Varovanie
679

ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 18. listopadu 2022.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com

ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
V TOMTO ČASE ZMATKU JSEM POSLÁN NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICÍ.
Poutníci, Boží Láska, s níž se ke každému z vás obrátil náš Král a Pán Ježíš Kristus a naše Královna a Matka, vás povzbuzuje, abyste neupadli do zmatku. V tomto pokušení, v němž se nacházejí vaši bratři a sestry, bez zdravého rozumu, aby se podívali na to, co se děje na Zemi, vše popíráte s velkou nevědomostí.
LIDSKÉ STVOŘENÍ MUSÍ ŽÍT S NEUSTÁLOU POTŘEBOU USILOVAT O TO, ABY STÁLO PO BOKU NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY.
Stvoření bude žít v pokoji jen tehdy, když bude ve svém životě cítit potřebu našeho Krále a Pána Ježíše Krista a naší Královny a Matky. Tehdy budete myslet na našeho Krále a Pána Ježíše Krista a na naši Královnu a Matku. Lidský tvor tak pozná, že je na správné cestě, jinak bude žít jen z prchavých tužeb a falešných iluzí, které zlý utlačovatel duší může vést k tomu, že v okamžiku podlehnete.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aniž byste dokázali milovat život, nadále jím pohrdáte a nevážíte si jej.
Je třeba, aby si každý byl jist, že má vlastnosti, kterými ho obdařil Bůh Otec, aby miloval Boha a miloval bližního a aby byl svatou a čistou láskou, která přijímá bližního s poznáním, že Bůh je v jeho životě vším.
Víra v existenci Boha a "láska k Bohu nade vše" [Mt 22,37-40] vás nečiní méně lidskými, ale svobodnějšími. Proto ten, kdo miluje svého bratra, je skutečně lidským stvořením, svědkem trojiční lásky.
Lidstvo bude mít jistotu, že bez Boha není ničím. Bude žít ve vnitřní prázdnotě, protože bude pohrdat tím, koho má milovat: naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem, který zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby pro lidstvo získal Vykoupení.
Proto, aniž byste zapomněli, že vás nebe upozorňuje z lásky, žijte s povinností:
UCTÍVAT NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI A ZÁROVEŇ SI UVĚDOMIT VELIKOST, KTEROU VÁM VTISKNE TROJIČNÍ LÁSKA.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
TITO LIDÉ JSOU JAKO MOŘSKÉ VLNY, PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ, ANIŽ BY DOSÁHLY DUCHOVNÍ STABILITY, HLEDAJÍ SENZACI, A NE PRAVDU.
Válka pokračuje na tom či onom místě, přichází zima s hořícím ohněm zbraní.
Neshoda národů je přivede k povstání.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, země se uvnitř otevírá, zemětřesení sílí a jeho síla se zvětšuje.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Střední Ameriku, Mexiko a Spojené státy, země se chvěje.

Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Panamu, Chile, Ekvádor, Kolumbii a Brazílii, které budou otřeseny ve svých zemích.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se, nejistota přichází tam, kam se v této chvíli obracejí oči lidských tvorů.
Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Francii, Rusko, Německo, Irák, Ukrajinu a Libyi, kde přízrak války je nejvíce vidět.

Modlete se lidé Nejsvětější Trojice, modlete se za Japonsko, které bude otřeseno a pronásledováno.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, zachovejte si vnitřní pokoj, aby ve vás nehořel oheň zla, který vás spálí.
Modlete se, cvičte se v modlitbě, buďte vytrvalí, vyznávejte své hříchy a přijímejte Tělo a Krev našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
BRÁNÍM VÁS, VZÝVEJTE MĚ.
V jednotě věřících lidí vám žehnám.
Svatý archanděl Michael