrých vždy menej ako zlých. A násobne to platí v spoločnsti, kde riadiaca štruktúra je vyslovene satanská ako u nás...
Jozef Jožin Hancko
Bohužial z lútosťou a to aj za seba mal môj otec pravdu:chýba vám vojna,kde z chlapca urobila chlapa.
Július7
Never tomu. Vojna rovnako neurobí chlapa, ako vysoká škola neurobí inteligenta. Je to všetko individuálne.
Napríklad po 1989, keď nás začali rabovať - privatizovať, kde boli všetci tí chlapi, čo absolvovali vojenskú službu, aby ochránil krajinu od rabovačky ? Nikde, sedeli doma a srali na to, ako nás okrádajú, hlavne, že na vojne boli... 😊
apredsasatoci
JK nehľadá vinníka!
JK hľadá riešenie!
Ale kľudne hľadajte ďalej!
Coburg
Doplním tú vetu na začiatku tohto článku na celý citát: Slabí muži tvoria ťažké časy. Ťažké časy tvoria silných mužov. Silní muži tvoria dobré časy. Dobré časy plodia slabých mužov. A slabí muži zase tvoria ťažké časy. (G. Michael Hopf) Takže akýsi nekonečný kolobeh..
Marieta Ria
Freddy Gargamel
Ešte jedna poznámka:
Máme tu celú generáciu mladých ľudí, ktorí sú mentálne tak odtrhnutí predchádzajúcich generácií aj od okolitej reality, že pripomínajú skôr nejakú mimozemskú výsadkovú armádu. Isteže tlak celého toho prepracovaného systému vymývania mozgov je obrovský, od materskej školy až po chorú mládežnícku kultúru "nikdy nekončiacej zábavy". Ale nedá sa to celé zvaliť len na …More
Ešte jedna poznámka:
Máme tu celú generáciu mladých ľudí, ktorí sú mentálne tak odtrhnutí predchádzajúcich generácií aj od okolitej reality, že pripomínajú skôr nejakú mimozemskú výsadkovú armádu. Isteže tlak celého toho prepracovaného systému vymývania mozgov je obrovský, od materskej školy až po chorú mládežnícku kultúru "nikdy nekončiacej zábavy". Ale nedá sa to celé zvaliť len na médiá. Všetci títo "mimozemšťania" majú úplne konkrétnych rodičov. Mnohí z nich kresťanských rodičov. Ktorí mali povinnosť sprostredkovať im vieru aj spôsob života veriaceho kresťana, vo svojej väčšine tak však neučinili. Ide aj o to, že z dieťaťa je v dnešnej spoločnosti uctievaný bôžik, ktorému musí rodič bezpodmienečne slúžiť až kým nepadne, ale od ktorého nemožno nič požadovať. Kresťanská tradícia nás však učí prísnosti vo výchove, primeranej prísnosti, ktorá vytvára a upevňuje charakter dieťaťa a mladého človeka. Nesmie byť jednostranná, okrem poskytovanej lásky si vyžaduje od mladého človeka aj zodpovednosť. Toto dnes veľká väčšina rodičov nie je v stave akceptovať. Svojho bôžika chráni od každej zodpovednosti, od každého problému, takže tento žije v akomsi umelom svete vzdialenom od každodennej reality. Divíme sa potom, že nechápu problémy väčšinovej spoločnosti, že sú ľahko manipulovateľní a odtrhnutí od predchádzajúcich generácií?
Coburg
Ano je to presne tak. Deti dnes nie sú povinnosťou a zodpovednosťou rodičov, sú ich hračkou a egoistickým majetníctvom, ale to sa čoskoro totálne obracia proti nim. Deti, ktoré by mali byť po 18-tom roku života samostatnými a nezávislými jedincami, sú naďalej veľkými deckami, zožierajúcimi svojich rodičovských "majiteľov". Navyše deti pudovo cítia rodičovské zlyhanie a napokon obviňujú svojich …More
Ano je to presne tak. Deti dnes nie sú povinnosťou a zodpovednosťou rodičov, sú ich hračkou a egoistickým majetníctvom, ale to sa čoskoro totálne obracia proti nim. Deti, ktoré by mali byť po 18-tom roku života samostatnými a nezávislými jedincami, sú naďalej veľkými deckami, zožierajúcimi svojich rodičovských "majiteľov". Navyše deti pudovo cítia rodičovské zlyhanie a napokon obviňujú svojich rodičov a nenávidia ich.
. ARMATA .
F.L.Věk stačil by Grabštejn na dva mesiace...
dyk
Vieš. S mužmi je to tak.
Manžel chce mať doma kľud pri manželke, ktorá je neuspokojená, nedospelá, nevyvinutá a tak je radšej ticho a nič nerobí.
Vždy platí, že "žena nevie čo chce, ale nedá pokoj, dokedy to nedostane."
Je veľa chlapov, ktorí rezignovali, lebo mlátiť ženu nesmieš a argumenty pre ňu neplatia. To, čo ženy nedostali od otcov, vykričia si od manželov a aby manželia nemuseli stále …More
Vieš. S mužmi je to tak.
Manžel chce mať doma kľud pri manželke, ktorá je neuspokojená, nedospelá, nevyvinutá a tak je radšej ticho a nič nerobí.
Vždy platí, že "žena nevie čo chce, ale nedá pokoj, dokedy to nedostane."

Je veľa chlapov, ktorí rezignovali, lebo mlátiť ženu nesmieš a argumenty pre ňu neplatia. To, čo ženy nedostali od otcov, vykričia si od manželov a aby manželia nemuseli stále počúvať ten pisklavý rev, tak sa zažijú do svojej ulity a sú ticho.
Niekedy muž zmlátil ženu a bol pokoj. Teraz je to zakázané a syn vidí príklad a ... a dcéra vidí príklad a doplatí na to chlapec, ktorého si vezme, aby naplnil to, čo nedostala od otca a on nie je schopný to naplniť a ani to nie je jeho povinnosť. Riešenie by bola bitka, ale nesmie, lebo žena zavolá políciu. Kamarát ma s tým bohaté skúsenosti. Aj žena ho bílá a keď sa ohradil, zavolala políciu.
Freddy Gargamel
Tak každá palica má dva konce. Samozrejme, že sú nielen zoženštelí muži, ale aj zmužštelé, agresívne a zároveň prehnane náročné ženy. A tiež zhýčkané, skazené detičky bez úcty k rodičom či k akejkoľvek prirodzenej autorite, o tej Božej ani nehovoriac. Ide to ruka v ruke a spoločne prispieva k skaze tak rodiny ako aj spoločnosti.
Athos Monach
V Slovanstve, zvlášť vo východnom bol systém výchovy - 7-7-7. Prvých 7 rokov si otec deti ani nejako nevšímal. Od ôsmeho roku syna zasväcoval práci na gazdovstve. v 14 syn bol na vrchole zasvätenia a vedel zastúpiť otca. v 21 rokoch bol syn dospelý, zvládol gazdovstvo, postavil si (SÁM) dom a mohol sa oženiť. Vzal si ženu 7-7-7, ktorá v ôsmom roku sa učila všetko od matky, zastupovala ju v …More
V Slovanstve, zvlášť vo východnom bol systém výchovy - 7-7-7. Prvých 7 rokov si otec deti ani nejako nevšímal. Od ôsmeho roku syna zasväcoval práci na gazdovstve. v 14 syn bol na vrchole zasvätenia a vedel zastúpiť otca. v 21 rokoch bol syn dospelý, zvládol gazdovstvo, postavil si (SÁM) dom a mohol sa oženiť. Vzal si ženu 7-7-7, ktorá v ôsmom roku sa učila všetko od matky, zastupovala ju v staraní sa o deti, ktorých bolo požehnane, varila, prala, upratovala. V 14 vedela matku plne zastúpiť. v 21 rokoch, čo je reálny rok dospelosti (nie 18, v USA v niektorých štátoch je stále 21 rokov dospelosť), bola súca na vydaj. Vzala si muža, ktorý vedel bez problémov spravovať majetok, gazdovstvo, ona sama všetko vedela robiť okolo domu a starať sa o deti. K tomu boli vyučení vo viere a chodili do chrámu. Čo takej rodine chýbalo? Dnes sa vezmú dve individuá ktoré odrástli na rozmaznanosti a tiktoku. Chlapec nevie robiť nič, skúša to ako youtuber, alebo iný flákač, len nie sa chytiť poriadnej roboty. Zamestnávajú ho hry. Jeho priateľka (nie žena), má za zadným oknom auta nápis - NO A ČO, ANI VARIŤ NEVIEM! Tieto dve monštrá sa vezmú, najprv je to ok, lebo sex je rýchlo k mání - ale o pol roka to krachuje.
rufff
Je otázka, proč si takové ženičky ti chlapi berou? Že to nevěděli, jaká je před svatbou? To je výmluva. Chlapi si takové ženičky berou, protože tomu špatnému manželství předcházela špatná (pouze na tělesnosti založená) známost. To se pak v manželství vždycky vrátí. Tak ať si pak chlapci nestěžují a sedí pěkně potichu, když si ženičku sbalili jen proto aby si užili. Ať si to tedy v manželství …More
Je otázka, proč si takové ženičky ti chlapi berou? Že to nevěděli, jaká je před svatbou? To je výmluva. Chlapi si takové ženičky berou, protože tomu špatnému manželství předcházela špatná (pouze na tělesnosti založená) známost. To se pak v manželství vždycky vrátí. Tak ať si pak chlapci nestěžují a sedí pěkně potichu, když si ženičku sbalili jen proto aby si užili. Ať si to tedy v manželství "užijí".
johanika
Ja som to tu už niekoľkokrát písala, ale dnešné médiá, časopisy... ,dávajú návod aké zbrane má žena použiť na muža, čo sú jeho slabé stránky, čo aké taktiky zvádzania treba použiť. Všetci vieme, že muž je vydierateľný sexom a o tom sú tieto návody. Dokonca sú návody rozdelené podľa veku, zamestnania, rodinného stavu... Mnohé dnešné ženy sa neštítia prenasledovať ženatého muža, keď sa …More
Ja som to tu už niekoľkokrát písala, ale dnešné médiá, časopisy... ,dávajú návod aké zbrane má žena použiť na muža, čo sú jeho slabé stránky, čo aké taktiky zvádzania treba použiť. Všetci vieme, že muž je vydierateľný sexom a o tom sú tieto návody. Dokonca sú návody rozdelené podľa veku, zamestnania, rodinného stavu... Mnohé dnešné ženy sa neštítia prenasledovať ženatého muža, keď sa im to zdá ako vhodná investícia pre budúcnosť.
Dnešná doba si vyžaduje mužov i ženy na vysokej morálnej úrovni, pretože sociálna situácia je zlá a každého to láka žiť v prepychu, mať sa dobre... a hlavne ženy používajú na to všetky dostupné prostriedky. A tam je kameň úrazu.
Žena robí takmer do päťdesiatky kariéru a potom hľadá muža - pohľadného, zabezpečeného...a tak vznikajú nevery, rozvody, trojuholníky...
Metod
Presne, zoženštelí chlapi, ktorí neboli na základnej vojenskej službe, svet sa vraj kôli globalnemu oteplovaniu prejavuje výraznym vzrastom počtov teplošov....
Freddy Gargamel
Alebo je to naopak? Globálne otepľovanie je kvôli nárastu počtu takýchto jedincov? 🤪
dyk
Žiadne globálne otepľovanie nie je :)
johanika
Ale základná vojenská služba by ich zlomila, oni by šikanu psychicky nezvládli, to by bola samá samovražda...
apredsasatoci
Základná vojenská služba bola tiež veľký nezmysel. Starí šikanovali mladých. Lampasaci vedeli a predsa všetko ignorovali.
Prečo všetci plačete za socializmom, vojenskou službou, za Ficom, za Putinom....?
Nechápete, že každý jeden človek, alebo aspoň čo najviac ľudí musí začať samy seba past.....
fiat33
zoženštelí sú aj kôli antikoncepcii ktorá sa z tela žien nevyplaví dostáva sa do plodu a mení hormóny. Antikonc. sa dostáva do vôd je neodbúrateľná a mení pohlavie rýb už aj na to sa prišlo ale prečo to nepovedia čo to robí s človekom....