Clicks370
Stylita
3

Boží slovo na den 5.10. A.D. 2021

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
Lk 10,38-42
Stylita
Svatý nový mučedník Nikolaos z Karpenisi (†1672)
památka 22. září / 5. října

Nikolaos, byl rodákem z městečka Karpenisi (Καρπενήσι, v kraji Střední Řecko - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας a nachází se 200 km severozápadně od Athén). Když mu bylo patnáct let, odešel do Konstantinopole, aby tam pracoval spolu s otcem, který tam měl malý obchod. U jednoho učitele, se Nikolaos začal učit turecky a …More
Svatý nový mučedník Nikolaos z Karpenisi (†1672)
památka 22. září / 5. října

Nikolaos, byl rodákem z městečka Karpenisi (Καρπενήσι, v kraji Střední Řecko - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας a nachází se 200 km severozápadně od Athén). Když mu bylo patnáct let, odešel do Konstantinopole, aby tam pracoval spolu s otcem, který tam měl malý obchod. U jednoho učitele, se Nikolaos začal učit turecky a protože byl vnímavý a bystrý dosáhl v tom značného úspěchu.
Jednou se však stalo, že mu jeho učitel, dal, před mnoha janičáry za úkol, aby přečetl text, který obsahoval muslimské vyznání víry. Toto vyznání víry se pronáší, když se přijímá na islám. Byla to však past. Janičáři, kteří byli svědky tomu, když četl v turečtině tento text, řekli, že když přečetl slova vyznání víry, před tolika svědky, přijal islám. Byl proto předveden před soudce.
Tam však Nikolaos, neustálým odmítáním a křikem přede všemi říkal, že nepřijal dobrovolně islám, že je nevinný. Na soudcovo přemlouvání, pak řekl: „Jsem křesťan a za svého Boha, považuji Ježíše Krista. To co mi nabízíte a slibujete, čest i postavení, to nepotřebuji. Já věřím v Krista a neodřeknu se od Něho. Ve jménu Krista zemřu a Turkem se nestanu“.
Poté co takto vyznal svoji křesťanskou víru, byl svatý Nikolaos uvržen do vězení, kde mu nedávali ani chleba, ani vody. V pondělí 23. září roku 1672, mu byla setnuta hlava. Křesťané pak za velkou částku jeho tělo vykoupili a pohřbili ho v monastýru Matky Boží na ostrově Chalki.
Ctěná hlava svatého nového mučedníka Nikolaose, se nachází v monastýru Xeropotam, na Svaté hoře Athos.
Stylita
Svátek slaví sv. Palmác
22. září jsme vzpomněli na vojáky Thébské legie, která byla posádkou v egyptských Thébách alias Vésetu. Za vlády císaře Diocletiana byla tato legie převelena do galie (dnešní Francie), aby bránila římské území proti Markomanům a Kvádům, kteří pronikali za Rýn.
Při obraně své země prokázali vojáci Thébské legie velkou odvahu a svého úkolu se zhostili se ctí. Když však …More
Svátek slaví sv. Palmác
22. září jsme vzpomněli na vojáky Thébské legie, která byla posádkou v egyptských Thébách alias Vésetu. Za vlády císaře Diocletiana byla tato legie převelena do galie (dnešní Francie), aby bránila římské území proti Markomanům a Kvádům, kteří pronikali za Rýn.
Při obraně své země prokázali vojáci Thébské legie velkou odvahu a svého úkolu se zhostili se ctí. Když však dostali příkaz, aby se účastnili pronásledování křesťanů, odmítli – byli totiž sami křesťany.
Značná část této legie včetně velitele sv. Mauritia byla zmasakrována v Agaunu (dnešním švýcarském Saint-Maurice-en-Valais). Část z ní, včetně dnešního světce Palmatia, zahynula o několik dní později v kolonii Augusta Treverorum (dnešní Trevír).
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=10_5

V Marburgu je mu zasvěcen oltář, na kterém je vyobrazen spolu s Madonou, Ježíškem a Svatým Václavem. V městě Trevíru je po něm pojmenována ulice Palmatiusstrasse.
Kostel svatého Palmacia v Budňanech (dnes městys Karlštejn) byl založen císařem Karlem IV. v roce 1351 a byly v něm uloženy světcovy ostatky.
zdroj: wikipedia.org/wiki/Palmácius
One more comment from Stylita
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal provolat: „V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Obléknou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého hrozného hněvu, a my nezahyneme.“ Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.
Jon 3,1-10

Žalm:
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí?

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.
Zl 130

Evangelium:
Lk 10,38-42