TerezaK
1206

CHAMTIVOST JE RAKOVINA ŽIVOTA.

PUBLIKOVÁNO 23. června 2022

Carbonia 23.06.2022 – 17.30

Chamtivost je rakovina života.

Pokřtím své děti v Duchu Svatém a ohni, obléknu je svatostí a láskou, ... budou nazývány dětmi Nejvyššího a budou mít věčný život v Tom, který je Věčný Bůh, ukážu jim Poznání ve Mně, ... Moudrost ve Mně!

Děti moje, ó vy, kteří pracujete pro Království Boží na zemi, vpravdě vám říkám: chystáte se vstoupit do nového života, chystáte se mít život v Tom, který je Život.

Brzy budou mnozí vysídleni, ... Až bude z Nebe slyšet mocný Hlas Věčné Lásky, pak budou všichni démoni paralyzováni a Satan s nimi, žádná z těchto bytostí nebude schopna reagovat, protože Já Jsem, kdo Jsem!

Planety se nyní budou pohybovat, cykly života se změní, Nebeské Síly zvítězí, ... vše je nyní na spadnutí. Opravdu, vězte, že Já, Bůh věčné lásky, se postarám o proměnění všeho ve Mně, všechno bude zářit se Mnou, protože já vše vstřebám do Sebe.

Drazí a milovaní kněžští synové, vy, kteří jste se s Marií měli podílet na triumfu jejího Neposkvrněného Srdce, budete pít hořký kalich své zrady.

Jidášova zrada byla obnovena skrze mé pastory dnes! ... Nerozlišovali, opíjeli se věcmi světa, nechali se použít Satanem, ... Mnozí v živém vědomí Mě urazili, jiní ve své vlastní slabosti souhlasili, ... Hřích, děti moje, hřích! Ale jakou nauku jste praktikovali? Klamali jste sami sebe, že vám to může projít, ale upadli jste do Satanovy bídy.

Zavrhli jste svou Boží Lásku k ubohému kousku stříbra, k prchavé radosti na Zemi! Mé ubohé děti, ... jaký konec je ten váš!

Proroctví diktovaná Nebem se naplnila, ... trochu víc, ... a pro vás to bude pláč a skřípání zubů navždy.

Volám své kněze, ty, kteří jsou Mi věrní,
aby se připojili k malému stádci, tomu malému zbytku,
který bojuje s pevným záměrem
uctívat Boha, živého Boha!


Vyjděte na veřejnost v bitvě nebo "pomazaní" Páně, zvedněte hlavu, nebojte se urazit člověka, ale nechte v sobě bázeň Boží.
Všechno je hotovo, hrůza je krátká, vše, co nepatří Bohu, bude ztraceno v pekle, které přijde na Zemi.

A vy, kteří jste střežili své poklady ze strachu, že je ztratíte, ve skutečnosti vám říkám, že budou rozdrceny, ztratíte všechen svůj majetek, protože jste nectili Boha a své vlastní bratry: ... chamtivost je rakovina života. Sbohem!

Z: L'avarizia è il cancro della vita. - Colle del Buon Pastore


Obr.: (2) I messaggi della Madonna nel Mondo | Facebook
TerezaK
Originál zde: MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE
L’AVARIZIA È IL CANCRO DELLA VITA.
Carbonia 23.06.2022 – ore 17.30
L’avarizia è il cancro della vita.
"Battezzerò in Spirito Santo e fuoco i miei figli, li rivestirò di santità e amore, … saranno chiamati figli dell’Altissimo e avranno la vita eterna in Colui che è l’Eterno Dio, mostrerò loro la Conoscenza in Me, … la Sapienza in Me! …More
Originál zde: MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE

L’AVARIZIA È IL CANCRO DELLA VITA.

Carbonia 23.06.2022 – ore 17.30

L’avarizia è il cancro della vita.

"Battezzerò in Spirito Santo e fuoco i miei figli, li rivestirò di santità e amore, … saranno chiamati figli dell’Altissimo e avranno la vita eterna in Colui che è l’Eterno Dio, mostrerò loro la Conoscenza in Me, … la Sapienza in Me!

Figli miei, oh voi che state operando per il Regno di Dio sulla Terra, in verità vi dico: state per entrare nella nuova vita, state per avere la vita in Colui che è la Vita.

A breve molti resteranno spiazzati, … quando dal Cielo si avvertirà la Voce possente dell’Amore Eterno, allora tutti i demoni saranno paralizzati e Satana con loro, nessuno di questi esseri potrà reagire perché Io Sono Colui che Sono!

Muoveranno ora i Pianeti, i cicli della vita cambieranno, le Potestà dei Cieli trionferanno, … tutto è ormai imminente. In verità sappiate che Io il Dio dell’Eterno Amore, provvederò a trasfigurare ogni cosa in Me, tutto brillerà di Me perché Io assorbirò in Me ogni cosa.

Cari e amati figli sacerdoti, oh voi che con Maria dovevate essere partecipi del trionfo del suo Cuore Immacolato, berrete il calice amaro del vostro tradimento.

Il tradimento di Giuda è stato rinnovato attraverso i miei pastori di oggi! … Non hanno fatto discernimento, si sono ubriacati delle cose del mondo, si sono fatti usare da Satana, … molti in viva consapevolezza Mi hanno offeso, altri nella propria debolezza hanno acconsentito, … peccato figli miei, peccato! Ma quale Dottrina avete praticato? Vi siete illusi di poterla fare franca, invece siete caduti nella miseria di Satana.

Avete ripudiato il vostro Dio Amore per un misero pezzo d’argento, per una fugace gioia sulla Terra! Poveri figli miei, … che fine la vostra!

Le profezie dettate dal Cielo hanno avuto il loro compimento, … ancora un poco, … e per voi sarà pianto e stridore di denti in eterno.

Richiamo i miei sacerdoti, quelli a Me fedeli,
di unirsi al piccolo gregge,
quel piccolo resto che combatte con il fermo proposito
di onorare Dio, il Dio vivente!

Venite allo scoperto in battaglia o “unti” del Signore, sollevate la testa, non abbiate paura di offendere l’uomo ma sia in voi il timore di Dio.
Tutto è compiuto, l’orrore è a breve, ogni cosa che non appartiene a Dio si perderà nell’Inferno che verrà sulla Terra.

E voi, che avete custodito i vostri tesori per paura di perderli, in verità vi dico che si polverizzeranno, perderete ogni vostro avere perché non avete onorato Dio e i vostri stessi fratelli: … l’avarizia è il cancro della vita. Addio!"