Clicks469
amarillo
212
Žena odetá slnkom ,Mária, obraz a Matka Cirkvi. Mária, obraz a Matka Cirkvi Matka Cirkvi, oroduj za nás! Druhý vatikánsky koncil z výraznej iniciatívy pápeža Pavla VI. prehlásil Pannu Máriu za Matku …More
Žena odetá slnkom ,Mária, obraz a Matka Cirkvi.

Mária, obraz a Matka Cirkvi
Matka Cirkvi, oroduj za nás!

Druhý vatikánsky koncil z výraznej iniciatívy pápeža Pavla VI. prehlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi. Keďže sa tajomstvo Cirkvi ukazuje práve v rámci veľkonočného tajomstva, preto je namieste v mesiaci apríli kontemplovať toto tajomstvo. Naše prežívanie mimoriadneho mariánskeho roka sa teda sústredí na Pannu Máriu ako predobraz a Matku Cirkvi. Výsledkom tohto uvažovania bude niekoľko zmienok o spoločných vlastnostiach Panny Márie a Cirkvi. Za tým bude nasledovať niekoľko praktických povzbudení.
.........................

Panna Mária je Matkou a predobrazom Cirkvi
Ak medzi sebou porovnáme obidve predchádzajúce témy – Pannu Máriu a Cirkev – našej pozornosti nemôžu uniknúť ich výrazné podobnosti. Panna Mária aj Cirkev majú svoje predpovede a predobrazy už v starozákonných textoch. Možno povedať, že aj Bohorodička aj Cirkev sú dielom Božej prozreteľnosti.
Ďalšiu podobnosť možno vybadať v božsko-ľudskej báze objavenia sa aj Panny Márie, aj Cirkvi. O Panne Márii veríme, že Boh si ju pripravil na základe predchádzajúcich zásluh Ježiša Krista a uchránil ju od dedičného a každého osobného hriechu. Ona s týmito mimoriadnymi Božími milosťami spolupracovala jedinečným spôsobom. Podobne Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň, ktorú pekelné brány nepremôžu.
Už cirkevní otcovia, konkrétne sv. Ambróz (Expos. Lc II, 7: PL 15, 1555; LG 63), nazýva tak Pannu Máriu ako aj Cirkev Pannou a Matkou. Mária svojou vierou a poslušnosťou panenským spôsobom počala Božieho Syna z Ducha Svätého bez spojenia s mužom. Porodila „prvorodeného medzi mnohými bratmi“ (Rim 8,29), teda medzi veriacimi, „na ktorých zrodení a výchove Mária spolupracuje s materinskou láskou“ (LG 63). Podobne aj Cirkev verne prijíma Božie slovo, uvažuje nad ním, ohlasuje ho a sviatosťami rodí pre večný život svoje deti, ktorým vysluhuje Božiu milosť. Cirkev sa takto stáva matkou. Je však aj panenskou, pretože zachováva vernosť svojmu Ženíchovi a „panensky stráži neporušenú vieru, pevnú nádej a úprimnú lásku“ (Sv. Ambróz, Expos. Lc. II, 7 a X. 24-25: PL 15, 1555 a 1810; LG 64).
Na základe týchto a ďalších podobností možno uzavrieť, že Panna Mária je predobrazom, vzorom a Matkou Cirkvi. Titulom „Mária Matka Cirkvi“ ozdobil oficiálnym spôsobom Pannu Máriu pápež Pavol VI. dňa 21. novembra 1964 v závere 3. sesie Druhého vatikánskeho koncilu. Tento titul má svoj základ v štyroch momentoch dejín spásy: 1. vo vtelení Slova, ktoré je znakom začiatku Cirkvi; 2. vo chvíli Ježišovho utrpenia, keď z kríža odovzdal učeníkov svojej Matke; 3. vo chvíli zoslania Ducha Svätého, keď bola Panna Mária zjednotená s modliacou sa Cirkvou; 4. v tajomstve nanebovzatia, odkiaľ Mária sprevádza Cirkev do nebeskej vlasti.

Máriino duchovné materstvo Cirkvi
Vo chvíli dramatických kalvárskych udalostí dostala rodiaca sa Cirkev v Márii veľký dar Matky. Čo pre nás znamená pravda, že Mária je Matka Cirkvi a tým je i naša Matka? Jej pôsobenie v kruhu apoštolov v čase prvej Cirkvi neskončilo jej nanebovzatím. Mária po odchode z tohto sveta neprestala plniť svoje poslanie Matky. Sprevádza putujúcu Cirkev a sprevádza každého putujúceho člena Kristovej cirkvi. Ona sa podieľa na zrode Božieho života v ľudských srdciach, ktorý sa potom udržiava, posilňuje a rozvíja v spoločenstve Cirkvi.
Ako sa to deje? Na pochopenie nám môže poslúžiť skúsenosť s ľuďmi, ktorí nám nejakým spôsobom pomohli v živote našej viery: slovom, príkladom, láskavou prítomnosťou, modlitbou za nás o dar viery. Ak sa takíto ľudia vyskytli v našom živote, právom ich nazývame našimi otcami či matkami vo viere.
S duchovným materstvom Panny Márie je to podobné, avšak jej pôsobenie je oveľa účinnejšie, veď jej srdce je čisté a plné Božej milosti. Ona za nás neustále prosí, oroduje a vyprosuje milosť pre Cirkev i pre celý svet. Niektorí z nás môžu dosvedčiť láskavú a účinnú prítomnosť Márie v životných okolnostiach. Iného môžu prenikať jej slová, či už tie v evanjeliu, alebo známe z jej zjavení alebo zachytené v hĺbke srdca.
Matky vodia svoje deti za ruku a ukazujú im tento svet, hovoria o Bohu a o všetkom. Mária nám svojím deťom chce ukázať a viesť k tomu, čo je najdôležitejšie. Vedie nás k svojmu Synovi a ukazuje cestu, ktorá k nemu vedie cez Cirkev a jej sviatosti. Zároveň odporúča aj nám, čo odporúčala obsluhujúcim v Káne: „Urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,5). Mária od nás očakáva vieru, ktorá sa prejaví vo vernosti Kristovi a jeho Cirkvi. Počas pozemského života nekládla žiadne prekážky Božiemu dielu a Božiemu pôsobeniu. Neprotirečila vo chvíli Zvestovania, keď sa začal črtať prvý znak vzniku Cirkvi. Neprotestovala vo chvíli utrpenia, keď sa stala Matkou Cirkvi. Na Turíce prispela k jednote modliacej sa Cirkvi a nanebovzatie bolo začiatkom jej duchovného materstva putujúcej Cirkvi.

Zjv 11,19; 12,1-14
11,19A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

12,1 Potom sa na nebi ukázalo veľké …
Peter(skala)
Kokso
opýtam sa ťa ináč:
Založil si niekedy niečo alebo poznáš niekoho, kto niečo založil? (skupinu, spoločenstvo, spoločnosť-firmu, o.z....)
A potom si predstav, že ked len 1 je zakladatel, tak prečo aj druheho členna pravom volaju spoluzakladatelom? Nie je to preto, že má na to právo, kedže bez toho druheho by ten 1 nič nezaložil?
Ked tomu rozumieš, tak prečo nie Vykupitelľovi a spoluvykupitel…More
Kokso
opýtam sa ťa ináč:
Založil si niekedy niečo alebo poznáš niekoho, kto niečo založil? (skupinu, spoločenstvo, spoločnosť-firmu, o.z....)
A potom si predstav, že ked len 1 je zakladatel, tak prečo aj druheho členna pravom volaju spoluzakladatelom? Nie je to preto, že má na to právo, kedže bez toho druheho by ten 1 nič nezaložil?
Ked tomu rozumieš, tak prečo nie Vykupitelľovi a spoluvykupitelovi?
Jednoducha logika
👍
Peter(skala)
☕
alino
Blbosť.
Peter(skala)
To maš ako s chudobným... je Ježiš alebo nie je, ked sám Ježiš povedal, že kto jemu nepomôže, ani Ježišovi nepomôže.
A predsa boli kresťania, ktorým povedal: Nepoznám vas!
Pretože nechceli vidieť Ježiša v chudobnom
Takisto aj dnes niektorí kresťania nechcu vidieť Ježiša v papežovi, ked sa vyjadruje v zaležitostiach viery a titul Spoluvykupitelky je zaležitosť viery.
Takže kto neprijma učenie pape…More
To maš ako s chudobným... je Ježiš alebo nie je, ked sám Ježiš povedal, že kto jemu nepomôže, ani Ježišovi nepomôže.
A predsa boli kresťania, ktorým povedal: Nepoznám vas!
Pretože nechceli vidieť Ježiša v chudobnom
Takisto aj dnes niektorí kresťania nechcu vidieť Ježiša v papežovi, ked sa vyjadruje v zaležitostiach viery a titul Spoluvykupitelky je zaležitosť viery.
Takže kto neprijma učenie papežov - učenie viery o Spoluvykupitelke, neprijma ani učenie Ježiša Krista a môže sa na hlavu postaviť, aj tak sa mu povie: Nepoznam ťa!
alino
Peter(skala)
Kokso
Opäť, kto je viac: papeži alebo teologovia?
Opäť, kto je viac Ježiš Kristus alebo papeži ???
Peter(skala)
Kokso
Dam iný priklad: Môže založiť spoločnosť len jeden zakladateľ?
Nemôže! Musi mať spoločnikov min.1. a ten sa nazýva spoluzakladatel.
Takže, čo povieme, že spoluzakladatel je zakladatel?
Vôbec nie! Ale má podiel na založení spoločnosti a preto sa musí volať spoluzakladatel
😲
A podobne je to so Spoluvykupitelkou:
Len 1 je Vykupitel Ježiš Kristus, ale Panna Mária kedže mala učasť na založe…More
Kokso
Dam iný priklad: Môže založiť spoločnosť len jeden zakladateľ?
Nemôže! Musi mať spoločnikov min.1. a ten sa nazýva spoluzakladatel.
Takže, čo povieme, že spoluzakladatel je zakladatel?
Vôbec nie! Ale má podiel na založení spoločnosti a preto sa musí volať spoluzakladatel
😲
A podobne je to so Spoluvykupitelkou:
Len 1 je Vykupitel Ježiš Kristus, ale Panna Mária kedže mala učasť na založení a vykupení Cirkvi, takže bez Nej by Ježiš nič a nikoho nevykupil, takže sa právom nazýva Spoluvykupitelka. Boh to tak chcel, aby jedine s Jej suhlasom prišiel vykupiť svet. Toto tajomstvo je velke, ale predsa verime, že bez Panny Márie nebolo by vykupenia.
Ked v to veríme a je to jednoducha logika, tak by nemal byť problem uveriť že mala podiel na vykupeni a ani jej upierať pravo na titul hodný Královnej
Stylita shares this
7
Svatá rodina Jozef, Maria, Ježíš.

obrázky
svatá rodina
Peter(skala)
😇 👍 👏
Peter(skala) shares this
7
Panna Mária- Matka všetkých národov.

- Zjavenia a posolstvá Panny Márie
- Žena odetá slnkom
- Kráľovná Neba i Zeme
Filofej
😇 👏 👍
amarillo
Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby …More
Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi
Všemohúci Bože,
voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske
a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,
keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,
v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,
skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.
🙏
amarillo
KKC
Mária, obraz Cirkvi

507
Mária je zároveň pannou i matkou, lebo je obrazom a najdokonalejšou realizáciou Cirkvi: „Aj Cirkev… sa stáva matkou(967) tým, že verne prijíma Božie slovo: ohlasovaním totiž a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú [svojmu] Ženíchovi.“ (149)

967 Pretože …More
KKC
Mária, obraz Cirkvi

507
Mária je zároveň pannou i matkou, lebo je obrazom a najdokonalejšou realizáciou Cirkvi: „Aj Cirkev… sa stáva matkou(967) tým, že verne prijíma Božie slovo: ohlasovaním totiž a krstom rodí pre nový, nesmrteľný život deti počaté z Ducha Svätého a narodené z Boha. A je aj pannou, ktorá neporušene a čisto zachováva vernosť sľúbenú [svojmu] Ženíchovi.“ (149)

967 Pretože Panna Mária plne súhlasila s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho Syna a s každým vnuknutím Ducha Svätého, je pre Cirkev vzorom viery a lásky.(2679) Preto je „najvynikajúcejším a celkom jedinečným údom Cirkvi,“ ba je uskutočneným obrazom Cirkvi(507) (Ecclesiae typus).

972 To, čo sme povedali o Cirkvi, o jej pôvode, poslaní a cieli, nemôžeme zakončiť lepšie ako tak, že obrátime pohľad na Máriu,(773) aby sme na nej kontemplovali, čo je Cirkev vo svojom tajomstve, na svojej „ceste viery“, a čím bude vo vlasti po skončení svojho putovania, kde ju „na slávu Najsvätejšej a nedeliteľnej Trojice“ „v spoločenstve všetkých svätých“ očakáva tá, ktorú si Cirkev uctieva ako Matku svojho Pána a ako svoju vlastnú Matku:(829)
„Medzitým však Ježišova matka, podobne ako v nebi – už oslávená s telom i dušou – je obrazom a počiatkom Cirkvi, ktorá sa má zavŕšiť v budúcom veku, tak tu na zemi, kým nepríde Pánov deň, svieti putujúcemu Božiemu ľudu ako znamenie bezpečnej nádeje a útechy.“ (2853)
2 more comments from amarillo
amarillo
amarillo
12,1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.
3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred …
More
12,1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť.
3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí.
5 I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. 6 Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.