Clicks1.5K
valent
1
Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa. A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Bůh žehnej Americe. Rekordní počet duchovních na inauguraci: modlitby, citáty z Písma, …More
Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa.

A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Bůh žehnej Americe. Rekordní počet duchovních na inauguraci: modlitby, citáty z Písma, prosby o požehnání, s rukou na Bibli.
1) Katolický kardinál Timothy M. Dolan v modlitbě použil část z Knihy moudrosti:
Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,
a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší,
daruj NÁM moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch, kdo tislouží.
Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony.
I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebudeznamenat nic.
S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné podle tvých přikázání.
Sešli ji ze svatých nebes, od trůnu své slávy ji pošli, aby byla se mnou apracovala, abych poznal, v čem máš zalíbení.
Ona ví všechno a rozumí všemu , rozvážně mě povede v mém konání a zachová mě ve své slávě.
Potom ti budou příjemné mé skutky, spravedlivě budu soudit tvůj lid a buduhoden trůnu svého otce.


2) Samuel Rodriguez, hispánský evangelikál, připomněl blahoslavenství z evangelia Matouše:
Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové Boží slouti budou. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Takť zajisté protivili se prorokům, kteříž byli před vámi. Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bude, čím bude osolena? K ničemuž se nehodí více, než aby byla ven vyvržena a od lidí pošlapána. Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti. Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž jsou v domě. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.

3) pastorka a televizní evangelistka Paula Whiteová citovala verš z knihy Přísloví: Jako potůčkové vod jest srdce královo v ruce Hospodinově; kamžkoli chce, nakloňuje ho. V modlitbě prosila: Dej mu (prezidentovi), aby znal Tvou vůli.

Po Trumpově slibu a inauguračním projevu přišla na závěr slavnosti série požehnání. Opět se vystřídaly tři duchovní osobnosti:

1) rabín Marvin Hier, ředitel Centra Simona Wiesenthala. Žalm 137:
Při řekách Babylonských tam jsme sedávali, a plakávali, rozpomínajíce se na Sion.Na vrbí v té zemi zavěšovali jsme citary své. A když se tam dotazovali nás ti, kteříž nás zajali, na slova písničky, (ješto jsme zavěsili byli veselí), říkajíce: Zpívejte nám některou píseň Sionskou: Kterakž bychom měli zpívati píseň Hospodinovu v zemi cizozemců? Jestliže se zapomenu na tebe, ó Jeruzaléme, zapomeniž i pravice má. Přilniž i jazyk můj k dásním mým, nebudu-li se rozpomínati na tebe, jestliže v samém Jeruzalémě nebudu míti svého největšího potěšení.

2) Franklin Graham, syn světoznámého evangelisty Billyho Grahama.
Napomínámť pak, aby přede vším činěny bývaly pokorné modlitby, prosby, žádosti a díků činění za všecky lidi, za krále i za všecky v moci postavené, abychom pohodlný a pokojný život vedli ve vší pobožnosti a šlechetnosti.

3) biskup Wayne T. Jakson ze společenství Great Faith Ministries International prosil Boha, aby novému prezidentovi dal moudrost Šalomouna, vizi Josefa a pokoru Krista.
valent
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA.

Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/

Jonathon van Maren

Křesťané v USA – katolíci i evangelikálové – prožívali v uplynulých dvou presidentských obdobích Baracka Obamy strach. Proto v drtivé většině volili Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, smutně proslulého svými vulgárními řečmi.

Volili ho jednodu…More
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA.

Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/

Jonathon van Maren

Křesťané v USA – katolíci i evangelikálové – prožívali v uplynulých dvou presidentských obdobích Baracka Obamy strach. Proto v drtivé většině volili Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, smutně proslulého svými vulgárními řečmi.

Volili ho jednoduše pro to, že vnímali, že třetí presidentské období Obamy (nebo zvolení Hillary Clintonové ) by pro ně představovalo hrozbu přímo existenční.

Útoky proti křesťanům z nejvyšších vládních úrovní (u vlády byli demokraté) byly již po téměř celé desetiletí neúprosné. Obama chce přinutit křesťanské církve a školy, aby přijaly nejradikálnější poslední verzi genderové ideologie a je připraven vydat prováděcí nařízení s cílem přimět méně osvícené, aby se zařadili. Kdo neuposlechne, má nálepku homofoba.(x)

Clintonová informovala, že křesťané budou muset v některých otázkách změnit své přesvědčení či názory. Křesťanští rodiče se hrozí toho, že to, čemu věří, nebudou moci předávat svým dětem, že jim v tom bude bráněno.

Faktem je, že Obama a Clintonová hodlali přinutit křesťany k tomu, aby ze svých daní dotovali potratový průmysl. Obama dokonce hlasoval proti ochraně dětí, které přežijí potrat, a Clintonová obhajovala potrat dokonce v posledních fázích těhotenství. Takové postoje vedou přímo k zabíjení nejmenších dětí.

Křesťané tedy hlasovali v sebeobraně. Nešlo jen o děti, ale také obranu hodnot, kterým věří a nechtějí se jich vzdát.

(x) Například zavádění společných záchodů a sprch pro dívky a chlapce ve školách. atd