Clicks24
fil.news

Kardinal Marx Nagpapasok ng "Isang Kasinungalingan" - Arsobispo Chaput

Binatikos ni Arsobispo Charles Chaput ng Philadelphia si Kardinal Marx ng Munich at kanyang mga kaalyado na nais "payagan" ang Protestanteng Komunyon.

Isinulat ni Chaput sa FirstThings.com (Mayo 23) na "isang kasinungalingan" ang "magpasok ng kabulaanan sa pinakataimtim na pangyayari ng pakikitagpo ng isang tao kay Hesus sa pamamagitan ng Eukaristiya".

Sinasabi sa Protestanteng Komunyon na "'Ako ay kaisa ng komunidad na ito', ngunit ang isa ay malinaw na hindi kaisa ng komunidad na iyon".

1. Ang pagbabago ng kondisyon sa pagtanggap ng Komunyon ay muling tinutukoy kung sino at ano ang Simbahan.

2. Ang Protestanteng Komunyon ay patungo sa Komunyon ng lahat ng hindi Katoliko.

3. Kinukupkop ng Protestanteng Komunyon ang paniniwala ng Protestante na sapat na ang mabautismuhan at maniwala kay Kristo - nang hindi naniniwala sa Banal na Utos.

4. Ipinapahiwatig ng Protestanteng Komunyon na marahil hindi kailangang dumaan ng mga Protestante sa pangungumpisal bilang paghahanda sa pagtanggap ng Komunyon.

5. Kung ang turo ng Simbahan ay maaaring balewalain sa kasong ito, kung ganoon, anumang turo ay maaaring isaayos na muli.

6. Inililigaw ng Protestanteng Komunyon ang mga mananampalataya sapagkat ang pagkakaiba sa pagitan ng Simbahan at mga Protestante ay nakatago.

picture: Charles Chaput, © HazteOir.org, CC BY-SA, #newsGamikqbwkt