Okceinls
Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Okceinls
1 Sol 5, 16-24

Aby sa zachoval váš duch a duša i telo, keď príde Pán

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš …
More
1 Sol 5, 16-24

Aby sa zachoval váš duch a duša i telo, keď príde Pán

Bratia, ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
18 more comments from Okceinls
Okceinls
Kniha proroka Izaiáša − Iz 42, 1-4. 6-7

Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým …More
Kniha proroka Izaiáša − Iz 42, 1-4. 6-7

Hľa, môj služobník, mám v ňom zaľúbenie

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy.

‚Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.‘“
Okceinls
Krásny a požehnaný nový rok Vám prajem. Naplnený Božou milosťou a láskou.
Okceinls
Za Pannu Máriu Bohorodičku, vďaka Ti, Pane.
Okceinls
HYMNUS

Jesseho koreň kvitne, hľa,
ratolesť plod nám priniesla;
Rodičke chvíľa nastala
a matka pannou zostala.

Do jasieľ dať sa dovolil
ten, čo jas, svetlo vytvoril,
on s Otcom nebo založil,
a do plienok sa uložil.

Ten, čo dal zákon dejinám
a Desatoro určil nám,
neváhal stať sa človekom
a poddaný byť zákonom.

Svetlo a spása rodí sa,
noc temná aj smrť tratia sa;
národy, poďte, viďte, hľa:
More
HYMNUS

Jesseho koreň kvitne, hľa,
ratolesť plod nám priniesla;
Rodičke chvíľa nastala
a matka pannou zostala.

Do jasieľ dať sa dovolil
ten, čo jas, svetlo vytvoril,
on s Otcom nebo založil,
a do plienok sa uložil.

Ten, čo dal zákon dejinám
a Desatoro určil nám,
neváhal stať sa človekom
a poddaný byť zákonom.

Svetlo a spása rodí sa,
noc temná aj smrť tratia sa;
národy, poďte, viďte, hľa:
Mária Boha zrodila.

Ježišu z Panny zrodený,
sláva ti, Bože útechy;
Otcovi, Duchu Svätému
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.
Okceinls
Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. R.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, *
čo nedvíha svoju dušu k márnosti. R.
Taký dostane požeh…
More
Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. R.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, *
čo nedvíha svoju dušu k márnosti. R.
Taký dostane požehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, *
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. R.
Okceinls
1 Jn 3, 1-3

Budeme vidieť Boha takého, aký je

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako …
More
1 Jn 3, 1-3

Budeme vidieť Boha takého, aký je

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.
Okceinls
MODLITBA
Všemohúci a večný Bože, skrze svojho jednorodeného Syna urobil si nás novým stvorením; daj, aby sme sa pôsobením tvojej milosti čoraz dokonalejšie premieňali v Ježiša Krista, v ktorom je naša ľudská prirodzenosť spojená s tvojím Božstvom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
More
MODLITBA
Všemohúci a večný Bože, skrze svojho jednorodeného Syna urobil si nás novým stvorením; daj, aby sme sa pôsobením tvojej milosti čoraz dokonalejšie premieňali v Ježiša Krista, v ktorom je naša ľudská prirodzenosť spojená s tvojím Božstvom. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

(Breviár, dnes)
Okceinls
"Nad paláce skvie sa
váš dom plný krásy,
lebo odtiaľ ľudstvu
vzišlo slnko spásy.

Mária i Jozef,
proste Pána, Krista,
nech aj v našich domoch
vládne radosť čistá."
Okceinls
Kriste, odblesk Otca,
Panna, Božia Matka,
Jozef, strážca oboch,
zábezpeka sladká,

váš dom usmieva sa
kvetmi všetkých čností;
a pre nás je zasa
žriedlom nábožnosti.

Anjeli tu žasnú,
vidiac večné Slovo,
ako svojim sluhom
slúži pohotovo.

Ako hlava domu
slúži skromne ženích;
aj Mária slúži,
žije obom, pre nich.

Nad paláce skvie sa
váš dom plný krásy,
lebo odtiaľ ľudstvu
vzišlo slnko spásy.

More
Kriste, odblesk Otca,
Panna, Božia Matka,
Jozef, strážca oboch,
zábezpeka sladká,

váš dom usmieva sa
kvetmi všetkých čností;
a pre nás je zasa
žriedlom nábožnosti.

Anjeli tu žasnú,
vidiac večné Slovo,
ako svojim sluhom
slúži pohotovo.

Ako hlava domu
slúži skromne ženích;
aj Mária slúži,
žije obom, pre nich.

Nad paláce skvie sa
váš dom plný krásy,
lebo odtiaľ ľudstvu
vzišlo slnko spásy.

Mária i Jozef,
proste Pána, Krista,
nech aj v našich domoch
vládne radosť čistá.

Chvála tebe, Kriste,
že nám dávaš nádej
skrz rodičov vzácnych
dôjsť do vlasti blahej. Amen.

(Breviár dnes, sviatok Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)
Okceinls
"Nežný Syn Panny Márie
nech nám tú milosť udelí;
on s Otcom, Duchom Presvätým
kraľuje, vládne naveky. Amen."
Okceinls
Dôstojne slávme v dnešný deň
slávne víťazstvo Štefana;
on ako prvý mučeník
odmenu dostal od Pána.

Mučeník verný odstaví
falošných svedkov reči zlé
a vidí v nebi Ježiša
stáť po pravici Otcovej.

Mučeník slávny, vznešený,
na tvoje prosby nech nás Pán
ochráni v každom súžení,
otvorí nebo dokorán.

Obmytý krvou svojich rán
skvieš sa jak hviezda na nebi;
pros za nás, aby sme aj my
uzreli Boha vele…
More
Dôstojne slávme v dnešný deň
slávne víťazstvo Štefana;
on ako prvý mučeník
odmenu dostal od Pána.

Mučeník verný odstaví
falošných svedkov reči zlé
a vidí v nebi Ježiša
stáť po pravici Otcovej.

Mučeník slávny, vznešený,
na tvoje prosby nech nás Pán
ochráni v každom súžení,
otvorí nebo dokorán.

Obmytý krvou svojich rán
skvieš sa jak hviezda na nebi;
pros za nás, aby sme aj my
uzreli Boha veleby.

Nežný Syn Panny Márie
nech nám tú milosť udelí;
on s Otcom, Duchom Presvätým
kraľuje, vládne naveky. Amen.

(Breviár dnes)
Okceinls
Príď, Kriste, spása národov,
naroď sa z Panny Márie;
nech žasne svet a umĺkne:
taký zrod Boha hoden je.

Duch Svätý Pannu zatônil;
– neznala muža Mária –,
Slovo sa stáva človekom,
na kvet sa púčok rozvíja.

Pod srdcom Panny zreje Plod;
jej čistota je žiarivá,
jej čnosti – krásna kytica,
jak v chráme Boh v nej prebýva.

On, Mocný, dvojej podstaty,
nech sa už vydá na cestu,
nech vyjde z krásnej …
More
Príď, Kriste, spása národov,
naroď sa z Panny Márie;
nech žasne svet a umĺkne:
taký zrod Boha hoden je.

Duch Svätý Pannu zatônil;
– neznala muža Mária –,
Slovo sa stáva človekom,
na kvet sa púčok rozvíja.

Pod srdcom Panny zreje Plod;
jej čistota je žiarivá,
jej čnosti – krásna kytica,
jak v chráme Boh v nej prebýva.

On, Mocný, dvojej podstaty,
nech sa už vydá na cestu,
nech vyjde z krásnej komnaty
zachrániť svoju nevestu.

Vo všetkom s Otcom rovnaký,
telom sa ľudským priodial,
by liečil naše slabosti
a večnú spásu daroval.

Žiaria už tvoje jasličky,
noc novým svetlom oplýva,
čo nevyhasí žiadna tma,
čo vlastní viera ohnivá.

Sláva ti, Kriste, Kráľ dobrý,
tebe i Bohu Otcovi,
na večné veky sláva buď
aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
Okceinls
Lk 1, 67-79

Aleluja, aleluja, aleluja.Hviezda, čo vychádza, jas večného svetla a slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti


Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka,…More
Lk 1, 67-79

Aleluja, aleluja, aleluja.Hviezda, čo vychádza, jas večného svetla a slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

Navštívi nás Vychádzajúci z výsosti


Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“
Okceinls
Radostný, nový chválospev
nech našu vďačnosť spečatí,
keď Božiu Matku slávime
v nepoškvrnenom počatí.

Mária, sláva vesmíru,
ty, dcéra Svetla večného,
tvoj Syn ťa vopred uchránil
pred škvrnou hriechu každého.

Ty, holubica prekrásna,
pokorná, čistá, nevinná,
prinášaš sviežu ratolesť:
to milosť pre nás znamená.

Nech Otcu, Duchu Svätému
znie: „Sláva“ celou večnosťou
i tvojmu Synu, ktorý ťa
More
Radostný, nový chválospev
nech našu vďačnosť spečatí,
keď Božiu Matku slávime
v nepoškvrnenom počatí.

Mária, sláva vesmíru,
ty, dcéra Svetla večného,
tvoj Syn ťa vopred uchránil
pred škvrnou hriechu každého.

Ty, holubica prekrásna,
pokorná, čistá, nevinná,
prinášaš sviežu ratolesť:
to milosť pre nás znamená.

Nech Otcu, Duchu Svätému
znie: „Sláva“ celou večnosťou
i tvojmu Synu, ktorý ťa
naplnil Božou milosťou. Amen.
Okceinls
Rodička Božia, o tebe
spievame, že si prečistá
láskavo prijmi tento spev
a vypros milosť od Krista.

Nás, Adamových potomkov,
sprevádza vina na ten svet;
na strome ľudstva len ty si
panenský, nedotknutý kvet.

Drakovi šliapeš na hlavu,
otcovi lží a podvodu;
len teba samu zdobí česť
neskaleného pôvodu.

Ozdoba ľudskej rodiny,
ty z Evy snímaš potupu;
pozdvihni nás a ujmi sa
modliaceho sa zástupu…
More
Rodička Božia, o tebe
spievame, že si prečistá
láskavo prijmi tento spev
a vypros milosť od Krista.

Nás, Adamových potomkov,
sprevádza vina na ten svet;
na strome ľudstva len ty si
panenský, nedotknutý kvet.

Drakovi šliapeš na hlavu,
otcovi lží a podvodu;
len teba samu zdobí česť
neskaleného pôvodu.

Ozdoba ľudskej rodiny,
ty z Evy snímaš potupu;
pozdvihni nás a ujmi sa
modliaceho sa zástupu.

Zneškodni útok Satana,
čo stále chystá nástrahy;
v nebi nám život zaisti
so Synom svojím predrahým.

Nech Otcu, Duchu Svätému
znie: „Sláva“ celou večnosťou
i tvojmu Synu, ktorý ťa
naplnil Božou milosťou. Amen.
Okceinls
Požehnaný advent Vám prajem, naplnený pokojom a radosťou, milosťou a láskou nášho Pána Ježiša Krista a ochranu Nebeskej mamky.
Okceinls
Nebeské Slovo, prúdiace
z Otca jak svetlo, Boží jas,
stáva sa telom a ide
v plnosti času spasiť nás.

Dušu nám svetlom rozjasni,
nech plameň lásky v srdci je;
správa o tvojej blízkosti
nech všetko nízke zaženie.

Keď ako sudca prídeš raz,
hlbiny srdca odhalíš:
hriešnikom tresty vymeriaš,
kráľovstvom dobrých odmeníš.

Nech srdce úzkosť nezovrie
pred večným trestom za viny,
lež odpusť nám a prijmi…
More
Nebeské Slovo, prúdiace
z Otca jak svetlo, Boží jas,
stáva sa telom a ide
v plnosti času spasiť nás.

Dušu nám svetlom rozjasni,
nech plameň lásky v srdci je;
správa o tvojej blízkosti
nech všetko nízke zaženie.

Keď ako sudca prídeš raz,
hlbiny srdca odhalíš:
hriešnikom tresty vymeriaš,
kráľovstvom dobrých odmeníš.

Nech srdce úzkosť nezovrie
pred večným trestom za viny,
lež odpusť nám a prijmi nás
do večnej Božej otčiny.

Sláva buď, Kriste, Kráľ dobrý,
tebe i Bohu Otcovi,
na večné veky sláva buď
aj Duchu Tešiteľovi. Amen.
Okceinls
Ježišu, Panny Matky kvet,
ty naša láska; nad ňu niet.
Nech teba chváli celý svet,
v kráľovstve blaha večne svieť. Amen.