Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks373
Stylita
51

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh však mu řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
Lk 12,13-21
DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ NEDOČKÁM A NEBO POUHÝCH URÁŽEK A ZPOCHYBŃOVÁNÍ, PAK BUDE ZŘEJMÉ, ŽE CELÁ ZÁLEŽITOST JE JEN ZINSCENOVANÉ DIVADLO. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÝ DEN.

Theodorá-Máriá

před 37 minutami
Cristiano cattolico
včera
Stručně o Byzantském …More
DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ NEDOČKÁM A NEBO POUHÝCH URÁŽEK A ZPOCHYBŃOVÁNÍ, PAK BUDE ZŘEJMÉ, ŽE CELÁ ZÁLEŽITOST JE JEN ZINSCENOVANÉ DIVADLO. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÝ DEN.

Theodorá-Máriá

před 37 minutami
Cristiano cattolico
včera
Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu

Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:


*** Volba nového papeže probíhala za účastni různých kandidátů a nebo to bylo jen jednostranné elektronické prohlášení uskupení? Komunikovalo se dříve s kandidátem? Prosím o jeho veřejné vyjádření a aktuální postoje. Ujal se úřadu? jak byla dodržena obvyklá pravidla vycházející z praxe Východní i Západní Církve?

Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR.

*** Jakým způsobem se na tyto kořeny dříve navázalo a jak to bylo akceptováno zúčastněnými stranami a místní církví? Aktuální stav?

V roce 2003 pražský kard. Vlk vytvořil tlak na vedení řehole, aby byzantský klášter na Sázavě zrušila. S řeholí byl v rozporu pro pravověrnost řeholníků. Kromě toho, že kardinál na klíčové místo prosadil a hájil známého heretika, i sám hlásal herezi, jíž ztotožňoval našeho Trojjediného Boha s Alláhem.

*** Je možné specifikovat formu tlaku a měl své opodstatnění? Je možné přesně definovat zmiňovanou herezi a doložit prohlášení o ztotožňování a tedy synkrezi? Zcela konkrétně z ověřených zdrojů.

Po zrušení Sázavského kláštera byla část řeholníků přeložena do kláštera v Pidhirkách na Ukrajině.

*** Nebylo za zrušením spíše forma neposlušnosti a revolty vůči rozhodnutí představených? Jakým způsobem pokračovalo působení v Pidihirkách, nedocházelo tam opět z dělení a vymezování se vůči basiliánům? Jaký je aktuální stav?

Na Ukrajině v roce 2006 kard. L.Huzar napsal heretickou knihu, která popírala základní pravdy víry. Dva staří biskupové, kteří za komunismu působili v katakombách, se na nás, pidhorecké řeholníky, tehdy obrátili s prosbou, abychom hájili pravověrné učení církve. Nabídli, že nás vysvětí na biskupy. Z důvodu mimořádné situace jsme svěcení přijali. 3. 3. 2008 jsme svěcení zveřejnili. Zároveň jsme se obrátili veřejným dopisem na papeže Benedikta XVI. a oznámili mu, že kard. Huzar hlásá hereze a že v této mimořádné situaci jsme kvůli obraně víry přijali biskupská svěcení. Brzy nato jsme založili Pravověrný biskupský synod Ukrajiny. Benedikt XVI. dal mlčením najevo tichou shodu.

*** Nebyl požadavek svěcení iniciován z jiné strany? Je vůbec možné doložit svěcení. výpovědi přítomných svědků, fotodokumentace, příslušné listiny....? Jak je možné neodpověď Benedikta pasovat na tichou shodu? To je právnicky a lidsky neopodstatněné tvrzení. Existuje k němu vysvětlení? Jaké postoje papeže a příslušných biskupů následovali po "tiché shodě"? :)

V letech 2008-2011 jsme bojovali za čistotu víry, vyzývali biskupy a kardinály v celé katolické církvi, aby se oddělili od herezí, spojených s neomodernismem a synkretismem. V roce 2011 Pravověrný synod založil z důvodu nutnosti posílení boje za ochranu víry Byzantský katolický patriarchát. Založení patriarchátu jsme opět oznámili papeži Benediktu XVI. On však 1. 5. 2011 vyhlásil Jana Pavla II. za blahoslaveného, čímž de facto kanonizoval jeho apostatické gesto v Assisi. Předtím jsme několika veřejnými dopisy upozorňovali na závažné důsledky tohoto kroku pro celou církev. Když přesto 1. 5. 2011 Jana Pavla II. beatifikoval, zveřejnili jsme naše oddělení od apostaze Vatikánu a od té doby jsme ve stavu sede vacante. Jenže v tomto stavu je dnes de facto celá katolická církev, dokud nový papež nepřijme volbu.

*** Celá katolická církev "sede vacante"? Kdo k tomu dospěl a o tomto rozhodl?

V roce 2013 nastoupil František Bergoglio a boj za čistotu víry a mravů bylo nutné zintenzivnit. Neustále jsme zdůrazňovali, že jako veřejný heretik je neplatným papežem. V této době jsme jasně ukázali, že současný stav církve vychází z otráveného kořene II. vatikánského koncilu, zvláště z jeho deklarace Nostra aetate. Reforma v církvi nemůže nastat, pokud v ní bude vládnout duch tzv. aggiornamenta II. Vaticana.

*** Kdo dospěl k tomu, že je současný papež heretikem a neplatným papežem? Kdo definoval "ducha"? Jaké zkušenosti mají zúčastnění s praktickým životem v Církvi a farní obci či církevních orgánech? Mají někteří zúčastnění alespoň základní pastorační nebo misijní zkušenosti? Do jaké míry dotyční ovládají základní znalosti církevního práva nebo dogmatické teologie?

Situace dozrála a dne 14. 10. 2019 Byzantský katolický patriarchát na základě apoštolské a prorocké autority v mimořádné situaci, která vyvrcholila Synodou o Amazonii, uskutečnil volbu platného papeže arcibiskupa Carlo M. Viganò. Synoda proběhla v klášteře u Olomouce (ČR). Zároveň jsme vyzvali všechny pravověrné biskupy a kardinály, aby se k volbě přidali či ji akceptovali.


*** Kdo dospěl k samozvanému přesvědčení že tu je prorocká a apoštolská autorita? Jakým způsobem byl informován daný arcibiskup a jak se staví k článkům a výrokům daného uskupení? Proč nebylo osobní setkání? Proč nebyly naplněny obvyklé regule při volbě platné v tradicích Východu i Západu? Jak může být uplatňováno něco co postrádá rámce jak mezilidských či platných církevních ujednání. Už v samotné volbě se dostávají dotyční do polohy znevěrohodnění a pochybností, podobně jako v případě neprůkaznosti jejich biskupských svěcení.

Tímto děkuji za případné odpovědi a praktické reakce.

Nového papeže zvolilo osm biskupů. Údaje o nich:

+ Eliáš, patriarcha (ThD.)

nar. 1946, na kněze vysvěcen 1972, vstup do řehole sv. Basila Velkého 1991, biskupské svěcení 2008, Ukrajina,

+ Metoděj (ThD.)

nar. 1968, vstup do řehole 1991, kněžské svěcení 1996, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Markián (ThLic.)

nar. 1970, vstup do řehole 1990, kněžské svěcení 1997, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Samuel (PaeDr.)

nar. 1969, vstup do řehole 1995, svěcen na kněze 2000, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Timotej (ICLic.)

nar. 1973, vstup do řehole 2008, svěcen na kněze 2004, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Basil (ThLic.)

nar. 1972, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2002, biskupské svěcení 2008, Ukrajina

+ Matěj

nar. 1976, vstup do řehole 2000, kněžské svěcení 2007, biskupské svěcení 2012, Ukrajina

+ Dymytrij

nar. 1983, vstup do řehole 2000, svěcen na kněze 2011, biskupské svěcení 2013 Ukrajina


vkpatriarhat.org/cz/
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že `mu to bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Rim 4,20-25

Žalm:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid.

Vzbudil nám mocného spasitele
z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna
ústy svých svatých proroků.

Zachránil nás od nepřátel,
z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci,
rozpomenul se na svou svatou smlouvu.

Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi,
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu
a vysvobozeni z rukou nepřátel
zbožně a spravedlivě sloužili
po všechny dny svého života.
Lk 1

Evangelium:
Lk 12,13-21

Církevní kalendář:
sv. Hilarion
V mládí vstoupil do kláštera, vystudoval teologii a byl vysvěcen na kněze. Mnichové z kláštera v Pelekitě (v Pelecete) na hoře Olympu v Bithynii ho po dalším roce zvolili za svého představeného (hegumena). Velmi mnoho se pak zasadil o zachování úcty k obrazům. Dle některých životopisů měl dar zázraků a byl za císaře Konstantina Kopronima (kolem r. 750) mučen za obhajobu úcty k ikonám.
více: catholica.cz
Nerozumím, chce tímto dotyčná sdělit, že Stylita má více souběžných nicků? Naprosto mi uníká o čem je řeč od Theodory.
Stylita
Mám jen jeden nick - Stylita.
Kallistratos likes this.
Děkuji, bylo mi to divné, že bys zrovna ty ukročil stranou.... Zřejmě ji blbne počitač a podezřívavost dělá svoje.