Clicks1.6K
Libor Halik
1
23.6.2021 Dle Zjevení i sv. Paisije Athoského bude očkované pečetí 666 spalovat Slunce. Cituje z ruské knihy slova sv. Paisije Athoského pravoslavný duchovní na Kypru. L: Sv. Paisij to asi vztahuje …More
23.6.2021 Dle Zjevení i sv. Paisije Athoského bude očkované pečetí 666 spalovat Slunce. Cituje z ruské knihy slova sv. Paisije Athoského pravoslavný duchovní na Kypru. L: Sv. Paisij to asi vztahuje k Zjevení Janovu 16. kapitole:
1 A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: "Jděte a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!"
2 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.
3 Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo.
4 Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.
5 Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: "Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:
6 těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!"
7 A od oltáře jsem slyšel hlas: "Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy."
8 Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.
9 Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale neobrátili se, aby mu vzdali čest.
10 Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,
11 lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů.
12 Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
13 A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
14 Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
15 "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"
16 Shromáždili ty krále na místo, zvané hebrejsky Harmagedon.
17 Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: "Stalo se!"
18 A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.
19 A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.
20 Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy,
21 na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná.
Public domain