Varovanie
11.2K

Předkládají přede Mne urážlivé hříchy.

Poselství Ježíše ze dne 15. února 2013 v 22.10.

U MÉHO OLTÁŘE JE NEPŘIJATELNÝ SŇATEK DVOU LIDÍ STEJNÉHO POHLAVÍ

Má vroucně milovaná dcero,
tato mise musí jít nyní dál, aby přivábila a zahrnula ty, kteří nevěří mému učení a ty, kteří se považují za křesťany, ale uznávají Mě jen v málo ohledech.
Jejich lhostejnost je zraňující. Jejich interpretace mých učení, která byla překroucena, aby vyhovovala jejich světským způsobům života, je nejhorší formou zrady na Mně, jejich Ježíši.
Mladí lidé, lidé středního věku a staří, všichni takzvaní stoupenci křesťanství, Mě urážejí svými vlastními rozředěnými verzemi, o nichž si myslí, že jsou Bohu přijatelné. Vytvořili svoje vlastní nové učení, které vyhovuje jejich životním stylům. Pak si ještě myslí, že tím mohou Bohu udělat radost a že jejich učení je pro Něj přijatelné.
Vězte, že Bohu je přijatelná jen Pravda. Pokusy Ho uchlácholit padnou na hluché uši. Bůh nikdy nepřijme lži. Bez ohledu na to, jak krásně jsou zahalené a naformulované vzletné řeči, podporující nové formy křesťanství, přijetí a tolerance hříchu, nic takového nebude přijatelné v očích vševidoucího Boha. Nikdy nepřijme nové zákony, které znevažují svátosti, zůstavené Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa.
Zachránil jsem vás, když jsem vám pomohl osvobodit se ze Satanova sevření lidských srdcí. Ochotně jsem se vzdal svého života, abych vás zachránil a osvobodil z řetězů, jimiž jste byli spoutáni Satanem a plameny pekla. To znamenalo, že peklo už nemělo nad vámi moc, protože vám byla dána svoboda vybrat si život v mém království, nebo smrt v propasti pekla.
Ale co dělají lidé v dnešním světě, aby se Mi odvděčili za tento mimořádný dar? Pokoušejí se ospravedlnit hřích v mých očích. Předkládají přede Mne urážlivé hříchy a prosí Mě důrazně, abych přijal lži a nepravdy. Ještě hůř, chtějí různými způsoby přizpůsobit mé svaté svátosti tak, aby vyhovovaly jejich potřebám, a pak Mě postavit před ohavnost. Svatba před mým oltářem není přijatelná, jestli je mezi dvěma lidmi stejného pohlaví. Přesto to dělají a urážejí Mě. Prosí Mě, abych přijal hřích ospravedlněním přestupků proti Přikázáním mého Otce. Pokoušejí se přesvědčit sami sebe, že je to před Bohem přijatelné, zatímco tomu nikdy tak být nemůže.
Všechny Boží zákony byly připraveny v nebi. Hřích je v očích Božích hříchem, a nikdy nemůže být ospravedlněn lidskou interpretací.
Je to falešné myšlení těchto moderních křesťanských obhájců, kteří se při každé příležitosti snaží, aby učení křesťanství změnili a přizpůsobili, což škodí mé církvi. Způsobuje to strašný zmatek.
Vysmívají se Bohu a mé smrti na kříži.
Tak se křesťané navracejí k pohanství a tato změna může být rychlá. Falešní bohové, falešné chrámy, falešná náboženství, všechno má jedno společné. Jejich vyznavači uctívají boha vytvořeného lidskýma rukama. Taková náboženství jsou urážkou Boha a v jediné církvi, v zednářských chrámech, uctívají ne Boha, ale šelmu.
To je cena svobody, daná světu mou smrtí na kříži. Proto svět potřebuje přijmout Pravdu a nesmí padnout za oběť klamu, který byl během času zasazen šelmou mezi vás.

Váš Ježíš

jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/711.html
Rosllynn
Stačí otevřít Bibli a přečíst si, co se stalo s městy Sodoma a Gomora. A proč. Hřích homosexuality patří mezi hříchy, které jsou Bohu zvlášť odporné. Sodoma a Gomora byla zamořená tímto hříchem. Přišel trest. Žádný hřích není v Božích očích přijatý. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Kdo nechce ztratit svou duši a strávit věčnost v pekle, měl by se snažit poznat pravdu, neustále …More
Stačí otevřít Bibli a přečíst si, co se stalo s městy Sodoma a Gomora. A proč. Hřích homosexuality patří mezi hříchy, které jsou Bohu zvlášť odporné. Sodoma a Gomora byla zamořená tímto hříchem. Přišel trest. Žádný hřích není v Božích očích přijatý. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Kdo nechce ztratit svou duši a strávit věčnost v pekle, měl by se snažit poznat pravdu, neustále se očišťovat od hříchu a obracet se k Bohu. Neumíme nehřešit, to však neznamená přijmout hřích. Naopak. Neustále se musíme snažit se ho zbavit. Hřích totiž staví mezi Boha a nás zeď. Odděluje nás od Boha. Hřešit znamená poslechnout ďábla a přibližovat se k němu. Proto je hřích tak nebezpečný.