Clicks824
Okceinls
118
Chválim Ťa, Pane môj... Chválim Ťa, Pane môj, za všetkých, ktorí chcú urobiť tento svet lepším.More
Chválim Ťa, Pane môj...

Chválim Ťa, Pane môj, za všetkých, ktorí chcú urobiť tento svet lepším.
Okceinls
..... kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.
Okceinls
Ef 4, 1-7. 11-13

Na dielo služby, na budovanie Kristovho tela

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, …
More
Ef 4, 1-7. 11-13

Na dielo služby, na budovanie Kristovho tela

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.
3 more comments from Okceinls
Okceinls
Poď teraz je čas vzdať chválu ..... vďaka Ti, Pane Bože náš.
Okceinls
Prvý list Korinťanom − 1 Kor 12, 31 – 13, 13

Láska nikdy nezanikne

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, …More
Prvý list Korinťanom − 1 Kor 12, 31 – 13, 13

Láska nikdy nezanikne

Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné.

Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.
Okceinls
Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6
Refrén: Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, *
lebo je milé hlásať jeho slávu.
Pán stavia Jeruzalem *
a zhromažďuje roztratených Izraelitov. R.
Uzdravuje skľúčených srdcom *
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd *
a každú volá po mene. R.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, *
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujím…
More
Ž 147, 1-2. 3-4. 5-6
Refrén: Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, *
lebo je milé hlásať jeho slávu.
Pán stavia Jeruzalem *
a zhromažďuje roztratených Izraelitov. R.
Uzdravuje skľúčených srdcom *
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd *
a každú volá po mene. R.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný, *
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujíma, *
ale hriešnikov ponižuje až po zem. R.

(lc.kbs.sk)
Peter(skala)
Chválim Ťa Pane za dnešný Deň, za sviatok, ktorý si nám daroval, za čistotu, ktoru si prejavil skrze Pannu Máriu.

Ďakujem Ti Pane, za víťazstvo nad hriechom, ya milosť, ktoru si dal Panne Márii v Jej bezhriešnosti a neomylnosti.

Vďaka Ti Pane, Ježišu, že si prišiel na svet skrze Nepoškvrnené počatie Panny Márie
👏 👏 👏
Okceinls
"Na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru. Medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať. A láska obráti, koho chce…"
(Bl. Terézia z Kalkaty)
Okceinls
Anjelské pozdravenie
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
6 more comments from Okceinls
Okceinls
Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

(lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi…
More
Svätý Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen

(lh.kbs.sk/cgi-bin/l.cgi)
Okceinls
Jn 16, 23b-28
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím …
More
Jn 16, 23b-28
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha.

Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.“
(lc.kbs.sk)
Okceinls
Chválim Ťa, Pane môj za krásne ráno. Za ticho a pokoj prebúdzajúceho sa dňa. Za spev škovránka vysoko nad poliami. Za lúče slniečka prenikajúce prírodou. Za chladivú rannú rosu, ktorá dala vlahu rastlinkám, aj každému, kto si z nej trochu zobral. Za nádherné svieže ráno plné rozkvitnutých púpav, voňavého orgovánu a hlohu. Za medovú vôňu žltých rastliniek pri ceste. Za malého drozdíka, ktorý sa …More
Chválim Ťa, Pane môj za krásne ráno. Za ticho a pokoj prebúdzajúceho sa dňa. Za spev škovránka vysoko nad poliami. Za lúče slniečka prenikajúce prírodou. Za chladivú rannú rosu, ktorá dala vlahu rastlinkám, aj každému, kto si z nej trochu zobral. Za nádherné svieže ráno plné rozkvitnutých púpav, voňavého orgovánu a hlohu. Za medovú vôňu žltých rastliniek pri ceste. Za malého drozdíka, ktorý sa odvážil vykročiť sám do svojho života. Ďakujem Ti dobrotivý Bože, za naše nádherné Slovensko, za tiché a hlboké doliny, za naše nádherné hory, za lúky plné kvetín, a výhľady, ktoré potešia srdce, za túto krásnu jar. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen
Okceinls
Ž 19, 2-3. 4-5
Refrén: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
Nebesia rozprávajú o sláve Boha *
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu *
a noc noci to dáva na známosť. R.
Nie sú to slová, nie je to reč, *
ktorá by sa nedala počuť.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas *
a ich slová až po končiny sveta. R.
Okceinls
List Efezanom − Ef 4, 1-6
Jedno telo, jeden Pán, jedna viera, jeden krst

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden …
More
List Efezanom − Ef 4, 1-6
Jedno telo, jeden Pán, jedna viera, jeden krst

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.
Okceinls
Lk 6,45
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

Pane Ježišu, naplň naše srdcia Tvojou láskou. Otvor nám oči, aby sme ju vedeli prijať. Aby tvoja láska zažiarila v našich srdciach. Vďaka, Ti Pane Ježišu Kriste.
anka10
www.youtube.com/watch

Da mihi animas

G e
Nebol to len sen, čo zdal sa ti,
D C G
príbeh dávno odviaty.
Z tieňov miest v zabudnutí
chladných v troskách hynúcich
po záblesku túžiaci
prišli do rúk otcovských.
Nebol to len sen, čo zdal sa ti,
príbeh dávno odviaty.

C D
Mladí v nich, dní tisíce
ti klopú stále na srdce...

Ref:
G D
Si stále tu, si blízko nám,
C D
Da mihi animas, horí v nás.
Si …More
www.youtube.com/watch

Da mihi animas

G e
Nebol to len sen, čo zdal sa ti,
D C G
príbeh dávno odviaty.
Z tieňov miest v zabudnutí
chladných v troskách hynúcich
po záblesku túžiaci
prišli do rúk otcovských.
Nebol to len sen, čo zdal sa ti,
príbeh dávno odviaty.

C D
Mladí v nich, dní tisíce
ti klopú stále na srdce...

Ref:
G D
Si stále tu, si blízko nám,
C D
Da mihi animas, horí v nás.
Si stále tu, si blízko nám,
e C
Da mihi animas, horí v nás.

Slzy zotrel z očí si,
nebo do nich vložil si.
Láska v tebe horiaca
našla pre nich pastiera.

Mladí v nich...
Si stále tu...

Animas, Da mihi animas...

www.supermusic.sk/skupina.php
Okceinls
Kniha žalmov − Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11
Refrén: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.

Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa vele…
More
Kniha žalmov − Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11
Refrén: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.

Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.

Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.

Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. R.

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.

Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.


(zo sv. omše, dnes,
lc.kbs.sk) :)
Okceinls
Kniha žalmov − Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

Refrén: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. R.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť. R.

Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu kraj…
More
Kniha žalmov − Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

Refrén: Pane, tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. R.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť. R.

Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, *
s jasotom budú žať. R.


Keď odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú.
R.


(z dnešnej sv omše :))
3 more comments from Okceinls
Okceinls
2Kor 4,5-6

Veď nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša.

Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista.
Okceinls
Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj …
More
Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš.
Amen.


Presvätá Panna, Mária, prosím za všetkých, ktorí potrebujú Tvoju pomoc a ochranu. Prosím za nás všetkých.
Ďakujem.
:)
Okceinls
DRUHÉ ČÍTANIE (z posvätného čítania, breviár dnes breviar.kbs.sk/default.htm)

Z Listu Diognetovi
(Nn. 5-6: Funk 1, 317-321)

Kresťania vo svete

Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo úsilím bádavých …
More
DRUHÉ ČÍTANIE (z posvätného čítania, breviár dnes breviar.kbs.sk/default.htm)

Z Listu Diognetovi
(Nn. 5-6: Funk 1, 317-321)

Kresťania vo svete

Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo úsilím bádavých ľudí, ani nehája ľudskú náuku, ako niektorí.
Obývajú aj grécke, aj barbarské mestá, podľa toho, ako komu určil osud. V obliekaní a strave, ako aj v ostatných oblastiach života sa držia domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa všeobecnej mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako občania, a všetko znášajú ako prišelci. Každá cudzia krajina je ich vlasťou, a každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti, ale nemluvňatá neodhadzujú. Stôl majú spoločný, ale lôžko nie.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela. Bývajú na zemi, ale svoj domov majú v nebi. Vydané zákony poslúchajú, a svojím životom prevyšujú zákony. Všetkých majú radi, a všetci ich prenasledujú. Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni ožívajú. Sú žobrákmi, a predsa mnohých obohacujú. Všetko im chýba, a pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Hoci robia dobro, trestajú ich ako zločincov. Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali. Židia proti nim vedú vojnu ako proti cudzincom a pohania ich prenasledujú. Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva.
Jedným slovom: Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete. Duša je rozptýlená po všetkých údoch tela, kresťania po mestách sveta. Duša býva v tele, ale nie je z tela; aj kresťania bývajú vo svete, ale nie sú zo sveta. Neviditeľná duša je uzavretá vo viditeľnom tele; aj kresťanov vidieť vo svete, ale ich nábožnosť je neviditeľná. Telo nenávidí dušu a bojuje proti nej, hoci mu ona nekrivdí tým, že mu bráni oddávať sa pôžitkom; aj svet nenávidí kresťanov, hoci mu nerobia krivdu, len preto, že sa stavajú proti rozkošiam.
Duša miluje telo, hoci ju ono i jeho údy nenávidia; aj kresťania milujú tých, čo ich nenávidia. Duša je uzavretá v tele, ale ona udržiava telo; aj kresťanov drží svet ako vo väzení, no oni udržujú svet. Nesmrteľná duša prebýva v smrteľnom stánku; aj kresťania putujú uprostred porušiteľných vecí, ale očakávajú nebeskú neporušiteľnosť. Duša sa krotením v jedle a pití stáva lepšou; aj kresťania vystavení mukám deň čo deň vzrastajú počtom. Boh ich postavil na také význačné miesto, ktoré nesmú opustiť.