Clicks733
Varovanie
1

BUĎTE STÁLE PEVNÍ A PRAVDIVÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 1. června 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Milovaní Boží lidé:
Přicházím k vám ve jménu nebeských zástupů se Slovem Pravdy v ústech, abych vyhlásil:
KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!

Už nepohrdejte příležitostí k modlitbě k našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu, aby vám Duch Svatý pomáhal ve vašem duchovním růstu.
Je třeba, abyste v tomto mimořádném okamžiku pro lidstvo, prosili o to, co vám chybí a byli poslušní hlasu Ducha Svatého [1Thes, 19-21].
Vedou se bitvy duchovního a morálního řádu, církevního řádu a s myšlenkami, které vyjdou na světlo, v pokusu potlačit vaši víru.
Neváhejte, buďte stále pevní a pravdiví, ukažte, že patříte Kristu bez strachu a my vám přijdeme na pomoc.
Uvnitř církve nejsou její příslušníci všichni stejní, ale v něčem se musí sjednotit: ve věrnosti a lásce k Bohu. To, co je duše s ohledem na tělo člověka, je Duch Svatý s ohledem na Tělo Kristovo, kterým je církev. Duch Svatý pracuje v církvi stejně jako duše ve všech údech jednoho těla.
Nebojte se zpráv o potlačení eucharistické potravy. Chtějí vás zmást, aby podkopali víru Božího lidu.

Svobodné zednářství použije své největší zbraně proti dětem naší Královny Nebe a Země a Matky, ze strachu, že je rozdrtí "Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama"
[Zj 12, 1].
Pokračujte v plnění povinností stavu Božích dětí, které oblékají svátosti jako štít, blahoslavenství jako obuv, skutky milosrdenství jako křídla k nohám, Přikázání jako meč a lásku k Bohu a bližnímu jako svůj odznak.
Modlete se kvůli opakujícím se nemocem, které se znovu objeví.

Modlete se kvůli pohromám velkých zemětřesení.
Modlete se za Francii a Německo, které trpí.
Modlete se kvůli účinkům vody na kontinenty.
Děti Boha a naší Královny a Matky Nebe a Země, kontinenty se od sebe vzdalují.
Slunce vyzařuje teplo, které ovlivňuje Zemi a člověk, který nevěřil, bude přemýšlet o tom, co mu nebe oznámilo, a v té chvíli se bude třást strachem a zděšením.

Thajsko těžce trpí, bude se třást a voda ho zaplaví.
Zkoušky lidstva nebudou dlouho čekat, a to, co zneklidňuje člověka, přichází. Ekonomika slábne a padá, následuje jednotná měna jako první krok v ovládnutí světového řádu.
Boží lidé, udržte si víru, toto není čas k vrávorání, je to čas k tomu, abyste především zůstali věrní.
Člověk nemá pokoru, aby nejdřív hledal Boha, a pak se podíval na sebe, Vy, vy jste jiní, buďte světlem uprostřed temnot, které se vrhly na zem [Mt 5, 16].
Buďte neúnavní hledači Krista. Plavte se v bouřlivých vodách uprostřed hurikánů a cyklonů a uvědomte si, že spolu s naším Králem a Pánem Ježíšem Kristem můžete vše.
Nemějte strach, musíte soustředit své myšlenky na našeho Krále a Pána Ježíše Krista, aby vaše víra neochabla a abyste vlastnili milost a plnost Ducha Svatého – jistotu Boží pomoci.
Nenechejte se odradit, když některá lidská stvoření ztratí svou víru, pozvedněte zrak a roztáhněte své ruce k vaší Královně a Matce.
Člověk nemůže pochopit, že lidské věci jsou pomíjivé, a proto zanedbává svou duši.
My, vaši společníci na cestě, vás neopustíme.
Modlete se s vírou, modlete se s pokorným srdcem a obdržíte požehnání, která vás na cestě posílí.
Ve jménu Nejsvětější Trojice.

KDO JE JAKO BŮH?
NIKDO NENÍ JAKO BŮH!


Svatý archanděl Michael
Peter(skala)
Nebojte sa správ o potlačení eucharistického prijímania. Chcú vás zmiasť, aby podkopali vieru Božieho ľudu.

Slobodomurári použiju svoje najväčšie zbrane proti deťom našej Královnej Neba a Zeme a Matky, zo strachu, že ich rozdrtí "Žena odetá slnkom, s mesiacom pod nohami"
[Zj 12, 1].

Modlite sa kvôli opakujúcím sa chorobám, ktoré sa znova objavia.