Clicks1.1K
Victory

Koronavirus, T. Halík a jeho kacířské viry (odpověď na interview)

Citace Halíka: „Náš svět je ne-mocný. Češi to ale v těžkých časech umí.“
Odpověď: Halík umí i strategicky lichotit. Pokud by ale Češi v těžkých časech, podobných těm současným, poslouchali Halíka, tak by už neexistovali!
Citace Halíka: „Pokud církev neprovede zásadní změny v pojetí kněžství, pak během další generace budou zavřené kostely, semináře a kláštery velmi častým jevem.“
Odpověď: Církev skutečně musí provést zásadní změny, ale protikladné těm, které chce Halík. Základem obrodných změn musí být pravdivé pokání a obrácení. Jedině na tomto základě je možné budovat hlubokou duchovní a morální formaci budoucí kněžské generace, což bude od budoucích kněží vyžadovat velké hrdinství a osobní svatost. Obroda kněžského a řeholního života přinese obrodu celé církvi! Halík ale vidí reformu v rozkladné linii, a to učinit z kněží pracovníky New Age a církevní hrobaře. To ale není reforma, to je deforma!
Citace Halíka: „Změna musí nastat nejen v tom, že i západní církev umožní svěcení ženatých mužů a diakonát žen, jak to žádala nedávná synoda...“
Odpověď: Obnova církve v žádném případě nenastane zrušením celibátu a svěcením čarodějnic z Amazonie na diakonky a pak na kněžky! Obroda nastane jedině a jedině tak, jak to vždy v církvi bylo – pravdivým pokáním a obrácením ke Kristu. Povinností církve je stavět se proti lidským vášním a lidské pýše, protože tak je to zakódované v Božích přikázáních. Reforma navrhovaná Halíkem nemá s evangeliem ani s Duchem Kristovým nic společného. Církev je zde k tomu, aby skrze pokání vedla nesmrtelné duše k záchraně, a ne aby legalizovala hřích či dokonce sňatky homosexuálů.
Citace Halíka: (Koronavirus) „není trest boží za modernizaci církve – jak by to rádi vykládali tradicionalisté s jejich představou mstícího se zlého boha...“ (pozn.: v Halíkově interview je použito malé „b“; jde o jeho falešného bůžka)
Odpověď: Boží trest za modernizaci církve, tedy za její vnitřní odpad a za hlásání falešného evangelia, je anathema – vyloučení z církve, Gal 1,8-9. Na Halíka byla anathema zveřejněna 29. 6. 2008. Pravdivé pokání dodnes zatvrzele odmítá, a proto už není členem Kristovy církve. Jestliže odpadlík nekoná adekvátní pokání a zůstane v nekajícnosti i v hodině smrti, bude věčně zavržen. To je realita, to není strašení. O tomto reálném trestu ale Halík notoricky mlčí.
Bůh je nejen milosrdný, ale i spravedlivý. Milosrdný je k těm, kdo konají pokání, a spravedlivý k těm, kdo pokání a záchranu v Kristu odmítají (Sk 4,12). Halík věčný trest popírá. Tím se mu však uniknout nedá. Aby si zahlušil svědomí, zesměšňuje křesťany, kteří pravdy víry respektují. Raději věří buddhistickým bájím a mýtům, než by se pokořil a přijal spasitelnou pravdu. Jeho pseudovíra, postavená na pýše a neschopnosti třeba jen minimální sebekritiky, je nebezpečnou cestou do pekla. Kéž by Halík, dokud je čas, přijal spasitelný strach.
Citace Halíka: (Koronavirus) „je spíš test, zda je (církev) připravená mnohé věci opustit a změnit a zajet na hloubku.“
Odpověď: Podle Halíka to znamená opustit Boží zákony, změnit Boží přikázání a zajet na takovou hloubku v odpadu od Krista a od Božích přikázání směrem do věčného zavržení, že se jen těžko bude dát vrátit.
Proč Halík, když se vyskytl koronavirus, a má možnost mediálního ovlivňování, nevyužil tuto šanci, aby pravdivě zdůraznil nejpodstatnější pravdy křesťanství i lidského života? Panika přece lidi disponuje, aby se v každodenním kolotoči zastavili a připustili si otázku pravého smyslu a cíle vlastního života. Všichni zapomínáme na nejzávažnější reality, a to je smrt, Boží soud a věčnost. Jak se můžeme pravdivě s těmito realitami vypořádat? Přiznat si svůj hřích a uvěřit v Ježíše Krista, který za naše hříchy zemřel na kříži. Pak se už žádný člověk nemusí bát ani koronaviru, ani smrti vůbec. Smrt dřív nebo později beztak přijde. Nejdůležitější je ale spasit svou duši a to má zdůrazňovat pravdivý katolický kněz! Halík tuto realitu bojkotuje. Paniku s koronavirem je třeba opravdu využít k časnému i věčnému dobru českého národa. Nejde o depresivní a bezvýchodné strašení, jde o postavení se na základ pravé lásky, kterým je bázeň Boží. Proč Halík nezdůrazňuje konečný cíl člověka? Je knězem Krista, anebo knězem antikrista?
Citace Halíka: „Pro tradiční zvykové křesťany, pro něž byla nedělní účast na mši hlavním a někdy jediným projevem jejich křesťanské identity, to znamená výzvu položit si otázku, co je skutečně srdcem a zdrojem jejich víry, z čeho všeho žije jejich vztah k bohu (opět malé „b“ – bůžek).“
Odpověď: Víme, že současní křesťané jsou pod silným tlakem ducha světa, v chrámech se nehlásá živé křesťanství, nemluví se o podstatných pravdách víry. Mnozí křesťané ztratili Ducha Kristova a mají ducha světa. A to je hlavní problém. Někteří křesťané ještě žijí z dohasínajícího bohatství pokladu víry. U mnohých je skutečně „nedělní účast na mši hlavním a někdy jediným projevem jejich křesťanské identity“. Východiskem není vzít jim i to poslední, vysmát se jim a uhasit doutnající knot a nalomenou třtinu dolomit. Musí nastat pravdivé duchovní probuzení, podobně jako nastalo v církvi v těžkých dobách v minulosti. Halík však neprosazuje obrodná hnutí, ale pohřební hnutí.
Citace Halíka: „‚Salvátor‘ se stal během posledních 30 let jednou výraznou podobou českého křesťanství, které zdaleka není omezeno zdmi kostela...“
Odpověď: Model Halíkova homo-populistického křesťanství a jím vychovaných janičářů nemá nic společného s pravdivým křesťanstvím. Halík vystupuje jako salvátor, ale je falešným spasitelem. Zdmi kostela kryje laboratoř na kacířské viry. Halíkovi janičáři budou nejen v církvi, ale i v české společnosti intenzivně šířit jeho heretické a amorální viry. Budou jako Halík lhát, očerňovat, zastrašovat, vyhrožovat, zesměšňovat a bránit pravdivé obnově a pravdivému pokání.
Halík se chlubí 91 proselyty, které připravuje na údajný křest. Křtít může i nevěřící, ale podmínkou je, aby konal to, co přikazuje církev a měl správný úmysl. Je ale otázkou, jestli křest od Halíka je platný, když je apostata a má úmysl ne Kristovy církve, ale církve New Age. Ve svých pohanských meditacích a buddhistických osvíceních Halík přišel na to, že všechno je jedno a že prý je zároveň tím i oním. To je ale znak úplné ztráty zdravého rozumu. Spasitelnou víru pokládá za „magii či ve své stařecké depresi za umírající náboženství“. Halík propaguje ďáblovu antisvátost pseudomanželství osob stejného pohlaví. Snad se nechystá udělit novopokřtěným hned i tuto anti-svátost?
Citace Halíka: „... sloužit spoustu mší každou neděli po malých skupinkách, je to spíš projev magického přístupu k náboženství.“
Odpověď: Touhu upřímných katolíků po nedělní mši Halík hanlivě nazývá magickým přístupem. Návštěvníci Salvátora mohou místo mše svaté čerpat pohanské duchovno i s opravdovou magií z buddhistických meditací v kryptě jeho chrámu.
Citace Halíka: „Jeden polský arcibiskup nyní poslal pastýřský list... že přijímání do úst nemůže nikoho ohrozit, protože Pán Ježíš není infekční. To je jen další důkaz, že ani arcibiskupská hodnost neposkytuje imunitu proti viru hlouposti a bigotnosti.“
Odpověď: Halíkova účast v radě moudrých neposkytuje imunitu proti viru hlouposti a buddhistické bigotnosti. Tyto viry usmrcují pravdivý duchovní život a vedou do věčné smrti v pekle – žádná nirvána ani reinkarnace! Nirvána a reinkarnace jsou pohanské výmysly, kterým ovšem apostata Halík věří. To, že arcibiskup věří v reálnou přítomnost Pána Ježíše v eucharistii, není hloupostí a bigotností. Halíkovo očernění arcibiskupa prozrazuje, že už není ani katolíkem, ani křesťanem, ale je rouhačem, modlářem a satanistou.
Citace Halíka: „... je dědictví doby, kdy byli vybíráni za biskupy lidé ne podle vzdělání, duševních a duchovních kvalit, ale podle razance, s níž odmítali potraty, antikoncepci, svěcení žen a homosexuální svazky.“
Odpověď: Co by to bylo za biskupa, který by schvaloval potraty, antikoncepci, svěcení žen a homosexuální sňatky? Zde se znovu Halík prozradil, že je za vraždy nenarozených dětí, a tedy i za abortivní antikoncepci. Prosazuje svatby dvou homosexuálů v kostele – ďáblovu antisvátost! Tím staví na hlavu přirozené i Boží zákony, a to je ovoce satanismu.
Je odvaha až drzost, že Halík klade na první místo požadavek vzdělání a sám, jak je veřejně známo, získal tituly podvodem. Je náboženský primitiv, neznající ani nejzákladnější pravdy křesťanství, o čemž svědčí celé jeho vystupování. Navíc prosazovat protipřirozené sňatky je ztrátou rozumu a nesvědčí to o „duchovních a duševních kvalitách“, ale o Halíkově typické dementní „razanci“.
Citace Halíka: „Zdravý rozum chrání před ‚fake news‘, umožňuje střízlivé rozlišování a zodpovědnou volbu.“
Odpověď: Halík má asi celou farmu na mediální kachny „fake news“, které vypouští v každém svém článku a v každé své populistické přednášce.
Citace Halíka: „... zdravá víra umožňuje vstoupit do vždy nejisté budoucnosti s odvahou, důvěrou a nadějí.“
Odpověď: Víra, o které mluví Halík, to není víra jako křesťanská ctnost, která vede ke spáse, a proto je nonsens dávat jí přívlastek zdravá. Totéž platí i o jeho důvěře a naději. Halík pod pojmem „zdravá víra“ rozumí choré závěry „osvíceného“ mozku. Je zjevné, že to nemá nic společného s křesťanskou vírou založenou na osobním poznání Ježíše Krista. Jedině ta dává reálnou sílu vstoupit do nejisté budoucnosti s odvahou, důvěrou a nadějí.
Citace Halíka: (Církev) „by se měla varovat spících agentů pomstychtivého boha, kteří ožijí při každé pohromě... Těch prodavačů strachu je v církvích hodně.“
Odpověď: Škoda, že Halík není raději spící agent. Bylo by míň pohrom. Vyhrožuje, zastrašuje, zesměšňuje, očerňuje každého, kdo hájí pravdu, a tak sám je největším prodavačem strachu a strašpytlem zároveň.
Halík přitom razantně ocejchoval za prodavače strachu pravdivé hrdiny, kteří se nebojí otevřeně ukázat na reálné nebezpečí, kterým je islamizace a Istanbulská úmluva s gestapem GREVIA k odnímání dětí...
Citace Halíka: „Když jsem před dvěma lety slyšel kázání o apokalyptických hrůzách, které budou následovat po podpisu Istanbulské smlouvy... uvědomil jsem si, že to byl... projev nemoci jednoho typu umírajícího náboženství: projev zoufalství.“
Odpověď: Prof. Piťha reálně varoval společnost před závažným nebezpečím Istanbulské úmluvy. Tam, kde je třeba varovat, Halík naopak sugestivně uspává. Proč? Proto, aby se společnost nebránila a přijala mechanismy i legislativu, které ji zlikvidují. Bohužel Halík si dodnes neuvědomil, že to je „projev nemoci jeho umírajícího kacířského náboženství“.
Citace Halíka: „Jistý typ křesťanství skutečně umírá a nedokáže se s tím smířit: bojí se a chce strašit druhé.“
Odpověď: Halíkův typ křesťanství nemá živého Boha, proto skutečně umírá a nedokáže se s tím smířit. Halík se proto právem bojí a chce strašit druhé masmediálním výpraskem – a to nejen biskupy, kněze a věřící, ale i politiky, včetně českého prezidenta. Český prezident a premiér ale ze mstícího se bůžka Halíka nemají strach, a to ho velmi irituje. Amerického prezidenta Halík dokonce razantně a hulvátsky ocejchoval jako „lidsky nezralého psychopata“ a tím nechtě podal obraz sám o sobě.
Citace Halíka: „Svůj úkol v Americe jsem splnil, cyklus přednášek a seminářů na Boston College jsem ukončil a vrátil se domů. Teď mám povinnosti tady.“
Odpověď: Halík se vrátil ověnčen oleandry, které získal od elitních mocipánů v Americe. Všichni už známe profesionálního populistu Halíka i jeho neutuchající narcismus. Je také přítelem „elit“, kteří prosazují redukci na tzv. „zlatou miliardu“.
Citace Halíka: „Církev by měla být tím, čím ji chce mít papež František.“
Odpověď: Jakou církev chce mít papež František, to ukázal nedávno ve vatikánských zahradách. Místo Krista Spasitele postavil a intronizoval démona Pačamamu. Takovou církev chce Halík! Halíkova pseudocírkev s buddhistickými meditacemi, zasvěceními a osvíceními má stejného ducha jako anděl světla – Lucifer – i čarodějové a čarodějnice z Amazonie. Ti mají být novou kněžskou generací. Halík této církvi antikrista – New Age – snaživě připravuje půdu.
Citace Halíka: (Církev) „může konat pokání za to, že i její představitelé se dopouštěli ještě nedávno zraňování lidí, včetně těch nejbezbrannějších.“
Odpověď: Není tajemstvím, komu dělá Halík advokáta. Tyto osoby nejsou nejzranitelnější, naopak, jsou dnes privilegovanou kastou, na kterou už jen povědět dvouznačné slovo hrozí soudem. Halík ale může plivat na českého prezidenta, amerického nazývat psychopatem, a vše mu prochází beztrestně. Teď vyzývá k tomu, aby církev dělala pokání de facto za to, že respektovala Boží přikázání a šlo jí o spásu lidských duší. Halík sleduje pravý opak. To je dalším znakem, že není knězem Kristovým, ale knězem a agentem antikrista.
Halík obviňuje reálně myslící lidi, že vpouštějí „zhoubné viry strachu a nenávisti“.
Odpověď: Tyto zhoubné viry nejen strachu a nenávisti, ale i otravných herezí, nejvíce pouští Halík sám.

+ Metoděj OSBMr
Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

19. 3. 2020