Clicks86

Amazion là tiền đề cho "Đức hóa"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsAqfwmaymrj