Clicks974
ekans
10

Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968 (2007)

REX!: Tento text je výňatkem (kap. 7) z článku P. Petera Scotta „Must priests who come to Tradition be re-ordained?“, který byl poprvé zveřejněn v září 2007 v časopise The Angelus.

***

7) Otázka biskupských svěcení v ritu z roku 1968, promulgovaném Pavlem VI., je ještě choulostivější

Potíž spočívá v úplné změně znění formule biskupského svěcení. Velmi erudovaný článek, který napsal P. Pierre-Marie, O.P., a byl publikován v časopise The Angelus (prosinec 2005 a leden 2006), prokazuje, že forma sama o sobě je platná. Ačkoliv je radikálně odlišná od tradiční latinské formy, a ačkoliv je jen podobná, nikoliv identická, s formami užívaným ve východních ritech, je sama o sobě platná a smysl dostatečně jasně vymezuje katolický episkopát. Protože forma kněžského svěcení je proměnlivá a měnitelná, jedná se o jednu ze svátostí ustanovených pouze obecně. Podstata je následně zachována, dokud mají slova podstatou stejný význam.

To však neznamená, že tento nový ritus biskupských svěcení je platný v každém konkrétním případě, protože může záviset na překladech [do národních jazyků], úpravách (když se přijímá princip změny) a případném nedostatku intence. Nelze vyloučit nebezpečí, že se může vloudit defektní intence, jako u ritu kněžských svěcení. Toto P. Nicolas Portail z Bratrstva sv. Pia X. napsal v lednovém čísle časopisu Le Chardonnet v roce 2007:

„Autoři si správně všímají, že tento ritus je nositelem koncepce episkopátu dle Druhého vatikánského koncilu. Ukazuje také, že funkce, které jsou speciální pro biskupský stav (svěcení kněží, svěcení kostelů, udělování biřmování...), nejsou v prefaci svěcení, v protikladu k jiným prefacím ve východních ritech, zmíněny. Navíc je v alokuci světitele výslovně zmíněn specifický omyl kolegiality. Nelze popřít, že je tento ritus z tradiční perspektivy slabý, dvojznačný, nedokonalý, defektní a zřetelně nedovolený.“

Přesto dokonce i [Novus Ordo] biskupové, kteří světí kněze v tradičním ritu, byli všichni vysvěceni na biskupy dle tohoto nového ritu. Snadno si lez představit, jak se defektní intence může vloudit do biskupské posloupnosti i v případě „tradičních“ kněží, kteří u svého svěcení závisí na koncilních biskupech. P. Portail cituje poznámku jistého mladého kněze z Bratrstva sv. Petra, který byl právě vysvěcen arcibiskupem Decourtrayem, a kterou pronesl k několika kněžím Bratrstva sv. Pia X.: „Vy si jste svým vysvěcením jistější než my svým.“

Bylo by skutečně tragické, kdyby všichni tradiční kněží neměli morální jistotu, pokud jde o jejich svěcení, a kdyby existovaly dva odlišné stupně kněží, vyšší stupeň vysvěcený v Tradici, a nižší stupeň. Z tohoto důvodu mají představení [FSSPX] právo trvat na podmínečném přesvěcení u každého kněze, který se obrátil k Tradici, a budou akceptovat svěcení z koncilní církve pouze poté, co přezkoumali kněžská i biskupská svěcení a získali morální jistotu.

Arcibiskup Lefebvre jasně uznával svou povinnost zajišťovat kněze, o jejichž svěcení nebylo pochyb. Bylo to jedním z důvodů pro biskupská svěcení z roku 1988, jak to při této příležitosti deklaroval ve své homílii:

Jistě víte, moji milí bratři, že bez biskupů nemohou být žádní kněží. Od koho tedy obdrží všichni tito seminaristé, kteří jsou zde přítomni, svátost kněžského svěcení, když mě Pán Bůh zavolá? A to na sebe jistě nedá dlouho čekat. Snad od koncilních biskupů, jejichž svátosti jsou všechny pochybné, protože člověk přesně neví, jaké jsou jejich intence? To přece není přijatelné.

Dále vysvětlil, že nemohl zanechat věrné sirotky, ani opustit seminaristy, kteří se mu svěřili: „přišli tedy, navzdory obtížím, s nimiž se setkali, do našich seminářů, aby přijali pravé kněžské svěcení...“ (P. Francois Laisney Archbishop Lefebvre and the Vatican, str. 120). Považoval za svou povinnost zaručit jistotu svátosti kněžského svěcení tím, že vysvětí biskupy v tradičním ritu, kteří pak budou světit kněze pouze v tradičním ritu.

My musíme být stejně vyvážení jako arcibiskup Lefebvre. Na jednu stranu je naší povinností vyhnout se excesům sedesvakantismu, který přehnaně popírá samotnou platnost a existenci pokoncilního kněžstva. Na druhou stranu však musíme podobně odmítnout laxní a liberální přístup, který nebere vážně skutečné pochyby, které mohou vyvstat, pokud jde o platnost kněžských svěcení v pokoncilní církvi, a nedokáže uvážit ohromnou důležitost a nutnost rozhodně platných kněží pro dobro Církve, pro věčnou spásu duší a pro klid svědomí věřících. Vzhledem k závažnosti těchto věcí není přijatelná ani ta nejmenší pochybnost. Proto je povinností v každém jednotlivém případě přezkoumávat formu kněžského svěcení v národním jazyce, intenci světícího biskupa, ritus, v němž byl vysvěcen tento světící biskup a intenci světitelů.

Stejně jako berou představení vážně svou povinnost zaručit morální jistotu kněžských svěcení svých kněží, ať už prostřednictvím podmínečného přesvěcení, nebo pečlivým přezkoumáním (je-li to možné), tak také musí kněží, kteří se přidávají k Bratrstvu [a Tradici obecně] akceptovat podmínečné přesvěcení v případě i té nejmenší pozitivní pochybnosti. Tak také musí věřící uznat, že každý případ je jiný, a musí přijmout rozhodnutí těch, kteří jediní jsou v pozici, aby nezbytné prošetření provedli.

Navzdory technickým otázkám platnosti kněžského svěcení nějakého kněze totiž všichni uznáváme katolický smysl, který nám říká, že naprosto nelze směšovat nelegitimní nové rity s tradičními katolickými rity, což byl princip, který tak prostě vysvětlil arcibiskup Lefebvre 29. června 1976:

Nemáme toto náboženství. Nepřijímáme toto nové náboženství. My máme náboženství všech časů, katolické náboženství. Nemáme toto univerzální náboženství, jak jej dnes nazývají. To již není katolické náboženství. Nemáme toto liberální, modernistické náboženství, které má svou bohoslužbu, své kněze, svou víru, svůj katechismus, svou Bibli.
Zdroj: SSPX.ORG
Překlad: D. Grof
Dana22
Modlime sa a prosme o pomoc-aj svojho Anjela strážneho

frantiskani.sk/kazatel/svati/1002.htm

2.10.Spomienka :Anjelov strážnych

Spomienka: Anjelov Strážnych – (02.10.)
Pred nedávnom sme mali sviatok archanjelov, dnes si pripomíname na anjelov strážnych. Z toho môžeme pochopiť, že aj vo svete duchov existuje určitá hierarchia. Dnes teda budem hovoriť na tému: Hierarchia anjelov. Prečo je …More
Modlime sa a prosme o pomoc-aj svojho Anjela strážneho

frantiskani.sk/kazatel/svati/1002.htm

2.10.Spomienka :Anjelov strážnych

Spomienka: Anjelov Strážnych – (02.10.)
Pred nedávnom sme mali sviatok archanjelov, dnes si pripomíname na anjelov strážnych. Z toho môžeme pochopiť, že aj vo svete duchov existuje určitá hierarchia. Dnes teda budem hovoriť na tému: Hierarchia anjelov. Prečo je potrebná táto hierarchia? Môžeme to vyjadriť aj takto: Anjeli tvoria okolo Boha oblak milosrdenstva a porozumenia, pretože hriešny človek, neschopný poznať Pravdu, by pri priamom kontakte s Absolútnom, musel zahynúť na úrovni mravnej i intelektuálnej. Jednoducho by nezniesol pohľad na Boha. Preto tu anjeli stoja akoby vo funkcii akéhosi filtra, aby k človeku prepustili len toľko Božského svetla, koľko je schopný vzhľadom na svoju momentálnu obmedzenosť uniesť.
Sv. Tomáš Akvínsky hovorí, že Boh vládne stvoreným skutočnostiam tak, že nižšie riadi vyššími. To isté platí aj v oblasti duchov. Zvykneme ich nazývať anjelmi, i keď v pravom slova zmysle sú anjelmi len tí, ktorí slúžia zvestovaniu. Radíme sem všetky tie bytia, ktoré stoja v hierarchii medzi Bohom a človekom. Duchovia vládnu väčšou silou ako hmotné telesá. Jej zdroj je pre nás nepochopiteľný. K tomu, aby mohli konať nepotrebujú telo a jeho energiu. Nakoľko vyššie intelektuálne podstaty majú väčšiu moc, tak isto ale dokonalejšie vedia prijať Božiu vôľu a aj ju naplniť. Nižšie intelektuálne podstaty ju neprijímajú tak dokonale ani v oblasti poznania a ani v oblasti vôle. Na duchovnej úrovni stojí ľudský intelekt najnižšie. Vyšší duchovia dosahujú dokonalé poznanie uvedeného rádu bezprostredne od Boha: táto dokonalosť je ovšem potrebná, aby ju mohli dosiahnuť iné nižšie súcna skrze ne, tak ako učiteľ vždy inteligenciou prevyšuje žiaka. Ináč by sa žiak od neho nemal čo učiť. Preto sa hovorí o najvyšších anjeloch, že sú anjelmi „prvého rádu" (prvého stupňa) a „posvätní vládcovia" a „nie sú posväcovaní skrze anjelov, ale sú do tohoto stupňa povznášaní priamo Bohom." Stvorená bytosť nemá žiadny právny ani mravný nárok na to, aby Boha mohla poznať. Je to len Božia Dobrota, ktorá to umožňuje a chce.
Niektorí duchovia predsa poznávajú jasnejšie ako druhí a tí sa nazývajú Serafííni, akoby planúci či horiaci, pretože sú ohňom podnieteným láskou alebo túžbou po Bohu. Preto sa hovorí, že ich meno označuje tiež ich pohyblivosť ohľadom Božích príkazov, ktorá je dychtivá a poddajná. A ich cieľom je dovedenie nižších intelektov k Bohu ako ku svojmu cieľu.
Druhí anjeli však dokonale poznávajú Múdrosť Božej Prozreteľností a tí sa nazývajú Cherubíni, ich meno naznačuje plnosť poznania. Sv. Dionýz hovorí, že ich meno naznačuje, že „sú rozjímaví v prvej činnej sile Božej krásy."
Tretia skupina anjelov zvažuje a vykonáva sudcovskú Božiu moc a ti sa nazývajú Tróny. Trónom sa predsa označuje súdna moc: „sadol si na trón spravodlivý sudca" (Ž 9,5) Preto sa o nich hovorí, že sú „Božou oporou a dôverne vhodní ku všetkým Božím akciám."
Uvedenému sa nemá rozumieť tak, ako by bolo čosi iné Božia dobrota, Božia múdrosť a Božie súdy. Je to podobne ako keď sa biele svetlo láme na hrane kryštálu. Tak sa Božia jednoduchosť javí nám. Teda duchovia, ktorí môžu dokonale poznať poriadok prozreteľnosti sa stávajú prostredníkmi medzí Bohom a ľuďmi, ktorí nedokážu takto všeobecne poznať, ale chápu len postupne skrze čiastočne príčiny a takisto prostredníkmi medzi Bohom a nižšími anjelmi. Je potrebné, aby existoval nejaký poriadok tiež medzi týmito intelektuálnymi podstatami. Veď všeobecná Božia prozreteľnosť sa rozdeľuje medzi mnohých vykonávateľov. Toto sa deje skrze ďalšiu triedu anjelov a to sú Panstva. Páni majú predsa prikazovať to, čo iní prevádzajú. Preto Sv. Dionýz hovorí, že termín Panovanie označuje: „nejakú vyvýšenosť, povznesenosť nad každú služobnosť a vynikajúcu nad každé podrobenie".
Ďalšia trieda je trieda Síl: podľa sv. Dionýza ich názov označuje: „akúsi silnú mužnosť ku všetkým činnostiam podobným Bohu, nezanedbávajúcu zo slabosti nijaké pohnutie podobné Bohu." A tak sa ukazuje, že základ všeobecnej činnosti patri tejto triede anjelov, napr. do jej pôsobnosti patri pohyb nebeských telies, od ktorého zasa ako od všeobecných príčin vyplývajú čiastočne účinky v prírode. Mohli by sme teda konštatovať, že za každým prírodným zákonom stojí akási Sila. To platí aj o riadení zvierat, hmyzu, rastlín, počasia. Tiež podľa sv. Gregora práve tieto sily pôsobia aj tam, kde sa deje zázrak, ktorý stojí akoby v rozpore s prírodnými zákonmi, alebo je spôsobenými úžasnou aktivizáciou prírodných zákonov. Im teda prísluší vykonávanie Božích diel, ktoré povstávajú akoby proti prírodným zákonom, a preto sú najvznešenejší v Božích službách: skrze nich častejšie povstávajú Božie znamenia, prednostne vykonávajú Božiu vôľu v tomto našom hmotnom svete.
Ďalšou skupinou anjelov sú Mocnosti, ktoré majú poslanie zadržovať všetky tie účinky, ktoré by mohli narušiť všeobecný poriadok prozreteľnosti. Podľa sv. Gregora práve táto anjelska trieda má poslanie, „krotiť opačné mocnosti."
Ďalšou skupinou anjelov sú tí, ktorí majú na starosti naše ľudské záležitosti. Oni prijímajú a poznávajú Božiu prozreteľnosť v čiastočných záležitostiach a to sa predovšetkým týka našich ľudských záležitosti. Preto o nich hovorí sv. Dionýz, že „táto trieda anjelov riadi ľudské spoločenské zriadenie a vôbec ľudské záležitosti. Medzi nimi existuje trieda Kniežat, ktorí podobne ako vlády tohoto sveta, majú na starosť celé mestá, dediny a národy. Tak sa dozvedáme, že Michael je kniežaťom Židovského národa. Podobne sa vo Fatime zjavil Anjel Portugalska. V právomoci tejto triedy je založenie kráľovstiev a štátov a zmeny vlády od národa k národu. Tak isto oni vedú, ak sa nimi nechajú viesť, politikov, poučujú o tom, ako vládnuť. Je to trieda, ktorú by sme mali zvlášť v našej rozbúrenej politickej situácii vzývať a prosiť o pomoc, aby nám vládli ti, ktorí sa riadia Božími zákonmi.
Ak sa jedná nie o národne alebo obecné ľudské dobro, ale o dobro jednotlivca, ktoré ale má slúžiť celku, napríklad kňazský úrad, biskupský úrad, ochrana viery a mravov toto je náplňou práce Archanjelov. O nich hovorí sv. Gregor, že „zvestujú najvznešenejšie", ako napr., archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii Vtelenie Slova, ktorému majú všetci uveriť.
Ak sa však jedná o osobné ľudské dobro, alebo o dobro jednotlivcov, toto ma na starosti trieda Anjelov strážnych, o nich sv. Gregor uvádza, že „zvestujú najnižšie". Poučujú o tých najzákladnejších veciach individuálneho ľudského života. Preto sú nazývaní tiež „strážci ľudu", podlá výroku Žalmu: „Anjelom svojim prikázal, aby ta strážili na všetkých tvojich cestách." Sv. Dionýz hovorí, že Archanjeli sú prostredníkmi medzi Kniežatami a Anjelmi, pri čom majú čosi spoločné z obidvoch týchto tried. S Kniežatstvami majú spoločné to, že môžu poskytovať informácie nižším anjelom a s anjelmi to, že sa môžu približovať k ľuďom a zvestovať im. Základná úloha anjelov je zvestovanie, odborne by sme mohli povedať vzdelávanie človeka, informovanie človeka. Zjavovať Božie Slovo, pripravovať cestu ku Zjaveniu Slova v plnosti.
Možno sme si zvykli na svet samozrejmosti a zabudli sme, že nič nieje samozrejme, za všetkým predovšetkým stojí sama Božia moc a sila, ale táto sa realizuje prostredníctvom anjelov a ľudí. Kto organizuje vznik nových telesných foriem? Vieme, že človek ma uloženú informáciu o svojom rozvoji v génoch, ale kto vlastne číta a uskutočňuje túto informáciu. Genetická abeceda je skutočná abeceda, ale ako abeceda sama seba neprečíta a neuskutočni.
Celej hierarchii anjelov je však spoločné to, že všetci nižší pôsobia silou, ktorú čerpajú od vyšších: preto napríklad platí, že všetko to, čo patri k rádu Serafínov, vykonávajú všetci nižší ich silou. Napr. aj náš sv. František Assiský je nazývaný Serafinsky, lebo horel láskou k Boku, išiel cestou srdca. Poznáme však aj svätých, ktorí išli cestou poznania. Sv. Dominik, sv. Tomáš Akv. sv. Ignác a toto je skôr cherubinská cesta k Bohu. Niekto prichádza k Boku tým, že sa snaží presadiť právo a poriadok na zemi a to je cesta trónov a kniežatstiev. Niekto pracuje na uzdravení človeka a prírody a to je cesta Síl.
Anjeli nemôžu byt priamou príčinou nášho rozhodovania a chcenia. Nesmieme si myslieť, že duša vesmíru, o ktorej bol Aristoteles presvedčený alebo nejaké iné stvorenie nám môže priamo vtisnúť chcenie alebo byt príčinou nášho rozhodovania. Anjeli nám môžu ukázať dobro a naša vôľa sa hýbe poznaním dobra. Svet je plný Božej múdrosti vo všetkom, čo nás obklopuje.
Vieme, že už na počiatku nastalo triedenie anjelov ohľadom Bohočloveka Ježiša Krista. I peklo má svoju hierarchiu, v ktorej sú zneužívané všetky tie sily a schopnosti, ktorými ich Boh pri stvorení obdaroval, proti človeku. Je možné, že aj v pekle existuje obrátená hierarchia, podlá toho, z ktorej anjelskej triedy vypadol ten ktorý anjel. Pretože existujú rôzne druhy diaboľstiev a pôsobia v najrôznejších oblastiach. Podobne ako sa anjeli usilujú o to, aby sa všade prejavilo Božie kráľovstvo, tak títo pracujú na rozvrátení Božieho diela, čim škodia predovšetkým sami sebe ale ubližujú aj ostatnému stvoreniu.
Možno ešte jeden evanjeliový postreh k anjelskej hierarchii. Možno je to hierarchia úplne naopak, ako ju chápeme a vidíme v tomto svete. Čím je ktorý duch bližšie k Bohu, tým je pokornejší a ochotnejší slúžiť tak ako Kristus Vtelené Božie Slovo.
* * *

Starý zákon mal predstavu o akejsi „hierarchii“ na ceste k Bohu. Poznal viaceré anjelské triedy. Medzi nimi cherubíni podopierajú Boží trón, ťahajú jeho voz a strážia vstup do raja. Serafíni ospevujú Božiu slávu. Celé nebeské vojsko zvelebuje tak slávu Boha, je mu k dispozícii pri riadení sveta a pri vykonávaní jeho rozkazov, tvorí puto medzi nebom a zemou. Starý zákon hovorí o viacerých funkciách anjelov: Bedlia nad ľuďmi, prednášajú bohu ich modlitby, starajú sa o osudy národov, prorokom vysvetľujú zmysel ich vízii. Nový zákon vyratúva tieto anjelské triedy: archanjeli, cherubíny, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti, sily. O všetkých však platí to, že sú podriadené Ježišovi.
Najvýstižnejšiu definíciu anjelov nachádzame v liste sv. Pavla Hebrejom 1,14: „Anjeli sú služobní duchovia, poslaní slúžiť tým, čo majú zdediť spásu." Toto je ich zmysel a poslanie, slúžiť a pomáhať ľuďom na ceste k Bohu. Tu kdesi nastalo aj ich štiepenie, pretože niektorí sa vzopreli zámeru „pomôcť človeku na ceste k Bohu“. Človek má totiž zvláštne určenie, aby bol obrazom Božím. Aby v hmotnom svete predstavoval Boha, aby sa skrze náš život mohol Boh zjaviť. Najdokonalejším naplnením tohoto zámeru sa stáva Ježiš ako pravý človek, ale súčasne pravý Boh.
Anjeli, ktorých Boh vytvoril, boli krásni a plní vznešenosti, na rozdiel od ľudí, boli vytvorený v dokonalosti svojej prirodzenosti a bolo im vliate poznanie. Ale nebol im daný čas ako možnosť rastu. Jedine človek môže rásť a môže dosiahnuť Boha, je Božím dieťaťom, rastie do podoby Boha. Z toho povstala zo strany týchto vznešených bytostí žiarlivosť na človeka. Písmo Sväté potvrdzuje, že Satan nenávidí ľudí od počiatku. Vzoprel sa pôvodnému Božiemu plánu s ním, aby prinášal ľudom svetlo poznania. Naopak zvrátil svoje poslanie a prvým ľuďom zatemnil meno Božie, poznanie Boha. Vedome začal kaziť pôvodný Božím zámer so stvoreným svetom. Preto potrebujeme na tejto veľmi namáhavej ceste k poznaniu Boha mimoriadnu pomoc, ktorú predstavujú naši anjeli strážni. Vážme si ich. Oni nám slúžia, hoci svojou dokonalosťou nás prevyšujú. Anjeli a aj my ľudia, len vtedy máme cenu v Božích očiach, keď plníme Božiu vôľu. Každý iný spôsob existencie, neprináša žiadnu úrodu. Pokora je to, čo nás uschopňuje poslúchať Boha a slúžiť slabším. Anjeli strážny hoci sú dokonalejší ako my, plnia. z láskou svoju službu. Nasledujme ich v tom.
ekans
tento modernista a Dohnalův papež ať nikoho k ničemu nevyzývá Arcibiskup Viganó vyzýva svet postaviť sa na odpor
Blahovec01
A ty láskavo neobťažuj iných výplodmi svojho chorého mozgu. Píšeš tu bludy a nezmysly. Asi si Jezuita. Mal by si vedieť, že šíriš bludy a herézy a za to je trest. Možno už čoskoro. Kde sa u vás ľudia podela viera a rozum. Prepadli ste načisto Satanovi a jeho evanjeliu. Preto tu šaliete. Meliete z posledného. Prepadli ste Zlému a je vám odobraté aj to málo čo ste mali a pridá sa tým, čo majú. …More
A ty láskavo neobťažuj iných výplodmi svojho chorého mozgu. Píšeš tu bludy a nezmysly. Asi si Jezuita. Mal by si vedieť, že šíriš bludy a herézy a za to je trest. Možno už čoskoro. Kde sa u vás ľudia podela viera a rozum. Prepadli ste načisto Satanovi a jeho evanjeliu. Preto tu šaliete. Meliete z posledného. Prepadli ste Zlému a je vám odobraté aj to málo čo ste mali a pridá sa tým, čo majú. Presne v duchu Evanjelia nášho pána Ježiša Krista.

A ešte niečo. Nemýľ si pojmy. Nepoužívaj pojmy ktorým nerozumieš. Vigano nie je modernista, ale modernista je tvoj Bergólio. Vigano je tradičný kresťan oddaný Kristovi a jeho Evanjeliu. Preto je aj prenasledovaný a šikanovaný takými ako si ty. Najskôr sa nauč pojmy a základom Evanjelia a potom tu trep nezmysly a hlúposti. Ak nemáš čo na práci, choď sa prejsť a nezaťažuj internet jedovatým smogom.
ekans
nejsi ty potomek bolševiků SNP @Blahovec01
Blahovec01
ekans:
Ty sa zmôžeš len na intrigy, osočovanie a urážanie. Na viac nemáš. Je mi ťa úprimne ľúto. Mentálny úbožiak, argumenty žiadne, myšlienka žiadna. Zostáva už len jediné atak na človeka. To isté robíš aj na iných. Napr. na "Dohnalovcov", alebo iných. Nesiahaš im ani po členky. A musím ťa upozorniť. Nie sú to Dohnalovci, ale je to patriarchát. Byzantský katolícky patriarchát. Dištancuje sa od …More
ekans:
Ty sa zmôžeš len na intrigy, osočovanie a urážanie. Na viac nemáš. Je mi ťa úprimne ľúto. Mentálny úbožiak, argumenty žiadne, myšlienka žiadna. Zostáva už len jediné atak na človeka. To isté robíš aj na iných. Napr. na "Dohnalovcov", alebo iných. Nesiahaš im ani po členky. A musím ťa upozorniť. Nie sú to Dohnalovci, ale je to patriarchát. Byzantský katolícky patriarchát. Dištancuje sa od uctievania Alaha a pohanských božstiev a verí s pána Ježiša Krista a jeho Evanjeliu. To je argument, pochop to.

Neurážaj iných. Používaj argumenty a nie ataky na ľudí. Takých ako si ty už bolo v histórii ix na entú. Vždy to skončilo rovnako. Miliony mŕtvych. Tak si daj láskavo pohov a používaj argumenty. Toto je diskusný portál a nie bojová aréna človek vs hyena. Človek nie je dôležitý, ale myšlienka, viera je dôležitá. Primitív sa vždy pýta "A kto to povedal?" Múdry človek položí otázku: "Co bolo povedané?" Ale ty tomu rozumieť určite nebudeš. Tak len si kydaj ten svoj hnoj na iných.
apredsasatoci
Pán Ježiš povedal: Nechajte, nech špina špini, skodna škodí, o nich je už postarané!
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 potrefené husy
Blahovec01
Ekans:
Nauč sa aspoň pravopis, keď už nerozumieš Evanjeliu. "Husy" sa píše s mäkkým i. Husi! Skloňuje sa podľa vzoru "kosť". A nie "žena". Inak som naozaj "potešený", ak analfabet poúča iných. Myslím tým nie gramatiku, lebo nie sme tu na maturitách, ale najmä obsahovo a myšlienkovo, čo sa týka viery a Evanjelia. Jednoducho, vráť školné, alebo choď do piatej ZŠ a douč sa. Nie gramatiku, ale …More
Ekans:
Nauč sa aspoň pravopis, keď už nerozumieš Evanjeliu. "Husy" sa píše s mäkkým i. Husi! Skloňuje sa podľa vzoru "kosť". A nie "žena". Inak som naozaj "potešený", ak analfabet poúča iných. Myslím tým nie gramatiku, lebo nie sme tu na maturitách, ale najmä obsahovo a myšlienkovo, čo sa týka viery a Evanjelia. Jednoducho, vráť školné, alebo choď do piatej ZŠ a douč sa. Nie gramatiku, ale náboženstvo. Lebo vypisujete tu viacerí také sprostosti a debiliny, ako keby vás platilo samotné peklo. Alebo choď sa podliť na úmysel Bergólia, alebo jeho nevesty Pačamamy.
apredsasatoci
Blahovec01,
V Čechách majú inú gramatiku.
ekans
partizán @Blahovec01