04:28
Evanjelizacia
1.2K
† Dôležitosť a potreba povolania Mk 3,13-19 | Kostol sv. Ladislava, Rajec. Viac o kňazstve sa môžete dočítať v knihách od P. Ľubomíra Stančeka,CM - KŇAZ a KŇAZ RÉTOR: Kto je to katolícky kňaz | …More
† Dôležitosť a potreba povolania Mk 3,13-19 | Kostol sv. Ladislava, Rajec.

Viac o kňazstve sa môžete dočítať v knihách od P. Ľubomíra Stančeka,CM
- KŇAZ a KŇAZ RÉTOR:
Kto je to katolícky kňaz | Historický pohľad na kňazstvo | Haerent animo | Humani generis redemptionem | Ad Catholici Sacerdotii | Pius XII. – Menti nostrae | Pius XII. Tre discorsi | Sacerdotii nostri primordia | Sacerdotalis caelibatus | Ján Pavol II. a katolícke kňazstvo vo svetle knihy Dar a tajomstvo | Povolanie ako tajomstvo | Prvé znaky povolania | Čo ovplyvnilo povolanie Karola Wojtylu – pápeža Jána Pavla II. | Kňazstvo z pohľadu dokumentov II. vatikánskeho koncilu | KKC o sviatostnom kňazstve | CIC o sviatostnom kňazstve | Kňazská spiritualita | Kňazské čnosti | Kňazské povolanie a formácia | Kňaz človek | Kňaz – muž Boží | Pomenovanie Boží muž | Kňaz ako pastier | Kňaz – učiteľ | Kňazská služba | Kňaz a obeta | Kňazská modlitba | Kňazské sľuby | Kňaz a farnosť | Definícia pojmu farnosti | Voľný čas kňaza | Kňazský charakter | Hierarchia | Mariánsky kňaz | Integrita kňazstva | Budúcnosť sviatosti kňazstva | Očakávania od kňaza | Kňaz a smrť. ...viac v knihe KŇAZ www.evanjelizacia.eu

Keď som sa rozhodoval napísať knihu Kňaz rétor, uvedomoval som si situáciu tak začínajúcich kazateľov, ako aj tých, ktorí desiatky rokov pracujú verne a zodpovedne ako rozsievači na roli, ktorou je Cirkev. Známe fenomény ako preťaženosť, únava, pocit zodpovednosti, náročnosť, kritika, prostredie, kde ohlasujú evanjelium, si vyžaduje nové povzbudenie, poukázanie na osvedčené staronové prostriedky ohlasovania, ktoré časom a rôznymi okolnosťami sa začali prehliadať, podceňovať či zaznávať...
My, kazatelia, si uvedomujeme, že naše slovo je viac ako ľudský produkt. Preto robíme pre ohlasovanie evanjelia viac, ako sa žiada pri rôznych prejavoch. Nepovažujeme sa za prívržencov nejakého učenia, filozofov, ktorých mienku sme prijali, pretože hovoríme v mene Krista ako jeho vyslanci, ako nám sv. Pavlol pripomína: „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali,.....viac v knihe KŇAZ RÉTOR www.evanjelizacia.eu