Clicks247
Otčenáš
1

Ježíšova podobenství. Pomůcka pro všechny, kteří touží sedět u nohou Ježíšových

01. O dvou stavitelích Mt 7:24-27 / L 6:46-49
02. O dětech na tržišti Mt 11:16-19 / L 7:31-34
03. O rozsévači Mt 13:3-8 / Mk 4:4-8 / L 8:5-8
04. O pšenici a pleveli Mt 13:24-30
05. O hořčičném zrnu Mt 13:31-32 / Mk 4:30-32 / L 13:18-19
06. O kvasu Mt 13:33 / L 13,:20-21
07. O ukrytém podkladu Mt 13:44
08. O perle Mt 13:45-46
09. O rybářské síti Mt 13:47-50
10. O hospodáři pokladu Mt 13:51-52
11. O ztracené ovci Mt 18:12-14 / L 15:3-7
12. O nemilosrdném služebníkovi Mt 18:23-35
13. O dělnících na vinici Mt 20:1-16
14. O dvou synech Mt 21:28-32
15. O zlých nájemnících Mt 21:33-39 / Mk 12:1-12 / L 20:9-18
16. O svatební hostině Mt 22:1-14
17. O fíkovníku Mt 24:32-35 / Mk 13:28-30 / L 21:28-32
18. O příchodu Syna člověka Mt 24:36-44
19. O věrném služebníkovi Mt 24:45-51 / L 12:42-48
20. O deseti pannách Mt 25:1-13
21. O hřivnách Mt 25:14-30 / L 19:11-27
22. O zasetém semenu Mk 4:26-29
23. O bdělém strážci Mk 13:34-37
24. O dvou dlužnících L 7:41-43
25. O milosrdném Samařanovi L 10:30-37
26. O příteli o půlnoci L 11:5-8
27. O boháči a stodolách L 12:16-21
28. O neplodném fíkovníku L 13:6-9
29. O hostinách L 14:7-11
30. O velké hostině L 14:15-24
31. O staviteli věže L 14:27-30
32. O králi připravujícím se na válku L 14:31-33
33. O ztracené minci L 15:8-10
34. O marnotratném synu L 15:11-32
35. O nepoctivém správci L 16:1-9
36. O boháčovi a Lazarovi L 16:19-31
37. O služebnících L 17:7-10
38. O nespravedlivém soudci L 18:1-8
39. O farizejovi a celníkovi L 18:9-14
40. O dobrém pastýři J 10:1-18
41. O vinném kmeni J 15:1-11
Otčenáš
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku.
Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militantním duchu Pána Ježíše Krista. Proto považuji za nanejvýš potřebné, toto podobenství vyložit ve Jménu Páně.
V zájmu správného pochopení je vhodné uvést celý příslušný oddíl, aby se ozřejmil jeho pravý kontext.
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a …More
Pár slov k podobenství o králi, připravujícím se na válku.
Velmi mne dnes zarmoutilo, že je toto podobenství chápáno jako potvrzení o světsky militantním duchu Pána Ježíše Krista. Proto považuji za nanejvýš potřebné, toto podobenství vyložit ve Jménu Páně.
V zájmu správného pochopení je vhodné uvést celý příslušný oddíl, aby se ozřejmil jeho pravý kontext.
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. 33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.“ Lk 14:25-33

Ježíš se nám zde nejdříve představuje, jako ten, kdo klade podmínky -
„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. 27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem.
Přidává podobenství o stavbě věže -
28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
Poučení z tohoto podobenství je dostatečně zjevné. Každý rozumný člověk si nejdříve vše dobře promyslí, než něco závažného učiní. V tomto případě se zdůrazňuje otázka, zda stavitel věže má dost prostředků na její dostavbu, na její zdárné dokončení. Zde nejde a priori o věž, jak moudří z vás jistě chápou. Jde o příčinu a následky.

Ježíš přidal ještě podobenství o králi, připravujícím se na válku.
31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází s dvaceti tisíci? 32Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru.
Králem s deseti tisíci je každý člověk na tomto světě. Každý člověk je ze své pokažené přirozenosti ve válce s Bohem, svým Stvořitelem. Byla to vzpoura člověka, která zapříčinila jeho vyhnání z Ráje. Rozumný člověk, král s deseti tisíci, sedne a dobře rozváží, jestli se pustí do války s Bohem, který je mnohem silnější. Proto se rozumný člověk ptá na podmínky míru, které mu člověk Ježíš, jediný prostředník mezi Bohem a lidmi (1Tm 2:5) ochotně oznámí. Kdo se chce smířit s Bohem, musí se stát učedníkem Ježíše Krista. Jiná možnost není. (J 14:6) Učedník však musí splnit všechny požadavky Mistra, část z nich zazněla na začátku příběhu a část příběh uzavírá.
33Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem.
Tento verš, označený číslicí 33, s definitivní platností ozřejmuje smysl příběhu i obou podobenství.

Toto je s pomocí Boží jediný pravý výklad podobenství o králi, připravujícím se na válku.