Clicks1.1K
defendfaith
1

Katechizmus o súkromných zjaveniach v Cirkvi!

V dnešnej dobe zjavenkárov - ktorí nepoznajúc vieru nášho Spasiteľa, veria v rôzne súkromné zjavenia, čím zvádzajú mnohých ľudí tak, že tieto zjavenia prezentujú svetu akoby to bola katolícka viera čo nie je - nám hovorí o tejto veci katechizmus katolíckej Cirkvi - našej Matky. Dnes sú zvádzaní rôznymi zjaveniami aj ľudia, ktorí svoju vieru chcú žiť poctivo a tak aby ,,neurazili” akési zjavenie, tak sa buď k nemu nevyjadrujú, alebo ho zastávajú. Je potrebné si horúcu hlavu schladiť učením Cirkvi všetkých vekov a tu vyberáme citáty z katechizmu Spiragovho o zjaveniach…

Zjavenie skrze Ježiša Krista a sv. apoštolov stalo sa v poslednom čase, keď Boh k ľudom hovoril. (Žid. 1, 1) S týmto zjavením vzalo koniec zjavenie, ktoré sa vzťahovalo na celé pokolenie ľudské.

Tento úvod hneď jasne hovorí, že Kristovo zjavenie, čoby Syna Božieho, je posledným zjavením.Je to zjavenie pravdivé, platné, plné a mocné. Svätý Pavol a všetci apoštoli stáli na tomto zjavení a ich viera bola veľmi mocná. Predtým Boh posielal zjavenia skrze prorokov a patriarchov, ale Kristovo zjavenie zakončuje všetky zjavenia ktoré nám Boh chcel zanechať. Katechizmus pre mnohých prekvapivo pokračuje:

I po smrti sv. apoštolov ešte často zjavoval sa Boh ľuďom; ale toto zjavovanie nie je pokračovaním predošlého zjavenia, na ktorom spočíva viera naša. (Bened. XIV.; sv. Tom. Akv.)

Matka Cirkev nás tu učí, že všetky zjavenia ktoré sa udiali po Kristovom nanebovstúpení, či už išlo o Mariánske alebo aj Kristove zjavenia - nie sú pokračovaním zjavenia, kedy tu sám Kristus žil na zemi! K tomu katechizmus pritvrdzuje - na týchto zjaveniach, či by išlo aj o také zjavenia ako Fatima či Lurdy, ktoré sú Cirkvou uznané - NESPOČÍVA naša viera - teda viera katolícka NESTOJÍ na týchto zjaveniach!

Dnes je veľký boom, že mnohí pseudokatolíci svoju vieru odvodzujú od toho alebo onoho zjavenia, obracajú sa na výroky rôznych ľudí ktorí čosi videli - o čo desnejšie je to, že sa obracajú na ľudí ktorí sú dokonca Cirkvou zakázaní! Tento človek ktorý takto verí - nie je katolíkom, iba čo zvádza ľudí k falošnej viere! Katechizmus pokračuje:

Zjavenia Božie stávajú sa niekedy ešte i dnes k pozdvihnutiu viery medzi ľuďmi; rozpomeňme sa len napr. na zjavenia sa Matky Božej v Lurde vo Francúzsku r. 1858. Hoci z jednej strany nemáme ľahko veriť takým zjaveniam (Sir. 19, 4), lebo sa v ohľade tomto už veľa klamu popáchalo, predsa ich z druhej strany ani nesmieme zavrhnúť bez skúšky (Tes. 5, 20 a d.), ako bohužiaľ, robievajú ľudia náchylní k telesnosti.

Katechizmus varuje pred ľuďmi telesnými, ktorí nie sú preplnení Kristovým Duchom z Jeho poznania. Je zaujímavé že Matka Cirkev týchto ľudí tak pekne odhalila - ľudia telesní - teda ľudia bez posväcovania, bez kráčania za Kristom - sú to ľudia ktorí túžia po senzáciách a práve katolícka viera je vierou, ktorá senzácie nepotrebuje. Správne katechizmus hovorí, že zjavenia majú byť dobré k pozdvihnutiu viery - teda mocnejšie sa začať posväcovať, postiť, dávať si vyššie latku svätého života, viac sa obetovať, modliť, zapierať. K tomu sú zjavenia dobré. Ale ak zjavenie dáme ľuďom telesným, ktorí si žijú svoje svetské životy, nič na svojich životoch nezmenia, okrem daromných táraniach o týchto zjaveniach a viere v ne, miesto viery v Krista Pána, ktorá je základným kameňom a pilierom. A presne toto katechizmus potvrdzuje:

- Zjavenia mávajú ďalej, ako vysvitá zo životopisov zvlášť procesov svätorečenia, i niektorí ľudia, ktorí veľmi dychtia po dokonalosti. Sv. Františkovi Assiskému zjavil sa Kristus v kostole, sv. Antonovi Paduánskemu zjavil sa Ježiš v podobe dieťaťa; Sv. Terézia často vídala Krista, svätých a anjelov i hovorila s nimi atď. Tieto súkromné zjavenia (výjavy, videnia a pod.) sú dary Božie, ktorých hlavným účelom je, aby ľudia, čo sa domáhajú dokonalosti, celkom stratili prítulnosť k tomuto svetu a k vyššej dokonalosti privedení boli. (Scar.)

Opäť - zjavenia majú viesť ľudí k dokonalosti. Ak zjavenia vedú ľudí k senzacionalizmu, k viere že tieto zjavenia ma spasia, že Panna Mária ma miluje lebo chodím na tieto zjavenia a verím im - ale ich život stagnuje - sú plní zlosti, neprávostí, smilstva, chlípností, cudzoložstva - ich život je svetský kde v strede je TV, počítač, filmy, svetské zábavky, hry, pornografia a erotika, jedlo, dopriavanie svojmu telu - tieto zjavenia sú pre nich iba senzáciou a falošnou vierou, že keď v ne budú veriť, takto budú spasení, čo je otrasný omyl, pretože spása je možná LEN a výhradne cez Krista Pána a jeho zjavenie ktoré je ukončené! Katechizmus preto učí:

— Tieto súkromné zjavenia nie sú v žiadnom prípade pokračovaním toho zjavenia, ktoré sa týkalo celého pokolenia ľudského a na ktorom spočíva naša viera; ony sú len pre jednotlivcov a obyčajne len zrozumiteľnými robia zjavené pravdy. (Ben. XIV.) Toto vidíme napr. pri zjavení sa Matky Božej v Lurde vo Francúzsku (1858): Mária menovala sa tam ≪nepoškvrneným počatím≫ a vtedy vznikol prameň, ktorého vodou stali sa doposiaľ veľmi mnohé a podivuhodné vyzdravenia.

Na tomto vidíme, k čomu sú zjavenia dobré. Ako hovorí Písmo Sväté - na budovanie Celej Cirkvi. Preto keď Cirkev vyhlásila dogmatický článok viery, tento článok bol nebom potvrdený a celá Cirkev sa posilnila. Dnešné zjavenia robia presný opak - nielenže Cirkev nebudujú, ale ju rozdeľujú, oni dokonca hovoria proti Dogmám viery, ktoré boli Duchom Svätým ustanovené! Teda tieto nové zjavenia urážajú samotného Boha a je jedno či pod menom Krista Pána, alebo menom Panny Márie - po ovocí ich poznáme - rozdelenie Cirkvi, rozkol v Cirkvi, odmietanie učenia Cirkvi, odmietanie učenia Ducha Svätého. Kto by urazil Otca - odpustí sa mu, kto by urazil Syna - odpustí sa mu, kto by však urazil Ducha Svätého - tomu sa neodpustí nikdy! Duch Svätý je nežný a plachý Duch, ktorý je naurážaný novými zjaveniami, ktoré odmietli neomylné Dogmy tohto Ducha - ako napríklad: spása iba v Cirkvi katolíckej, mimo Krista nie je spása! apod. Veriť týmto zjaveniam nového veku, znamená urážať milostivého nežného Ducha Svätého, ktorý dal Matke Cirkvi tieto pevné a ničím nezmeniteľné články katolíckej viery…

Záver katechizmus hovorí:

Ale pritom treba poznamenať, že temer pri všetkých súkromných zjaveniach následkom pôsobenia zlého ducha udáva sa i klam. Preto nie je nikto povinný takým zjaveniam, hoci by Cirkvou potvrdené boli (ako zjavenia sv. Terézie, sv. Brigity, sv. Gertrúdy a i.), viac veriť, než veríme statočnému človekovi. Ba keď niekto má vážnu príčinu, môže im so skromnosťou i odoprieť vieru. (Ben. XIV.)

V prvom rade pre katolíkov je šokom, že takmer každé zjavenie v sebe nesie aj známku klamu! Tak učí Matka Cirkev. Vidíme to na mnohých vizionároch, ktorí mnohé veci správne určili, iné zase určili nesprávne! Mnohí vizionári uznaní Cirkvou predpovedali koniec veku do roku 2000 a to sa nestalo. Preto Matka Cirkev nás chráni, aby sme aj zjavenia uznané Cirkvou brali s nadhľadom a vždy mali na pamäti v prvom rade zjavenie Krista Pána...

Žiaden katolík, ktorý by odmietol všetky súkromné zjavenia, ktoré boli po Kristovom nanebovstúpení - ale verí tomuto jedinému pravému zjaveniu Krista nášho Pána - nedopúšťa sa žiadneho prehrešku proti viere. Ale kto by veril viac zjaveniam - ktoré hoc sa tvária aj ako zjavenia od samotného Krista, alebo samotnej našej Matky Panny Márie - ako zjavenie ktoré je neomylné - keď sa Telo Slovom Stalo - keď sám Boh zostúpil na zem - dopúšťa sa nebezpečného odpadu od viery!

Chvála nášmu Bohu, ktorý nám dal Matku Cirkev a jej neomylné učenie, ktoré nikto nemôže prekrútiť a vyložiť inak. Vďaka Kristovi Pánovi nášmu že nás varoval pred časmi, že ľudia budú mať mnoho zjavení, zvlášť na konci veku a náš Pán nás ostro varuje: NEVERTE!

Spása je možná LEN cez Ježiša Krista a Jeho zjavenie, ktoré bolo zakončené posledným písmenom Písma Svätého.
Ostatné zjavenia slúžia LEN a výhradne k povzbudeniu viery, aby sme vernejšie kráčali za Kristom a k budovaniu katolíckej Cirkvi. Ak ale tieto zjavenia slúžia k senzáciám a nevedú ku svätosti - NEVERTE!!! Tak hovorí Pán Pánov a Kráľ Kráľov. K spaseniu je nutné a potrebné veriť v Syna Božieho, naopak nie je nutné a povinné veriť v súkromné zjavenia, ktoré v sebe obsahujú okrem pravdy, aj klamy…


zdroj
defendfaith
Amen