Stylita
2466

Boží slovo na den 30.7. A.D. 2022

V ten čas údělný kníže Herodes slyšel vypravovat o Ježíšovi a řekl svým dvořanům: „To je Jan Křtitel! Byl vzkříšen z mrtvých, a proto v něm působí zázračné síly.“ Herodes dal totiž Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za proroka. Když se však slavily Herodovy narozeniny, tančila dcera té Herodiady před hosty. Herodovi se (tak) zalíbila, že jí s přísahou slíbil dát, o cokoli požádá. Ona z návodu své matky řekla: „Dej mně hned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům nařídil, aby jí vyhověli, a dal Jana ve vězení stít. Jeho hlava byla přinesena na míse a dána dívce a ta ji donesla své matce. Potom přišli jeho učedníci, vzali tělo a pohřbili ho. Pak šli a oznámili to Ježíšovi.
Mt 14,1-12
Stylita
Svátek slaví sv. Petr Chryzolog
Svatý Petr se narodil na sklonku 4. století v italské Imole. Tamní biskup jej vysvětil na jáhna a roku 433 jej papež Sixtus III. jmenoval biskupem v Ravenně, kde působil až do své smrti roku 450. Byl velice zbožným pastýřem a také plodným autorem, dochovalo se několik desítek jeho kázání. Zvlášť půvabně, a přitom srozumitelně, dokázal mluvit i psát o tak …More
Svátek slaví sv. Petr Chryzolog
Svatý Petr se narodil na sklonku 4. století v italské Imole. Tamní biskup jej vysvětil na jáhna a roku 433 jej papež Sixtus III. jmenoval biskupem v Ravenně, kde působil až do své smrti roku 450. Byl velice zbožným pastýřem a také plodným autorem, dochovalo se několik desítek jeho kázání. Zvlášť půvabně, a přitom srozumitelně, dokázal mluvit i psát o tak subtilních tématech, jako je tajemství Vtělení nebo apoštolské Vyznání víry, hovořil také o Panně Marii a svatém Janu Křtiteli. Právě díky svým obsažným a přitom všeobecně srozumitelným promluvám dostal příjmení Chrysologos – ten, který hovoří zlatými slovy.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=7_30

Homilie sv. Petra Chryzologa - Tajemství vtělení
Stylita
Z denní liturgie
17. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: „Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši.“ Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: „Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna …More
Z denní liturgie
17. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Kněží a proroci pravili nejvyšším úředníkům a všemu lidu: „Tento muž zasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, neboť prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši.“ Jeremiáš řekl úředníkům a všemu lidu: „Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Proto nyní napravte své mravy, své skutky a poslouchejte hlas Hospodina, vašeho Boha, a Hospodinovi bude líto seslat neštěstí, kterým vám hrozil. Já sám jsem ve vašich rukou; naložte se mnou, jak za dobré a za správné uznáváte; vězte však, že zabijete-li mě, nevinnou krví zatížíte sami sebe, toto město i jeho obyvatelstvo, neboť mne k vám opravdu poslal Hospodin, abych mluvil do vašich uší všechna tato slova.“ Tu řekli úředníci a všechen lid kněžím a prorokům: „Tento muž nezasluhuje, aby byl odsouzen na smrt, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina, našeho Boha.“ Achikam, syn Šafanův, chránil Jeremiáše, aby nebyl vydán do rukou lidu k zabití.
Jer 26,11-16.24

Žalm:
Vyslyš mě, Bože, v čas milosti!

Vyprosť mě z bahna, abych neutonul,
vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
vytáhni mě z hluboké vody!
Ať mě nezaplaví vodní příboj,
ať mě nepohltí hlubina,
ať propast nade mnou nezavře jícen!

Já jsem ubohý a plný bolesti,
ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.

Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;
pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha!
Neboť Hospodin slyší chudáky,
nepohrdá svými vězni.
Zl 69

Evangelium:
Mt 14,1-12