ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 24. ledna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI!

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám jako kníže nebeských legií v jednotě s Nejsvětější Trojicí.
Přijímejte lásku a dobro. Jsem poslán, abych vám sdělil:
Mé nebeské legie jsou připraveny na můj pokyn, aby vám pomohly čelit pronásledování a soužení, kterému budete vystaveni.
Jako lidstvo budete svědky zneužití svobodné vůle těch, kteří, i když budou chtít změnit názor, nebude v jejich silách to učinit.
Zlý rozhodl rozdělit Boží lid ve všech oblastech – tímto způsobem se had pohybuje, plazí se, aby nebyl viděn. Proto vás volám, vyzývám vás, abyste žili v Boží lásce, v bratrství, neboť ďábel prchá, když čelí zbrani Lásky. Zároveň vzývejte naši Královnu a Matku Konce času, aby vás vysvobodila z podvodů Zlého.
Země je příjemcem nejen nebeských těles z vesmíru, ale také toho, co člověk sám vzal a umístil do prostoru, aniž by předvídal, že účinky slunečních bouří, které na Slunci v této době vznikají, ovlivní některé z těchto satelitů, které budou pro lidstvo dalším nebezpečím.
Děti Nejsvětější Trojice:
OBRAŤTE SE A ROZHODNĚTE SE PRO DOBRO!
Stvrzujte si příslušnost k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu a k naší Královně a Matce Konce času tím, že se budete v tichosti modlit a rozjímat modlitbu vyznání víry.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Propast, k níž lidstvo spěje, je plná touhy po moci, touhy získat světovou nadvládu, aby ji předalo tomu, kdo už je na zemi a vyžaduje pro sebe absolutní nadvládu nad vším, co existuje.
Katastrofa způsobená ozbrojeným konfliktem bude příčinou, že lidstvo bude bičováno až do vyčerpání.
Nedivte se ekonomickému kolapsu velmocí. Vy, jako stvoření víry, udržujete klid duše těch, kdo vědí, že jsou pod ochranou svého Pána a svého Boha.
Jako Boží lidé uvidíte velké zázraky ve svůj prospěch, proto vás vyzývám, abyste neměli strach.

Boží děti, nebojte se, ale buďte si jisté, že nebudete nikdy opuštěny.
Modlete se, lidé Boží, modlete se.

Národy budou pochodovat proti národům a příroda přiměje ty, kdo si myslí, že jsou neporazitelní, aby se sklonili. Pak už spojenci už nebudou spojenci, opustí toho, kdo je povolal do války, i když se později opět spojí, ale ne dříve, než bude lidstvo v té či oné podobě postiženo utrpením. NEBOJTE SE, JSME VŽDY S VÁMI, BUDETE-LI VĚRNÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE.
Je mnoho signálů a znamení, které vás mají varovat a pohnout srdci a myslí těch, kdo jsou v této době skeptičtí. Slunce bude zatemněno silou sopky. Země se bude stále otřásat jako předzvěst věcí, které mají přijít.
Stůjte pevně a nezapomínejte, že náš Král a Pán Ježíš Kristus pošle svého anděla pokoje, který vám dodá sílu pokračovat na bezpečné cestě.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
LIDSKÁ STVOŘENÍ ZAPOMÍNAJÍ, ŽE NÁŠ KRÁL JE TEN, KDO ZNÁ VŠECHNY LIDSKÉ ČINY A SKUTKY. BUĎTE STVOŘENÍMI DOBRA, ABYSTE ZŮSTALI NAPLNĚNÍ BOŽÍM DUCHEM.
Kupředu! Buďte silní! Nejste sami: náš Král a Pán Ježíš Kristus vylévá svou lásku na své děti.
"Požehnaný, kdo přichází ve jménu Páně!" [Mt 21,9].
BOŽÍ LIDÉ, ZŮSTAŇTE V DUCHOVNÍ POHOTOVOSTI!
Nebojte se, buďte vytrvalí.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1875.html
Varovanie
Propast, k níž lidstvo spěje, je plná touhy po moci, touhy získat světovou nadvládu, aby ji předalo tomu, kdo už je na zemi a vyžaduje pro sebe absolutní nadvládu nad vším, co existuje.
Katastrofa způsobená ozbrojeným konfliktem bude příčinou, že lidstvo bude bičováno až do vyčerpání.
Nedivte se ekonomickému kolapsu velmocí.

Národy budou pochodovat proti národům a příroda přiměje ty, kdo si …More
Propast, k níž lidstvo spěje, je plná touhy po moci, touhy získat světovou nadvládu, aby ji předalo tomu, kdo už je na zemi a vyžaduje pro sebe absolutní nadvládu nad vším, co existuje.
Katastrofa způsobená ozbrojeným konfliktem bude příčinou, že lidstvo bude bičováno až do vyčerpání.
Nedivte se ekonomickému kolapsu velmocí.

Národy budou pochodovat proti národům a příroda přiměje ty, kdo si myslí, že jsou neporazitelní, aby se sklonili. Pak už spojenci už nebudou spojenci, opustí toho, kdo je povolal do války, i když se později opět spojí, ale ne dříve, než bude lidstvo v té či oné podobě postiženo utrpením.