Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Mk 16,6

Alleluja, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, Ježiš žije, Ježiš zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť Evanjeliom (2Tim 1,10) Alleluja.
Ak sa chceš stretnúť s Ježišom vzkrieseným, musíš ho hľadať! Hľadať v modlitbe, hľadať v Slove.
Aj keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych pred približne 2018 rokmi, aj tak stále prežívame my kresťania radosť z toho, že máme živého Pána v nebi, ktorý zničil smrť (tú večnú – peklo pre tých, ktorí v Neho uveria).
Ježiša nenájdeš v hrobe, aj keby si žil v dobe Ježišovej a ani teraz! Po niekoľko tisíc rokoch sa našli kosti, či pozostatky zabalzamovaných kráľov a panovníkov, ale Ježišove kosti nik doteraz nenašiel a ani nemohol nájsť! Prečo? Lebo Ježiš vstal z mŕtvych! Muselo sa splniť Slovo „...a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie“ Ž 16,10.
Raz Ježiš povedal „Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať“ Jn 10,18. Ježiš dal svoje telo na obetu za teba a zobral si ho späť. Teraz je veľká príležitosť prežívať radosť zo vzkrieseného Pána!
Keď sa raz rozprával s Emauzskými učeníkmi, tak im dal výčitku: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy?“ Lk 24, 25. Áno, Ježiš musel toto všetko vytrpieť, aby zmieril Boha Otca s nami 2 Kor 5, 19.
Chceš stretnúť vzkrieseného Ježiša Krista? Ja na túto otázku hneď odpoviem - Áno, chcem! Nehovorím tu o nejakých zjaveniach, videniach, či zvláštnej mystike. Ja hovorím o stretnutí sa s Ježišom skrze živú VIERU, skrze Jeho Slovo, skrze modlitbu!
Takú istú vieru potrebuješ mať, ak chceš byť spasený-á a to vieru vo VZKRIESENÉHO JEŽIŠA KRISTA! Alleluja tebe Ježišu.
Svätý Pavol hovorí pre neveriacich, pochybovačov, kritikov, pohŕdačov a pyšných toto: „Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera!!!“ 1 Kor 15,13nn. Tak načo by sme žili na tomto svete, ak by sme nemali vieru vo vzkrieseného a živého Ježiša Krista? Žili by sme v totálnej prázdnote a temnote! Bez zmyslu života. Bez živého Ježiša nemá náš biedny život zmysel.
Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých, Alleluja!
Či má byť naša – tvoja aj moja - viera opieraná o city, zvláštne zjavenia, či podivné zážitky? Nie! Veď je napísané „Spolieham sa na teba Pane (Ježišu), moja duša sa spolieha na tvoje SLOVO (nie na city)! Ž 130, 5. Na Slovo.
Urobme teraz spolu dobré vyznanie (1 Tim 6,12), s ktorým nemusíš súhlasiť, v ktorom v niečom nebudeš súhlasiť, ale iba tak slobodne, bez nátlaku, podsúvania a pomyselnej manipulácie z mojej strany:
„Ježišu Kriste, moja nádej a moja potecha, verím, že si zomrel za mňa, za moje všetky hriechy! Ľutujem ich z celého srdca! Veľmi ma bolí, že som ťa nimi zarmútil. Verím, že si mi ich odpustil. Prijímam tvoje odpustenie. Ty ma aj teraz prijímaš za adoptovaného syna, za adoptovanú dcéru.
Verím Ježišu, že si na tretí deň skutočne vstal z mŕtvych, verím, že žiješ, verím, že si so mnou aj teraz, verím, že mi pomáhaš a nikdy ma neopustíš. Verím, že sa na teba môžem vždy spoľahnúť! Nechcem sa spoliehať na ľudí (Ž 146,3), ale iba na Teba, Pane Ježišu, na tvoju pomoc a ochranu. Aj všetky moje vlasy sú spočítané tebou, preto verím, že sa staráš o mňa, ako o svoje dieťa.
Hľadám ťa teraz v modlitbe, hľadám ťa vzkrieseného skrze tvoje Slovo! Chcem ťa ďalej zvestovať, vyznávať a svedčiť o Tebe, že si vstal z mŕtvych!!! Alleluja.
Nebudem pozerať toľko na seba, na svoje slabosti, a hriechy, ale budem pozerať na Teba, na tvoju moc a silu, lebo si to Ty zaslúžiš najviac. V tomto vyznaní a v tejto modlitbe hľadám tvoju tvár, Ježišu. Dopraj mi veľkú radosť, ako mali Emauzskí učeníci, ktorí povedali ;Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?;
Ježišu, prosím ťa príď teraz ku mne a daj, aby mi poriadne zahorelo srdce láskou k Tebe, k Tvojmu Slovu, k celej pravde Evanjelia! Daj i viac lásky k Tebe, viac lásky k tvojmu Božskému Srdcu, viac lásky, viac lásky mi daj, viac Ducha svätého!!! Aby pri čítaní Slova mi vždy horelo srdce ako učeníkom. Ale ja nemyslím na lásku citovú, chvíľkovú, ale na AGAPE- lásku obetavú. Takú lásku mi daj, Ježišu. Ty mi vysvetľuj Písmo. Nedovoľ, aby som veril bludom, falošným výkladom Biblie, súkromným zjaveniam ktoré sú proti Písmu. Daj mi milosť poznať Teba skrze tvoje Slovo. Daj mi milosť pochopiť tajomstvá terajších časov a aj tajomstvo, prečo práve teraz žijem na tomto svete. Ty si ma miloval a chcel od večnosti lebo je napísané v Ž 139, 16: ;Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil;
Ježišu, túlim sa k tebe, ako Mária Magdaléna pri hrobe, keď si sa jej zjavil a objímam ti tvoje sväté prebodnuté a oslávené nohy na ktorých sú rany po klincoch. Ježišu nehanbím sa za teba! Nehanbím sa aj za city, ktoré ak prídu, tak ich prijmem, ale moja viera nebude postavená na nich.
Ježišu, ty si vstal z mŕtvych, alleluja, ty žiješ na veky vekov, ty mi dávaš v tejto chvíli silu premáhať moje slabosti, moje pokušenia, moje prekážky. Pomáhaš mi riešiť moje problémy! Ty si živý Boh a onedlho prídeš po mňa, aby som aj ja bol - bola, tam, kde si ty.
Milujem ťa Ježišu! Milujem ťa za to, že si sa za mňa obetoval, milujem ťa za to, že si mi zaslúžil večný život!
Príď do môjho srdca a urob si tam príbytok navždy! Aj s nebeským Otcom príď, aj s Duchom svätým príď. Svätá Trojica – jeden Bože – si vítaný v mojom srdci teraz, a aj každý deň môjho života. Od rána do večera, stále.
Dýchni aj na mňa, lebo túžim ako apoštoli prijať opäť Ducha svätého! Ježišu, chcem svoj život prežiť ako jednu Veľkú noc, ako veľkonočné obdobie v radosti, v nádeji v láske a vo viere v Teba, Pána a Spasiteľa, žijúceho naveky- vekov ...“
Amen.