Clicks188
Stylita
2

Boží slovo na den 17.10. A.D. 2019

Pán řekl (znalcům Zákona): „Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (náhrobky). Proto také Boží moudrost řekla: Pošlu k nim proroky a apoštoly. Z nich některé budou zabíjet a pronásledovat, takže na tomto pokolení bude pomstěna krev všech proroků, prolévaná od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který byl zabit mezi oltářem a svatyní. Ano, říkám vám: Toto pokolení stihne (pomsta). Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ Když odtamtud odcházel, učitelé Zákona a farizeové začali na něho zle dorážet a zahrnovat ho spoustou otázek. Přitom na něj číhali, aby ho mohli chytit za slovo.
Lk 11,47-54
Kallistratos
Zákonící, farizeové, saduceové .... Paradoxně farizee Ježíš káral, ačkoli byli mnohem blíže poznání než ti druzí.... Můžeme si připomenout, v jakém hrobě a koho byl Kristus uložen, kdo tajně za Ježíšem chodil, kdo se postaral o jeho Tělo, kdo napsal biblické listy.... Koho Ježíš pochválil.... a jiné zase zasypával sírou :) Inu, nejhorší pacholek je totiž ten, který má tak zoufale blízko k něčemu …More
Zákonící, farizeové, saduceové .... Paradoxně farizee Ježíš káral, ačkoli byli mnohem blíže poznání než ti druzí.... Můžeme si připomenout, v jakém hrobě a koho byl Kristus uložen, kdo tajně za Ježíšem chodil, kdo se postaral o jeho Tělo, kdo napsal biblické listy.... Koho Ježíš pochválil.... a jiné zase zasypával sírou :) Inu, nejhorší pacholek je totiž ten, který má tak zoufale blízko k něčemu a zabije to, zabije a zmaří šanci.... A farizeové tací byli. Všeználkové zákona, rádoby svatí co fakt konali co měli, obdarovávali a zbožně se modlili, znali co měli .... Ale OUHA pak velmi obratně kupčili s poznáním a zbožností.... A to byl poskvrněný rozměr duše, duchovního zdraví a to bylo v Kristových očích nejdůležitější. Osobní vztah k Bohu. Proto kamenné desky nahradil deskami živými.... Boží Syn, Bůh sám se stal ZÁKONEM, ale paradoxně i OBĚTÍ. Tehdy byli pobiti pod Sionem Izraleci za modloslužbu zlatému teleti, byť dávali to nejcennější, zlato.... Za dob Krista se nechá ubít Syn sám..... Za nás lidi.... Chce naše "zlaté srdce" Ubit za hříšné, bídné, nenapravitelné, zlojajné.... Tečka + rezonující přes prahy času....

.....Běda vám, znalci Zákona! Odstranili jste klíč k poznání. Sami jste (k němu) nedošli, a těm, kdo k němu chtěli dojít, jste v tom bránili.“ ....
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou (spásnou) spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou (spásnou) spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše. Kde je tedy (nějaké právo k) vychloubání? Je vyloučeno. Kterým zákonem? Snad (zákonem) skutků? Ne, ale zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým). Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany? Jistě i pro pohany. Vždyť je (přece) jenom jeden Bůh.
Rim 3,21-30a

Žalm:
U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána.
Zl 130

Evangelium:
Lk 11,47-54

Církevní kalendář:
sv. Ignác Antiochijský (+107)
Byl Janovým učedníkem a od tohoto apoštola povolán za biskupa v Antiochii. Ve stáři byl odtud dopravován do Říma, aby byl předhozen šelmám. Cestou napsal Ignác sedm listů různým církvím, s jejichž zástupci se setkal, a svým postojem i slovy a především svou láskou vykonal na této "křížové" cestě velmi mnoho. V listech varoval před gnostickými bludy, vybízel k zachování jednoty pod vedením biskupů, o církvi použil označení "katolická" jako první a římskou církevní obec nazval "předsedkyní sboru lásky". Tento mučedník roztrhaný šelmami dává smrti smysl a ideál následování Krista.
více: catholica.cz