Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji

.

P R O T O K O Ł Y O B R A D
MĘDRCÓW SYJONU cz. II

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.

.
PROTOKÓŁ No. 1


Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to tez najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.

PRAWO POLEGA NA SILE

Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi?

Co kierowało dotychczas nimi?

W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta sama siła, lecz zamaskowana. Stad wniosek, ze według praw natury istota prawa jest siła.

WOLNOŚĆ JEST IDEA NIEZNISZCZALNA

Wolność polityczna jest idea, nie zaś faktem.

Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sil narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inna, stojącą u steru władzę. Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, jeżeli przeciwnik zarazi się również ideą wolności, czyli tak zwana wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły. Wówczas uwydatnia się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zawalonej wskutek wolnomyślności.

W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władzą złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara. Idea wolności jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystać z niej w sposób umiarkowany. Wystarcza dąć narodowi na czas pewien prawo rządzenia sobą, aby naród rozpuścił się zupełnie. Z ta chwila zaczynają się waśnie wewnętrzne, nabierające wkrótce formy walk socjalnych w których państwa spalają się, a znaczenie ich obraca się w popiół.

DESPOTYZM KAPITAŁU ŻYDOWSKIEGO

Czy dane państwo niszczeje wskutek wstrząsów własnych, czy tez waśni wewnętrznych oddają to państwo pod władze wrogów zewnętrznych, należy w każdym razie uważać je za zgubione: Jest ono w naszej mocy.

Despotyzm kapitału pozostającego wyłącznie w naszym ręku, podaje słomkę, której państwo to, chcąc nie chcąc, trzymać się musi, bowiem w razie przeciwnym stacza się w przepaść.

WRÓG WEWNĘTRZNY

Gdyby ktoś z głębi swej duszy liberalnej powiedział, ze rozumowanie podobne jest niemoralne, zapytam wówczas: jeżeli państwo posiada dwu wrogów i jeżeli w stosunku do wroga zewnętrznego wolno mu i nie jest uważane za niemoralne używanie wszelkich środków walki, jako to: nie wtajemniczać przeciwnika w plany ataków, czy obrony, napadać nań w nocy, lub przy użyciu sil przeważających, - to na jakiej zasadzie można uważać za niedopuszczalne, samych środków niemoralne używanie tych samych środków walki w stosunku do gorszego wroga, gwałcącego ustrój społeczny i pomyślność.

TŁUM. ANARCHIA

Czy logika i rozum zdrowy pozwalają mieć nadzieje pomyślnego rządzenia tłumami przy pomocy perswazji rozsądnych i porozumienia, jeżeli istnieje możność opozycji nawet bezmyślnej, lecz dogadzającej narodowi, rozumującemu powierzchownie?

Rządząc się wyłącznie poziomymi namiętnościami, zwyczajnymi tradycjami oraz teoriami sentymentalnymi, ludzie z tłumu i tłum ludzki ulegają herezji partyjnej, stojącej na przeszkodzie wszelkiemu porozumieniu, nawet opartemu na gruncie perswazji najrozsądniejszych. Wszelka decyzja tłumu zależna jest od przypadkowej lub sztucznie stworzonej większości, nieświadomej tajników polityki i zdolnej powziąć decyzję, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

POLITYKA A MORALNOŚĆ

Polityka nie ma nic wspólnego z moralnością.

Władca powodujący się moralnością, nie jest politykiem i jako taki nie może być pewny swego tronu. Kto pragnie rządzić, musi tym samym uciekać się do podstępów i do obłudy. Wszelkie cnoty narodu, - szczerość, uczciwość, - są w wadami w polityce, bowiem łatwiej i pewniej niż wróg najpotężniejszy, strącają władców z tronu. Cnoty te powinny być właściwością państw gojów, my zaś w żadnym razie nie powinniśmy powodować się nimi.

PRAWO SILNIEJSZEGO

Prawo nasze polega na sile. Wyraz „Prawo” zawiera w sobie myśl abstrakcyjna i niczym nie dowiedzioną. Wyraz ten nie oznacza nic innego jak tylko: dajcie mi czego chcę, bym w ten sposób posiadł dowód, żem jest silniejszy od was.

Gdzie się zaczyna prawo? Gdzie się ono kończy?

W państwie o źle zorganizowanej władzy, o prawach bez wyrazu, rządzonym przez władcę pozbawionego indywidualności wskutek: nadmiaru praw, powstałego z powodu liberalizmu, znajduje źródło nowego prawa, a mianowicie : rzucenia się na zasadzie prawa silniejszego, rozbicia całego istniejącego układu, pogwałcenia praw, przebudowy gmachu społecznego, by wreszcie stać się władcą wszystkich, którzy oddali na użytek mój swoje prawa siły, zrzekłszy się dobrowolnie w myśl zasad liberalnych.

CEL UŚWIĘCA ŚRODKI

Chwilowe zło, które obecnie zmuszeni jesteśmy popełniać, stanie się źródłem dobra, a mianowicie - władzy niezachwianej. Ona przywróci prawidłowy bieg mechanizmowi życia narodów, zepsutemu przez liberalizm. Wynik uświęca środki. W planach naszych winniśmy zwrócić uwagę nie tyle na to, co dobre i moralne, ile na to, co potrzebne i użyteczne, mamy do wykonania plan, określający zgodnie z zasadami strategii linie, od której odstąpić nam nie wolno bez ryzyka narzekania na ruinę pracy wielowiekowej.

ŚLEPY TŁUM

By opracować plan działań celowych, należy z jednej strony wziąć pod uwagę podłość, niestałość i chwiejność tłumu, jego niezdolność pojmowania, z drugiej zaś strony, szanować warunki życia własnego i pomyślności własnej.

Należy zrozumieć, ze potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony. Ślepy nie może prowadzić ślepych i nie zawieść ich do bram przepaści, a wiec jednostki z pośród tłumu, parweniusze z ludu, nawet genialnie mądrzy, lecz nie znający się na polityce, nie mogą występować w charakterze kierowników tłumu bez doprowadzenia do zguby całego narodu.

ABECADŁO POLITYCZNE

Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samo władztwa zdolny jest pojąć wyrazy zbudowane z liter politycznych.

WAŚNIE PARTYJNE

Naród pozostawiony samemu sobie, czyli parweniuszom z własnego społeczeństwa, sam siebie doprowadza do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o władzę i godności, oraz wskutek wypływających z tego zaburzeń. Czyż możliwe jest, by masy ludowe spokojnie, bez zawiści, rozważyły i załatwiły sprawy kraju, których nie wolno łączyć z widokami osobistymi? Czyż zdolne są masy te do przeciwstawienia się wrogom zewnętrznym? Jest to nie do pomyślenia, bowiem plan rozbity na tyle części, ile głów liczy tłum, przestaje być całością i wskutek tego staje się niezrozumiałym i niewykonalnym.

NAJWŁAŚCIWSZA FORMA RZĄDU - TO SAMOWŁADZTWO

Tylko w umyśle samowładcy mogą wytworzyć się plany rozlegle i jasne w kolejności, regulującej cały mechanizm maszyny państwowej. Z powyższego punktu, wnioskować należy, ze celowe w sensie dobra kraju rządy winny być skoncentrowane w ręku jednej osoby odpowiedzialnej. Bez despotyzmu bezwzględnego nie może istnieć cywilizacja prowadzona przez masy, lecz przez ich kierownika, kiedykolwiek byłby nim. Tłum, to barbarzyńca ujawniający przy każdej sposobności swe barbarzyństwo. Skoro tylko tłum zdobędzie wolność, przemienia się ona wkrótce w anarchie, która w istocie swej jest stopniem najwyższym barbarzyństwa.

ALKOHOLIZM. KLASYCYZM. PRYWATA

Spojrzyjcie na odurzone wódką zwierzęta, do której, użycia nadmiernego prawo otrzymywane jest razem z wolnością. Czyżbyśmy mieli pozwolić, by i „nasi” doszli do podobnego stanu? Narody gojów odurzone są przez napoje wyskokowe. Młodzież ich zatraciła inteligencje wskutek klasycyzmu i wczesnej rozpusty, do której podjudzana była przez agentów naszych w postaci guwernerów, lokajów, guwernantek w domach zamożnych, kelnerów i kobiet naszych w miejscach rozrywek gojów. Do liczby ostatnich włączam również tak zwane „damy z towarzystwa” które są dobrowolnymi naśladowczyniami tamtych pod względem zbytku i rozpusty.

ZASADY I PODSTAWY RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

Hasłem naszym jest siła i podstęp. W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi mężów stanu. Gwałt powinien być zasadą, podstęp zaś i obłuda - przepisami dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiej nowej potęgi. Jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, w którym jest dobro narodu żydowskiego. Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcja pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudza, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

TERROR

Państwo nasze krocząc droga podboju ma prawo zastąpienia okropności wojny przez mniej dostrzegalne, ale więcej celowe egzekucje, przy których pomocy należy podtrzymywać terror, usposabiający do ślepego posłuszeństwa. Sprawiedliwa lecz nieubłagana surowość stanowi najwyższy czynnik siły dla państwa; nie tylko dla zysku, lecz również w imię obowiązku, dla zwycięstwa przyszłego, musimy być wierni programowi gwałtu i obłudy. Zasada zrealizowania jest o tyle silna, o ile środki, których używa. Dlatego tez nie tyle przy pomocy samych środków ile dzięki doktrynie bezwzględności osiągniemy triumf i oddamy wszystkie rządy we władanie pańszczyźniane naszego „Nadrządu”. Wystarczy by wiedziano, ze jesteśmy nieubłagani, a ustana zaraz wypadki nieposłuszeństwa.

WOLNOŚĆ - RÓWNOŚĆ - BRATERSTWO

Było to jeszcze w czasach starożytnych, kiedy po raz pierwszy rzuciliśmy narodowi wyrazy: „wolność, równość, braterstwo”, wyrazy od tej chwili tyle razy powtórzone przez papugi bezmyślnie, które ze wszystkich stron zleciały się na te przynętę.
Wraz z nią uniosły dobrobyt świata, istotna wolność jednostki, tak chroniona dawniej od ucisku tłumu.

Rozumiani rzekomo, inteligentni goje nie wyczuli abstrakcyjności wyrazów wypowiedzianych, nie zauważyli sprzeczności w ich treści i stosunku do siebie, nie spostrzegli, ze w naturze nie ma również i nie może istnieć wolność, ze natura sama ustaliła nierówność rozumów, charakterów i zdolności, jak również i podległości prawom swoim. Nie zrozumieli ze tłum to potęga ślepa, ze parweniusze, wybrani spośród tłumu do objęcia rządów, w dziedzinie polityki są również ślepi jak tłum, ze człowiek nawet ograniczony, lecz świadomy jej tajników, może rządzić, nie wtajemniczony zaś nawet geniusz nie jest w stanie zrozumieć nic z polityki.

ZASADY RZĄDU DYNASTYCZNEGO

Wszystkiego powyższego goje nie wzięli pod uwagę, a tymczasem na tym opierały się rządy dynastyczne: ojciec wtajemniczał syna w bieg spraw politycznych, lecz w ten sposób, by nikt prócz członków dynastii nie znal tego biegu i nie mógł zdradzić jego tajników narodowi rządzącemu. Z czasem zapominano o istotnej treści dynastycznego przekazywania rzeczywistej sytuacji spraw politycznych, co dopomogło do prowadzenia sprawy naszej.

ZNIESIENIE PRZYWILEJÓW ARYSTOKRACJI GOJÓW

Wyrazy : „wolność, równość, braterstwo”, głoszone przez agentów ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw. Zobaczycie następnie, ze to sprowadziło triumf nasz: dało nam miedzy innymi możność zdobycia najważniejszego atutu- zniesienia przywilejów, innymi słowy, samej istoty arystokracji gojów, która była jedyna osłona narodów i krajów przeciwko nam.

NOWA ARYSTOKRACJA

Na gruzach arystokracji rządowej umieściliśmy na czele wszystkiego arystokracje pieniężna z pośród inteligencji naszej.
Jako cenzus dla tej nowej arystokracji nowej ustanowiliśmy bogactwo, zależne od nas, oraz naukę, szerzona przez mędrców naszych.

WYRACHOWANIA PSYCHOLOGICZNE

Triumf nasz stal się tym łatwiejszy, ze w stosunkach z ludźmi, niezbędnymi dla nas, oddziaływaliśmy zawsze na najczulsze struny ludzkiego jestestwa, na chciwość, na wieczyste niezaspokojone potrzeby materialne. Każda z wymienionych słabości ludzkich, wzięta oddzielnie, zdolna jest zabić wszelka inicjatywę oddając wole ludzi do dyspozycji nabywcy ich działalności.

ABSTRAKCJA WOLNOŚCI

Abstrakcja wolności dala możność przekonania tłumu, ze rząd jest niczym innym, jak tylko administratorem z ramienia właścicieli kraju, czyli - narodu, oraz ze można go zmieniać jak zniszczone rękawiczki.

MOŻNOŚĆ ZMIANY PRZEDSTAWICIELI NARODU

Możność zmiany przedstawicieli narodu oddala ich do dyspozycji naszej i niejako naszemu przeznaczeniu.

PROTOKÓŁ No. 2

WOJNA EKONOMICZNA, JAKO PODSTAWA PRZEWAGI ŻYDOWSKIEJ


Jest rzeczą dla nas niezbędna, by wojny nie przynosiły korzyści terytorialnych, bowiem przyniosłoby to wojnę na grunt ekonomiczny, a w tej dziedzinie narody w pomocy naszej dostrzegają potęgę naszej przewagi, taki zaś stan rzeczy odda obydwie strony do dyspozycji naszej agentury międzynarodowej posiadającej miliony oczu, dla których żadne granice nie istnieją. Wówczas nasze prawa międzynarodowe zniweczą właściwe prawa narodowe i będą rządziły narodami w ten sam sposób, w jaki prawo cywilne zarządza stosunkami wzajemnymi poddanych danego państwa.

ADMINISTRACJA NA POKAZ I „RADCY TAJNI”

Administratorzy wybierani przez nas z pośród tłumu w zależności od ich zdolności niewolniczych, nie będą osobami przygotowanymi do rządzenia, dlatego tez z łatwością staną się w grze naszej pionkami kierowanymi przez uczonych naszych i doradców genialnych, specjalistów kształconych od dzieciństwa w sztuce rządzenia sprawami całego świata. Jak wiadomo specjaliści nasi, ci niezbędni do rządzenia czerpali z naszych planów politycznych, z doświadczenia historii, z badań każdej chwili bieżącej. Goje nie rządzą się wiadomościami praktycznymi, zdobytymi w drodze obiektywnych badań historycznych, lecz rutyna teoretyczna, pozbawiona wszelkiego poglądu praktycznego na jej wyniki. To tez nie warto liczyć się z nimi. Niech się cieszą tymczasem, lub niech żyją nadziejami nowych uciech, albo wspomnieniami już przeżytych. Niech dla nich gra role najważniejszą to, co nakazaliśmy im uważać za wskazania nauki (teorii). By osiągnąć cel powyższy, wzbudzamy przy pomocy prasy naszej ślepe zaufanie dla wskazań tych. Inteligencja gojów będzie dumna z posiadanych umiejętności i bez sprawdzenia logicznego zastosuje w praktyce wszystkie zaczerpnięte z nauki wiadomości, zestawione odpowiednio przez agentów naszych w celach kształtowania umysłów w kierunkach dla nas pożytecznych.

POWODZENIE KIERUNKÓW DESTRUKCYJNYCH W NAUCE

Nie myślicie ze twierdzenia nasze, są bezpodstawne: zwróćcie uwagę na przygotowane przez nas powodzenie darwinizmu, marksizmu i nietscheanizmu. Wpływ demoralizujący tych kierunków powinien być, dla nas przynajmniej, aż nadto widoczny.

ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA SIĘ W POLITYCE

Musimy liczyć się ze współczesnym biegiem myśli, z charakterami i tendencjami narodów, żeby nie czynić omyłek w polityce i w zarządzaniu sprawami administracyjnymi. Triumf systemu naszego, którego części mechanizmu można zestawiać rozmaicie, odpowiednio do charakteru narodów, spotykanych na naszej drodze, - nie może mieć powodzenia, o ile zastosowanie w praktyce systemu tego nie będzie oparte na wynikach przeszłości z teraźniejszością.

ROLA PRASY

Państwa współczesne posiadają w ręku swoim olbrzymia siłę, wytwarzającą ruch myśli w narodach, - to prasa. Rola prasy polega na zaznaczeniu zadań niezbędnych, na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu a nawet tworzeniu niezadowolenia. Prasa jest ucieleśnieniem wolności mówienia. Państwa nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w naszych rękach. Przez nią zdobyliśmy wpływy, pozostające na uboczu i w cieniu, dzięki niej zgromadziliśmy w posiadaniu naszym złoto, nie bacząc na to, ze zmuszeni byliśmy wyławiać je ze strumienia krwi i łez...

WARTOŚĆ ZŁOTA I CENNOŚĆ OFIAR ŻYDOWSKICH

Wyrównaliśmy to składając w ofierze wielu spośród naszego narodu. Każda ofiara z naszej strony w oczach Boga naszego, warta jest tysiąca gojów.

PROTOKÓŁ No. 3

ŻMIJA SYMBOLICZNA I JEJ ZNACZENIE


Dziś mogę wam zakomunikować, ze cel nasz jest już o kilka kroków od nas. Pozostaje niewielka przestrzeń, by cala droga, która odbyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz naród.

Kiedy krąg ów zamknie się wszystkie państwa europejskie będą ujęte jak gdyby w potężne obcęgi.

CHWIEJNOŚĆ WAGI KONSTYTUCYJNEJ

Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ja dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki nie przetrze się jej podstawa. Goje myśleli ze wykują ją dość mocno i oczekiwali wciąż, ze waga odzyskała równowagę. Lecz podstawa a mianowicie - królujący, zatonięci są przez swoich przedstawicieli, którzy szaleją, porwani urokiem władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej. Władze te zawdzięczają terrorowi, którego widmo krąży po pałacach. Nie mając dostępu do narodu własnego, królujący nie mogą już porozumieć się z nimi i swoje siły wzmóc przeciwko żadnym władzy. Rozdzielone przez nas : siła władców posiadających zdolność widzenia, od ślepej siły narodu - utraciły wszelkie znaczenie, bowiem każda poszczególnie, jak ślepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.

WŁADZA I AMBICJA

Aby pobudzić żądnych władzy do nadużywania jej przeciwstawiliśmy wzajemnie sobie wszystkie siły, rozwijając ich tendencje liberalne do niepodległości.
W kierunku tym powołaliśmy do życia wszelka przedsiębiorczość, uzbroiliśmy wszystkie partie, umieściliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji.
Z państw uczyniliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. Z Państw uczyniliśmy areny, na których rozgrywają się zamieszki. Niezadługo zamieszki i bankructwa rozpoczną się wszędzie.

„GADANIE” PARLAMENTARNE. PAMFLETY

NADUŻYCIE WŁADZY


Niewyczerpane gaduły zamieniły posiedzenia parlamentów i zgromadzeń administracyjnych na konkursy krasomówcze. Śmiali dziennikarze i bezceremonialni pamfleciści napadają codziennie, na personel administracyjny. Nadużycia władzy przygotują upadek ostateczny wszelkich instytucji i wszystko runie do góry nogami pod ciosem oszalałego tłumu.

NIEWOLA EKONOMICZNA. „PRAWO LUDU”

Nędza przykuła narody do pracy mocniej niż przykuwała je niewola i prawa pańszczyźniane. Od ostatnich można było się uwolnić w ten lub inny sposób, od nędzy zaś oderwać się jest niemożliwym.

W konstytucji zawarliśmy prawa, które dla nas są prawami fikcyjnymi, nie zaś rzeczywistymi.

Wszystkie tak zwane „prawa ludu” mogą istnieć jedynie jako idea, niemożliwa do urzeczywistnienia w praktyce. Jaka wartość dla proletariusza pracującego, zgiętego w pałąk pod ciężarem pracy ponad siły, zgnębionego przez los - posiada otrzymane przez gadułów prawa gadania, przez dziennikarzy-prawa pisania różnych głupstw współrzędne z rzeczami dennymi, - jeżeli proletariat nie ma z konstytucji innych korzyści ponad marne okruchy, które rzucaliśmy mu ze stołu naszego za oddawanie głosów w myśl wskazań naszych kreatur i naszych agentów? Dla nędzarzy prawa republikańskie są gorzką ironią, bowiem potrzeba pracy, omal że nie na dniówkę, nie pozwala im w rzeczywistości korzystać z tych praw, ale za to odbiera gwarancje zarobku stałego i pewnego, uzależniając go od porozumienia między przedsiębiorcami lub towarzyszami pracy.

DOROBKIEWICZE I ARYSTOKRACJA

Pod kierunkiem naszym lud zniszczył arystokrację, która stanowiła jego ochronę naturalną i karmicielkę a to dla zysków własnych, związanych w sposób nierozerwalny z dobrobytem ludu. Obecnie wobec zniszczenia arystokracji lud popadł pod ucisk dorobkiewiczów sprytnych, wzbogaconych, którzy niby jarzmo bezlitosne zwalili się na robotników.

ARMIA MASOŃSKO - ŻYDOWSKA

Staniemy się niejako oswobodzicielami robotników spod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstąpienie do szeregów naszej armii, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności ogólnoludzkiej naszego masoństwa społecznego. Arystokrację, korzystającą na podstawie prawa pracy robotnika, obchodziło żywo to, by robotnicy byli syci, zdrowi i krzepcy.

WYRADZANIE SIĘ GOJÓW

Głód wytwarza dla kapitału pewniejsze prawa do robotnika, niż te którymi obdarzyła arystokrację prawna władza monarchiczna.
- Przy pomocy nędzy i wypływającej stąd zawistnej nienawiści, rządzimy tłumem i dłońmi jego miażdżymy wszystkich, którzy staja na drodze do naszych celów.

TŁUM I KORONACJA WŁADCÓW WSZECHŚWIATA

Kiedy nadejdzie czas koronacji naszego władcy wszechświata, wówczas te same ręce zmiotą wszystko, co mogłoby stanowić przeszkodę.

TREŚĆ ZASADNICZA PROGRAMU SZKÓL LUDOWYCH

Goje odzwyczaili się od myślenia bez pomocy naszych rad naukowych. Jako dowód dlaczego nie pojmują konieczności tego, czego my z chwilą, kiedy nastanie nasze królestwo, będziemy bezwzględnie przestrzegali, a mianowicie: w szkołach ludowych należy przede wszystkim wykładać jedyną naukę, prawdziwą, najpierwsza ze wszystkich, - naukę o układzie życia ludzkiego, o bycie społecznym, wymagającym podziału pracy, a wiec podziału ludzi na stany. Niezbędne jest by wszyscy wiedzieli, ze równość istnieć nie może wobec prawa różnic w rodzajach działalności, że nie może być wobec prawa jednakowo odpowiedzialny ktoś, który postępowaniem swoim kompromituje cały stan i ktoś inny, nie narażający na szwank nikogo, prócz honoru własnego.

TAJEMNICA NAUKI USTROJU SPOŁECZNEGO

Nauka prawidłowa ustroju społecznego, do którego tajników nie dopuszczamy gojów i masonów, wykazywałaby wszystkim, że miejsce pracy i praca sama winny być zachowane dla określonych sfer, jeżeli dążyć mamy do tego by praca nie była źródłem męki ludzkiej, spowodowanej przez nieodpowiednie do danego rodzaju pracy wychowanie. Studiując te naukę, narody zaczną dobrowolnie ulęgać władzy oraz wprowadzonemu przez nią ustrojowi państwowemu. Przy obecnym stanie nauki i przy stworzonym przez nas jej kierunku, lud wierzący ślepo drukowanemu słowu, żywi wskutek nieświadomości swej i podsuniętych mu błędnych pojęć, nienawiść do wszystkich stanów, które uważa za wyższe, bowiem nie rozumie znaczenia każdego stanu.

OGÓLNE PRZESILENIE EKONOMICZNE

Nienawiść powyższa wyrasta na gruncie przesilenia ekonomicznego, które wstrzyma wszystkie operacje giełdowe i ruch w przemyśle. Stworzywszy dostępnymi dla nas sposobami tajnymi przy pomocy złota, będącego wyłącznie we władaniu naszym, ogólne przesilenie ekonomiczne, wyślemy na ulice jednocześnie we wszystkich krajach europejskich cale tłumy robotników. Tłumy te z rozkoszą będą przelewały krew tych, którym w prostocie ducha zazdroszczą od najmłodszych lat, a których dobytek będą mogły wówczas grabić.

NIETYKALNOŚĆ „NASZYCH”

Naszych tłumy nie tkną, bowiem chwila napadów będzie nam wiadoma i będą przedsięwzięte środki zapewniające bezpieczeństwo.

DESPOTYZM ŻYDOWSKI JAKO PAŃSTWO ROZUMU

Przekonaliśmy już, że postęp zaprowadzi gojów do państwa rozumu. Takim właśnie będzie despotyzm nasz, bowiem będzie umiał w drodze rozsądnej surowości uspokoić wszelkie wzburzenia i wyszczuć wolnomyślność ze wszystkich instytucji.

UTRATA KIEROWNIKA I WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA

Kiedy lud dostrzegł, że w imię wolności czynione są wszelkie ustępstwa i ulgi, wyobraził sobie, że jest władcą i rzucił się do władzy, lecz rzecz prosta, jak każdy ślepiec, natrafił na masę przeszkód. Wówczas zaczął gorączkowo szukać kierownika, nie domyśliwszy się, że należy powrócić do stanu poprzedniego, i złożył pełnomocnictwa u naszych stóp. Przypomnijcie sobie rewolucję francuską, której nadaliśmy miano „wielkiej”. Tajniki jej przygotowania są nam znane bowiem jest cała dziełem rak naszych.

CESARZ DESPOTA Z KRWI SYJONSKIEJ

Od chwili tej prowadzimy lud od jednego rozczarowania do drugiego, a to w celu, by wyrzekł się na rzecz Cesarza-despoty z krwi SYJONSKIEJ, którego przygotowujemy dla całego świata.

PRZYCZYNY NIETYKALNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

Obecnie jako siła międzynarodowa jesteśmy nietykalnymi, bowiem w razie napaści bronią nas państwa inne. Niewyczerpana podłość narodów gojów płaszczących się wobec siły, bezlitosnych w stosunku do słabych, bezwzględnych dla błędów, pobłażliwych dla zbrodni, nie chcących znosić w przeszłości ustroju wolnego, cierpliwych aż do męczeństwa wobec gwałtów i śmiałego despotyzmu, - to wszystko współdziała naszej niepodległości. Goje znoszą takie nadużycia ze strony współczesnych premierów-dyktatorów. Za popełnienie najmniejszego z tych nadużyć ścięliby głowy dwudziestu królom.

ROLA TAJNYCH AGENTÓW ŻYDOWSKICH

Czym można objaśnić zjawiska takie, niekonsekwencje ze strony mas ludowych w stosunku do faktów, jak by się zdawało, tej samej kategorii? Objaw ten znajduje uzasadnienie w tym, że dyktatorzy owi przez agitatorów swych podsuwają ludowi myśl, że dopuszczając się nadużyć, szkodzą państwom dla celów wyższych, a mianowicie, dla osiągnięcia pomyślności ludów, dla ich braterstwa międzynarodowego, dla solidarności i równouprawnienia. Rzecz prosta, nie jest wzmiankowane przy tym, połączenie podobne będzie dokonane jedynie pod władza nasza. I oto lud gani niewinnych, usprawiedliwia winnych, stopniowo umacniając się w przekonaniu, ze wolno mu robić, co tylko zechce. Wskutek takiego stanu rzeczy, naród burzy wszystko, co ma cechy stałości i na każdym kroku doprowadza do zaburzeń.

WOLNOŚĆ

Wyraz „Wolność” wystawia społeczeństwo na walkę przeciwko wszelkiej władzy, nawet Boskiej i przyrodzonej. Oto przyczyna, dla której przy objęciu władzy będziemy zmuszeni wykreślić wyraz ze słownika jako, określenie zasady siły zwierzęcej zamieniającej tłum w stado zwierząt krwiożerczych. Prawda że zwierzęta to po opiciu się krwi zasypiają i wówczas łatwo zakuć je w kajdany, ale jeśli nie dąć im krwi, wówczas nie śpią i wałcza.

PROTOKÓŁ No. 4

FAZY RZECZYPOSPOLITEJ


Każda rzeczpospolita pochodzi od faz. Pierwsze z nich stanowią pierwsze dni szału ślepca, miotającego się na wszystkie strony - drugie demagogia, rodząca anarchię, która bezwzględnie prowadzi do despotyzmu, lecz nie do jawnego, uprawnionego, a wiec tym samym odpowiedzialnego, ale do niewidzialnego i niewidomego, niemniej jednak dotkliwego despotyzmu jakiejkolwiek organizacji tajnej, działającej tym bezwzględnej, bo z ukrycia, zza pleców różnych agentów, których zmienianie nie tylko szkodzi lecz nawet dopomaga do rozwoju siły tajemnej, pozbywającej się wskutek tego konieczności wydatków na zapłacenie agentów za długotrwałą prace.

MASOŃSTWO ZEWNĘTRZNE

Kto lub co zdolne jest obalić sile niewidzialna? A siła nasza jest właśnie taka. Masoneria zewnętrzna służy do ukrycia jej oraz jej celów, plan zaś działań tej siły, a nawet miejsce, gdzie się znajduje, nie będzie nigdy ludziom wiadome.

WOLNOŚĆ I WIARA

Lecz i wolność mogłaby być nieszkodliwa i istnieć w państwie bez uszczerbku dla pomyślności narodów, gdyby oparta była na zasadach wiary w Boga; na braterstwie ludzkości, lecz poza obrębem myśli o równości, której przeczą podstawy tworzenia, jakie ustaliły podległość. Naród posiadający wiarę podobną byłby rządzony przez rady parafialne i kroczyłby naprzód spokojnie kierowany przez swego pasterza duchowego, posłuszny Boskiemu podziałowi na ziemi. Oto przyczyna, dla której musimy podkopać wiarę, wyrwać z umysłów gojów zasady Bóstwa i ducha, zmieniwszy wszystko przez wyliczenia arytmetyczne i potrzeby materialne.

MIĘDZYNARODOWA KONKURENCJA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA.

ROLA SPEKULACJI


Chcąc by umysły gojów nie zdążyły myśleć i spostrzegać, należy zwrócić je w kierunku Przemyślu i handlu. Wówczas wszystkie narody dążyć będą do zysków i w walce nie zauważa swego wroga wspólnego. A wolność doprowadziła społeczeństwo gojów do rozkładu i ruiny, należy przemyśl wprowadzić na drogę spekulacji. W wyniku to, co przemyśl odbierze ziemi, nie pozostanie przy właścicielach, lecz przejdzie do spekulacji, czyli do kas naszych.

KULT ZŁOTA

Natężona walka o supremację, wstrząsu w życiu ekonomicznym, wytworzą, a nawet już wytworzyły inny rodzaj społeczeństwa zimnego, bez serca i pełnego rozczarowań. Społeczeństwa takie przejęte będą wstrętem do religii i polityki wyższej. Kierownikiem ich będzie jedynie: wyrachowanie, czyli złoto, dla którego będą miały kult prawdziwy za uciechy materialne, jakie ono dąć może. Wówczas nie dla służenia dobrej sprawie, nawet nie dla dostatku, lecz jedynie z nienawiści do klas uprzywilejowanych, niższe sfery gojów pójdą wraz z nami przeciwko naszym konkurentom o władze - gojom inteligentnym.

PROTOKÓŁ No. 5

STWORZENIE WZMOŻONEJ CENTRALIZACJI ZARZĄDÓW


Jaka formę zarządu administracyjnego można nadąć społeczeństwom, w których specjalność wdarła się wszędzie, gdzie do bogactw dojść można tylko przy pomocy sprytnych na wpół oszukańczych afer, gdzie panuje rozpusta, gdzie moralność podtrzymywana jest tylko przez system kar i surowe prawa, nic zaś przez przyjęte dobrowolne zasady, gdzie uczucia dla wiary i ojczyzny zginęły wskutek rozwoju poglądów kosmopolitycznych? Jaka formę rządu nadać społeczeństwom podobnym, jeżeli nie ta despotyczna, którą określę następnie?

Stworzymy wzmożoną centralizację władzy, by ująć w ręce wszelkie społeczne siły. Uregulujemy mechanicznie, przy pomocy praw nowych, wszystkie czynności naszych poddanych w życiu politycznym. Prawa te skasują po kolei wszystkie ulgi i swobody, tolerowane przez gojów, a królestwo nasze, zaznaczy się takim wspaniałym despotyzmem, ze będzie on w stanie zawsze i wszędzie zmiażdżyć przeciwdziałających, niezadowolonych gojów. Może kto nam zarzuci, że despotyzm, o którym mowa, niezgodny jest z postępem współczesnym. Dowiodę ze jest wprost przeciwnie.

DROGI DO ZAGARNIĘCIA WŁADZY PRZEZ TAJNE ORGANIZACJE

W owych czasach, kiedy ludy uważały panujących za przejaw woli Boskiej, wówczas ulęgały bez szemrania samowładztwu królów, lecz począwszy od chwili, kiedy podsunęliśmy ludom myśl o prawach własnych, zaczęły one uważać panujących za zwykłych śmiertelników. Cech uświęcania przez wybór Boski znikły z czoła królów w oczach ludów, kiedy zaś pozbawiliśmy je wiary w Boga, wówczas władza wyrzucona była na ulice wraz z własnością publiczną zagarnięta przez nas.
Prócz tego talent rządzenia masami i osobami przy pomocy zręcznie dobranej teorii i frazeologii, przepisów o współżyciu i wszelkich innych podstępów o których goje nie mają pojęcia - należy do celów specyficznych naszej mądrości administracyjnej, wykształconej na analizie, na takich subtelnościach rozumowania tak samo, jak nie mamy ich w sferze solidarności i układania planów politycznych. Jedynie ich Jezuici mogliby pod tym względem równać się z nami, lecz potrafiliśmy ich zdyskredytować w oczach tłumu bezmyślnego, jako organizację jawną, pozostając sami w ukryciu z nasza organizacja tajna. Zresztą, czyż to dla świata nie jest obojętne, kto będzie jego władcą: głowa kościoła katolickiego - czy nasz despota z krwi syjońskiej?

Dla nas jako dla narodu wybranego, sprawa ta bynajmniej nie jest obojętna.

PRZYCZYNY NIEMOŻNOŚCI ISTNIENIA ZGODY MIĘDZY PAŃSTWAMI

Chwilowo mogłaby dąć sobie radę z nami wszechświatowa koalicja gojów, lecz przed zjawiskiem podobnym jesteśmy zabezpieczeni przez owe ziarna waśni międzypaństwowej, które już z gruntu wyrwać się nie dają. Przeciwstawiliśmy wzajemne wyrachowania osobiste i narodowe gojów, nienawiści religijne i plemienne, hodowane przez nas w sercach gojów w ciągu 20 wieków. Dzięki temu wszystkiemu, żadne państwo wyciągające dłoń nie spotka się z uściskiem życzliwym, bowiem każdy człowiek musi myśleć, ze porozumienie się przeciwko nam jest dla niego niekorzystne. Jesteśmy zbyt silni, trzeba się liczyć z nami. nawet nielicznego przymierza państwa stworzyć nie mogą bez tego, żebyśmy nie brali udziału tajnego.

ŻYDZI JAKO NARÓD WYBRANY

Per Me regnat - Przeze mnie panują królowie. Prorocy zaś zapowiedzieli nam, ze wybrani jesteśmy przez samego Boga do panowania nad Światem. Bóg dal nam genialność, byśmy mogli uskutecznić to zadanie. Gdyby obóz przeciwny był genialny, wówczas mógłby walczyć z nami, ale przybysz nie ma żadnej wartości dawnego obywatela. Walka byłaby bezlitosna, jakiej jeszcze świat nie widział. Zresztą genialność gojów była spóźniona.

ZŁOTO JAKO SILNIK MECHANIZMÓW PAŃSTWOWYCH

Wszelkie Kola mechanizmów państwowych poruszają się dzięki działaniu silnika, pozostającego w rękach naszych. Silnik ten - to złoto. Wymyślona przez mędrców naszych nauka ekonomii politycznej od dawna już wskazuje na królewską powagę kapitału.

MONOPOLE W HANDLU I PRZEMYŚLE

By kapitał mógł działać bez skrępowania, winien dążyć do swobody organizowania monopolów w przemyśle i handlu, o co już dobija się we wszystkich częściach świata dłoń niewidzialna. Swoboda ta daje wagę polityczną przemysłowcom, co posłuży do ucisku ludu. Obecnie rozbrajanie narodów jest sprawą najważniejszą, niż popychanie ich do wojny, donośniejsze jest wyzyskiwanie na korzyść naszą zagorzałych namiętności, niż gaszenie ich. Ważniejszym jest przejąć i komentować po swojemu myśli cudze, niż je wypełniać.

DONIOSŁOŚĆ KRYTYKI

Zadaniem naczelnym naszego rządu jest osłabienie rozumu społecznego przez krytykę, oduczania od rozważań, mogących wywołać opór, zwrócenie sił intelektualnych w kierunku beztreściwego krasomówstwa.

INSTYTUCJE „NA POKAZ”

We wszystkich epokach ludy i osobistości poszczególne brały słowo za czyn, zadawalając się tym, co było na pokaz, nader rzadko zwracając uwagę, czy na gruncie społecznym, po obietnicy następowało wykonanie. To też zorganizujemy instytucje na pokaz, które w sposób wymowny będą dowodziły swego dobroczynnego wpływu na postęp.

PRZEMĘCZENIE NA WSKUTEK NADMIARU KRASOMÓWSTWA

Przyswójmy sobie fizjonomie liberalna wszystkich partii, wszystkich kierunków i zaopatrzmy w nią również i mówców, których zadaniem będzie mówić tyle, by doprowadziło to ludzi do przemęczenia wskutek nadmiaru krasomówstwa, do wstrętu do mówców.

JAK OWŁADNĄĆ OPINIĄ SPOŁECZNĄ

Aby owładnąć opinia społeczna, należy ją doprowadzić do dezorientacji, głosząc z różnych stron tyle poglądów sprzecznych i tak długo, dopóki goje nie zbłądzą w tym labiryncie i nie zrozumieją, że najlepiej jest nie mięć żadnych przekonań, co do spraw politycznych, których społeczeństwo nie może być świadome, bowiem świadomy jest ich tylko ten, kto kieruje społeczeństwem. Oto tajemnica pierwsza. Druga, której posiadanie jest niezbędne dla sprawowania z powodzeniem rządów, polega na tym, by o tyle rozplenić wady narodowe, przyzwyczajenia, namiętności, warunki współżycia, aby nikt nie mógł zrozumieć tego chaosu oraz żeby ludzie przestali pojmować się wzajemnie. Środek ten posłuży jeszcze do zasiania waśni wśród wszystkich partii, do rozczłonkowania sił zbrojnych, które nie chcą jeszcze ukorzyć się przed nami, do wyzucia z odwagi wszelkiej inicjatywy osobistej, zdolnej choć trochę szkodzić sprawie naszej.

DONIOSŁOŚĆ INICJATYWY OSOBISTEJ

Nie ma nic równie niebezpiecznego, jak inicjatywa osobista. Jeżeli jest genialna wówczas może dokazać więcej niż miliony ludzi, wśród których zasialiśmy waśń. Musimy tak pokierować wychowaniem społeczeństw gojów, żeby wobec każdej sprawy, wymagającej inicjatywy, opuszczali ręce w bezradnej bezczynności. Natężenie i wypływające ze swobody działania, w starciu ze swobodą inną, wyczerpuje siły. Jest to źródło poważnych wstrząsów moralnych, rozczarowań, niepowodzeń.

„NADRZĄD”

Przy pomocy wszystkiego wymienionego o tyle zmęczymy gojów, że zmusimy ich do zaproponowania nam objęcia władzy międzynarodowej, która dzięki swemu przysposobieniu będzie w stanie połączyć wszystkie siły państwowe całego świata i utworzyć „Narząd”. Na miejscu władców współczesnych postawimy straszydło, które będzie nosiło miano Nadrządowej Administracji. Ręce jego będą wyciągnięte we wszystkie strony, jak kleszcze, przy tak kolosalnej organizacji, że nie może ona nie zwyciężyć narodów.

PROTOKÓŁ No. 6

MONOPOLE; ZALEŻNOŚĆ OD NICH MAJĄTKU GOJÓW


Wkrótce zaczniemy organizować olbrzymie monopole, zbiorniki kolosalnych bogactw, od których nawet znaczne majątki gojów będą zależne o tyle, ze zatoną wraz z kredytem państw nazajutrz po katastrofie politycznej. Niechaj ekonomiści rozważą doniosłość tej kombinacji. Wszelkimi sposobami powinniśmy podnosić znaczenie naszego Nadrządu, wystawiając go jako protektora, wynagradzającego wszystkich, którzy poddadzą się nam dobrowolnie.

WYZUCIE ARYSTOKRACJI Z ZIEMI

Arystokracja gojów, jako siła polityczna nie istnieje i nie mamy potrzeby liczenia się nią, lecz jako posiadaczka terenów szkodliwa jest dla nas z tego powodu, że może być samodzielna co do źródeł swego utrzymania. Wobec tego za wszelką cenę musimy wyzuć ja z ziemi.

ZADŁUŻENIE ZIEMI

Najlepszym sposobem po temu jest powiększenie ciężarów, czyli zadłużenie ziemi. Sposób ten utrzyma własność ziemską w stanie bezwzględnego pognębienia. Arystokracja gojów, dziedziczenie, nie umiejąca się zadowolić małym, szybko zbankrutuje.

HANDEL, PRZEMYSŁ I SPEKULACJA

Jednocześnie należy w sposób wzmożony popierać handel, przemyśl, a głównie spekulacje, której rola polega na stanowieniu przeciwwagi dla Przemyślu; bez spekulacji przemyśl pomnoży kapitały prywatne, podniesie rolnictwo, uwolniwszy ziemie od zadłużenia, wywołanego przez pożyczki udzielane przez banki ziemskie. Należy żeby przemyśl, wyssał z ziemi i prace i kapitały, oraz żeby przez spekulacje oddal w ręce nasze wszystkie pieniądze całego świata, a tym samym usunął wszystkich gojów do szeregów proletariatu. Wówczas goje ukorzą się przed nami, byleby wyjednać dla siebie prawo istnienia.

ZBYTEK

Aby zniszczyć przemyśl gojów damy spekulacji do pomocy zasianą przez nas wśród gojów potrzebę zbytku, pochłaniającego wszystko.

PODNIESIENIE PŁACY ZAROBKOWEJ I PODROŻENIE ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY

Podniesiemy płacę zarobkową, co jednak nie przyniesie żadnej korzyści robotnikom, bowiem jednocześnie wywołamy drożyznę artykułów pierwszej potrzeby, spowodowana rzekomo upadkiem rolnictwa i hodowli. Oprócz tego podkopiemy zręcznie i głęboko źródła wytwórczości, przyzwyczaiwszy robotników do anarchii i nadużywania napojów wyskokowych, jednocześnie zaś zarządzimy wszystkie środki do wyzucia z ziemi wszystkich gojów inteligentnych.

TAJEMNY CEL PROPAGOWANIA TEORII EKONOMICZNYCH

Chcąc, aby goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagandowym czynnie przez nasze teorie ekonomiczne.

PROTOKÓŁ No. 7

CEL WZMOŻONYCH ZBROJEŃ


Wzmożenie zbrojeń, zwiększenie składu osobistego policji są nieodzownymi dopełnieniami planów wyżej wymienionych. Niezbędne jest doprowadzenie do tego, żeby poza nami, istniały we wszystkich państwach, tylko masy proletariatu, garść oddanych nam milionerów, policjanci i żołnierze.

FERMENT, WAŚNIE I NIEZGODA NA CAŁYM ŚWIECIE

W całej Europie, a przy jej stosunkach i na innych lądach również winniśmy wywołać ferment, waśnie i niezgodę. Wypływa z tego zysk podwójny: po pierwsze utrzymujemy w respekcie wszystkie kraje. Wiadome, ze od woli naszej zależy wywołać zaburzenia, lub zaprowadzić ład. Wszystkie te kraje już przyzwyczaiły się do uważania nas za ucisk niezbędny. Po drugie:- przy pomocy intryg splączemy nici łączące nas z rządami wszystkich państw za pomocą polityki, traktatów ekonomicznych lub zobowiązań pieniężnych. Aby osiągnąć cel powyższy, musimy uzbroić się w wielki spryt w czasie układania i zawierania umów, lecz w dziedzinie tego, co nazywa się językiem urzędowym będziemy zachowywali taktykę wręcz odmienną; będziemy udawali uczciwych i ustępliwych. W ten sposób narody i rządy gojów, których nauczyliśmy patrzenia tylko na stronę zewnętrzna tego, co im proponujemy, będą nas uważały za dobroczyńców i zbawców rodzaju ludzkiego.
UKRÓCENIE PRZY POMOCY WOJEN I WOJNY POWSZECHNEJ PRZECIWDZIAŁANIA ZE STRONY GOJÓW

Na każdy objaw przeciwdziałania musimy mieć możność wywołania wojny z sąsiadami w tym kraju, który ośmieli się sprzeciwiać naszym planom. W wypadku kiedy i sąsiedzi ci postanowią działać zbiorowo - przeciwko nam, musimy odeprzeć atak podobny przy pomocy wojny powszechnej.

TAJEMNICA JAKO CZYNNIK POWODZENIA W POLITYCE.

PRASA I OPINIA PUBLICZNA.


Głównym czynnikiem powodzenia w polityce jest tajność jej zamierzeń: słowa nie powinny być zgodne z działaniami dyplomaty. Do czynności pożytecznych dla naszego obszernego planu, bliskiego już upragnionego końca, winniśmy zmuszać rządy gojów przy pomocy rzekomo opinii publicznej, urobionej w tajemnicy przez nas za pośrednictwem tak zwanego „wielkiego mocarstwa” czyli prasy, pozostającej, z małymi wyjątkami, z których liczyć się nie warto, - całkowicie w naszych rękach.

ARMATY AMERYKAŃSKIE, CHIŃSKIE I JAPOŃSKIE

Jednym słowem, aby streścić nasz system ukrócenia rządów w Europie, poszczególnym rządom pokażemy sile naszą przy pomocy zamachów, czyli terroru, wszystkim zaś, jeśli dopuścimy do powstania przeciwko nam, odpowiemy armatami amerykańskimi, chińskimi lub japońskimi.

PROTOKÓŁ No. 8

DWUZNACZNE KORZYSTANIE Z KODEKSU PRAW


Musimy zapewnić sobie wszelkie środki, których przeciwnicy mogliby użyć przeciwko nam. Będziemy musieli w subtelnościach i kruczkach słownika prawnego wyszukać usprawiedliwienia w tych wypadkach, kiedy będziemy uważali za odpowiednie powziąć decyzje, mogące wydąć się zbyt śmiałymi lub niesprawiedliwymi, bowiem jest rzeczą ważną ujęcie decyzji tych w takie wyrażenia, które by miały pozór wyższych przepisów moralnych.

WSPÓŁPRACOWNICY TAJNEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

Rząd nasz winien otoczyć się wszelkimi siłami cywilizacji, wśród których będzie musiał działać, to też otoczy się publicystami, prawnikami, praktycznymi administratorami, dyplomatami i wreszcie ludźmi, przygotowanymi przez specjalne wychowanie nadkształcące w naszych szkołach specjalnych.

SZKOŁY SPECJALNE I WYCHOWANIE NADKSZTAŁCĄCE

Ludzie ci będą znali wszystkie tajemnice bytu społecznego, będą znali wszystkie języki, złożone z politycznych zgłosek i wyrazów, będą znali podkład natury ludzkiej, jej struny najwrażliwsze, na których będą musieli umieć grac. Struny te -- to ustrój umysłów gojów, i ich tendencje, braki wady i zalety, właściwości klas i stanów. Rzecz zrozumiała, ze współpracownicy genialni naszej władzy, o których mowa, nie będą wzięci z pośród gojów, którzy przywykli do wykonywania swej pracy administracyjnej, nie dbając o to, co należy przez nią osiągnąć, nie myśląc o tym, na co się ona zdała. Administratorzy gojów podpisują papiery, nie przeczytawszy ich, pracują zaś w urzędach dla zysku lub powodowani ambicja.

EKONOMIŚCI I MILIONERZY

Otaczamy nasz rząd, całym szlabanem ekonomistów. Oto dlaczego nauki ekonomiczne stanowią główny przedmiot wykładów dla Żydów. Będzie nas okrążała cala plejada bankierów, przemysłowców i kapitalistów, a przede wszystkim milionerów, bowiem w istocie wszystko będą rozstrzygały cyfry.

KOMU POWIERZAĆ STANOWISKA ODPOWIEDZIALNE W RZĄDZIE

Tymczasem póki, jeszcze nie jest bezpiecznie powierzać stanowiska odpowiedzialne braciom naszym, żydom, będziemy obsadzali je przez ludzi, których przeszłość i charakter wykopały przepaść między nimi a ludami, i którzy w razie oporności naszym wskazaniom, będą musieli oczekiwać sadu, albo wygnania. Wobec tego będą bronili spraw naszych do ostatecznego tchu.

PROTOKÓŁ No. 9

STOSOWANIE ZASAD ŻYDOWSKICH W SPRAWIE WYCHOWANIA NARODÓW


Stosując zasady nasze, należy zwrócić uwagę na charakter narodu, w którego kraju ma się przebywać i działać. Ogólnie jednakowe wszędzie stosowanie zasad tych, przed uskutecznianiem ponownego wychowania narodów na nasza modle, nie może mięć powodzenia. Działając ostrożnie w stosowaniu ich, przekonacie się, że nie minie nawet 10 lat, a charakter najodporniejszy zmieni się, a wówczas nowy naród zaliczymy do już nam uległych.

HASŁO ŻYDOWSKIE

Słowa liberalnego, w istocie zaś naszego żydowskiego hasła, - „wolność, równość, braterstwo”, kiedy już obejmiemy panowanie, zastąpimy przez słowa już nie hasła, lecz ideologii: „prawo wolności, obowiązek równości, ideał braterstwa”. Powiemy i ... chwycimy kozła za rogi... De facto starliśmy już wszystkie rządy, prócz naszego, choć de jurę jest ich jeszcze wiele. Obecnie, już niektóre państwa zaczynają protestować przeciwko nam, czynią to tylko dla formy, według uznania naszego i w myśl poleceń naszych, bowiem antysemityzm jest nam potrzebny dla rządzenia naszymi młodszymi braćmi.

POTĘGA DYKTATURY ŻYDOWSKIEJ

Wyjaśniać tego nie będę, bowiem było to już niejednokrotnie tematem konferencji naszych. W rzeczywistości przeszkody dla nas nie istnieją. Narząd nasz znajduje się w warunkach takiej ekstra legalności, którą zwykle określano przy pomocy mocnego i energicznego wyrazu - dyktatura. Z zupełną sumiennością mogę stwierdzić, że w danym momencie my jesteśmy prawodawcami, my rozsadzimy i decydujemy sprawy, my każemy lub uniewinniamy, my jako dowódca wszystkich wojsk naszych usadowiliśmy się na koniu wodza naczelnego. Rządzimy wola niewzruszona, bowiem w naszych rękach pozostają szczątki partii ongi silnej, obecnie ujarzmionej przez nas. Władcami niepohamowanymi ambicjami, zaciekłymi zemstami, nienawiściami zajadłymi.

TERROR. KTO SŁUŻY ŻYDOM?

My jesteśmy źródłem terroru wszechobejmującego. Mamy na usługach ludzi wszelkich poglądów, wszelkich zasad: odnowicieli monarchii, demagogów, socjalistów, komunistów oraz wszelkich utopistów.

Wszystkich zaprzęgaliśmy do pracy. Każdy z nich na swoja rękę toczy jak czerw resztki władzy, usiłuje obalić cały ustalony układ. Wszystkie państwa są przemęczone wskutek tych działań: wzywają do pokoju, gotowe dla niego poświęcić wszystko: lecz my im spokoju nie udzielimy, dopóki jawnie i kornie nie uznają naszego nadrządu międzynarodowego. Ludy wołają, że niezbędne jest rozstrzygnięcie kwestii socjalnej w drodze porozumienia międzynarodowego. Rozczłonkowanie na partie oddało je wszystkie do dyspozycji naszej, bowiem chcąc prowadzić walkę konkurencyjną, należy mięć pieniądze, które całkowicie są w posiadaniu naszym.

PODZIAŁ SIŁ „WIDZĄCYCH” I „ŚLEPYCH” W PAŃSTWACH GOJÓW

Moglibyśmy obawiać się u gojów połączenia widzącej siły panującej ze ślepą siłą ludów, lecz zastosowaliśmy wszelkie środki przeciwko możliwości podobnej: między obiema siłami wznieśliśmy mur w postaci wzajemnego terroryzowania się. W ten sposób ślepa siła ludów stanowi dla nas punkt oparcia i my, wyłącznie my, będziemy kierowali nią, rzecz prosta, w myśl naszych celów.

ŁĄCZNOŚĆ WŁADZY Z NARODEM

Chcąc, aby ślepiec nie był w stanie uwolnić się od kierownictwa naszego, musimy niekiedy wchodzić w ścisłą łączność z nim, jeżeli nie osobiście, to przez najwierniejszych braci naszych. Kiedy staniemy się już władzą uznaną, wówczas będziemy się porozumiewali z narodem osobiście na placach publicznych i kształcić go będziemy co do spraw politycznych w takim kierunku, jaki uznamy za potrzebny. To, co powie przedstawiciel rządu lub sam panujący, nie może zaraz nie stać się wiadome całemu państwu, bowiem szybko będzie rozgłoszone przez lud.

SAMOWOLA LIBERALNA

By nie zniszczyć przedwcześnie instytucji gojów, dotknęliśmy instytucji tych dłonią i żebraliśmy w niej końce sprężyn mechanizmu. Sprężyny były ułożone w ścisłym, lecz właściwym porządku, a my zamieniliśmy go na bezładną samowole liberalna.

OWŁADNIĘCIE WYKSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Wtrąciliśmy się do jurysdykcji, do systemu wyborczego, do prasy, do wolności osobistej, a przede wszystkim do wykształcenia i wychowania, jako kamieni węgielnych wolnego bytowania.

FAŁSZYWE TEORIE

Ogłupiliśmy, odurzyliśmy i zdemoralizowaliśmy młodzież gojów przy pomocy wychowania w zasadach znanych nam jako fałszywe, lecz wpajanych przez nas.

KOMENTOWANIE PRAW

Poza istniejącymi prawami, nie zmieniając ich istoty, lecz tylko zniekształcając je przez sprzeczne komentowanie, stworzyliśmy coś wspaniałego ze względu na wyniki. Znalazły one wyraz początkowo w tym, że komentowanie zamaskowało prawa, następnie zaś zupełnie zakryło je od oczu rządów, a to wskutek niemożności poznania prawodawstwa tak skomplikowanego. Oto źródło sadów teorii sumienia. Twierdzicie, ze goje rzucą się na nas z bronią w ręku, jeżeli przedwcześnie zrozumieją o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na zachodzie możność użycia tego manewru, ze zadrżą serca najdzielniejsze: to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzone we wszystkich stolicach.

TUNELE PODZIEMNE

W chwili odpowiedniej będą one wysadzane w powietrze wraz ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi.

PROTOKÓŁ No. 10

POZORY W POLITYCE


Dziś zaczynam od powtórzenia rzeczy już powiedzianych i prośże byście pamiętali, ze rządy i narody w polityce zadowalają się pozorami. Jakżeż mają wglądać w treści spraw, jeżeli dla ich przedstawicieli najważniejsza kwestia jest uciecha. Nader ważne jest, by nasza polityka była świadoma tego. Pomoże nam to przy przejściu od omawiania podziału władzy, swobody słowa, prasy, religii (wiary), prawa zrzeszania się, równości przed prawem, nietykalności majątku, mieszkania, podatków (idea podatku ukrytego), odwrotnej siły praw.

Wszystkie kwestie wymienione są tego rodzaju, ze nie należy nigdy dotykać ich wprost i w sposób dla narodu widoczny. W wypadkach konieczności poruszeni ich, nie powinno się ich wyliczać, lecz tylko oświadczyć, bez szczegółowego omawiania, że uznajemy zasady prawa współczesnego. Doniosłość przemilczenia zasady pozostawia nam swobodę wykluczenia niespostrzeżenie z niej różnych szczegółów; o ile wymienilibyśmy je, wówczas staną się one niejako darowanymi.

GENIALNOŚĆ PODŁOŚCI

Narody żywią specjalną miłość i szacunek dla geniuszów siły politycznej i na wszelkie z ich strony gwałty odpowiadają: podłe, bo podłe, ale jakie zręczne! Szwindel, ale jak wykonany, jak wspaniale i bezczelnie! Przewidujemy zaprzęgniecie wszystkich narodów do pracy nad wzniesieniem przez nas projektowanego gmachu kapitalnego. Oto dlaczego musimy przede wszystkim żebrać zapas i zapewnić sobie te wprost zuchwałą dzielność i moc ducha, która wcielona w działaczy naszych złamie wszystkie przeszkody na drodze naszej.

CO ZAPOWIADA ŻYDOWSKI PRZEWRÓT PAŃSTWOWY

Dokonawszy naszego przewrotu państwowego, powiemy narodom: „Wszystko szło nad wyraz źle, wszyscy są przemęczeni cierpieniami. Burzymy przyczyny mąk waszych: narodowości, granice różnice jednostek monetarnych. Rzecz prosta, macie prawo wydać wyrok na nas, lecz czyż może być on sprawiedliwy, jeżeli go zatwierdzicie pierwej, niż zbadacie to co my wam dajemy?” Wówczas wezmą nas na ręce i będą nieśli w porywie jednomyślnym zachwytu, nadziei i pragnień. Głosowanie, uczynione środkiem zdobycia panowania przez nas, dzięki przyuczeniu doń nawet najmniejszych jednostek z liczby członków ludności a to przez stworzenie ugod i zebrań grup pewnych - przyda nam się wówczas i po raz ostatni odegra role jako jednomyślne, wywołane przez chęć poznania nas bliżej, zanim by nas potępiono.

GŁOSOWANIE POWSZECHNE

Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnic klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości, czego nie można wymusić na klasach inteligentnych posiadający cenzus.

WARTOŚĆ OSOBISTA

W ten sposób przyzwyczaiwszy wszystkich do pojęcia o wartości osobistej, zniszczymy wpływy rodziny u gojów oraz jej wartość wychowawcza, położymy kres wysuwaniu się rozumów indywidualnych, którym tłum, przez nas kierowany, nie da wysunąć się, ani nawet wypowiedzieć. Tłum przyzwyczaił się do słuchania tylko nas, bowiem płacimy mu za posłuch i uwagę. W ten sposób stworzymy potęgę ślepą, niezdolną poruszać się bez kierownictwa naszych agentów którzy zajmują miejsca jej przywódców. Ludy poddadzą się temu rygorowi widząc, że od przywódców tych zależą zarobki, wsparcia i otrzymanie wszelkiego dobra.

GENIALNY KIEROWNIK ŻYDOSTWA

Plan rządzenia powinien być przygotowany przez jedna głowę, bowiem nie można by go było ocalić, gdybyśmy dopuścili do rozdrobnienia na kawałki w licznych umysłach, dlatego tez możemy znać plan działania, lecz nie wolno nam potępiać go, aby nie naruszyć jego genialności, związku jego części składowych siły praktycznej, zawartych w utajonym znaczeniu każdego punktu. Jeżeli dyskutować nad pracą taką i zmienić ją przez liczne głosowania, wówczas odcisną się na niej wszelkie nieporozumienia myślowe, które nie nikły w głębie i związek zamierzeń i pracy. Niezbędne jest dla nas posiadanie planów silnych i obmyślonych celowo. Dlatego też nie powinniśmy rzucać pracy naszego kierownika genialnego na rozszarpanie przez tłum, lub nawet przez ograniczone co do liczby członków stowarzyszeń. Plany te tymczasem nie wywrócą do góry dnem instytucji współczesnych zmieniając tylko ich ekonomie, czyli cala kombinacje ich pochodu, który tym sposobem skieruje się droga wskazana w naszych planach.

INSTYTUCJE I ICH FUNKCJE

Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach istnieje mniej więcej to samo. Przedstawicielstwo narodowe, ministerstwa, senat, rady państwa, ciała prawodawcze i wykonawcze. nie ma potrzeby wyjaśniania mechanizmu stosunków wzajemnych pomiędzy powyższymi instytucjami, jest to bowiem powszechnie znane. Należy tylko zwrócić uwagę, że każda z wymienionych instytucji odpowiada pewnej donioślej funkcji państwowej. Prośże zauważyć, że przymiotnik „doniosły” stosuje nie do instytucji, lecz do funkcji, a więc nie instytucje lecz ich funkcje są doniosłe. Instytucje podzieliły między sobą wszystkie funkcje zarządzania - administracyjna, prawodawcza i wykonawcza. To też zaczęły działać w organizmie państwowym jak narządy w ciele ludzkim. Jeżeli uszkodzimy jedną cześć maszyny państwowej, państwo niby człowiek zachoruje i umrze.

TRUCIZNA LIBERALIZMU

Kiedy wprowadziliśmy do organizmu państwowego truciznę liberalizmu, cala jego kompleksja polityczna ulęgła zmianie : państwa zapadły na chorobę śmiertelną - zakażenie krwi. Nie pozostaje nic, jak oczekiwać końca ich agonii.

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.

ERA REPUBLIKAŃSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA.


Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo.

Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa. Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skażała panujących na bezczynność i bezsilność. Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rzadu-prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników. To było podstawą miny umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTÓW

Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów. Wtedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialność spadnie na nasza kreaturę. Co nas to obchodzi, ze rozrzedza szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożności znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa.

ROLA IZBY DEPUTOWANYCH I PREZYDENTA

Aby plan nasz doprowadził do powyższych wyników, będziemy organizowali wybory takich prezydentów, w których przeszłości istnieje jakaś niewyjaśniona ciemna sprawa. Wówczas będą oni wiernymi wykonawcami naszych planów, a to w obawie rewelacji oraz z powodu wrodzonej każdemu kto doszedł do władzy dążności zachowania dla siebie przywilejów i zaszczytów związanych z godnością prezydenta. Izba deputowanych będzie osłaniała, broniła i wybierała prezydentów, lecz odbierzemy jej atrybucje wnoszenia projektów praw i ich zmiany. Atrybucje te przekażemy prezydentowi odpowiedzialnemu - zabawce w naszych rękach. Rzecz prosta, iż wówczas władza prezydenta stanie się celem najróżniejszych napaści. Toteż damy mu samoobronę w formie prawa odwoływania się do narodu, do jego decyzji poza jego przedstawicielami, czyli do tego samego naszego ślepego popychadła - większości z spośród tłumu. Niezależnie od tego nadamy prezydentowi prawo wprowadzania stanu wojennego.

Umotywujemy to w taki sposób, ze prezydent jako szef armii całego kraju winien mięć możność rozporządzania nią w wypadkach, kiedy zachodzi potrzeba obrony nowej konstytucji republikańskiej, do czego jest najzupełniej uprawniony jako przedstawiciel odpowiedzialny tej konstytucji. Zrozumiale jest, że w warunkach podobnych, klucz od świątyni będzie pozostawał w naszym ręku i nikt prócz nas nie będzie kierował siłą prawodawcza.

NOWA KONSTYTUCJA REPUBLIKAŃSKA

Poza tym z chwilą wprowadzenia nowej konstytucji republikańskiej odbierzemy Izbie prawo interpelacji co do zarządzeń rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej. Prócz tego sprowadzimy do minimum liczbę przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namiętności polityczne. Jeżeli zaś one wbrew oczekiwaniom wybuchną także i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwołanie się do większości całego narodu. Mianowanie prezydentów i Vice prezydentów Izby i Senatu będzie zależeć od prezydenta. Nieustające sesje parlamentów zredukujemy do paru miesięcy. Poza tym prezydent jako naczelnik władzy wykonawczej będzie miął prawo zwoływania parlamentu lub zarządzania w sesjach przerw, które mogą trwać aż do naznaczenia terminu nowej sesji. Aby skutki tych działań bezprawnych w swej istocie nie wypadły przedwcześnie dla naszych planów na wprowadzoną przez nas odpowiedzialność prezydenta podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyższej administracji otaczającym prezydenta, myśl obchodzenia jego zarządzeń własnymi środkami, za co oni, a nie prezydent, będą ponosili odpowiedzialność. Szczególnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrów, nie zaś poszczególnym osobom.

Prezydent będzie według naszego uznania komentował treści tych spośród istniejących praw, które dadzą się tłumaczyć w sposób różnoraki. Będzie również kasował je, jeżeli wskażemy mu, że zachodzi tego potrzeba. Prócz tego prezydentowi będzie przysługiwał przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej. Jako motyw w obydwu przypadkach będą podawane wyższe wymagania dobra państwowego.

PRZEJŚCIE DO SAMOWŁADZTWA ŻYDOWSKIEGO

Stosowanie tych środków da nam możność stopniowego zniszczenia krok za krokiem, wszystkiego co początkowo przy przejęciu przez nas naszych praw musieliśmy wprowadzić do konstytucji państwowych jako środki przejściowe do niespostrzeżonego zniesienia wszystkich konstytucji, kiedy nastanie czas zniesienia rządu przez nasze samowładztwo.

CHWILA PROKLAMOWANIA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Uznanie naszego samowładcy może nastąpić również przez zniesienie konstytucji. Chwila ta nastanie w państwach i bankructwami władców zorganizowanymi przez nas zawołają: „Zabierzcie ich, a dajcie nam jednego władcę wszechświata, który by zjednoczył nas i zniósł przyczyny waśni, a mianowicie granice narodowościowe, wyznaniowe, wyrachowania państwowe, które by dały nam spokój i pokój, niemożliwe do osiągnięcia przy obecnych władzach i przedstawicielach”.

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA

Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół nieładem, nienawiścią, walką, a nawet męczeństwem, głodem i nędzą. Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod naszą władzę Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila.

PROTOKÓŁ No. 11

PROGRAM NOWEJ KONSTYTUCJI


Rada Państwa będzie służyła do zaznaczenia władzy osoby rządzącej. Rada ta, jako część ciała prawodawczego, istniejąca na pokaz będzie stanowiła niejako komitet redagując prawa i dekrety władzy. Oto program przygotowanej nowej konstytucji : My będziemy tworzyli prawa i wykonywali rządy.

1. W formie projektu składanych ciału prawodawczemu.

2. Przy pomocy dekretów prezydenta w formie postanowień ogólnych orzeczeń senatu, uchwal rady Państwa i decyzji ministerialnych.

3. W chwili zaś odpowiedniej - w formie przewrotu państwowego.

NIEKTÓRE PROGRAMY PROPONOWANEGO PRZEWROTU

Ustaliwszy mniej więcej modus agendi, zajmiemy się szczegółami tych kombinacji, przy których użyciu mamy dokonać zmiany działania maszyn państwowych w kierunku wymienionym. Kombinacje te to: swoboda prasy, prawo zrzeszania się, wolność sumienia, zasady systemu wyborczego i wiele innych objawów, które musza zniknąć z repertuaru ludzkości lub ulec zasadniczej zmianie zaraz po ogłoszeniu nowej konstytucji. Dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić wszystkie nasze postanowienia. Później bowiem wszelkie zmiany będą niebezpieczne. A oto przyczyny: jeżeli zmiany te wprowadzone będą w kierunku rygoru i ograniczeń - może to spowodować wybuch rozpaczy wywołany obawa nowych zmian w tym samym kierunku. Jeżeli zaś zmiana ta będzie dokonana w kierunku nowych ulg, wówczas może być powiedziane, że przyznaliśmy się do słabości, co poderwie autorytet niezłomności nowej władzy lub też może wytworzyć przekonanie, że przejął nasz strach i zmuszenie jesteśmy do ustępstw, za które nikt nie będzie nam wdzięczny, będą one bowiem uważane za należne. Jedno i drugie byłoby szkodliwe dla powagi nowej konstytucji. Konieczne jest, żeby z chwila jej ogłoszenia oszołomione przez dokonanie przewrotu narody, będące jeszcze pod wpływem terroru i niepewności, zrozumiały, że jesteśmy o tyle silni, nietykalni i pełni potęgi, że w żadnym razie nie będziemy liczyć się z narodami i nie tylko nie zwrócimy uwagi na ich sąd i życzenia, lecz nawet gotowi jesteśmy i zdolni z niezwalczoną siłą zgnieść ich wyrażanie i przejawianie w każdej chwili i na każdym miejscu - że wzięliśmy od razu wszystko, co uważaliśmy za niezbędne i w żadnym razie nie będziemy dzielili się naszą władzą. Wówczas ze strachu zamkną oczy na wszystko i będą oczekiwali co z tego wyniknie.

GOJE TO BARANY

Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki. Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradną się wilki? Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, ze obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii. Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?

MASONERIA TAJNA, I JEJ „LOŻE” NA POKAZ

W jakim innym celu wymyśliliśmy i nakazaliśmy gojom całą tę politykę, nie dając im możności zbadania jej treści - jeżeli nie w tym, żeby osiągnąć to co jest prosta droga niedoskonale dla naszego rozsianego plemienia. Posłużyło to jako fundament dla naszej organizacji masonerii tajnej, która nie jest znana oraz dla celów istnienia nawet nie podejrzewają te bydlęta-goje, znęceni przez nas do szeregów armii, lóż masońskich „na pokaz”, istniejących dla zamydlenia oczu gojom. Bóg obdarzył nasz naród wybrany rozproszeniem. W tej pozornej naszej słabości znalazła wyraz cała potęga, która teraz doprowadziła nas do progu władzy wszechświatowej. Obecnie niewiele pozostaje już do nadbudowania na fundamencie założonym.

PROTOKÓŁ No. 12

ŻYDOWSKIE POJMOWANIE WYRAZU „WOLNOŚĆ”


Wyraz „wolność”, który może być pojmowany różnorodnie, my określamy jak następuje : „Wolność” jest prawem czynienia tego, na co kodeks pozwala. Podobne pojmowanie posłuży nam w chwili odpowiedniej do tego, aby cala wolność była w naszym ręku, bowiem prawa będą tworzyły lub niszczyły tylko to, co myśl programu powyższego uznamy za właściwe.

PRZYSZŁOŚĆ PRASY W PAŃSTWIE ŻYDOWSKIM

Z prasą załatwimy się w taki sposób: Jaka role gra obecnie prasa? Służy ona do podniecania potrzebnych nam namiętności lub też - egoizmom partyjnym. Bywa bezwartościowa, niesprawiedliwa, kłamliwa i większość ludzi nie rozumie czemu ona służy. Osiodłajmy ją i weźmy mocno w cugle. Tak samo postąpimy z pozostałą prasą, bowiem nie mamy się co bronić od napaści prasy, jeżeli pozostaniemy jako cel tylko dla książek i broszur. Przekształcimy ów kosztowny obecnie, z uwagi na konieczność cenzurowania, - wytwór jawności, w źródło dochodów dla naszego państwa: obciążymy wydawnictwa specjalnym podatkiem w markach stemplowych oraz składaniem kaucji przy organizowaniu organów prasy lub drukarń, co zabezpieczy nasz rząd od wszelkich napaści ze strony prasy. Za ewentualną napaść będziemy karali bezwzględnie. Środki takie jak: marki i kaucje oraz zabezpieczone przez nie kary dadzą państwu olbrzymi dochód. Co prawda gazety partyjne mogłyby nie żałować pieniędzy, to też będziemy je zamykali już po drugiej napaści. Nikt bezkarnie nie będzie mógł zaćmić aureoli naszej nieomylności rządowej. Pretekstem do zamknięcia wydawnictwa będzie to, że dany organ prasy podnieca umysły bez przyczyny i podstawy. Zwróćcie uwagę na to, że między napadającymi na nas będą i przez nas stworzone organy, lecz nie będą występowały jedynie przeciwko punktom, których zmianę postanowiliśmy.

KONTROLA PRASY

Żadna wiadomość nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli naszej. Cel ten osiągniemy już obecnie w ten sposób, że wszelkie nowości wydawnicze otrzymywane są przez kilka agentur, które centralizują ruch wydawniczy całego świata. Agentury te wówczas będą wyłącznymi naszymi instytucjami i będą ogłaszały tylko to, co my im wskażemy. Jeżeli obecnie potrafimy zawładnąć mózgami społeczeństw gojów do tego stopnia, że wszystkie prawie patrzą na zdarzenia światowe przez kolorowe szybki okularów, które my im zakładamy, jeżeli obecnie nie istnieją dla nas w żadnym państwie przeszkody, tamujące drogę do tak nazywanych przez głupotę gojów tajemnic państwowych, - to jakże będzie wówczas, kiedy zostaniemy uznanymi władcami świata w osobie naszego władcy wszechświatowego. Powróćmy do przeszłości prasy. Ktokolwiek będzie chciał zostać wydawca, księgarzem lub drukarzem będzie zmuszony wyjednać sobie dyplom odpowiedni, który w razie wykroczenia będzie niezwłocznie odbierany.

CZYM JEST POSTĘP W POJĘCIU ŻYDÓW?

Wobec zastosowania sposobów powyższych narzędzie myśli stanie się środkiem wychowawczym w ręku rządu naszego, który nie pozwoli już masonom ludowym błąkać się w ostępach i marzeniach o dobroczynnym wpływie postępu. Komu z nas niewiadome jest, ze te dobrodziejstwa urojone stanowią drogę do marzeń bezsensownych, z których powstały stosunki anarchiczne miedzy ludźmi a rządami, bowiem postęp, a właściwie idea postępu naprowadziła na myśl o wszelkiego rodzaju emancypacji, nie ustalając jej granic. Wszyscy tak zwani wolnomyślni są anarchistami jeżeli nie czynu, to myśli. Każdy z nich ugania się za majakami wolności, wpadając przy tym w samowole, czyli anarchie protestu dla protestu.

JESZCZE O PRASIE

Przejdźmy do prasy. Obciążymy ja zarówno jak i wszelkie druki podatkiem, pobieranym w markach od arkusza oraz kaucjami. Książki, liczące mniej niż trzydzieści arkuszy, będą płaciły podatek zdwojony. Zaliczamy je do kategorii broszur, żeby z jednej strony zmniejszyć liczbę wydawnictw periodycznych, stanowiących najskuteczniejsza truciznę drukowana, z drugiej zaś - środek ten zmusi literatów do pisania książek tak obszernych, ze nikt ich nie będzie czytał, zwłaszcza wobec ich drożyzny. Nasze wydawnictwa własne, mające zwrócić ruch umysłów w kierunku przez nas wybranym, będą tanie i zyskają wielka poczytność. Podatki położą kres lichym popędom literackim, system zaś kar wytworzy zależność literatów do nas. Gdyby nawet znaleźli się chętni do pisania przeciwko nam, to jednak nie znajdą wydawców, którzy by się podjęli drukowania. Przed przyjęciem do druku jakiegokolwiek dzieła, wydawca albo drukarz będzie musiał wyjednać od władz pozwolenie. W ten sposób zawczasu poznamy knowania, skierowane przeciwko nam i zanulujemy je ogłaszając wcześniej wyjaśnienia na ten temat. Literatura i dziennikarstwo są to dwa najwyższe czynniki wychowawcze, dlatego tez rząd nasz będzie właścicielem większości dzienników. Z centralizuje to wpływ szkodliwy prasy prywatnej, a zarazem stworzy olbrzymi wpływ na umysły. Jeżeli wydamy pozwolenie na 10 dzienników, to sami otworzymy 30 i będziemy stale utrzymywać ten stosunek. Ogól nie powinien domyślać się tego, wydawane wiec przez nas dzienniki będą z pozoru krańcowo przeciwnych kierunków i zdania, co wzbudzi do wydawnictw tych zaufanie i pociągnie do nich przeciwników naszych, niedomyślajacych się niczego. W ten sposób wpadną oni w nasze sidła i będą unieszkodliwieni.

Na pierwszym planie będą stały organy o charakterze ściśle urzędowym. Te będą pilnowały zawsze naszych interesów, to też wpływ będą posiadały bardzo nikły. Na drugim planie umieścimy półurzędówki których zadaniem będzie nęcenie obojętnych. Trzeci plan zajmie nasza rzekoma opozycja, w której bodajby jeden z organów będzie stanowił antypody nasze. Przeciwnicy nasi będą uważali owa rzekomą opozycję za zwolenników swoich i otworzą przed nami karty.

Dzienniki nasze będą przedstawiały, kierunki najrozmaitsze; arystokratyczny, republikański, rewolucyjny, a nawet anarchistyczny, lecz tylko dopóty, rzecz prosta, dopóki żyć będzie konstytucja. Jak bożek indyjski Wisznu, będą one posiadały sto rąk, z których każda będzie wyczuwała puls jakiegoś kierunku myśli społecznej. Każdy puls zacznie bić w sposób przyśpieszony, wówczas ręce te zwrócą opinie w kierunku celów naszych, bowiem osobnik podniecony traci rozsądek i łatwo poddaje się nakazom. Głupcy, którzy będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, powtarzać będą nasze myśli lub te, które będą dla nas pożądane. Wyobrażając sobie ze krocza za organem partii swojej, będą szli za sztandarem, którym my im wywiesimy. Chcąc skierować odpowiednio do tego milicję gazetową, musimy całą sprawę zorganizować ze szczególną dbałością. Pod nazwą centralnego wydziału prasowego stworzymy zebrania literackie, na których agenci nasi będą niespostrzeżenie rzucali hasła i dawali sygnały. Sprzeciwiając się zawsze powierzchownie naszym poczynaniom, bez dotykania ich istoty, organy nasze będą prowadziły polemikę bezwartościową z dziennikarzami urzędowymi jedynie w celu, aby dać nam przyczynę do wypowiedzenia się więcej szczegółowo niż to mogliśmy uskutecznić w pierwiastkowych oświadczeniach urzędowych. Rzecz prosta, iż będzie to z pożytkiem dla nas. Napaści na nas spowodują jeszcze i to, że poddani upewniają się do zupełnej swobody gadania, nasi zaś agenci będą mieli podstawy do twierdzenia, że dzienniki występujące przeciwko nam, zajmują się czczą paplaniną, bowiem nie są zdolne znaleźć istotnych przyczyn do rzeczowego obalenia treści rozporządzeń naszych.

Podobnie niedostrzegalne dla uwagi społecznej, nie mniej jednak pewne zarządzenia, w sposób najpewniejszy skierują zaufanie w stronę naszego rządu. Dzięki zarządzeniom tym będziemy w zakresie spraw politycznych w miarę potrzeby pobudzali lub uspakajali umysły, przekonywali lub dezorientowali, przez drukowanie to prawdy, to znów kłamstw, to pewnych danych, - to znów przeczenia im, odpowiednio do tego, czy przyjęto je dobrze, czy tez źle. Zawsze jednak będziemy ostrożnie badali grunt, zanim uczynimy krok. Będziemy odnosili nad przeciwnikami naszymi pewne zwycięstwa, bowiem, tamci nie będą rozporządzali organami prasy, w których mogliby wypowiedzieć się całkowicie, a to z powodu wymienionych wyżej zarządzeń przeciwko prasie. Kamienie probiercze, użyte przez nas w prasie trzeciej kategorii, będą w razie potrzeby energicznie umieszczone przez nasze pisma urzędowe.

SOLIDARNOŚĆ ŻYDÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ

Już obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle : wszystkie organy prasy związane są wzajemnie tajemnica zawodowa.

Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich. Żaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy bowiem żaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie miął w przeszłości jakiejś haniebnej rany. Rany te ujawniono by zaraz, dopóki zaś są ukryte aureola dziennikarza przyciąga przekonania większości. Tłumy z zapałem krocza za nim.

OBUDZENIE ZADAŃ SPOŁECZNYCH NA PROWINCJI

Wyrachowanie nasze dotyczy zwłaszcza prowincji. Konieczne jest, byśmy tam obudzili te pragnienia i dążności, przy pomocy których moglibyśmy w każdej chwili zaatakować stolice, przedstawiając je za niezależne pragnienia i dążności prowincji. Rzecz prosta, iż źródłem my będziemy zawsze. Potrzebne nam to, by niekiedy, dopóki nie posiadamy jeszcze pełni władzy, - stolice bywały oplątane przez prowincjonalna opinie narodu, czyli większości zorganizowanej sztucznie przez naszych agentów.

Potrzebne nam to, by stolice w momencie psychologicznym nie potrzebowały nad faktem dokonanym debatować bodajby dlatego, że znalazł on uznanie większości prowincjonalnej.

NIEOMYLNOŚĆ NOWEGO USTROJU

W okresie nowego ustroju będącego przejściem do panowania naszego, nie można pozwolić na demaskowanie przez prasę nieuczciwości społecznej. Konieczne jest, by myślano, że nowy ustrój zadowolił wszystkich o tyle, że nawet znikła przestępczość.

Przejawy przestępczości mogą być znane tylko ofiarom lub świadkom przypadkowym.

Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. I wstęp
P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. II protokoły 1-12
P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. III protokoły 13-24
P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. IV objaśnienia i komentarze

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. V konkluzje

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
..
.
ABECADŁO POLITYCZNE

Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samowładztwa zdolny jest pojąć wyrazy zbudowane z liter politycznych.
.
...
More
..
.

ABECADŁO POLITYCZNE


Jedynie osobnik przygotowany od dzieciństwa do samowładztwa zdolny jest pojąć wyrazy zbudowane z liter politycznych.

.
...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
SOLIDARNOŚĆ ŻYDÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ
Już obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle:
wszystkie organy prasy związane są wzajemnie tajemnicą zawodową.
Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich.
Żaden z dziennikarzy…More
.

SOLIDARNOŚĆ ŻYDÓW W PRASIE WSPÓŁCZESNEJ

Już obecnie bodajby w formach przestrzeganych przez dziennikarstwo francuskie istnieje solidarność masońska, wyrażona w haśle:

wszystkie organy prasy związane są wzajemnie tajemnicą zawodową.

Żaden z członów tej prasy, na kształt augurów starożytnych nie wyda tajemnicy informacji swoich, jeżeli nie postanowiono, ogłosić ich.

Żaden z dziennikarzy nie zdecyduje się na zdradzenie tej tajemnicy bowiem żaden z nich nie jest przyjmowany do świata literackiego, o ile nie miął w przeszłości jakiejś haniebnej rany.

Rany te ujawniono by zaraz, dopóki zaś są ukryte aureola dziennikarza przyciąga przekonania większości. Tłumy z zapałem kroczą za nim.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
GOJE TO BARANY
.
Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki.

.
Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradną się wilki?
.
Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, ze obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii.
.
Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?
.
.
.
..More
.

GOJE TO BARANY
.
Goje to stado baranów, my zaś jesteśmy wobec nich jako wilki.

.
Wiecie wszak, co się stanie z owcami kiedy do owczarni zakradną się wilki?
.
Zamkną oni oczy jeszcze i z tej przyczyny, ze obiecamy im zwrot wszystkich zapewnionych im swobód po zwyciężeniu wrogów pokoju i pokonaniu wszystkich partii.
.
Czy warto wspominać o tym jak długo oczekiwać będą tego zwrotu?

.

.

.

..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
ZASADY I PODSTAWY RZĄDU ŻYDOWSKIEGO
Hasłem naszym jest siła i podstęp.
W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi mężów stanu.
Gwałt powinien być zasadą, podstęp zaś i obłuda - przepisami dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiej nowej potęgi.

Jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, w …More
.
.

ZASADY I PODSTAWY RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

Hasłem naszym jest siła i podstęp.

W sprawach polityki zwycięża tylko siła, zwłaszcza jeśli ukryta jest poza zaletami, niezbędnymi mężów stanu.

Gwałt powinien być zasadą, podstęp zaś i obłuda - przepisami dla rządów, które nie chcą złożyć korony u stóp przedstawicieli jakiej nowej potęgi.


Jest to zło, stanowiące jedyny środek osiągnięcia celu, w którym jest dobro narodu żydowskiego.

Toteż nie powinniśmy się cofać przed korupcja pieniężną, oszustwem i zdrada, o ile ma to dopomóc do osiągnięcia celu naszego.

W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudza, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

.
..
marek kisiel
tu twarze chazarskich sodomitow
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
marek kisiel
BOG jest prawda a tu chodzi o sprawiedliwosc
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze.
2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców.
3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami.
4. Będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego, aby kontynuować to oszustwo.
5. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie, uchroni to nas przed podejrzeniami. To także…
More
.

1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze.

2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców.

3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami.

4. Będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego, aby kontynuować to oszustwo.

5. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie, uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy nas przed zauważaniem zachodzących zmian.

6. Zawsze będziemy stali ponad relatywnym polem ich doświadczeń, ponieważ sekrety są absolutne.

7. Będziemy zawsze razem pracować i będziemy związani poprzez krew i sekret.

8. Śmierć spotka każdego, kto zacznie to wyjawiać.


9. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.

10. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak ze nigdy nie połapią się, co się dzieje.

11. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz środków odurzających w pokarmie, wodzie oraz w powietrzu.

12. Będą pod parasolem trucizn, w którąkolwiek stronę się skierują.

13. Lekkie metale będą powodować utratę zmysłów.

14. Będziemy obiecywać lekarstwa na wielu frontach, jednakże będziemy im dodawać jeszcze więcej trucizn.

15. Trucizny będą absorbowane poprzez skórę i usta, będą one niszczyć ich umysły oraz narządy rozrodcze.

16. W wyniku tego będą się rodzić martwe niemowlęta, a my będziemy ukrywać te informacje przed nimi.

17. Trucizny będą ukryte we wszystkim, co ich otacza, co piją, jedzą, wdychają i noszą.

18. Musimy być genialni w rozprowadzaniu trucizn, ponieważ mogą to dostrzec.

19. Będziemy ich przekonywać, że trucizny są dobre, połączymy to z wesołymi obrazkami i muzyką.

20. Tych poszukujących pomocy zwerbujemy, aby dalej rozpowszechniali nasze trucizny.

21. Będą widzieć nasze produkty w filmach i będą rosnąć, akceptując je i nigdy się nie dowiedzą o rzeczywistych ich efektach.

22. Podczas porodów będziemy wstrzykiwać trucizny do krwi ich dzieci przekonując ich, że to dla ich pomocy.

23. Będziemy rozpoczynać wcześnie, kiedy ich umysły będą młode, będziemy atakować dzieci tym, co one najbardziej lubią, słodyczami.

24. Kiedy ich zęby będą próchnieć, wypełnimy je metalami, które będą zabijać ich umysły oraz okradać je z ich przyszłości.

25. Kiedy ich zdolności do nauki zostaną naruszone, będziemy tworzyć lekarstwa, który uczynią ich jeszcze bardziej chorymi i spowodują inne choroby, dla których będziemy tworzyć jeszcze więcej lekarstw.

26. Będziemy czynić ich uległymi i słabymi przed nami poprzez naszą moc.

27. Będą one wzrastać w depresji, powolni i otyli, a kiedy przyjdą do nas o pomoc, damy im więcej trucizny.

28. Będziemy koncentrować ich uwagę ku pieniądzowi oraz ku dobrami materialnymi, nie będą w stanie zachować wewnętrznej samokontroli.

29. Będziemy odwracać ich uwagę nierządem, zewnętrznymi przyjemnościami oraz grami, więc nie będą w stanie się jednoczyć.

30. Ich umysły będą zawsze należeć do nas i oni zawszę będą posłuszni naszym poleceniom.

31. Jeżeli odmówią nam, znajdziemy sposoby na technologię kontroli umysłu w ich życiu.

32. Będziemy wykorzystywać strach jako naszą broń.

33. Ustanowimy ich rządy oraz ustanowimy także opozycję.

34. Będziemy kontrolowali obie strony.


35. Zawsze będziemy ukrywać nasze cele, ale zawszę będziemy realizować nasz plan.

36. Będą wykonywać pracę dla nas, a my będziemy ich wynagradzać za ich trud.

37. Nasze rodziny nigdy nie będą się z nimi mieszać.

38. Nasza krew musi być zawsze czysta, taka jest nasza droga.

39. Spowodujemy, że będą się zabijać wzajemnie, kiedy tylko będzie to w naszym interesie.

40. Będziemy ich separować od siebie za pomocą dogmatów i religii.

41. Będziemy ściśle kontrolować wszystkie aspekty ich życia i będziemy nimi kierować, co mają myśleć i jak myśleć.

42. Będziemy nimi kierować delikatnie i grzecznie, pozwalając im myśleć, że są samodzielni.

43. Będziemy siać nieprzyjaźń pomiędzy nimi poprzez nasze frakcje.

44. Kiedy światło wiedzy zaświeci pomiędzy nimi, wygasimy je poprzez szyderstwo lun śmierć, którekolwiek nam będzie bardziej pasowało.

45. Spowodujemy, że będą sobie wyrywać serca i zabijać własne dzieci.

46. Uzyskamy to używając nienawiści jako naszego sprzymierzeńca i gniewu, naszego przyjaciela.

47. Nienawiść oślepi ich całkowicie i oni nigdy się nie zorientują, że z ICH konfliktów wyłonimy się MY jako ich władcy.

48. Będą zbyt zajęci wzajemnym zabijaniem się. Będą się kąpać we własnej krwi i zabijać swoich bliźnich tak długo, jak długo uznamy to za konieczne.

49. Osiągać będziemy z tego wielkie korzyści, dlatego że oni nas nie widzą, ponieważ nie mogą nas widzieć.

50. Nasze korzyści z ich wojen i ich śmierci będą kontynuowane.

51. Będziemy to powtarzać tak długo, dopóki nasz ultymatywny cel nie zostanie osiągnięty.

52. Będziemy kontynuować kontrolę ich życia w strachu i gniewie poprzez obrazy i dźwięk.

53. Użyjemy wszelkich dostępnych środków, aby to uzyskać.

54. Narzędzia te zostaną stworzone ich pracą.

55. Będą nienawidzić siebie i bliźniego.

56. Zawsze będziemy ukrywać świętą prawdę przed nimi, że my jesteśmy wszyscy jedno.

57. Tego oni nie mogą się nigdy dowiedzieć. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, że kolor jest iluzją, zawsze muszą myśleć, że nie są równi.

58. Krok po kroku będziemy zdążali do celu.

59. Zabierzemy ich ziemię, środki do życia i bogactwo i będziemy posiadać totalną kontrolę nad nimi.

60. Oszukamy ich, aby zaakceptowali prawa, które ograbią ich z tych fragmentów wolności, jaką jeszcze będą posiadać.

61. Ustanowimy system monetarny, który uwięzi ich na stałe, utrzymując ich oraz ich dzieci w długach.

62. Kiedy zaczną się jednoczyć, oskarżymy ich o przestępstwa oraz ukażemy odmienny bieg wydarzeń światu, ponieważ będziemy właścicielami mediów.

63. Będziemy używać mediów w celu kontroli biegu informacji oraz uczuć, które my faworyzujemy.

64. Kiedy powstaną przeciw nam, zgnieciemy ich jak insekty, ponieważ są mniej warte niż one.

65. Będą bezbronni bez możliwości działania, ponieważ nie będą posiadali broni.

66. Powołamy niektórych z nich, aby realizowali nasze plany, obiecamy im życie wieczne, ale oni nigdy tego nie otrzymają, ponieważ nie należą do nas.

67. Rekrutów nazywać będziemy „zainicjowanymi" i będą tak indoktrynowani, aby wierzyć w fałszywe rytuały oraz pisma wyższych sfer.

68. Członkowie tych grup będą myśleć, że są z nami ale nigdy nie będą znali prawdy.

69. Oni nigdy nie mogą poznać prawdy, ponieważ mogą się odwrócić przeciwko nam.

70. Za ich pracę będą nagradzani ziemskimi rzeczami oraz wielkimi tytułami, ale oni nigdy nie staną się nieśmiertelnymi i nigdy się z nami nie połączą, nigdy nie otrzymają światła i nigdy nie będą podróżować ku gwiazdom.

71. Nigdy nie osiągną wyższych realiów, ponieważ zabijanie własnego rodzaju zastopuje ich postęp w kierunku oświecenia.

72. Prawda będzie ukryta przed nimi, bijąc jednocześnie wprost w ich twarze, tak ze nie będą w stanie skupić się na niej, zanim nie będzie za późno.

73. O tak, będzie wielka iluzja wolności, że oni nigdy nie zauważą tego, że są naszymi niewolnikami.

74. Kiedy wszystko osiągniemy, rzeczywistość, którą utworzymy dla nich będzie znaczyła, że jesteśmy ich właścicielami.

75. Rzeczywistość będzie ich więzieniem.

76. Będą żyli we własnych snach.

77. Kiedy osiągniemy nasz cel, rozpocznie się nowa era dominacji.

78. Ich umysły będą powiązanie z ich wierzeniami, wierzeniami, które my ustaliliśmy od dawien dawna.

79. Ale kiedy zorientują się, zniszczymy ich.

80. ONI NIGDY TEGO NIE MOGĄ WIEDZIEĆ.

81. Jeżeli kiedykolwiek oni znajdą tę prawdę, że będą w stanie nas zniszczyć, to zaczną działać w tym kierunku.

82. Nigdy nie mogą się dowiedzieć, co uczyniliśmy, ponieważ jeżeli się dowiedzą, nie mamy dokąd uciec i będzie im łatwo widzieć, kim jesteśmy, kiedy zasłona zostanie usunięta.

83. Kiedy nasze działania ujawnią, kim jesteśmy, będą nas ścigać i nikt nie da nam ochrony.

84. To jest tajemnicze przymierze, poprzez które będziemy żyli teraz oraz w przyszłości, ponieważ owa rzeczywistość następowała poprzez wiele pokoleń.

85. To przymierze jest opieczętowane krwią, naszą krwią.

86. My jesteśmy tymi, którzy zstąpili z nieba na ziemię.

87. To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.

88. NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.
marek kisiel
🤑
marek kisiel
zabraklo moze zygi
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
P R O T O K O Ł Y O B R A D
MĘDRCÓW SYJONU cz. IV
Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji
Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.
OBJAŚNIENIA I KOMENTARZE DO PROTOKOŁÓW
I

Dlaczego Protokoły Mędrców Syjonu uważać należy za autentyczne.
- Zgodność zapowiedzianego planu z wypadkami w Rosji - Przewró…More
.

P R O T O K O Ł Y O B R A D
MĘDRCÓW SYJONU cz. IV

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.

OBJAŚNIENIA I KOMENTARZE DO PROTOKOŁÓW

I


Dlaczego Protokoły Mędrców Syjonu uważać należy za autentyczne.
- Zgodność zapowiedzianego planu z wypadkami w Rosji - Przewrót rosyjski.

Zanim przejdziemy do rozpatrywania wielu uderzających zgodności międzynarodowego spisku żydowskiego z planem Protokołów, przypatrzmy się przede wszystkim tej bijącej w oczy zgodności, która występuje na tle wypadków rosyjskich ostatniej doby. Kto jest ojcem duchowym bolszewizmu? Kto wprowadził bolszewizm do Rosji i kto kieruje tym bolszewizmem w tym rozpadającym się państwie carów. Żydzi w wielu tutejszych pismach starają się zbałamucić amerykańską opinię publiczną przecząc, jakoby żywioł żydowski grał dominującą rolę w Sowdepii. Jedyną skuteczną, miażdżąca wprost odpowiedzią na te wykręty jest imienna lista komisarzy bolszewickich, w których rękach spoczywa obecnie rząd w Rosji. Używane nazwisko Prawdziwe nazwisko Narodowość

Trotzky Bronstein - Żyd

Stieklow Nachamkes - Żyd

Martow Cederbaum - Żyd

Zinowjew Apfelbaum - Żyd

Guiew Drapkin - Żyd

Kamieniow Rosenfeld - Żyd

Suchanow Gimmer - Żyd

Sagerski Krachman - Żyd

Bogdanow Silberstein - Żyd

Giedrojew Goldman - Żyd

Uryckij Radomylski - Żyd

Wolodarski Cohen - Żyd

Swierdlow Nazwisko prawdziwe - Żyd

Kamkow Katz - Żyd

Ganeckij Forstenberg - Żyd

Dan Hurewicz - Żyd

Mieszkowskij Goldberg - Żyd

Parwus Heifant - Żyd

Riazanow Goldenbach - Żyd

Martynow Zymbar - Żyd

Czernomorskij Czernomodnik - Żyd

Piatnickij Zewin - Żyd

Abrahamowicz Rein - Żyd

Solacew Kleichman - Żyd

Zwiezdicz Fonstein - Żyd

Radek Sobelsohn - Żyd

Litwinow Finkelstein - Żyd

Makiakowskij Rosenblum - Żyd

Lapinskij Lewinsohn - Żyd

Bobrew Natalsohn - Żyd

Akselrod Ortodoks - Żyd

Garyn Harfeld - Żyd

Glazunow Schulze - Żyd

Joffe prawdziwe nazwisko - Żyd

Lebiediewa Simon - Żydówka

Kaminski Hoffman - Żyd

Naut Hinzburg - Żyd

Zagorski Krachmalnik - Żyd

Izgojew Goldman - Żyd

Wladymirow Feldman - Żyd

Bunakow Fundameatski - Żyd

Manuilski prawdziwe nazwisko - Żyd

Laryn Lurje - Żyd

Zaprzeczać faktowi, ze bolszewizm jest kontrolowany przez żydów jest po prostu nonsensem.
Jeżeli w Rosji 90 procent komisarzy bolszewickiej to Żydzi, jeżeli dyktatorem bolszewickiej rewolucji na Węgrzech był Żyd Bela Kun ( prawdziwe nazwisko Moryc Kohn), jeżeli podczas tej rewolucji w państwie posiadającym ludność 95% chrześcijańską na 10 ministrów było 8 Żydów, jeśli weźmiemy pod uwagę, ze przywódcami bolszewizmu w Niemczech byli Żydzi : Karol Libknecht i Róża Luxemburg, jeśli zastanowimy się nad tym, ze amerykański socjalizm zgoła nie tający swych sympatii do bolszewizmu jest niemal wyłącznie kierowany przez Żydów - to doprawdy trzeba być ślepym albo co najmniej ślepo uprzedzonym, aby nie wierzyć i nie widzieć skąd bolszewizm płynie i komu służy jako narzędzie.
Mówimy „za narzędzie”, bo z protokołów obrad mędrców Syjonu jest widocznym, ze państwo żydowskie do którego ustanowienia spisek ów zmierza, zgoła nie będzie bolszewickim ani wolnościowym, ani liberalnym. Ma to być teokracja żydowska z królem samowładnym na czele, oddanym jednak pod dozór wtajemniczonych mędrców. Żadnych parlamentów, żadnych rządów większości. Dla tych Mędrcy Syjonu maja tylko pogardę: tłum jest głupi a rządy większości wiodą do bezładu.
A użycie haseł wolnościowych i radykalnych jako wędki na głupich Gojów - jest więcej niż perfidna ohyda... Jest w tym straszliwa tragedia tych mas chrześcijańskich, które dają się unieść ponętnym hasłom i wierzą w szczytne hasła wolności i postępu, a które zgoła nie zdają sobie sprawy, że biegną w przepaść jak stado baranów. Tłumy te zrozumiały, że owe hasła chrześcijańskie równości i bratniej miłości zostały zatrute bakterią nienawiści klasowej umieszczoną w nich podstępnie przez żydowskich twórców nowoczesnego socjalizmu.
Kto jest twórca socjalizmu?
Jest ich dwóch: Ferdynand Lassallie i Karol Marx.
Ferdynand Lassalle urodził się w 1825 r. we Wrocławiu z rodziców Żydów. Prowadził on dziennik swoich przygód i spostrzeżeń. W dzienniku tym pod data 30 lipca 1840r., omawiając sprawę „mordów rytualnych” poruszoną wówczas w prasie i odpierając zarzuty Żydom czynione Lassalle pisze... ale czas niebawem nadejdzie, kiedy w istocie zabierzemy się do krwi chrześcijańskiej. Aide toi et Ciel taidera /pomagaj sobie, a niebo ci dopomoże/. Kostki są gotowe. Wszystko zależy teraz od gracza.
Karol Marx również Żyd urodził się w roku 1818 w Niemczech w prowincji nadreńskiej. Autor Manifestu Komunistycznego i właściwy twórca obecnego socjalizmu. Jest on też uważany przez bolszewików, którzy stawiają mu w zniszczonych miastach rosyjskich pomniki. Libknecht starszy, również Żyd, socjalistyczny lider i długoletni powiernik Marxa pisze w swoich pamiętnikach, że całe życie Marxa było poświęcone dziełu Zemsty. Jakiej zemsty? Na kim? Nie trudno się domyśleć. Żydzi, którzy występują z twierdzeniem, że nie uważają się za naród, ale jedynie za wyznawców żydowskiej wiary w rzeczywistości działają w jednym tylko kierunku, za jedna sprawę walczą: za narodową sprawę żydowską. Na tym właśnie międzynarodowym „kamuflażu” polega cala groza niebezpieczeństwa żydowskiego. Cywilizacja chrześcijańska nie stoi w obecności jawnego przeciwnika, którego mogłaby zwalczać otwartymi środkami dozwolonymi przez te cywilizacje i etykę chrześcijańską, ale wobec wroga ukrytego, który wciąż zapewnia, że wrogiem nie jest, a równocześnie podziemnymi spiskami podkopuje istnienie chrześcijańskich społeczeństw.
Nie twierdzimy, że wszyscy Żydzi są naszymi wrogami - owszem, jesteśmy przekonani, że znaczna ich część nie wie wcale co się święci. Rzecz oczywista, ze szatańsko przebiegli spiskowcy są zbyt mądrzy by wtajemniczać masy żydowskie w misteria tak straszliwego spisku. Nie wątpimy wcale, ze jest mnóstwo Żydów, którzy uczciwie odnoszą się do społeczeństw, w których żyją i sumiennie spełniają swe obowiązki jako obywatele państw do których przynależą.
Niemniej zarówno te Protokoły i ich sprawdzian w postaci wypadków zaszłych między ich ogłoszeniem a chwilą obecną są niezbitym dowodem, że chrześcijaństwu grozi niebezpieczny i potężny wróg. To tez niniejsza książka ma być zgoła nawoływaniem do antysemityzmu, do nielegalnego występowania przeciw Żydom. Wprost przeciwnie. Chodzi w niej o to, by wykazać całą wyższość etyki chrześcijańskiej, według której cel nie uświęca środków.

Ale równocześnie zadaniem tej książki jest otworzenie oczu tym, którzy dotąd nie wierzyli albo naiwnie nie chcieli wierzyć. Stwierdzamy, wykazujemy niebezpieczeństwo a każdy rozumny i logiczny czytelnik powinien z tych przesłanek wywnioskować że kto nie chce utonąć musi póki czas pomyśleć o ratunku. A ratunek polega oczywiście na wysiłkach w uniemożliwieniu zakusów i poczynań wroga.

Jeśli spiskowcy dążą do demoralizacji społeczeństw chrześcijańskich to należy im przeciwdziałać. Jeśli chcą oni zawładnąć opinią publiczną - nie należy do tego wszelkimi siłami dopuścić. Jeśli budzą nienawiści klasowe - trzeba je łagodzić. Jeśli podziemną drogą dążą do zwiększenia krzywd i niesprawiedliwości społecznej trzeba temu tez przeciwdziałać. Etyce mówiącej „oko za oko, ząb za ząb” przeciwstawić trzeba wzniosłą naukę Mistrza ”Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”.
Krzywd tych nie wyrówna i złemu nie zapobiegnie socjalizm, twór etyki i duszy żydowskiej i ślepe narzędzie w ręku spiskowców użyte dla ich celów. Najlepszym przykładem tej powolności socjalizmu w rękach tych, których kodeksem są „Protokoły Obrad Mędrców Syjonu” jest historia ostatnich trzech lat Rosji. Historia ta to litera za literą, krok za krokiem, wypadek po wypadku -- wykonanie planu szatańskiego „Protokołów”. Rozbudzenie nienawiści klasowych, wzajemne wymordowywanie się Chrześcijan, prześladowanie wszystkich wyznań oprócz religii żydowskiej.
Zniszczenie politycznie i ekonomicznie potężnego niegdyś państwa, zdemoralizowanie aż do rozbestwienia szerokich mas, wreszcie objecie władzy przez żydowskich spiskowców. A publiczna tajemnica jest, ze tej pozornie anty kapitalistycznej rewolucji pomagali przede wszystkim milionerzy żydowscy w różnych krajach. Oczywiście wiedzieli oni, ze żydowskiemu kapitałowi nic nie zagraża w tej rewolucji, której ukrytym celem jest zniszczenie cywilizacji i wiary chrześcijańskiej.
Wiadomo jest, że bolszewicy prześladują prawosławnych jako chrześcijan, że mordują popów i znieważają cerkwie w ohydny i bezwstydny sposób. Wiadomo jest jednak również, że szczególną opieką otaczają synagogi i chedery żydowskie. W żydowskiej gazecie „Dzień” z dnia 24 czerwca 1919r. znajdowała się korespondencja europejska niejakiego N. Shiffin’a zatytułowana „Radosne wieści z Rosji”, w której korespondent donosił, że Syjoniści zorganizowali w całej Rosji kooperatywy żydowskie, subwencjonowane przez Sowiety, które też przejęły pod swój zarząd wszystkie szkoły żydowskie z językiem wykładowym hebrajskim. Szkoły te wcielone zostały do organizacji publicznych szkól sowieckich. Otóż zauważyć tu należy, że język hebrajski jest językiem czysto religijnym, w którym pisany jest Talmud. Żydzi hebrajskiego języka nigdy w potocznej mowie nie używają. To tez hebrajski służyć może wyłącznie do religijnych studiów. A zatem bolszewicy osłaniają swą opieką wyznanie mojżeszowe, podczas gdy równocześnie zwalczają religię katolicką i prawosławie. Jak zaś prześladują chrześcijańskie wyznania, o tym przekonać się można z bardzo ciekawej broszury, która niedawno wyszła drukiem w Anglii pod tytułem „The Russian Chruch under the Boshwviks”- („Kościół rosyjski pod bolszewikami”). Autor tej broszury, pop Sergiej Orlow, wykazuje że bolszewicy wymordowali kilkunastu biskupów i kilkuset popów prawosławnych, że wielu z nich pogrzebali żywcem, że zamykają cerkwie, ze zamieniają je na teatrzyki, ze na każdym kroku obrażają religijne uczucia ludności.

Oto maleńka ilustracja tej wściekłej nienawiści bolszewików do Chrześcijaństwa, wyjęta z dziennika Times z 3 grudnia 1919r,; jest to opis wypadków w Odessie zajętej przez bolszewików: „Następnej niedzieli - pisze korespondent - po południu, przechodziłem przez ogród miejski, kiedy spostrzegłem grupę żołnierzy bolszewickich znieważających Ikonę, przedstawiającą twarzy Chrystusa w Cierniowej Koronie.

Jeden żołnierz pluł w obraz, podczas gdy jego towarzysze śmiali się i krzyczeli z radości. Potem podarli obraz na strzępy, tańczyli na nim i zdeptali go w błoto”

Bolszewicy w propagandzie swej starają się wytłumaczyć ludziom nie widzącym dalej swego nosa, że bolszewizm, to wolność, to braterstwo, to postęp. I w istocie postęp to jest, ale jedynie w kierunku zrealizowania planu „Protokołów”. O wolności w Swodepii mowy żadnej nie ma. Sowiety to najstraszniejsza tyrania i autokracja jaką świat widział. Samodzerzawie okrutne carów wraz z całym przelewem krwi przestępców politycznych, wraz z całym rozbestwieniem Ochrany, wraz z męczarniami lochów petropawlowskich i grozy katorgi syberyjskiej - samodzerzawie tych carów to dziecinna zabawka wobec autokratycznych rządów Lenina i Trotzkiego.
Ale nie mogło być inaczej, jeśli wykonawcy bolszewiccy Protokołów trzymać się mieli przekazania w nich wymienionego: Cywilizacja nie może istnieć bez bezwzględnego despotyzmu bo rządów nie mogą sprawować tłumy, ale ich przywódca, kimkolwiek by on był”

Dziś patrząc na powaloną przez bolszewików Rosję na tego niegdyś olbrzymiego kolosa, nie podobna nie przypomnieć sobie słów Pierwszego Protokółu:

Hasłem naszym jest Potęga i Hipokryzja... Wyrazy - Wolność, Równość, Braterstwo, głoszone przez agentów naszych ślepych, ściągały do szeregów naszych z całego świata legiony, które z zapałem niosły nasze sztandary. A tymczasem wyrazy te były to czerwie, toczące pomyślność Gojów, niszczące wszędzie pokój, spokojność, solidarność, burzące wszelkie podstawy ich państw...”

Straszliwe ziszczenie planu, straszliwe ziszczenie przepowiedni Protokołów!

A Rosja nie jest jedynym krajem, w którym te przepowiednie się ziszczają, aczkolwiek najdalej posunęła się ona na tej drodze.

Wszędzie we wszystkich krajach widzimy to planowe, systematyczne koncentrowanie kapitału w rękach żydowskich - wszędzie jesteśmy świadkami opanowywania prasy i opinii publicznej przez Żydów wszędzie tumani się puste głowy demagogów i jeszcze bardziej puste ich słuchaczy i zwolenników hasłami nienawiści klasowych - wszędzie rośnie demoralizacja i zepsucie i żądza zbytku, a równocześnie niezadowolenie i rozgoryczenie.

Wszystko to są objawy planowane i przepowiadane w Protokołach. Protokoły te wyszły na jaw kilkanaście lat temu, kiedy symptomy dziś występujące na ciele społeczeństw nie były jeszcze tak wyraźne jak dzisiaj. Ale choroba, ale zarazek tkwiły już w ciele ludzkości, bo praca spiskowców setek lat wstecz sięga, świadoma i celowa, nieubłagana w swej bezwstydnej, szatańskiej logice.

Czy takie sprawdzenie przepowiedni, zgodne w tak drobnych szczegółach, może być dziełem przypadku?

Trzeba być naiwnym dzieckiem, albo otumanionym, ogłupiałym do reszty bolszewikiem, by w taka przypadkowość wierzyć.
II.

Żydzi a Polska - Wyjątkowe prawa zapewnione żydom w Traktacie pokojowym. -- Skąd zażartość i zajadłość Żydów przeciw Polsce. Wszechświatowa kampania. - Plan akcji zrozumiały na tle „Protokołów”

Odkąd sprawa polska stała się przedmiotem międzynarodowej dyskusji i odkąd Niepodległość Polski została ogłoszona, zauważyć było można nagły i niczym nie wytłumaczony rozrost antypatii żydowskich przeciw Polsce.

Polska przez długie wieki była schronieniem dla żydów. Prześladowani we wszystkich krajach uciekali oni do Polski, gdzie znajdowali spokojny przytułek, opiekę prawną i możność odprawiania swych praktyk religijnych. W Polsce nie palono ich na stosach, nie poddawano torturom inkwizycji, to tez żydzi uważali Polskę za raj ziemski.

O ile nam wiadomo w międzynarodowym planie Spiskowców nie było wówczas jeszcze wzmianki o Polsce, bo Polska leżała powalona, słaba, nie liczono się nią na wielkiej arenie polityki międzynarodowej.

Ale Polska powstała z martwych, stała się znów czynnikiem we wszechświatowej polityce. I oto jesteśmy świadkami nagłego i gwałtownego rozwydrzenia żydowskiej propagandy przeciw Polsce we wszystkich krajach świata?

Skąd ta nagła nienawiść i jakiej jej uzasadnienie?

Przede wszystkim powstanie Polski, wchodzącej klinem miedzy dwie najpotężniejsze placówki.

Spiskowców, było tym ostatnim bardzo nie na rękę. Po drugie odrodzenie Polski wprowadzało do grona narodów chrześcijańskich, które zwalczają jedną więcej jednostkę państwową, na pozór może nie bardzo potężną, w rzeczywistości jednak bardzo niebezpieczna dla Żydów. A niebezpieczna jest dla nich Polska dlatego, że ze wszystkich bodaj narodów Europy jest ta Polska najbardziej chrześcijańska. Nie wiodła Ona nigdy żadnych wojen zaborczych, nie prześladowała żadnych ras ani wierzeń, powodowała się w swym życiu politycznym i społecznym przede wszystkim chrześcijańską zasadą miłości bliźniego.

Powstanie Polski Niepodległej było srogim ciosem dla Spiskowców dla dwóch wyżej wymienionych powodów, do których jednakowoż przyznawać się nie mogli przed światem. To tez trzeba było wynaleźć jakiś pozór, jakiś pretekst dla umotywowania wrogiego stanowiska, zajętego przez międzynarodowe żydostwo wobec Polski tak na Konferencji Pokojowej jak i w prasie zagranicznej. I oto wynaleziono ohydną bajkę o pogromach żydów w Polsce. Że pogromów tych nie było o tym wie każdy Polak, o tym zaświadczyli wszyscy bezinteresowni obcokrajowcy, którzy stosunki te badali w Polsce. Nie mniej baśnie o pogromach nie ustały. Nie ulega najmniejszej kwestii, że w zawierusze wojennej żydów; niewątpliwie niejeden z nich został poturbowany. Nie ulega tez najmniejszej kwestii, że ludność Polski jest nieprzyjaźnie dla Żydów usposobiona i że ta nieprzyjaźń jest doskonale uzasadniona. Żydzi jako lichwiarze wyzyskiwali uboga ludność wiejska już przed wojną; żydzi -- litwacy, schroniwszy się z prześladującej ich Rosji do Polski, łączyli się z wrogami Polski - - Moskalami we wspólnej akcji. Podczas wojny, żydzi znowu szli ręka w rękę z Niemcami przeciwko Polsce, wysługiwali się im jako szpiedzy i donosiciele i za ich sprawa niejeden polski patriota dostał się do wiezienia albo na stryczek. Żydzi też podczas austiacko-niemieckiej okupacji pochwycili w swoje ręce wszystkie dostawy wojskowe dla naszych wrogów i w tym charakterze łupili i niszczyli Polskę bez litości.

W każdym innym kraju taka działalność żydów byłaby się spotkała ze straszliwym odwetem ze strony ludności. W Polsce jednak nie przyszło do żadnych pogromów, do żadnej krwawej zemsty, która przecież acz nie moralnie to jednak psychologicznie, byłaby zupełnie uzasadniona. W dodatku od wybuchu bolszewickiej rewolucji, a więcej jeszcze od nastania bolszewickich rządów we wschodnim sąsiedztwie Polski zauważyć było można wśród żydów w Polsce bardzo dążenie ku Sowietom.

Ogromnie wielka ilość żydów w Polsce okazała zupełny brak polskiego poczucia obywatelskiego i polskiego patriotyzmu. Wielu z nich było wprost zdrajcami Polski, jak się to okazało w czasie ostatniego najazdu bolszewickiego, kiedy to żydzi w niektórych częściach kraju uzbroiwszy się, przechodzili na stronę bolszewików.

Pewien generał polski ukazując zagranicznym dziennikarzom chmarę żydów miejscowych, którzy przeszli na stronę Sowietów a których on następnie wziął do niewoli, rzekł: „Według prawa mógłbym ich wszystkich rozstrzelać, bo to są zdrajcy. Wypuszczam ich jednak na wolność, bo gdybym ich rozstrzelał, to w prasie zagranicznej rozeszłaby się pogłoska o pogromie dokonanym przez armię polską.”

Żydzi w Polsce bardzo lekko odpokutowali za przewinienia i grzechy popełnione przez nich wobec Polski. A pokuta ta była tak lekka właśnie dlatego, że naród polski nie jest mściwy, że przebacza nawet tam, gdzie każdy inny naród cywilizowany byłby bezlitośnie wymierzył sprawiedliwość winowajcom.

Żadnych pogromów w Polsce nie było. A tych kilkuset żydów (280 według raportu Margenthaua) to ofiary zamieszek, które nie miały zgoła żadnego rasowego, ale tylko ekonomiczny charakter. W pismach żydowskich rozpisywali się rozmaici polakożercy korespondenci o targaniu o obcinaniu bród żydowskich przez żołnierzy polskich. Nie wątpimy, ze niejeden polski żołnierz niejednokrotnie żyda za brodę wytargał; nie wątpimy, że niejednemu brodę obcięto, ale równocześnie sądzimy, że był to stosunkowo łagodny objaw uzasadnionej niechęci, zwłaszcza w czasach wojennych, w których od prostego żołnierza nie podobna spodziewać się wersalskich obyczajów. Prasa zagraniczna, jak wiadomo, w znacznej części pozostająca pod kontrolą żydowską, rozdmuchała ty wypadki do niesłychanych rozmiarów i na tym tle stworzyła legendę o pogromach żydowskich w Polsce. Legenda ta to ohydne oszczerstwo - ale zarazem to tylko cześć programu międzynarodowych Spiskowców - to tylko dalszy ciąg obracania w czyn planu „protokołów”.

Akcja przeciw Polsce rozpoczęła się już podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu. Tam to żydzi, którzy do stolicy nad Sekwaną przysłali byli potężną deklarację, wymogli na Aliantach, że ci zmusili Polskę do podpisania specjalnego traktatu, nadającego Żydom w Polsce, specjalne, niesłychane wprost prawa i przywileje. Dr Dillon, jeden z najwybitniejszych i najgłębszych dziennikarzy świata, w książce swej pod tytułem „The inside Story of the Peace Conference” ( Za kulisami Konferencji Pokojowej) powiada, że znaczna ilość delegatów wierzyła, że „poza plecami Anglosasów były wpływy żydowskie”. A dalej ; „Odkąd światem rządzić będą Anglo-Saskie narody, które znowu ulegać będą żywiołom żydowskim”. (patrz str. 106, 107 amerykańskiego wydania książki Dillona). Oto dosłowny tekst dwóch artykułów tego niesłychanego, dodatkowego traktatu, który narzucony został Polsce bezpośrednio przez Aliantów, pośrednio zaś przez wpływy wszechpotężnego międzynarodowego Judaizmu:

Artykul 9 - „Poland will provide in the public educational system and towns and districts in which a considerable proportion of Polish speech are residents adequate facilities for ensuring that in the primary schools the insertion shall be given to the children of such nationals trough the medium of their own language. This provision shall not teaching of Polish language obligatory in the said shools.

In towns and district where there is a considerable proportion o f Polish nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of the public finds under the State, municipal or other budget, for educational, religious or charitable purposes.

The provision of this article shall apply to Polish citizens of German speech only in that part of Poland, which was German territory on August 1, 1914.

Artykul 10 - Educational Committees appointed locally by the Jewish Committees of Poland will, subject to the general control of the State, provide for distribution of the proportional share of the public funds allocated to the Jewish schools in accordance with Article 9, and for the organization and management of these schools.

The provisions of Article 9 conserving the use of language in schools shall apply to these schools”. Artykuły te to daleko więcej aniżeli zapewnienie żydom równości wobec prawa, - to raczej wprowadzenie zupełnie nowego pierwiastka w dziedzinę prawa międzynarodowego, to utworzenie państwa w państwie, to utworzenie jednostki prawnopaństwowej, której przyznaje się prawo dochodzenia jej żądań wbrew i przeciw rządowi narodowemu. Nie potrzeba być bardzo przenikliwym aby się domyślić, że ponad tymi prawami wyjątkowymi, ponad tymi przywilejami niesłychanymi dla żydów w Polsce unosi się ten sam duch opiekuńczy, który czarne swoje skrzydła roztacza na Liga Narodów.

Ale Niewidzialne Mocarstwo międzynarodowe nie zadowoliło się wymuszaniem owego niesprawiedliwego traktatu nie zadowoliło się wymuszeniem owego niesprawiedliwego traktatu na Polsce. Kampania przeciw Polsce nie ustala; snać obawiało się Ono jeszcze, że Polska i z tym dodatkiem przewieszonym do jej umów międzynarodowych jak śledź popielcowy, będzie za silna, za niebezpieczna, bo zanadto chrześcijańska.
Kiedy zwycięskie wojska polskie posunęły się z wiosną ku dawnym granicom Rzeczypospolitej, międzynarodowy Judaizm rozpoczął w prasie całego świata nagonkę przeciw Polsce oskarżając ją o imperialistyczne zachcianki na niekorzyść nieszczęśliwej i uciśnionej bolszewickiej Rosji. I ci sami ludzie, którzy niegdyś lubili ubierać się w togę liberalizmu i w teoretycznym natchnieniu prawili o zbrodni międzynarodowej, którą były trzy rozbiory Polski, nagle zaczęli Polsce zarzucać, że zaborczo wdziera się w rdzenne rosyjskie krainy. Oczywiście liberalizm ich z żydowskiego płynący natchnienia i dziś żydowskiej, subtelnej sympatii dla dziś żydowskiej Rosji ulęgał.

Na wszystkie oszczerstwa o krzywdach dziejących się żydom w Polsce nie warto i bezskutecznym byłoby odpowiadać. Daty i argumenty na nic się tu nie zdadzą, bo Niewidzialne Mocarstwo wie doskonale, ze żydom w Polsce żadna krzywda się nie działa. Chociażby wydano tysiące książek, udowadniających czarno na białym, że w Polsce pogromów nie było, to wrogowie nasi i tak opowiadaniami o tych pogromach zapełniać będą dalej prasę całego, bo wszystkie środki są dla nich dobre, jeśli tylko służyć mogą do celu, którym Polska wbiła się miedzy Niemcy a Rosję - do celu, którym jest zgnębienie i zniszczenie najbardziej chrześcijańskiego państwa w Europie - Polski.
III.
Co warte są żydowskie protesty przeciw autentyczności Protokołów. - Dowody na tą autentyczność dostarczono przez samych żydów. - Wolnomularstwo jako narzędzie w rękach Niewidzialnego Mocarstwa. - Ogólne uwagi o „Protokołach”.

Ostatnimi czasy pojawiło się w prasie amerykańskiej mnóstwo protestów żydowskich przeciw „Protokołom”.

Różni działacze żydowscy, rabini i pisarze bardzo rozgniewali się przeciw ogłoszeniu tych dokumentów, a zwłaszcza przeciw Fordowi, za szczegółowe ich omawianie w jego tygodniku „The Dearborn Independent”. Bardzo być może, że wśród tych protestujących żydów są ludzie dobrej wiary, którzy sami nie wierzą w autentyczność „Protokołów”. Nic dziwnego. Spiskowcy, którzy od setek lat snuli nic tego ohydnego spisku, byli i są za mądrzy, by wtajemniczać weń masy żydowskie. Jesteśmy przekonani, że i wśród żydów Spisek antychrześcijański Mędrców Syjonu napotkałby przeciwników, którym to dzieło szatańskiej nienawiści byłoby wstrętne.

Ale ci protestujący działacze żydowscy nie od protestów winni zaczynać, a raczej od zbadania sprawy, a następnie pracować winni nad wykorzenieniem z mas żydowskich tej fatalnej nienawiści do Chrześcijaństwa, na której podłożu oparta jest cala działalność spiskowców. Chrześcijanie nie czują do żydów nienawiści, nie tylko dlatego, że im na to nie pozwala oparta na miłości bliźniego nauka Chrystusa, ale także dlatego, że nienawiść taka byłaby sprzeczna z liberalnym, łagodnym duchem nowożytnej cywilizacji. Chrześcijanie mają dla żydów daleko więcej politowania niż uczuć wrogich, a jeśli czasem oburzenie ich na wyzysk żydowski, na lichwę, na ich bolszewickie skłonności i działalność, objawia się w formie brutalnej (jak w Rosji, na Ukrainie, na Węgrzech lub w Rumunii), to czyny takie popełniane są zawsze przez ciemne tłumy nie umiejące się pohamować i są zawsze potępiane przez wszystkich uczciwych i światłych Chrześcijan.

Natomiast nie słyszeliśmy nigdy o jakimś zbiorowym wystąpieniu światłych żydów przeciw grzechom popełnianym przez ich współbraci. Nie spotkaliśmy się nigdy z jakąś książką lub jakimś apelem światlejszych żydów do ich współwyznawców, aby np.: poniechali lichwy, wyzysku, podstępnego współzawodnictwa handlowego itp. czynów, które nieraz doprowadzały do rozpaczy ludność państw środkowoeuropejskich.

Nie słyszeliśmy nigdy o żadnej odezwie miarodajnych żydów do owych Litwaków, którzy uciekłszy do Polski przed prześladowaniem moskiewskim, łączyli się z wrogami Polski i pomagali rusyfikatorom w ich barbarzyńskiej działalności. Nie znana jest nam też jakakolwiek akcja wpływowych żydów przeciw postępowaniu tych żydów w Polsce , którzy podczas okupacji pruskiej i austriackiej, bratali się z Niemcami, razem z nim wyniszczali kraj, a co gorsza wysługiwali się jemu jako denuncjatorzy i szpiedzy i tysiące niewinnych Polaków zaprowadzi na pruskie i austriackie szubienice. Nie słyszeliśmy o takim zbiorowym lub indywidualnym wystąpieniu światlejszych Żydów - natomiast znana jest i nam owa publiczna tajemnica, że milionerzy żydowscy w różnych krajach popierali i popierają bolszewizm. Kapitaliści popierający najzajadlej szych wrogów Kapitału ! -- Doprawdy cudaczne to na pozór zjawisko. Na pozór jednak tylko. Bo każdy człowiek mający pięć zdrowych klepek i trochę prostego „maćkowego rozumu”, łatwo z tych przesłanek pewne wnioski wyciągnąć może.
Jeżeli kapitał żydowski popiera bolszewickich wrogów kapitału, jeżeli we wszystkich rewolucjach zawsze, jak o tym świadczy historia, to czynił, to jasnym jest, że działalności bolszewików się nie obawia. Musiał zatem otrzymać od nich zapewnienie, że działalność komunizmu przeciw jemu jest skierowana. A jeśli nie jest, to oczywiście, musi miedzy stronami istnieć jakieś porozumienie, jakiś wspólny cel.

Oto wniosek, który narzuca się każdemu zdrowo myślącemu człowiekowi, oto konkluzja, która nie może być obca kierownikom politycznym państw Chrześcijańskich. Niestety, kierownicy ci nieraz są bezsilni, nieraz im widzieć nie wolno... Niewidzialne Mocarstwo ma swoich ludzi na wszystkich placówkach i rozporządza środkami tak straszliwymi, że tylko bohaterskie dusze mogłyby się ich nie ulęknąć. Ale na posterunkach, gdzieżby takich właśnie dusz było potrzeba, tam ich nie ma, bo tam ich nie dopuszczają spiskowcy.

Jak wyżej zaznaczono, podnoszą się protesty żydowskie przeciw ogłaszaniu „Protokołów” -- nie słychać nic natomiast o protestach przeciw winom żydostwa.

Co znaczą protesty przeciw „Protokołom” co znaczą oburzenia, co warte są wykręty, gdy przeciwstawimy im to co w gadatliwej niebaczności pisali sami Żydzi o żydach?

Przytoczyliśmy w poprzednich rozdziałach ów ziejący nienawiścią do Chrześcijaństwa apel żydów, wyszły z pod pióra wielkiego mistrza francuskiej loży masońskiej Izaaka Adolfa Creemieux. Przypatrzymy się teraz zestawieniu tego, co na temat aspiracji żydowskich i stosunku żydów do świata Chrześcijańskiego mówią z jednej strony „Protokoły”, z drugiej zaś współcześni i starsi pisarze i działacze żydowscy.

1. Oświadczenia tajne

Protokół 5 - Prorocy zapowiedzieli nam, że jesteśmy wybrani przez samego Boga do panowania nad światem. Protokół 15 - Kiedy Król Izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, ofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata.

Oświadczenia jawne

Zadanie nasze jest wielkie i święte i powodzenie jego zapewnione. Katolicyzm, nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, ranny w głowę....

Zbliża się dzień w którym wszystkie bogactwa świata staną się własnością Synów Izraela.. - Odezwa Cremieux do Żydów świata.

Rządy wszystkich państw, ciężko pokarane antysemityzmem, służyć będą własnym interesom, pomagając nam do osiągnięcia suwerenności, której pragniemy. - T. Hryl - Państwo Żydowskie.

Żydzi stanowczo odrzucają idee zlania się z innymi narodowościami i silnie trwają przy swej przez wieki żywionej nadziei osiągnięcia panowania nad światem. - Dr Mandelstam w mowie na kongresie syjonistów w Bazylei w 1898r.

Nie każdemu jest dane zrozumieć to, co jeszcze nie jest ukończone.... Prawdopodobieństwo osiągnięcia naszych żądań i celów wzrasta wraz z liczba żydów i ich siłą. Obecnie mamy prawo być zadowoleni z przyjęcia, którego aspiracje doznały u potęg tego świata. Nie zadajcie od waszego Komitetu Wykonawczego więcej niż domyślników.

W tym względzie musicie mieć w nim zupełne zaufanie. Możecie natomiast dowoli interpretować go co do wszystkich innych spraw. - T. Herzel w mowie na kongresie syjonistycznym w Londynie 13 sierpnia 1900 roku.

2. Oświadczenie tajne

Protokół 3. - Jako potęga międzynarodowa jesteśmy obecnie niepokonani... Pozostaje niewielka przestrzeń, by cała droga, która przebyliśmy, zwarła się w krąg Żmii Symbolicznej, wyobrażającej nasz naród. Gdy krąg ów się zamknie, wszystkie państwa europejskie będą ujęte jakby w potężne obcęgi.

Oświadczenie jawne

Nikt skutecznie skrzywdzić nas nie może... Sama niemożliwość dostania się do skóry żydowskiej, podnieca nienawiść do żydów. - T. Herzel, Państwo Żydowskie.

Gdzie my powstajemy, tam powstaje wraz z nami straszliwa potęga naszej sakiewki.... Każde urzędowe pogwałcenie wolności żydowskich nieodwołalnie sprowadza przesilenia ekonomiczne. Dlatego też żadnej broni skutecznie przeciw nam użyć nie można, bo broń ta rani rękę, która nią włada. - T. Herzel, Państwo Żydowskie.

Rząd Palestyny (w rękach żydowskich) złożony z Mężów Mądrości i ludzi intelektualnych kierować będzie ruchem ekonomicznym nie tylko na Wschodzie i w Anatoli, ale prawdopodobnie na całym świecie. - La Vielle France, no. 108, 13 luty 1919, str. 21.

3. Oświadczenie tajne.

Protokół 1. - Hasłem naszym jest siła i podstęp ... Gwałt powinien być zasadą, podstęp zaś i obłuda przepisem dla rządów. To też nie powinniśmy się cofać przed korupcją pieniężną, oszustwem i zdradą, o ile to ma dopomóc do osiągnięcia celu naszego. W polityce należy umieć brać bez wahania własność cudzą, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

Oświadczenie jawne

Interes rewolucji wymaga fizycznego unicestwienia burżuazji, - Mowa komisarza bolszewickiego Apfelbauma-Zinowiewa. Krew i brak litości muszą być naszymi hasłami. Z mowy Bronsteina Trockiego.

4. Oświadczenie tajne

Protokół 3. -- Wystąpimy wobec robotników w roli oswobodzicieli z pod tego jarzma, kiedy zaproponujemy im wstąpienie do szeregów armii naszej, czyli do socjalistów, anarchistów i komunistów, których stale popieramy rzekomo na zasadzie prawa braterskiej solidarności.

Protokół 6. -- Chcąc aby Goje nie spostrzegli przedwcześnie istotnego celu działań, zakryjemy go rzekomym dążeniem do służenia klasie robotniczej oraz wielkim zasadom ekonomicznym, propagowanym przez nas czynnie. Oświadczenie jawne

Kiedy żyd myśl swoją i troskę swoją poświęci sprawie robotników, wywłaszczonych i wydziedziczonych świata, wewnętrzny jego radykalizm także dociera do jądra sprawy i wówczas w Niemczech staje się on Marxsem i Lassalem, Hass’em lub Edwardem Bernsteinem; w Austrii Wiktorem Adlerem lub Fryderykiem Adlerem; w Rosji Trockim. Weźmy pod uwagę sytuację w Niemczech i w Rosji. Rewolucja wyzwala siły twórcze i oto jak znaczny zespół żydów jest zaraz do użycia do bezpośredniej służby. Socjalni rewolucjoniści i Mienszewicy i Bolszewicy, socjaliści z mniejszości i większości - jakkolwiek się zowią-- ... Żydów znaleźć można wśród zaufania godnych przywódców i rutynowanych współpracowników wszystkich tych partii rewolucyjnych.” -- Z przedmowy wygłoszonej przez rabina Magnesa na Pierwszym żydowskim kongresie pracy w Nowym Jorku, 16 Stycznia 1919. Patrz Jewish Forum, str. 722, wyd. z roku 1919.

Ich (tj. żydów) udział w obecnym socjalizmie był i jest nadal, jak dobrze wiadomo, bardzo znaczny. Żydów, można znaleźć na przeciwległych biegunach współczesnego społeczeństwa. Znaleźć ich można wśród przedstawicieli finansowego i przemysłowego kapitalizmu tak samo jak wśród tych, którzy gwałtownie protestowali przeciw kapitalizmowi. Rotschild jest antyteza Marxa i Lasalle’a; walka o pieniądze z jednej strony, walka przeciw pieniądzom z drugiej jako przeciwwaga, a wszechświatowe widoki spekulatora giełdowego przeciwważą międzynarodowy ruch proletariacki i rewolucyjny.
Marx był tym, który dal pierwsza podnietę do założenia Międzynarodówki, manifestem swoim z roku 1817-go, zredagowanego przezeń wraz z Engelsem. Natomiast nie można powiedzieć, że to on „założył” Międzynarodówkę, jak to twierdza ci, którzy uparcie uważają Międzynarodówkę, jako tajne stowarzyszenie, pozostające pod kontrolą żydów. Wiele było powodów do zorganizowania Międzynarodówki, ale od Marxa wyszedł pomysł Kongresu Pracy, który się odbył w Londynie w r. 1864 - tym , i którego skutkiem było założenie Międzynarodówki.
Żydzi stanowili w niej bardzo znaczny procent; w jej Radzie Generalnej zasiadał Karl Marx jako Sekretarz dla Niemiec i Rosji, i James Cohen, jako Sekretarz dla Danii. Wielu Żydowskich członków Międzynarodówki brało następnie udział w Komunie, gdzie znaleźli wielu współwyznawców. W organizacji partii socjalistycznej żydzi największy wzięli udział. Marx i Lasalle w Niemczech; Aaron Liberman i Adler w Austrii; Dobrojan Ghera w Rumunii, są lub byli swego czasu jej twórcami przywódcami. Żydzi w Rosji zasługują tutaj na specjalną uwagę.
Młodzi żydowscy studenci, którzy zaledwie uciekli z Getta, odegrali ważną rolę w propagandzie nihilistycznej, niektórzy z nich, a były między nimi i kobiety, oddali życie za sprawę Wyzwolenia. A do tych młodych żydowskich lekarzy i adwokatów dołączyć trzeba tych licznych robotników na wygnaniu, którzy w Londynie i w Nowym Jorku założyli ważne stowarzyszenia robotników, które są centrami socjalistycznej, a nawet anarchistycznej propagandy
. -- Bernard Layare „Anti-Semityzm” str. 312 - 314.

----------------------------------------

Jeżeli z jednej strony weźmiemy pod uwagę zaciekłą działalność żydów we wszystkich ruchach socjalistycznych, rewolucyjnych, komunistycznych i anarchistycznych, a z drugiej strony wyrażoną przez ich liderów w „Protokołach” pogardę dla tłumu, potępienie wszystkich aspiracji wolnościowych i demokratycznych i dążenie ich, jako do ostatecznego celu, do zaprowadzenia na całym świecie despotycznych, teokratycznych rządów Króla żydowskiego z pokolenia Dawida, to w pierwszej chwili nie możemy zrozumieć, jak jedno z drugim skojarzyć.

Rozwiązanie tej pozornej sprzeczności znajdujemy jednak w samych „Protokołach”. Ta cala propaganda socjalistyczna i bolszewicka żydów, to tylko środek uświęcony w ich oczach przez cel. To środek którego oni używają by zdemoralizować, by osłabić zniszczyć społeczeństwa chrześcijańskie, by doprowadzić te ostatnie do takiego stopnia współczesnego materialnego i moralnego rozkładu, by w chwili rozpaczy zdały się nawet na pójście pod jarzmo żydowskie.

Rozwiązanie tej zagadki znajdujemy w „Protokole nr 5.

Tak tym wszystkim zmęczymy gojów, że zmusimy ich do ofiarowania nam międzynarodowej potęgi, która z natury rzeczy umożliwi nam pochłonięcie, bez zniszczenia ich, wszystkich sil rządowych świata, i utworzenie „Nad - Rządu”. W miejsce nowoczesnych władców postawimy wówczas potwora, który się zwać będzie Nad - Rządowa Administracja. Ręce jego wyciągnięte będą we wszystkich kierunkach jak kleszcze tak, ze olbrzymia ta organizacja niechybnie zwycięży wszystkie narody.” Czytając te słowa nie podobna oprzeć się myśli, że do osiągnięcia jednego z tych pośrednich celów, do stworzenia owego Nad-Rzadu, zbliżyli się już Mędrcowie Syjonu wskutek utworzenia Ligi Narodów. Humanitarna na pozór, szlachetna instytucja ta mająca na celu zapobieżenie na przyszłość rozlewowi krwi, okrucieństwem wojny, jest w istocie takim Nad-Rzadem, który łatwiej będzie opanować, niżby to można uczynić rozdrabniając akcje na pięćdziesiąt poszczególnych państw. Jeżeli dalej weźmiemy pod uwagę, że w Lidze tej przewodzą masoni, będący częstokroć bezwiednie, ślepym narzędziem w rękach Niewidzialnego Mocarstwa Mędrców Syjonu, to oczywiście nie można na powstanie tej Ligi Narodów patrzeć bez trwogi, bez straszliwej troski o przyszłość Chrześcijaństwa i cywilizacji.

Wypadki szybkim krokiem postępujące od wybuchu wielkiej wojny - to jakby odbicie tego, co „Protokoły” przepowiadały dwadzieścia kilka lat temu.

Dzieło zemsty postępuje błyskawicznie naprzód.

I tu nasuwa się pytanie, jakie jest duchowe podłoże tej całej akcji żydowskiej, jakie momenty psychiczne pchają tych ludzi w tym kierunku. Skąd ta nienawiść, skąd to pragnienie zemsty, skąd ta imperialistyczna zachłanność i ta wiara we własną wyższość? Przede wszystkim należy pamiętać, że zemsta nie jest dla tych ludzi czymś niemoralnym. Nie masz u nich przykazania : Kochaj bliźniego jak siebie samego - natomiast powiedziane jest w ich kręgach: „Dzieło zemsty słodkie jest - oraz - oko za oko, ząb za ząb”. Dalej należy mięć na uwadze, że ci ludzie dotąd zachowali wiarę swa w to, że są narodem wybranym i dotąd pisma starego zakonu tłumaczą w sensie dosłownym. Poza tym trzeba mięć na względzie orientacje i psychologie tych ludzi, skłonnych do mistycyzmu, do tajemnic, do spisków; wreszcie fakt że przez długie stulecia byli oni narodem włóczęgów międzynarodowych, pozbawionych swej ojczyzny, prześladowanych nieraz bardzo okrutnie we wszystkich krajach europejskich oprócz Polski.

Mistycyzm orientalny, semicka żądza zemsty, zabobony już nie średniowieczne, ale starożytne, wreszcie wspomnienia wiekowych krzywd, oto podłoże duchowe, na którym jedynie rozwinąć się mogła taka jadowita roślina jak owe „Protokoły”.

Powtarzam raz jeszcze, ze nie podobna za ten szatański plan Mędrców Syjonu winić wszystkich żydów, winić całej rasy. Masy żydowskie o tym całym straszliwym planie nic nie wiedza; nieliczni przeczuwają go; drobna ilość Wtajemniczonych zna go. Masy żydowskie są pogrążone w ciemnocie i dlatego właśnie mogą ci Mędrcowie pozwolić sobie na plany tych rozmiarów bez liczenia się z nimi. Zresztą według teorii „Protokołów” masy te są ślepe nie umiejące rozumować.

Masy te jednak były nie tylko biernym, nieświadomym narzędziem w ręku Mędrców. Wrodzony wszystkim semitom zmyśl kupiecki i niesłychana żądza zysku, doprowadzone do szczytu doskonałości w ciągu wieków, podczas których żydzi nie dopuszczani byli do żadnych stanowisk społecznych i politycznych, przyczyniły się znakomicie do osiągnięcia pierwszego z celów Spisku: - do zagarnięcia przez Izrael bogactw świata. -------------------------------------------

Nie ulega wątpliwości, że „Protokoły Mędrców Syjonu” są jedynym z najciekawszych dokumentów historycznych i światowych wydanych w dwudziestym wieku. Wydane przed wybuchem wielkiej wojny, doczekały się olbrzymiego rozpowszechnienia dopiero po tej wojnie dlatego właśnie, że wypadki wojenne treści tej Księgi szczególnego dodały znaczenia. Przed wojną uważano socjalistów i różnych rewolucjonistów i komunistów za trochę narwanych ludzi, którzy współczując z losami klas biedniejszych pragnęli przychylić im nieba, nie zważając na to, czy środki przez nich ku temu zalecane są rozsądne, bezpieczne i w ogóle prowadzące do celu. Dopiero po wojnie ludzkość nagle stanęła oko w oko z rzeczywistością. Wówczas dopiero spostrzegła ona, co i kto kieruje tym całym ruchem międzynarodowym, i jakie są jego cele.

Zaperzeni, oburzeni powodzeniem przywódcy rosyjskiego bolszewizmu niebacznie odkryli przed Światem chrześcijańskim karty Spisku Niewidzialnego Mocarstwa. A odkryli je nie tylko postawieniem na czele całego tego ruchu prawie wyłącznie żydów. Uczynili to przede wszystkim wysunięciem na pierwszy plan i z arogancka otwartością „dyktatury Proletariatu”. Bo czymże jest ta dyktatura, jeżeli nie obróceniem w perzynę tych wszystkich aspiracji ku Wolności, Równości i Braterstwu, które dotychczas były hasłami wszystkich postępowych ludzi świata? Nie jest to zaprzeczenie wszelkiemu braterstwu i wolności i równości, to wysuwanie naprzód społeczeństwa jednej tylko klasy i to nieznacznej tylko mniejszości, z pokrzywdzeniem wszystkich innych z pokrzywdzeniem większości narodu. Więc na to dążyliśmy do ideałów demokratycznych, do zrównania wszystkich obywateli wobec prawa, do wyrównania nierówności społecznych, do zniesienia klasowych różnic, do dania wszystkim tych samych sposobności materialnego i umysłowego rozwoju, - by w ostatecznym wyniku uprzywilejować tylko jedna klasę i to mniejszość z krzywdą większości?

Trzy lata blisko trzymają się bolszewicy u steru nieszczęsnej Rosji i jaki jest tego wynik? Oto powrót do tyranii i despotyzmu, gorszych niż za czasów carskich, wraz z równoczesnym zupełnym wyniszczeniem całego kraju. (Cześć planu Protokołów). Znikły ostatnie ślady cywilizacji w Rosji, zapanowało barbarzyństwo, a pozorna dyktatura proletariatu okazała się zwykłą tyranią żydowskich komisarzy bolszewickich, opływających w dostatki podczas gdy miliony ludności giną z zimna, głodu i zarazy.

Żaden car nie wysłał do lochów, na szubienice i na Sybir tylu nieszczęśliwych, ilu ich zamordował krwiożerczy Trocki i jego czerezywczajka w przeciągu ostatnich trzech lat. Zamiast wolności - niewola; zamiast równości --krzywda; zamiast braterstwa - barbarzyństwo i mordy -- oto bolszewicka dyktatura Proletariatu, oto czego się doczekał świat, wierzący naiwnie, ze socjalistami, komunistami, rewolucjonistami, anarchistami powoduje szlachetna miłość bliźniego.

Podczas gdy przez sto kilkadziesiąt lat, od czasów wielkiego Montesquieu świat chrześcijański wił się w srogiej męce, podczas gdy ludzkość dążyła do ideałów chrześcijańskich ogólnego braterstwa na ziemi, zniesienia krzywd i nierówności -- Mędrcy Syjonu gdzieś w tajemniczym ukryciu zacierali ręce z radością, patrzyli spoza czarnej zasłony z szatańskim uśmiechem w im już z góry znana przyszłość. I dziś gdy Bronstein Trotzki tak świetnie przeprowadza ich plany niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej -- powodzenie rozpala na ich bladych twarzach rumieńce straszliwego, piekielnego zadowolenia. A głupi Chrześcijanie o niczym nie wiedza, niczego się nie domyślają, idą jak barany pod nóź, z zawiązanymi oczyma staczają się w przepaść.

Ślepe i głuche są masy, ślepi i głusi są przewodnicy nie chcący wierzyć w możliwość takiego zła. A przede wszystkim ślepi i głusi są ci wszyscy, którzy postępowali do lóż masońskich, przynęceni do nich hasłami braterstwa, niewiedzący, że te loże są narzędziem Niewidzialnego Mocarstwa.

Ciekawym historii Lóż Masońskich, ich celów ukrytych a nieznanych nawet masonom wyższych stopni, poleca się przeczytanie niezwykle ciekawej książki, wydanej w roku 1920 przez wielka nowojorska firmę wydawnicza Putmanów, pod tytułem „The causes of the World Unrest”.

Prawdziwa działalność Niewidzialnego Mocarstwa staje w tej książce w straszliwej, potwornej nagości przed struchlałym czytelnikiem.

Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. I wstęp

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. II protokoły 1-12

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. III protokoły 13-24

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. IV objaśnienia i komentarze


P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. V konkluzje
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.
ERA REPUBLIKAŃSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA.
Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo.
Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem są to szkoły …
More
.

KONSTYTUCJA JAKO SZKOŁA WAŚNI PARTYJNYCH.

ERA REPUBLIKAŃSKA. PREZYDENCI JAKO KREATURY ŻYDOSTWA.

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla gojów samowładztwo.

Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej - słowem są to szkoły wszystkiego co pozbawia indywidualności działalność państwowa.

Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skażała panujących na bezczynność i bezsilność.

Wskutek tego uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach.

Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie zastąpiliśmy władcę przez karykaturę rzadu-prezydenta, wziętego z tłumu, ze środowiska naszych kreatur i niewolników.

To było podstawą miny umieszczonej przez nas pod narodem gojów, a właściwie pod narodami gojów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTÓW

Wkrótce będzie przez nas wprowadzona odpowiedzialność prezydentów.

Wtedy już bez ceremonii będziemy wprowadzali to, za co odpowiedzialność spadnie na nasza kreaturę.

Co nas to obchodzi, ze rozrzedza szeregi osób, dążących do władzy, że powstaną zamieszki wskutek niemożności znalezienia prezydentów, które ostatecznie zdezorganizują państwa.

.


...

..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji

Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.
PROTOKÓŁ No. 13

POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO
Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych …More
.

Międzynarodowy spisek żydowski przeciw chrześcijańskim narodom i chrześcijańskiej cywilizacji


Dosłowne tłumaczenie tajnych dokumentów żydowskich wraz z objaśnieniami.

PROTOKÓŁ No. 13


POTRZEBA CHLEBA POWSZEDNIEGO

Potrzeba chleba powszedniego zmusza gojów do milczenia i do zostania naszymi uległymi sługami. Agenci spośród nich przyjęci do naszej prasy będą w myśl rozkazów naszych rozpisywali się o tym, co według nas będzie nieodpowiednie do ogłaszania bezpośredniego w dokumentach urzędowych, my zaś tymczasem korzystając z podjętej dyskusji przeprowadzimy zarządzenia pożądane i ofiarujemy je ogółowi, jako fakt dokonany. Nikt nie ośmieli się domagać odwołania rzeczy już przesadzonej tym więcej, że przedstawimy ja jako ulepszenie.

Jednocześnie prasa zwróci umysły w kierunku nowych spraw.

KWESTIE POLITYCZNE

Nauczyliśmy wszak ludzi szukania wiecznie czegoś nowego. Do dyskusji nad tymi sprawami nowymi rzuca się bezmózgowi kierownicy losów niezdolni dotychczas pojąć, że nie maja wyobrażenia o tym, do czego się biorą. Kwestie polityki dostępne są wyłącznie dla twórców i kierowników jej w ciągu wielu wieków. Ze wszystkiego tego stanie się widoczne, że ubiegając się o zdanie tłumu, ustawimy bieg nowego mechanizmu. Możecie zauważyć, że szukamy niejako uznania nie dla czynów, lecz dla słów wygłoszonych przez nas w danej kwestii. Głosimy stale, że myślą kierownicza, naszych poczynań jest nadzieja, a nawet pewność służenia dobru powszechnemu.

SPRAWY PRZEMYSŁOWE

Aby odciągnąć ludzi zbyt niespokojnych od debatowania nad kwestiami politycznymi rzekomo przeprowadzamy obecnie nowe zagadnienia, a mianowicie - sprawy przemysłowe. Niech sobie szaleją na tym terenie. Masy zgadzają się na próżnowanie, na odpoczynek po rzekomej działalności politycznej, (której nauczyliśmy ich, aby przy pomocy tego walczyć przeciwko rządom gojów), - jedynie pod warunkiem posiadania nowego zajęcia, zawierającego, jak to im wskazujemy, również treść polityczna.

UCIECHY - DOMY LUDOWE

W obawie, że ludzie owi sami dojdą do jakiś wniosków, odwracamy ich uwagę przy pomocy uciech, zabaw, namiętności, domów ludowych. Nie - za dlugo przy pośrednictwie prasy zaczniemy ogłaszać konkursy w dziedzinie sztuki, sportu wszelakiego rodzaju: sporty te odwrócą ostatecznie umysły od kwestii, w których zakresie musielibyśmy walczyć z nimi. Odzwyczaiwszy się stopniowo coraz więcej od myślenia samodzielnego, ludzie zaczną rozmawiać z nami w uniesieniu, bowiem my jedynie zaczniemy propagować nowe kierunki myśli za pośrednictwem takich, rzecz prosta osób z którymi o solidaryzowanie się możemy być pomawiani.

?PRAWDA JEST JEDNA?

Rola utopistów liberalnych będzie ostatecznie ukończona, kiedy władza nasza zyska uznanie. Do tej chwili przydadzą się nam bardzo. W myśl tego będziemy jeszcze zwracali umysły w kierunku wszystkich fantastycznych wymyślonych teorii, rzekomo nowych i postępowych. Wszak z zupełnym powodzeniem zawróciliśmy postępem bez mózgu głowy gojów i nie ma wśród nich ani jednego rozumiejącego, że wyraz ten, o ile nie dotyczy wynalazków materialnych, nie ma nic wspólnego z prawda, bo ta jest jedna i nie ma w niej miejsca dla postępu. Postęp jako idea fałszywa, służy do zagmatwania prawdy, by nikt nie znalazł jej prócz nas, którzy jej strzeżemy.

WIELKIE PROBLEMATY

Kiedy już obejmiemy władzę, mówcy nasi będą głosili wielkie problemy, któryby poruszały cala ludzkość w tym celu, by koniec końców uznała nasze dobroczynne rządy. Któż wówczas podejrzewać może, że wszystkie problematy owe były przez nas dobrane w myśl planu politycznego, którego nikt nie mógł odgadnąć w ciągu wieków.

PROTOKÓŁ No. 14

RELIGIA PRZYSZŁOŚCI

Kiedy już zaczniemy królować, istnienie innej religii będzie dla nas niepożądane, poza naszym kultem jedynego bóstwa, z którym losy nas łączą wskutek tego, że jesteśmy narodem wybranym i przez które losy nasze związane są z losami świata.

Dlatego tez powinniśmy zburzyć wszelkie wierzenia. Jeśli z tego powodu powstaną ateiści współcześni, to jako stopień przejściowy, nie przeszkodzą naszym zamiarom, będą zaś przykładem dla tych pokoleń, które będą słuchały naszych kazań o religii mojżeszowej. Religia ta, będąca systemem trwałym i ściśle obmyślanym, doprowadziła do podboju przez nas wszystkich narodów. Podkreślając będziemy również jej prawdę mistyczna, na której, jak to będziemy głosili, polega cala jej siła wychowawcza. Wówczas przy każdej sposobności będziemy drukowali artykuły, w których przeprowadzimy porównanie miedzy poprzednimi, a naszymi dobroczynnymi rządami.

Laska pokoju, bodajby wymuszonego, uwydatni jeszcze więcej dodatnie strony rządu naszego.

Omyłki administracji gojów będziemy opisywali w barwach najjaskrawszych. Wszczepimy taki wstręt do nich, że narody będą wołały pokój w stanie niewoli pańszczyźnianej, niż prawa owej znamienitej wolności, które jak tak zmęczyły, wyczerpały źródła ludzkiego istnienia, będąc eksploatowane przez tłum awanturników nie wiedzących, co czynią... Bezużyteczne zmiany rządów, do czego my podbechtywaliśmy gojów, podkopując gmachy ich państw, - do takiego stopnia naprzykrza się narodom, że będą one wolały znosić od nas wszystko, byle tylko nie były narażone na powtórne przeżycie tych samych zaburzeń i przeciwności. My zaś będziemy ze szczególnym naciskiem uwydatniali błędy historyczne gojów, które w ciągu tylu wieków męczyły ludzkość, wskutek braku przenikliwości we wszystkim, co dotyczy istotnego dobra. W pogoni za fantastycznymi projektami dobra społecznego, rządy gojów nie spostrzegły, że projekty coraz więcej psuły, a nie poprawiały stan stosunków powszechnych, na których gruntuje się rzycie ludzkie. Cała siła naszych zasad i środków będzie zawarta w tym, że będą przez nas głoszone i komentowane jako kontrast jaskrawy zgangrenowanego dawnego ustroju społecznego.

NIEDOSTĘPNOŚĆ POZNANIA TAJNIKÓW RELIGII PRZYSZŁOŚCI

Filozofowie nasi będą omawiali wszelkie braki wierzeń gojów, lecz nikt nigdy nie będzie krytykował wiary naszej z jej istotnego punktu widzenia, bowiem nikt nie pozna jej gruntownie, prócz ludzi naszych, którzy nigdy nie ośmiela się zdradzić jej tajników.*

*- Gruntowne poznanie z kim Żydzi się sprzymierzyli znajdzie czytelnik w książce ?Królestwo Szatana? wydanej przez Catholic Publishing, w rozdziale o tym samym tytule.

PORNOGRAFIA I PRZYSZŁOŚĆ SŁOWA DRUKOWANEGO

W krajach, uważanych za stojące na czele stworzyliśmy literaturę szaloną, brudną, wstydliwą. Przez czas pewien po objęciu władzy będziemy popierali rozwój tej literatury, by uwypuklić kontrast programów i głosów, które zbiegną z wyżyn naszych.

Mędrcy nasi wychowani do kierowania gojami, będą układali mowy, projekty, artykuły, przy których pomocy będziemy wpływali na umysły, kierując je w stronę wybranych przez nas pojęć i nauk.

PROTOKÓŁ No. 15

JEDNORAZOWY PRZEWRÓT WSZECHŚWIATOWY

Kiedy nareszcie zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień po ostatecznym uznaniu nieużyteczności wszystkich rządów istniejących, (do chwili tej minie jeszcze czasu niemało, być może - wiek cały) - wówczas postaramy się, by przeciwko nam nie było spisków. W tym celu bez miłosierdzia będziemy skazywali na śmierć każdego, kto z bronią w ręku sprzeciwiać się będzie objęciu przez nas panowania.

EGZEKUCJE

Utworzenie jakiegokolwiek stowarzyszenia tajnego również będzie karane śmiercią. Istniejące obecnie znamy, bowiem służyły i służą nam. Skasujemy je; członków zaś wyślemy do lądów odległych od Europy.
PRZYSZŁE LOSY MASONÓW - GOJÓW

Podobnie postąpimy z tymi gojami masonami, którzy wiedzą zbyt wiele. Ci których dla jakichkolwiek przyczyn ułaskawimy, będą wiecznie lękali się zesłania. Wydamy prawo, w myśl którego wszyscy byli członkowie stowarzyszeń tajnych będą wysyłani z Europy, jako środowiska władzy naszej. Decyzje rządu naszego będą ostateczne i bezapelacyjne.
MISTYCZNOŚĆ WŁADZY

W stowarzyszeniach gojów, gdzie zasialiśmy ziarna nieładu i ciągłych protestów, można przywrócić porządek tylko przy użyciu środków bezwzględnych, dowodzących istnienia niezłomnej władzy. Nie warto zwracać uwagi na ofiary składane na ołtarzu przyszłej pomyślności. Na osiągnięciu pomyślności chociażby kosztem ofiar, polega obowiązek każdej władzy świadomej, że istnienie jej polega nie na przywilejach, lecz na obowiązkach. Głównym czynnikiem niewzruszoności władzy jest utrwalenie nimbu potęgi, który można zdobyć jedynie przez wspaniałą niezłomność władzy, która posiadałaby cechy nietykalności, wypływające z przyczyn mistycznych - z wyboru Boskiego. Takim było właśnie do ostatnich czasów samowładztwo rosyjskie, jedyny poza papiestwem, poważny wróg nasz. Przypomnijcie sobie, że zalane krwią Włochy nie tknęły włosa z głowy Sulli, który krew tę wytoczył. Sulla dzięki swej odwadze stał się bóstwem w oczach narodu, choć znęcał się nad nim. Dzielny powrót Sulli do Rzymu uczynił go nietykalnym. Naród nie tyka człowieka, który zahipnotyzuje go swoim męstwem i siłą ducha.
ROZMNAŻANIE LÓŻ MASOŃSKICH

Tymczasem do chwili, kiedy obejmiemy władzę, będziemy stwarzali i rozmnażali loże wolnomularskie we wszystkich państwach świata. Wciągniemy do lóż tych wszystkich przyszłych i obecnych działaczy wybitnych, bowiem loże te będą centralnym punktem informacyjnym i ośrodkiem wpływów.
ZARZĄD CENTRALNY MĘDRCÓW

Wszystkie loże poddamy jednemu znanemu tylko przez nas zarządowi, złożonemu z mędrców naszych. Loże będą posiadały przedstawiciela, maskującego ów centralny zarząd masonerii oraz głoszącego hasła i programy. W lożach tych zadzierzgniemy węzeł ze wszystkimi czynnikami rewolucyjnymi i wolnomyślnymi. Będą się one składały z przedstawicieli wszystkich klas społecznych. Najtajniejsze protokoły polityczne będą nam znane i podlegle naszemu kierownictwu od chwili ich powstania. W liczbie członków lóż będą prawie wszyscy agenci policji narodowej i międzynarodowej, bowiem ich współpraca jest dla nas niezbędna. Policja ma możność nie tylko załatwienia się po swojemu z opornymi, lecz również i ukrywania dzieł naszych, stwarzania przyczyn do niezadowoleń itd.
MASONERIA JAKO KIEROWNIK WSZYSTKICH STOWARZYSZEŃ TAJNYCH

Do stowarzyszeń tajnych zapisują się zwykle najchętniej aferzyści, karierowicze i w ogóle ludzie po większej części lekkomyślni, z którymi prowadzenie interesów nie będzie dla nas trudne. Oni będą wprowadzali w ruch mechanizm maszyny wymyślonej przez nas... Jeżeli w świecie tym powstanie zamęt, będzie to znaczyło, że potrzebowaliśmy go zamącić, aby zbyt wielka solidarność jego rozprzęgła się. Jeżeli zaś w łonie świata tego powstanie spisek, to na czele nie będzie stal nikt inny, jak tylko najwierniejszy ze sług naszych. Jest to naturalne, że my, nie zaś kto inny, będziemy kierowali sprawami i czynnościami masonerii, ponieważ wiemy, dokąd prowadzimy, znamy cel ostateczny każdego działania, goje zaś nie wiedza, nawet nie znają wyników bezpośrednich: obchodzi ich zwykle chwilowe zadowolenie ambicji przy wykonywaniu projektów. Nie wiedza o tym, że sam projekt nie powstał z inicjatywy, lecz dzięki poddaniu przez nas myśli odpowiedniej.
DONIOSŁOŚĆ POWODZENIA PUBLICZNEGO

Goje zapisują się do lóż, jedni - powodowani ciekawością lub też nadzieja dobrania się ta droga do centrum społecznego, inni zaś żeby uzyskać możność wypowiedzenia publicznego swoich niezniszczalnych i bezpodstawnych marzeń : ci pragną oklasków i emocji, która daje powodzenie, a której im nie szczędzimy. Nie wzbraniajmy im tego powodzenia, by korzystać z powstałej na tym tle zarozumiałości i przekonania o wartości własnej. Przy pomocy tych czynników ludzie niespostrzeżenie przejmują się nakazami naszymi nie strzegąc się ich w przekonaniu, że nieomylność wytwarza myśli własne, ale cudzych nie przyjmuje. Nie wyobrazicie sobie jak łatwo najrozumniejszych gojów doprowadzić do naiwności nieświadomej, o ile przekonani są o wartości własnej, a jednocześnie, jak łatwo przy pomocy najmniejszego niepowodzenia, bodajby braku oklasków, pozbawić ich pewności siebie i doprowadzić do zupełnej uległości, skoro tylko zapewnić im nowe powodzenie. O ile nasi lekceważą powodzenie, byle przeprowadzić plan dany o tyle goje gotowi są zaniedbać wszelkie plany dla chwilowego powodzenia.

KOLEKTYWIZM

Psychologia powyższa gojów ułatwia nam znacznie zadanie kierowania nimi. Te z pozoru tygrysy, maja dusze baranów, w głowach zaś przeciągi. Dzięki nam wsiedli na konika marzeń o pochłonięciu indywidualności ludzkiej przez jednostkę symboliczna kolektywizmu. Nie pojęli jeszcze i nie pojmą nigdy myśli, że kolektywizm? stanowi jawne pogwałcenie praw najważniejszych natury, która od początku świata tworzyła jednostki, niepodobne do innych, mające na celu właśnie indywidualność. Jeżeli byliśmy zdolni doprowadzić ich do takiego szalonego zaślepienia, czyż nie dowodzi to z zadziwiającą wyrazistością do jakiego stopnia umysł gojów nie jest po ludzku rozwinięty w porównaniu z umysłem naszym! Okoliczność ta jest dla nas główną gwarancja powodzenia.

OFIARY

Do jakiego stopnia sięgała przenikliwość naszych mędrców w starożytności! Twierdzili oni, że dla dopięcia celu poważnego nie należy cofać się przed użyciem pewnych środków lub liczyć ofiary składane, aby osiągnąć cel. My nie liczyliśmy ofiar z pośród nasilenia bydlęcego gojów, choć złożyliśmy ofiarę z wielu naszych. Lecz za to w zamian stworzyliśmy dla naszych taką sytuację na świecie, o jakiej nawet marzyć nie mogli. Stosunkowo nieliczne ofiary z pośród nas uchroniły od zguby narodowość naszą.

EGZEKUCJE NAD MASONAMI

Śmierć jest nieuniknionym końcem każdego życia. Lepiej jest przyśpieszyć koniec tych, którzy przeszkadzają naszej sprawie niż nas, którzy jesteśmy jej twórcami. Masonów będziemy tracili w taki sposób, że nikt, prócz braci naszych, nie będzie się mógł domyśleć tego, nawet same ofiary : wszystkie one umierają w chwili, kiedy zachodzi tego potrzeba, na pozór wskutek chorób normalnych. Wiedząc o tym, nawet bracia nie ośmielają się protestować. Stosując środki podobne, wyrwaliśmy z masoństwa wszelki zarodek protestu przeciwko zarządzeniom naszym. Głosząc gojom liberalizm, jednocześnie trzymamy naród nasz i agentów w ryzach bezwzględnego posłuszeństwa.
UPADEK POWAGI PRAW I WŁADZY

Pod wpływem naszym wykonanie praw gojów spadło do minimum. Powaga prawa jest zachwiana przez komentowanie wolnomyślne, wprowadzone przez nas do tej sfery. W najważniejszych sprawach politycznych i zasadniczych sądy wydają wyroki w myśl wskazań naszych, widzą sprawy w takim świetle, w jakim je zabarwimy dla administracji gojów, rzecz prosta, przez osoby przedstawione, z którymi na pozór nie mamy nic wspólnego oraz przy pomocy gazet i innych środków. Nawet senatorowie i przedstawiciele wyższych administracji korzystają z rad naszych. Zwierzęcy par excelence, umysł gojów niezdolny jest do analizy o obserwacji, tym więcej zaś nie może przwiedzieć, co ma na celu odpowiednie przedstawienie danej sprawy.
WYBRAŃCY

W tej różnicy co do zdolności myślenia dają się łatwo upatrzyć cechy człowieczeństwa oraz tego, że jesteśmy narodem wybranym. To odróżnia nasz umysł od instynktownego, zwierzęcego umysłu gojów, którzy widza, lecz nie zdolni są przewidzieć lub dokonać wynalazku: (z wyjątkiem wynalazków materialnych). Z powyższego jasnym się staje, że natura sama przeznaczyła dla nas kierownictwo i rządy świata.

ZWIĘZŁOŚĆ I JASNOŚĆ PRAW W PRZYSZŁYM PAŃSTWIE

Kiedy przyjdzie okres naszych rządów jawnych oraz zaznaczenia dla nas ich dobroczynnego wpływu, wtedy przerobimy wszystkie prawodawstwa.

Prawa przez nas utworzone będą zwięźle, jasne, niewzruszone i bez wszystkich komentarzy, toteż każdy będzie w stanie poznać je gruntownie. Zasadniczym rysem będzie posłuszeństwo dla zwierzchności, deprawowanie do stopnia najwyższego. Wówczas znikną wszelkie nadużycia wskutek odpowiedzialności wszystkich bez wyjątku wobec władzy przedstawiciela wyższych sfer rządzących.

ŚRODKI PRZECIWKO NADUŻYCIOM WŁADZ

Nadużycia władz, stojących niżej od tych instancji ostatniej będą karane z taka bezwzględnością, że każdy straci chęć do eksperymentów w tym rodzaju. Będziemy skrzętnie badali każde działanie administracji państwowej, od której zależny jest bieg maszyny państwowej, bowiem demoralizacja administracji powoduje demoralizacje ogólna. Ani jeden fakt pogwałcenia prawa ani nadużycia władzy nie pozostanie bez przykładnej kary.
SUROWOŚĆ KAR

Ukrywanie wykroczeń, solidarna pobłażliwość miedzy osobami pracującymi w administracji,- wszystko to zniknie wobec pierwszych przykładów wymierzania surowych kar. Aureola władzy naszej wymaga stosowania kar celowych, czyli surowych za najmniejsze zachwianie jej powagi dla zysku osobistego. Delikwent, ukarany nawet nieproporcjonalnie w stosunku do winy, będzie niejako żołnierzem, ginącym na posterunku administracyjnym w imię pożytku dla władzy, zasad i prawa które nie dopuszczają przejścia z drogi społecznej na osobista ludzi, kierujących rydwanem społecznym. Na przykład: sędziowie nasi będą wiedzieli, że pragnąc pochwalić się nierozsądnym miłosierdziem, gwałcą przepisy sprawiedliwości, stworzone w celu poprawy ludzi przy pomocy kar za przestępstwa, nie zaś dla manifestowania zalet duchowych sędziego. Przejawianie zalet tych jest zupełnie odpowiednie w życiu prywatnym, lecz nie na gruncie społecznym, stanowiącym podstawę wychowawcza ludzi.

WIEK PREKLUZYJNY SĘDZIÓW

Nasz personel sadowy będzie pracował nie dłużej, jak do 35 lat, po pierwsze dlatego, że starcy z większym uporem obstają przy powziętym z góry zadaniu, trudniej poddając się rozporządzeniom nowym, po drugie, zaś dlatego, że da nam to możność osiągnięcia łatwości w przenoszeniu personelu, który z tym mniejsza trudnością ugnie się pod uciskiem naszym: kto zechce pozostać na zajmowanym stanowisku, będzie musiał być ślepo posłuszny, żeby zasłużyć na to.
LIBERALIZM SĘDZIÓW I WŁADZY

W ogóle sędziowie nasi wybierani będą spośród takich ludzi, którzy będą dobrze wiedzieli, że zadaniem ich jest karanie i stosowanie prawa, nie zaś marzenia o przejawianiu liberalizmu kosztem państwowego planu wychowawczego jak to sobie obecnie wyobrażają goje. Przenoszenie sędziów spowoduje, prócz tego, zmniejszenie solidarności zbiorowej kolegów i przykuje wszystkich do interesów państwa, od którego będzie los ich zależał.
Młode pokolenie sędziów będzie wychowane w poglądach, że niedopuszczalne są nadużycia podobne, któryby mogły zepsuć porządek ustalony we wzajemnych stosunkach poddanych. Obecni sędziowie gojów, pobłażliwi są na wszelkie przestępstwa, nie maja bowiem właściwego poglądu na swoje obowiązki, a to dlatego że władcy obecni, mianując sędziów, nie troszczą się o wpojenie w nich poczucia obowiązku i zrozumienia zadań. Goje oferują poddanym swoim zyskowne stanowiska, nie myśląc nawet wyjaśnić im, po co je utworzono. Z tej przyczyny rządy gojów burzone są przez ich własne siły, przez działania ich własnej administracji.

Niechże dla rządu naszego będzie jeszcze jedna lekcja ten przykład, do jakich wyników doprowadzają działania podobne. Wykorzenimy wolnomyślność ze wszystkich ważnych stanowisk strategicznych w rządzie naszym, od których zależy wychowanie ludzi, podległych naszemu ustrojowi społecznemu. Stanowiska takie zajmowane będą jedynie przez osoby wykształcone przez nas, w kierunku zarządzania administracyjnego. Na ewentualny zarzut, że dymisje starych urzędników obciążą znacznie skarb, mogę odpowiedzieć, że po pierwsze w zamian utraconej posady, będą otrzymywali inna, prywatna, przygotowana dla nich wcześniej, po drugie zaś przypomnę, że w naszym posiadaniu będą pieniądze całego świata, a więc rząd nasz nie ma przyczyn liczenia się z kosztami.
ABSOLUTYZM ŻYDOSTWA

Absolutyzm nasz będzie pod każdym względem konsekwentnym, to tez wola nasza w każdej tej decyzji, będzie szanowana i wykonywana bezwzględnie: wola ta będzie ignorowała wszelkie szemranie, wszelkie niezadowolenie, tępiąc każdy ich czynny przejaw przy pomocy przykładnych kar.

PRAWO KASACJI

Zniesiemy prawo kasacji, pozostawiając je w wyłącznym naszym rozporządzeniu, a właściwie przekazując je władcy, bowiem nie powinniśmy pozwolić na to, by w umysłach mogło powstać przypuszczenie że mianowani przez nas sędziowie mogli wydać wyrok błędny. Gdyby coś podobnego zaszło, wówczas sami skasujemy wyrok, ukarawszy jednocześnie sędziego za niepojmowanie obowiązków, tak przykładnie, że wypadek podobny nie powtórzy się więcej.

Powtarzam że będziemy przecież wiedzieli o każdym kroku naszej administracji, która trzeba tylko pilnować, żeby naród był z nas zadowolony, ma on bowiem prawo wymagania od dobrego rządu, również od dobrego urzędnika.

PATRIARCHALNY RODZAJ WŁADZY PRZYSZŁEGO WŁADCY.
UBÓSTWIANIE WŁADCY

Rząd nasz będzie miał charakter patriarchalnej opieki ojcowskiej że strony naszego władcy. Naród nasz i poddani będą uważali go za ojca, dbałego o każdą czynność, o każdy przejaw stosunku wzajemnego poddanych oraz przejaw stosunku do władcy. Wówczas w takim stopniu przejmą się myślą, że niemożliwe jest obejść się bez takiego kierownictwa i opieki, o ile się chce żyć w spokoju, iż uznają samowładztwo naszego władcy z czcią zbliżoną do ubóstwiania, zwłaszcza kiedy się przekonają, że władza funkcjonariuszy naszych nie zastępuje jego władzy, bowiem jest tylko ślepym jej wykonaniem. Będą zadowoleni, że uregulowaliśmy wszystko w ich życiu, jak to robią rodzice rozsądni pragnący wychować dzieci w zasadach posłuszeństwa i obowiązku. Wszak narody w stosunku do tajników polityki naszej są wiecznymi dziećmi. Tak samo jak ich rządy.

PRAWO SILNIEJSZEGO JAKO JEDYNE PRAWO

Jak widzicie despotyzm nasz ugruntowany będzie na prawie i obowiązku: zmuszanie do spełnienia obowiązku jest atrybucja rządu, będącego ojcem dla poddanych. Rząd ma po swojej stronie prawo silniejszego, aby korzystać z tego prawa do skierowania ludzkości w stronę ustroju określonego i naturalnego, czyli w stronę posłuszeństwa. Wszystko na świecie jest posłuszne, jeżeli nie ludziom to okolicznościom albo naturze własnej, lecz w każdym razie czemuś silniejszemu. Bądźmy zatem czymś silniejszym w imię dobra. Obowiązani jesteśmy bez wahania poświęcać jednostki gwałcąc porządek ustalony, bowiem w przykładnym karaniu zła spoczywa doniosłe zadanie wychowawcze.
KRÓL IZRAELSKI PATRIARCHA ŚWIATA

Kiedy król izraelski wdzieje na swoje święte czoło koronę, zaofiarowaną mu przez Europę, z tą chwilą stanie się patriarchą świata. Ofiary niezbędne, złożone, dla niego, z powodu swej celowości nigdy nie dorównają liczbie ofiar, złożonych w ciągu wieków przez manie wielkości, zawarta w konkurencji rządów gojów. Król nasz będzie nieustannie obcował z narodem, wygłaszając dla niego z trybuny przemówienia, które fama rozniesie natychmiast po świecie.

PROTOKÓŁ No. 16

UNIESZKODLIWIENIE UNIWERSYTETÓW

Aby zniszczyć wszelkie siły zbrojne, oprócz naszej, unieszkodliwimy pierwszy stopień zbiorowości, czyli uniwersytety, przekształciwszy je w kierunku nowym. Dyrekcje ich i profesorowie będą przygotowywani do zawodu swego przy pomocy tajnych szczegółowych programów działania, od których nie będą mogli odstępować bezkarnie. Profesorowie będą mianowani ze szczególną oględnością i w zupełności zależni od rządu. Z programu wykładów wykluczymy prawo państwowe, zarówno - jak i wszystko co dotyczy spraw politycznych, Nauki te będą wykładane niewielu dziesiątkom osób, wybranych z liczby wtajemniczonych dzięki wybitnym zdolnościom. Uniwersytety nie powinny wypuszczać ze swoich murów młokosów smażących plany konstytucji, jakby komedie albo tragedie, i zajmujących się sprawami politycznymi, o których nawet ojcowie ich nie mieli nigdy najmniejszego pojęcia. Niewłaściwie skierowane wtajemniczenie znacznej liczby osób w sprawy polityczne wytwarza utopistów i złych poddanych, jak to sami możecie sprawdzić na przykładzie ogólnego wychowania gojów w tym kierunku. Dla nas było konieczne wprowadzenie do ich wychowania tych wszystkich zasad, które tak świetnie poderwały ich ustrój. Kiedy obejmiemy władzę, wówczas usuniemy z wychowania wszelkie przedmioty, wywołujące zamęt i uczynimy z młodzieży posłuszne dzieci władzy, przywiązane do władzy, jako punktu oparcia i nadziei pokoju.
ZASTĄPIENIE KLASYCYZMU

Klasycyzm oraz wszelkie studia nad historią starożytną, zawierającą więcej złych, niż dobrych przykładów, zastąpimy przez studia nad programem przyszłości. Wykreślimy z pamięci ludzi wszystkie fakty z wieków minionych, niepożądane dla nas, pozostawiając tylko te, które uwydatniają wszelkie omyłki rządów gojów. Nauka życia praktycznego, ustroju obowiązującego, stosunków wzajemnych miedzy ludźmi, unikania złych przykładów egoistycznych, siejących zarazę zła oraz wszelkie podobne kwestie o charakterze wychowawczym będą stały na czele programu wykładów, ułożonego według specjalnego planu dla każdego. Nauczanie w żadnym razie nie będzie uogólniane. Podobne postawienie sprawy jest szczególnie ważne.

WYCHOWANIE I STAN

Każdy stan społeczny winien być wychowany w ścisłym rozgraniczeniu odpowiednio do pracy i przeznaczenia. Geniusze przypadkowe zawsze umiały i będą umiały wślizgnąć się do innych stanów. Zupełnym szaleństwem byłoby dla tych wypadków nielicznych pozwalać wchodzić do szeregów cudzych ludziom bez zdolności, odbierając stanowiska osobom odpowiednim z pochodzenia i zajęcia. Wiecie sami jakie to dało wyniki gojom, którzy dopuszczali do podobnie jaskrawego nonsensu.

REKLAMOWANIE WŁADZY ?KIEROWNIKA? W SZKOŁACH

Chcąc żeby władca zajął pewne miejsce w sercach i umysłach poddanych, należy w czasie działalności jego prowadzić w szkołach i na placach publicznych wykłady o dziełach jego, znaczeniu i wszystkich dobroczynnych zapoczątkowaniach.

SKASOWANIE WSZELKIEGO NAUCZANIA WOLNEGO

Skasujemy wszystkie nauczanie wolne. Młodzież ucząca się będzie miała prawo zbierania się wraz z rodzicami z zakładach naukowych niby w klubach. W czasie zebrań tych w dni świąteczne, profesorowie będą miewali odczyty rzekomo wolne, na temat stosunków ludzkich, o zasadach przykładu, o represjach, powstających na tle nieświadomości stosunków, wreszcie o filozofii nowych teorii, nieujawnionych jeszcze światu. Teorie te podniesiemy do znaczenia dogmatów wiary, jako stanowiące stopień przejściowy do niej. Przedstawiwszy program działań naszych w teraźniejszości i przyszłości, przeczytam wam podstawy tych teorii.
NIEPODLEGŁOŚĆ MYŚLI

Wiedząc dzięki doświadczeniu wielu wieków, że ludzie żyją i powodują się ideami, że idee te są wchłaniane za pośrednictwem wychowania, dawanego z jednakowym powodzeniem ludziom wszelkiego wieku, przy użyciu, rzecz prosta, odmiennych systemów, - połkniemy i skonfiskujemy na korzyść nasza ostatnie przejawy niepodległości myśli, które już od dawna zwracamy w kierunku potrzebnych nam spraw i idei. System skracania myśli jest już czynny w formie ukrócenia tak zwanego systemu nauki poglądowej, mającej zmienić gojów w bezmyślne ulegle zwierzęta potrzebujące metody poglądowej, by nauczyć się czegoś. Jeden z najlepszych agentów naszych we Francji, a mianowicie Bourgeois, ogłosił już nowy program wychowania poglądowego.

PROTOKÓŁ No. 17

ADWOKATURA

Adwokatura wytwarza ludzi zimnych, okrutnych, upartych, pozbawionych zasad, zajmujących zawsze stanowisko bezosobowe, czysto legalne. Przyzwyczajeni do traktowania wszystkiego z punktu widzenia korzyści dla obrony, nie zaś z punktu dobra społecznego jej wyników - zwykle nie odmawiają podjęcia się żadnej obrony, domagają się za wszelką cenę uniewinnienia, czepiając się drobnych kruczków jurysprudencji i w ten sposób demoralizują sąd. Dlatego tez zawód ten ściśniemy w wąskich ramkach, które sprowadza go do strefy urzędniczo-wykonawczej. Adwokaci, zarówno jak i sędziowie, będą pozbawieni prawa porozumiewania się ze stronami, otrzymując sprawy jedynie od władz sądowych, badając je tylko na zasadzie podań i dowodów, broniąc klientów swoich, na zasadzie faktów ustalonych przez badanie słowne. Honorarium otrzymywać będą bez względu na zalety obrony.
Będą to zwykli referenci spraw na rzecz sprawiedliwości, stanowiący przewagę dla prokuratorów, którzy będą referentami na rzecz oskarżenia: skróci to procedurę sądową. W ten sposób wprowadzona będzie obrona uczciwa bezstronna, nie dal zysków, lecz z przekonania. Położy to kres praktykowanemu obecnie przekupywaniu kolegów obrońców oraz ich porozumiewaniu się, by tylko ten kto płaci, wygrywał sprawy.
WPŁYW KLERU GOJÓW

Postaraliśmy się już zdyskredytować duchowieństwo gojów i w ten sposób uniemożliwić posłannictwo jego, które obecnie mogłoby nam bardzo przeszkadzać. Wpływy duchowieństwa z każdym dniem maleją. Wolność sumienia jest teraz głoszona wszędzie, a więc lata jedynie dzielą nas od chwili zupełnego upadku chrześcijaństwa. Z sektami i innymi wyznaniami damy sobie radę jeszcze łatwiej, lecz mówić o tym byłoby przedwcześnie. Klerykalizm i kleryków ujmiemy w takie karby, żeby ich wpływy zwróciły się w kierunku odwrotnym do ich ruchu poprzedniego.

Kiedy nadejdzie chwila ostatecznego zniszczenia dworu papieskiego, wówczas palec niewidzialnej ręki wskaże w stronę dworu tego, kiedy zaś narody rzuca się tam, wystąpimy w charakterze obrońców jego, by nie dopuścić do znacznego upuszczenia krwi. Przy pomocy dywersji tej wedrzemy się do wnętrza tego dworu, którego nie opuścimy, nie zniszczywszy uprzednio całej jego siły.
KRÓL ŻYDOWSKI JAKO PAPIEŻ PATRIARCHA

Król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarcha kościoła międzynarodowego.

Lecz dopóki nie wychowamy młodzieży w zasadach nowych wiar przejściowych, a następnie - naszej, nie zaszczepimy jawnie kościoła istniejącego, który będziemy zwalczali przez krytykę, wywołująca schizmy.

ORGANIZACJA POLICJI OCHOTNICZEJ

Nasza prasa współczesna w ogóle będzie piętnowała sprawy państwowe, religijne, brak zdolności gojów, wszystko to w wyrażeniach pogardliwych, żeby na wszelki sposób poniżyć ich tak, jak to umie zrobić tylko nasze genialne plemię.
Państwo nasze będzie apologią bożka Wisznu, stanowiącego wcielenie tego państwa : w stu dłoniach naszych dzierżyć będziemy sprężyny maszyny społecznej. Będziemy wiedzieli o wszystkim przy pomocy policji urzędowej, która w formie, opracowanej przez nas pozwala rządom widzieć wiele rzeczy. Zgodnie z programem naszym, trzecia część poddanych naszych będzie śledziła pozostałe części w poczuciu obowiązku w myśl zasady służenia dobrowolnie państwu.
W czasach tych zajęcie szpiega i denuncjanta nie będzie hańbą. Przeciwnie nawet - będzie chwalebne. Denuncjacje bezpodstawne będą surowo karane, by zapobiec szerzeniu się nadużyć w tym kierunku. Agenci nasi będą należeć zarówno do wyższych, jak i do niższych klas społecznych, do sfery świata administracji. Będą tu również wydawcy, drukarze, księgarze, subiekci, robotnicy, stangreci, lokaje itd. Policja będzie również nieupoważniona do jakiejkolwiek samowoli, a wiec pozbawiona władzy, będzie tylko świadczyła i denuncjonowała. Kontrola jej doniesień, oraz ewentualne areszty będą zależne od grupy odpowiedzialnych kontrolerów do spraw policji. Aresztowań będzie dokonywał korpus żandarmerii.

Osoba, która nie zawiadomi o czymś widzianym lub słyszanym z zakresu kwestii politycznych będzie pociągana do odpowiedzialności za ukrywanie, o ile da się to udowodnić.

SZPIEGOSTWO NA WZÓR SZPIEGOSTWA KAHALNEGO

Podobnie jak dziś bracia nasi pod odpowiedzialnością osobista obowiązani są denuncjować przed kahałem odstępców lub osoby działające przeciwko niemu. tak samo w naszym państwie wszechświatowym wszystkich naszych poddanych obowiązywać będzie przestrzeganie służenia państwu w tym kierunku.
NADUŻYCIA WŁADZY

Organizacja taka wypełni nadużycia władzy dokonywane przy pomocy siły, przekupstwa, słowem to co poprzednio wprowadziliśmy do obyczajów gojów przy pomocy rad i teorii praw nadczłowieczeństwa. Lecz czyż inaczej moglibyśmy osiągnąć zwiększenie nieładu w ich administracji? W liczbie środków odnośnych jednym z największych są agenci służący do przywrócenia porządku a posiadający możność przejawiania i rozwijania tej działalności destrukcyjnej swych złych instynktów, samowoli a przede wszystkim - łapownictwa.

PROTOKÓŁ No. 18

ŚRODKI OCHRONNE

Jeżeli będziemy potrzebowali zastosować wzmożone środki ochronne (najstraszniejsza trucizna dla powagi władzy), urządzimy wówczas symulowane zaburzenia lub wybuch niezadowolenia wyrażanego przez uzdolnionych mówców, do których przyłączą się zaraz współmyślący. Da nam to powód do rewizji i dozoru ze strony naszych sług pracujących w policji gojów.
JAWNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY JAKO ZGUBA DLA WŁADZY

Ponieważ większość spiskowców działa z miłości do sztuki, a z zamiłowania do gadulstwa - nie będziemy niepokoili ich przed rozpoczęciem działań z ich strony, lecz tylko wprowadzimy do ich sfery elementy obserwacyjne. Należy pamiętać, że powaga władzy maleje przez wykrywanie częstych spisków: jest to niejako przyznaniem się do bezsilności lub jeszcze co gorsze do własnej niesłuszności. Wiadomo wam, że zniszczyliśmy powagę panujących przez częste zamachy dokonywane przez naszych agentów, będących ślepymi baranami w naszym stadzie. Wystarcza kilka zdań liberalnych, by skłonić ich do popełnienia zbrodni byle tylko posiadała ona zabarwienie polityczne. Zmusimy panujących do przyznania się do bezsilności przez ogłoszenie jawnych środków ochrony i w ten sposób zniszczymy powagę władzy.
OCHRONA KRÓLA ŻYDOWSKIEGO

Władca nasz będzie strzeżony przez niewidoczną straż, bowiem nie dopuścimy do tego, by powstało przypuszczenie, że istnieje przeciwko niemu spisek, z którym nie będąc zdolny walczyć, musi się przed nim chować. Gdybyśmy dopuścili do istnienia takiego przypuszczenia, jak to robią goje - tym samym podpisalibyśmy wyrok, jeżeli nie na niego samego, to na dynastie jego, w niedalekiej przyszłości.

Wedle ściśle zachowawczych pozorów władca nasz będzie używał władzy swej dla dobra narodu, nigdy zaś dla celów własnych lub dynastycznych. To też dzięki zachowaniu podobnego decourm, władza jego będzie wzbudzała szacunek i będzie strzeżona przez samych poddanych którzy będą ja ubóstwiali, świadomi, że z nią związana jest pomyślność każdego obywatela, bowiem od władzy tej zależy porządek ustroju społecznego. Strzec władcę jawnie, to znaczy uznać słabość organizacji jego siły.

Władca nasz w czasie wystąpień publicznych będzie zawsze otoczony tłumem, jak gdyby ciekawych mężczyzn i kobiet, którzy zajmą pierwsze szeregi koło niego niby przypadkowo i będą rzekomo przez poszanowanie ładu wstrzymywali innych. Jeżeli w tłumie znajdzie się petent, usiłujący podać prośbę przedzierając się przez szeregi, wówczas pierwsze z tych osób powinny przejąć prośbę i w oczach petenta podać ja władcy. Aureola władzy wymaga dla swego istnienia, by naród mógł, mówić: ?gdyby o tym król wiedział?, albo: ?król o tym wie?.

POWAGA MISTYCZNA WŁADZY

Z chwila utworzenia ochrony urzędowej znika powaga mistyczna władzy. Każdy posiadający pewna dozę śmiałości uważa się za jej gospodarza. Wywrotowiec zyskuje świadomość swojej siły i czeka momentu odpowiedniego do wykonania zamachu na władzę. Gojom głosiliśmy cos wręcz przeciwnego, ale widzimy przykłady, do czego doprowadziły środki ochrony jawnej!
ARESZTOWANIA ZA NAJMNIEJSZYM PODEJRZENIEM

Przestępcy będą u nas aresztowani przy pierwszym podejrzeniu, o tyle o ile uzasadnionym podejrzeniu: nie należy w obawie popełnienia ewentualnej pomyłki dawać możność ucieczki osobom podejrzanym o przestępstwo polityczne, za które karać będziemy istotnie bez litości. Jeżeli do pewnego stopnia dopuszczalne jest badanie pobudek w wykroczeniach zwykłych, to - nie będzie uniewinnienia dla osób, zajmujących się kwestiami, których nikt, prócz rządu, nie rozumie. Zresztą nawet nie wszystkie rządy znają się na prawdziwej polityce.

PROTOKÓŁ No. 19

PRAWO SKŁADANIA PRÓŚB I PROJEKTÓW

Nie pozwalając na samodzielne zajmowanie się polityka, będziemy natomiast popierali wszelkie podania i petycje podające do uznania rządu różne projekty polepszenia bytu narodowego : ujawni to nam braki lub kaprysy naszych poddanych, na które będziemy odpowiadali wykonaniem lub uzasadnionym odrzuceniem, które uwidoczni krótkowzroczność osoby, mylnie rozumiejącej. SPOSÓB SĄDZENIA PRZESTĘPSTW POLITYCZNYCH

Chcąc przestępców politycznych pozbawić nimbu dzielności będziemy ich sadzili na ławie oskarżonych obok złodziei, zabójców oraz innych brudnych i wstrętnych przestępców. Wówczas w umysłach ogółu zjednoczy się pojecie takich przestępstw z haniebnością wszelkich innych. W wyniku wszystkie będą jednakowo pogardzane. Usiłujemy i o ile mi się zdaje osiągnęliśmy to, że goje nie odgadli takiego sposobu walki z intrygami. W tym celu w prasie i w przemówieniach, a pośrednio nawet w rozsądnie ułożonych podręcznikach historii, reklamowaliśmy męczeństwo przestępców politycznych, poniesione za idee pomyślności mas społecznych. Zniechęciło to jednocześnie do wybrania tej samej drogi.

PROTOKÓŁ No. 20

PROGRAM FINANSOWY

Dziś zajmiemy się programem finansowym, który umieściłem na końcu referatu mego, jako najtrudniejszy, ostateczny i zdecydowany punkt planów naszych. Zaczynając referat przypominam wam to, co wzmiankowałem wcześniej, że o wyniku ogólnym działań decyduje sprawa cyfr. Z chwila objęcia władzy rząd nasz samowładczy będzie unikał, w myśl zasady samozachowawczej, zbyt wielkiego obciążenia mas podatkami, nie zapominając o swej roli ojca i opiekuna, ponieważ jednak organizacja państwa pociąga znaczne koszty, niezbędne jest posiadać odpowiednie fundusze. Dlatego tez należy ze szczególną skrupulatnością opracować sprawę pod tym względem.
PODATEK POSTĘPOWY

Rząd nasz, przy którym król będzie miał fikcje legalna posiadania wszystkiego znajdującego się w państwie (łatwo to wprowadzić w czyn) - ma prawo do uciekania się do uprawnionego wycofania, wszystkich sum, a to w celu regulowania ich obrotu w państwie. Wynika stąd, że pobieranie podatków najlepiej zacząć od podatku postępowego od własności. W ten sposób podatki będą opłacane bez zbytniego obciążenia lub rujnowania, jako procent odpowiedni od majątku.
Bogacze winni rozumieć, że obowiązkiem ich jest oddawać część swego nadmiaru na użytek państwa, bowiem państwo to gwarantuje im pewność władania majątkiem pozostałym oraz zyski uczciwe. Mówię - uczciwe, gdyż kontrola nad majątkami uniemożliwi grabieże uprawnione. Powyższa reforma społeczna musi iść z góry, przyszedł już bowiem na nią czas i niezbędna jest jako gwarancja pokoju.

Podatek pobierany od nędzarza jest nasieniem rewolucji i szkodzi państwu, tracącemu wielkie w pogoni za małym. Niezależnie od tego podatku, obciążające kapitalistów zmniejsza wzrost bogactwa w rękach prywatnych, w których obecnie skoncentrowaliśmy je jako przeciwwagę rządowej siły gojów, - finansów państwa. Podatek zwiększamy procentowo w stosunku do kapitału, da znacznie większy dochód niż obecnie z korzyścią dla nas jedynie z tego powodu, że wzniecają wzburzenie umysłów i niezadowolenie miedzy gojami. Siła, o którą oprze się król nasz polega na równowadze i gwarancji pokoju; dla utrzymywania ich kapitaliści musza ustąpić cos ze swych dochodów, aby zapewnić bezpieczeństwo działania maszynie państwowej. Potrzeby państwa winni pokrywać ci, dla których nie jest to ciężarem i którzy maja co dać. Środek ten wypleni nienawiść biedaka do bogacza, w którym biedak będzie widział niezbędną podporę finansową państwa, budowniczego pomyślności i pokoju, bowiem zrozumie, że bogacze dostarczają środków niezbędnych dla osiągnięcia tego.

Żeby płatnicy inteligentni nie czuli się zbyt pokrzywdzeni przez opłaty nowe, będą otrzymywali dokładne sprawozdania co do dysponowania nimi.

Wyjątek w tym względzie będą stanowiły sumy przeznaczone na pokrycie potrzeb tronu i administracji. Panujący nie będzie posiadał własnego majątku, bowiem wszystko, co jest w państwie stanowi jego własność. W przeciwnym razie powstałaby sprzeczność: posiadanie funduszów osobistych: pociągnęłoby za sobą skasowanie prawa do własności powszechnej.

Krewni panującego, prócz następców utrzymywanych kosztem państwa, będą zajmowali stanowiska urzędników państwowych lub pracowali, aby zyskać prawo własności; przywileje krwi królewskiej nie powinny służyć do rozkładania skarbu państwa.
POBORY POSTĘPOWE

Akty kupna i sprzedaży, otrzymywanie pieniędzy, spadków, będą obciążone podatkiem w markach. Nie ujawnienie bezwarunkowo imiennie własności pieniężnej lub wszelakiej innej transakcji, obciąży poprzedniego posiadacza opłatą części odpowiedniego podatku za czas od dokonania transakcji do chwili wykrycia, że nie była zameldowana. Dokumenty cedujące, winny być co tydzień składane w miejscowej kasie rządowej ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca stałego zamieszkania byłego i nowego posiadacza. System cedowania imiennego winien być stosowany począwszy od określonej sumy poborów, wyżej niż zwykle koszty kupna. Za sprzedaż rzeczy niezbędnych pobierany będzie podatek w stemplach, wynoszący określony procent od wartości towaru.

A teraz policzcie ilokrotnie podatki takie pokryją dochody państw gojów!
KASY FUNDUSZÓW PAŃSTWA

Kasa funduszów państwa będzie zawierała określony zapas gotowizny, sumy zaś, przewyższające ten zapas, winny być zwracane do obiegu. Z sum tych będą organizowane roboty publiczne. Inicjatywa robót takich, wpływa ze źródeł urzędowych przywiąże klasę pracującą do interesów państwa i do władców. Część sum tych będzie również na nagrody za wynalazki i produkcje. W żadnym razie nie należy zatrzymywać gotówki w kasach ponad ową ilość określoną, obliczoną hojnie, bowiem pieniądz powinien być w obrocie, wszelki zaś zastój w tym kierunku odbija się zgubnie na bieg spraw mechanizmu państwowego, dla którego pieniądz stanowi rodzaj smaru: przerwa w stosowaniu smaru może zatrzymać bieg prawidłowy mechanizmu.

Zastąpienie części monety obiegowej papierami procentowymi wywołało właśnie zastój podobny. Skutki tego są już dziś dostateczne widoczne.

SPRAWOZDANIA

Biuro sprawozdawcze będzie również przez nas zorganizowane. Władca nasz będzie mógł znaleźć tam w każdej chwili sprawozdanie szczegółowe z przychodu i rozchodu państwa z wyjątkiem za miesiąc bieżący, jeszcze nie zestawionego

Jedyna osoba, która nie będzie miała przyczyny do grabienia kas państwowych będzie właściciel ich, a nasz władca, dlatego tez jego kontrola usunie możność zmarnowania lub roztrwonienia funduszów.

STOSOWANIE REPREZENTACJI

Wszelka reprezentacja dla etykiety będzie skasowana, jako odbierająca władcy cenny czas, potrzebny mu do kontrolowania i obmyślania. Wówczas potęga władcy nie będzie się rozdrabniała na faworytów otaczających tron dla dodania mu blasku i wspaniałości i przywiązujących wagę jedynie do spraw własnych, nie zaś do interesów państwowych.
ZASTÓJ KAPITAŁÓW

Przesilenie ekonomiczne wywołaliśmy u gojów przez wycofanie pieniędzy z obiegu. Wielkie kapitały powstawały w zastoju i wypompowały pieniądze z państw, które zmuszone bywały do zwrócenia się po pożyczki do tych kapitałów. Pożyczki te obciążały procentami finanse państwa, oddały je kapitałom we władanie pańszczyźniane. Koncentracja przemysłu w rękach kapitalistów, którzy zagarnęli cały przemysł ludowy, wyssała z ludu, a tym samym i z państwa wszelkie soki.
EMISJA PIENIĘDZY

Obecnie emitowanie znaków pieniężnych nie odpowiada zapotrzebowaniu to tez nie może zaspokoić wszystkich potrzeb. Emisje pieniędzy powinny być zastosowane do przyrostu ludności, przy czym dzieci od dnia przyjścia na świat powinny być wliczane również. Skontrolowanie emisji jest sprawa zasadnicza dla całego świata.
WALUTA ZŁOTA

Wiecie o tym że waluta złota była zgubna dla państw, które ją wprowadziły, albowiem nie mogła zaspokoić popytu na pieniądze tym więcej, że wycofaliśmy o ile było możliwe, złoto z obiegu.

WALUTA OPARTA NA WARTOŚCI SIŁY ROBOCZEJ

U nas powinna być wprowadzona waluta oparta na wartości roboczej. Może być sobie na przykład papierowa albo drewniana. Dokonamy emisji według potrzeb normalnych, każdego poddanego, powiększając emisję w stosunku do ilości urodzeń, zmniejszając zaś odpowiednio do śmiertelności. Obliczeniami będzie zarządzał każdy departament (jednostka administracyjna francuska), każdy okręg.
BUDŻET

By uniknąć opóźnienia w asygnowaniu pieniędzy na potrzeby państwa, dekret władzy będzie określał wysokość wypłaty: sposób ten usunie protektorat rządu nad jednymi instytucjami ze szkoda dla innych. Budżety dochodów i wydatków będą prowadzone równolegle, by jeden nie zaciemniał drugiego.

Projektowane przez nas reformy zasad instytucji finansowych gojów, przyobleczemy w takie kształty, że nie zatrwożą nikogo. Wykażemy niezbędność reform z powodu tego homerycznego nieporządku, do którego doszedł nieład finansowy u gojów. Nieład ten jak to wskażemy, polega na tym, że po pierwsze - goje zaczynają od naznaczenia budżetu zwykłego, który z roku na rok wzrasta.
Przyczyną jest to, że budżet ten, zachowany jest przez pół roku, potem zadany jest budżet uzupełniający, którym szafują przez trzy miesiące, następnie - budżet podatkowy, wszystko zaś kończy się budżetem likwidacyjnym. Ponieważ zaś budżet na rok następny obliczany bywa odpowiednio do sumy ogólnej budżetu poprzedniego, przeto corocznie odejście od normy wynosi 50 %. Wskutek tego budżet roczny potraja się w ciągu 10 lat.
Dzięki temu stanowi rzeczy, tolerowanemu przez państwa gojów, kasy ich opustoszały. Okres pożyczek, który nastąpił bezpośrednio potem, dokonał reszty i doprowadził wszystkie państwa gojów do bankructwa. Rozumiecie dobrze, że gospodarka podobna, której nauczyliśmy gojów, nie może być zastosowana u nas.
POŻYCZKI PAŃSTWOWE

Każda pożyczka dowodzi niemocy państwa oraz niezrozumienia spraw państwowych. Pożyczki, niby miecz Damoklesa, wiszą nad głowami władców, którzy zamiast czerpać z kieszeni poddanych przy pomocy podatników chwilowych, idą prosić naszych bankierów o jałmużnę. Pożyczki zewnętrzne są to pijawki, których nie ma możności odjęcia od ciała państwowego, dopóki same nie odpadną lub też państwo ich nie zrzuci.
Państwa gojów nie tylko nie zrzucają ich, lecz nawet przystawiają ciągle, to też muszą zginąć wskutek dobrowolnej utraty krwi. Czyż pożyczka, a zwłaszcza zewnętrzna, jest właściwie czym innym? Pożyczka jest to wystawienie przez państwo weksli, stanowiących zobowiązanie procentowe odpowiednie do sumy kapitału pożyczkowego. Jeżeli pożyczka jest na 5% to w ciągu dwudziestu lat państwo wypłaci sumę procentowa równa sumie pożyczki, w ciągu 40 lat podwójna, w ciągu 60 lat potrójna, a dług pozostanie długiem.

Z obrachunku powyższego staje się widoczne, że przy formie podatku pogłównego państwo odbiera biedakom ostatnie grosze, by móc zaspokoić bogaczy cudzoziemskich, od których pożyczyło pieniędzy, zamiast zebrać te grosze na potrzeby swoje bez płacenia procentów.

Dopóki pożyczki były tylko wewnętrzne, goje przenosili pieniądze z kieszeni biedaków do kas kapitalistów. Z chwila kiedy przepłaciliśmy osobę odpowiednia, żeby przenieść pożyczki na grunt zewnętrzny, wówczas zasoby wszystkich państw popłynęły do kas naszych i wszyscy goje zaczęli nam płacić haracz poddańczy.

Lekkomyślność gojów panujących w stosunku do spraw państwa, sprzedajność ministrów lub ignorancja w zakresie spraw finansowych innych osób, stojących u steru, spowodowały zadłużenia państw w kasach naszych zobowiązaniami, niemożliwymi do spłacenia. Ale ileż to pracy i pieniędzy kosztowało nas!

SERIE JEDNOPROCENTOWE

Do zastoju gotówki nie dopuścimy, nie będzie tez państwowych papierów procentowych, prócz serii jednoprocentowych. Nie chcemy, żeby płacenie procentów oddawało potęgę państwa do wyssania pijawkom. Prawo emisji papierów procentowych będzie przysługiwało jedynie towarzystwom przemysłowym, którym nie trudno będzie z zysków pokrywać procenty. Państwo z pieniędzy pożyczonych nie ma dochodów, bowiem zużywa pożyczki na wydatki, nie zaś wszystkie operacje.
PAPIERY PRZEMYSŁOWE

Papiery przemysłowe będą kupowane również i przez państwo, które zamiast płacić, jak obecnie daninę od pożyczek stanie się z wyrachowania wierzycielem. Sposób ten usunie zastój pieniędzy, pasożytnictwo i lenistwo, pożyteczne dla nas u gojów niezależnych, lecz niepożądane w sferze objętej rządami naszymi. Jakaż to jaskrawa niedomyślność ze strony zwierzęcych umysłów gojów, która znajduje wyraz w tym, że pożyczając od nas na procent niezrozumiali iż tą samą sumę z dodatkiem procentów będą czerpali z własnych kieszeni państwowych, by uregulować wierzytelności nasze. Cóż było prostszego nad wzięcie pieniędzy potrzebnych wprost od własnych poddanych. Jednocześnie dowodzi to genialności naszego umysłu wybranego, bowiem umieliśmy przedstawić sprawę pożyczek w sposób taki, że goje upatrzyli w nich nawet korzyść własną. System obrachunków zorganizujmy w sposób taki, że ani władca, ani najmniejszy z urzędników nie będzie w stanie wydać najmniejszej kwoty bez naruszenia równowagi tego, na co była przeznaczona lub użyć jej inaczej, niż to wskaże określony plan działania. Rządzić bez planu określonego jest rzeczą niemożliwą. Krocząc drogą określoną, lecz z zasobami nieokreślonymi, giną bohaterowie.

WŁADCY GOJÓW. FAWORYCI

Władcy gojów usunięci zgodnie z radami naszymi od prac państwowych dla zajęcia się przyjęciami, etykietą, uciechami, - służyli za parawan rządom naszym. Sprawozdania faworytów, zastępujących swych panów w dziedzinie spraw, układane były przez naszych agentów i zaspakajały za każdym razem umysły krótkowzroczne obietnicami, że przewidywane są w przyszłości oszczędności i ulepszenia.
Z jakiegoż źródła oszczędności? Z podatków nowych? - mogli zapytać, lecz nie zapytali czytając nasze sprawozdania i projekty. Wiecie do czego doprowadziła ich podobna obojętność, do jakiego rozstroju finansowego, pomimo bezwzględnej zadziwiającej pracowitości ich ludów.

PROTOKÓŁ No 21

POŻYCZKI WEWNĘTRZNE

Do powiedzianego na zebraniu poprzednim dodam jeszcze wyjaśnienie co do pożyczek wewnętrznych. O zewnętrznych nie będę już mówił, bowiem one zasilały nas pieniędzmi narodowymi gojów, dla naszego zaś państwa cudzoziemcy nie będą istnieli, jak w ogóle cokolwiek zewnętrznego.

Korzystaliśmy ze sprzedajności administratorów oraz z niedbalstwa władców, aby otrzymać kwoty podwójne, potrójne itd. pożyczając rządom gojów pieniądze zupełnie ich państwom niepotrzebne. Czyżby mógł kto uczynić coś podobnego w stosunku do nas? Toteż wyjaśnię szczegółowo jedynie sprawy pożyczek wewnętrznych. Ogłaszając zawarcie pożyczki podobnej, państwa otwierają zapisy na weksle swoje, czyli na papiery procentowe.
By uczynić je dostępnymi dla wszystkich, cena naznaczana bywa od setek, tysięcy, przy czym pierwsi odbiorcy otrzymują rodzaj rabatu. Nazajutrz cena bywa podniesiona, rzekomo dlatego że wszyscy rzucili się do kupowania pożyczki. Po kilkunastu dniach kasy skarbu są tak przepełnione, że nie wiadomo co robić z pieniędzmi ( po cóż było je brać?) Zapisy pokrywają rzekomo pożyczkę kilkakrotnie na tym polega cala sprawa. Oto jakim zaufaniem cieszą się weksle państwa!
PASYWA I PODATKI

Kiedy już odegrano te komedie, powstaje fakt wytworzonych pasywów, przy tym bardzo ciężkich. Dla pokrycia procentów, trzeba zaciągnąć nowe pożyczki, nie umarzające, lecz powiększające dług zasadniczy. Po wyczerpaniu kredytu, trzeba przy pomocy podatków opłacić procenty od długu, lecz nie sam dług. Podatki te są to pasywa, używane na pokrycie pasywów...

KONSEKWENCJE

Potem następuje czas konwersji, które zmniejszają sumę procentów, lecz nie sam dług, i nie mogą być dokonane bez zgody wierzycieli: przy ogłaszaniu konwersji proponowany jest zwrot pieniędzy osobom, które nie chcą konwertować swych walorów. Gdyby wszyscy posiadacze nie zgodzili się na nią, wówczas państwa złapałyby się na własną wędkę, bowiem okazałoby się dłużnikami niewypłacalnymi.
Na szczęście nie znający się na sprawach finansowych wierzyciele rządów gojów zawsze woleli straty na konkursie i zmniejszenie procentu, niż ryzyko nowej lokaty, co niejednokrotnie pozwalało państwom pozbyć się wielomilionowych pasywów. Obecnie przy pożyczkach zewnętrznych goje nie mogą urządzać takich figielków, wiedza bowiem, że żądamy zwrotu pieniędzy.

W ten sposób wykazanie niewypłacalności najlepiej dowiedzie krajom braki związku miedzy interesami narodów i ich rządów.
KASY OSZCZĘDNOŚCI I RENTA

Zwracam wasza pilna uwagę na te okoliczność oraz na następującą : obecnie wszystkie pożyczki wewnętrzne skonsolidowane są przez tzw. długi lotne tj. mniej więcej bliskich terminach. Długi te są to pieniądze czerpane z kas oszczędnościowych i zapasowych. Pozostając przez czas dłuższy w dysponowaniu państwa, fundusze te ulatniają się na pokrycie procentów od pożyczek zagranicznych.

Fundusze kas zamieniane są przez rentę na taka sumę. Owa renta zatyka wszelkie dziury w skarbie państw gojów.
SKASOWANIE GIEŁD

Wstąpiwszy na tron wszechświatowy, skasujemy bezwzględnie wszelkie podobne wykręty finansowe, jako nie odpowiadające interesom naszym. Zniesione będą również giełdy pieniężne, bowiem nie pozwolimy, by powaga władzy naszej chwiała się na wskutek fluktuacji cen walorów naszych. Cena ich będzie określona przez prawo w stosunku do wartości istotnej bez możności zwyżki, lub też zniżki. (Zwyżka bywa przyczyna zniżki. Od tego zaczęliśmy nasze operacje z walorami gojów)

TAKSOWANIE WALORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Giełdy zastąpimy przez olbrzymie instytucje rządowe do taksowania walorów przemysłowych w myśl względów państwowych. Instytucje te będą w możności rzucenia w jednym dniu na rynek papierów za 500 milionów, lub nabycia za taka sumę. W ten sposób wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe będą zależne od nas. Możecie wyobrazić sobie, jaka przez to zyskamy potęgę.
PROTOKÓŁ No. 22

TAJEMNICA PRZYSZŁOŚCI

We wszystkim, o czym wam dotychczas mówiłem, starałem się szczegółowo zarysować przed wami tajemnice faktów obecnych i minionych, doniosłych zdarzeń w niedalekiej przyszłości oraz tajniki zasad nowych stosunków z gojami i operacji finansowych. Na ten temat muszę jeszcze niewiele dorzucić. W naszym ręku pozostaje największa siła współczesna - złoto : w ciągu dwu dni możemy z kas naszych wydostać dowolną ilość złota.
WIELOWIEKOWE ZŁO JAKO PODSTAWA PRZYSZŁEGO DOBRA

Czyż trzeba jeszcze dodawać, że królowanie nasze dane nam jest od Boga? Czyż posiadanie takich bogactw nie jest dowodem, że zło, którego musieliśmy się dopuszczać w ciągu tylu wieków, w wyniku doprowadziło do dobra, do wprowadzenia ładu we wszystkim! Ład będzie zaprowadzany, chociaż przy użyciu pewnej przemocy. Będziemy musieli dowieść, ze jesteśmy dobroczyńcami przywracającymi dobro istotne i wolność osobistą. Damy ludziom korzyść z pokoju, ze stosunków normalnych, z poszanowania godności, pod warunkiem jednak stosowania się do praw wprowadzonych przez nas. Wyjaśnimy wszystkim, że wolność nie polega na samowoli i wyuzdaniu, zarówno jak siła i godność nie stanowią prawa do głoszenia zasad wywrotowych w rodzaju swobody sumienia, równości itd., a wolność osobista w żadnym razie nie daje prawa do podniecania siebie i innych przez wygłaszanie wstrętnych przemówień na bezładnych zebraniach, lecz że wolność istotna to nietykalność obywateli stosujących się dokładnie i uczciwie do praw współżycia, że godność ludzka zawarta jest w poczuciu prawa oraz w zrozumieniu bezprawia, nie zaś tylko w fantazjowaniu na temat własnego - Ja.
AUREOLA WŁADZY MISTYCZNA CZEŚĆ DLA NIEJ

Władza nasza będzie wsławiona bowiem będzie potężna oraz będzie rządziła i kierowała zamiast wlec się za przywódcami i mówcami, rzucającymi bezsensowne, nazywane wielkimi zasadami a będące ściślej mówiąc niczym innym jak utopia. Władza nasza będzie twórczynią porządku, w którym zawarte jest cale szczęście ludzkie. Aureola tej władzy wzbudzi dla niej mistyczna cześć narodów, które ukorzą się przed nią. Prawdziwa siła nie zrzeka się żadnych praw nawet Boskich -- nikt nie śmie zbliżyć się do niej z zamiarem odebrania choć źdźbła jej potęgi.

PROTOKÓŁ No. 23

ZMNIEJSZENIE WYRABIANIA PRZEDMIOTÓW ZBYTKU.

PRZEMYSŁ LUDOWY. STRAJKI

Chcąc przyzwyczaić narody do posłuszeństwa należy nauczyć je skromności. Trzeba więc będzie zmniejszyć wyrabianie przedmiotów zbytku. Wpłynie to na poprawę obyczajów, zepsutych przez konkurencje na tle zbytku. Przywrócimy przemysł ludowy co poderwie fabrykantów. Jest to niezbędne, bowiem wielcy fabrykanci podniecają - choć nie zawsze świadomie - masy robotnicze przeciwko rządowi. Przemysł ludowy nie zna strajków. Okoliczność ta jednoczy go z ustalonym ustrojem a więc i z solidarnością władzy. Strajki są sprawą najniebezpieczniejszą dla rządu. Skończą się one z chwilą, kiedy my posiądziemy władzę.
ZAKAZ PIJAŃSTWA

Pijaństwo będzie również zakazane przez prawo i karane jako występek przeciwko człowieczeństwu ludzi, zmieniających się pod wpływem alkoholu w zwierzęta. Poddani ulęgają ślepo tylko silnej, niezależnej od nich władzy, w której znajdują obronę i poparcie przeciwko razom biczów socjalnych. Musza w nim widzieć uosobienie siły i potęgi.
ZABICIE DAWNEGO SPOŁECZEŃSTWA I JEGO WSKRZESZENIA W NOWEJ FORMIE

Władca, który zastąpi istniejące obecnie rządy wegetujące wśród społeczeństwa, zdemoralizowanych przez nas, burzących się nawet przeciwko władzy Boskiej, dotkniętych pożarem anarchii - winien przede wszystkim zająć się gaszeniem tego ognia trawiącego wszystko. Dlatego też powinien zabić takie społeczeństwa, chociażby zatopiwszy je w ich własnej krwi, aby je wskrzesić pod postacią prawidłowo zorganizowanego wojska, walczącego świadomie z wszelka zaraza mogąca dotknąć organizm państwowy.
WYBRANIEC BOŻY

Ten wybraniec Boży przeznaczony jest do złamania sił szalonych, rządzących przez instynkt nie zaś przez rozum... przez zwierzęcość, lecz nie przez człowieczeństwo. Siły te triumfują obecnie w przejawach grabieży i wszelkich gwałtów pod maską zasad wolności i prawa. Zburzyły one cały porządek społeczny by na nim wznieść tron króla żydowskiego, lecz rola ich się skończy z chwilą kiedy on obejmie władzę.
Wówczas będziemy mogli powiedzieć do narodów... - dziękujcie Bogu i padnijcie na twarz przed tym, który ma na czole pieczęć przeznaczenia. Gwiazdą jego kierował sam Bóg, by nikt inny tylko ów wybraniec nie mógł uwolnić was od wszystkich wymienionych zgubnych sil i od wszelkiego zła.

PROTOKÓŁ No. 24

UMOCNIENIE PODSTAW DYNASTII KRÓLA DAWIDA

Przejdę obecnie do sprawy umocnienia podstaw dynastii króla Dawida, które będzie polegało przede wszystkim na tym co zawierało w sobie siłę niezbędną do utrzymania przez mędrców naszych kierownictwa spraw wszechświatowych do kierowania kształceniem myśli całej ludzkości.

PRZYSPOSOBIENIE KRÓLA

Kilku członków rodu Dawidowego będzie przysposabiało królów, kierując się nie prawem dziedzictwa, lecz wybitnymi zdolnościami. Ci będą wtajemniczali króla w najtajniejsze szczegóły polityki i w plany rządów tak jednak, by nikt nie poznał ich tajemnic. Postępowanie podobne będzie miało na celu zaznaczenie wobec wszystkich, że rządy nie mogą być powierzane nikomu nie wtajemniczonemu w arkana sztuki rządzenia. Tylko takim osobom będzie wykładane praktyczne zastosowanie wymienionych planów przez porównywanie wielowiekowych doświadczeń. Wszelkie obserwacje nad drogami ekonomiczno-politycznymi oraz nad naukami społecznymi, słowem - całkowity duch praw ustalony w sposób niewzruszony przez sama naturę dla uregulowania stosunków ludzkich.
USUWANIE BEZPOŚREDNICH NASTĘPCÓW

Następcy bezpośredni często będą usuwani od tronu o ile w okresie nauki ujawnia lekkomyślność, słabość charakteru lub inne zgubne dla władzy cechy wytwarzające niezdolność rządzenia, a same przez się zgubne dla celów królowania. Jedynie osoby bezwzględnie odpowiednie do stanowczego a czasem okrutnego lecz niezachwianego sprawowania rządów otrzymają ich ster od mędrców naszych. W razie przejawienia upadku woli lub innych ujemnych cech, królowie winni będą - w myśl prawa - oddawać rządy do innych odpowiednich rąk. Plany działań królewskich w chwili bieżącej a tym bardziej plany przyszłe nie będą znane nawet dla tych, którzy będą nazywani najbliższymi doradcami króla.
KRÓL ŻYDOWSKI I TRZEJ WTAJEMNICZAJĄCY

Jedynie Król i trzej wtajemniczający go będą znali przyszłość. W osobie króla rządzącego z niewzruszoną siłą sobą i ludzkością, wszyscy będą widzieli niejako los i jego drogi niewiadome. Nikt nie będzie wiedział co chce osiągnąć król przez rozporządzenia swoje, a wiec nikt też nie będzie śmiał zagrodzić drogi do niewiadomego. Rzecz prosta koniecznym jest, żeby zdolności umysłowe króla odpowiadały większości planów tu określonych. Oto dlaczego król będzie mógł objąć rządy a nie inaczej jak po zbadaniu umysłowości przez wymienionych mędrców. Żeby naród znal i kochał swego króla koniecznym jest, by władca przemawiał publicznie do narodu.
Doprowadzi to do niezbędnego połączenia dwóch sił rozdzielonych obecnie przez nas przy pomocy terroru. Terror ten był do pewnego czasu dla nas niezbędny, by te rozdzielone siły poddały się naszej władzy.
NIESKAZITELNOŚĆ MORALNA KRÓLA ŻYDOWSKIEGO

Król żydowski nie może ulegać władzy swych namiętności a zwłaszcza - lubieżności. Żadna z właściwości jego charakteru nie może pozwolić na panowanie instynktów zwierzęcych nad umysłem. Lubieżność najwięcej osłabia zdolności umysłowe i zaciemnia jasność poglądów zwracając myśli w kierunku najgorszej zwierzęcej strony działań ludzkich. Punkt oparcia ludzkości jakim będzie władca wszechświata ze świętego nasienia Dawidowego, winien złożyć ludom w ofierze wszelkie skłonności osobiste. Władca nasz musi być pod każdym względem bez zarzutu.

=========================================================
Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. I wstęp

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. II protokoły 1-12

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. III protokoły 13-24

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. IV objaśnienia i komentarze

P R O T O K O Ł Y O B R A D MĘDRCÓW SYJONU cz. V konkluzje
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA
Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół

nieładem,
nienawiścią,
walką,
a nawet męczeństwem,
głodem
i nędzą.

Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie…More
.

SZCZEPIENIE CHORÓB ORAZ PODSTĘPY ŻYDOSTWA

Wiecie doskonale, że dla stworzenia możności wyrażenia pragnień podobnych przez wszystkie narody niezbędne jest mącić we wszystkich krajach stosunki narodowe i rządy, aby przemęczyć ogół


nieładem,

nienawiścią,

walką,

a nawet męczeństwem,

głodem

i nędzą.


Wówczas goje nie będą widzieli innego wyjścia jak tylko oddanie się zupełnie i ostatecznie pod naszą władzę.

Gdybyśmy dali narodom wytchnienie, wówczas nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpiłaby ta upragniona chwila.

.

.