Clicks70

"Chính Cộng sản là những người nghĩ giống Kitô hữu!" - Francis nói với Scalfari (2016)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsYczkzlwhra